Hristova pentekostna crkva

Hristova pentekostna crkva

Hristova pentekostna crkva Pokret Pentekostalaca javlja se u SAD-a sredinom 18 veka odakle se enormnom brzinom širi među baptistima i metodistima. Izraz Pentekostna predstavlja ‘’svetu pedeseticu’’ ili praznik silaska Svetog duha na apostole. Ta činjenica silaska Svetog duha opčinjava Sparinga koji se bavio proučavanjem Biblije a koji je sa svojim sinom ‘’poverovao da posebnim molitvama […]

Jehovini Svedoci – najbrojniji protestanti

Jehovini Svedoci – najbrojniji protestanti

Jehovini Svedoci Jehovini svedoci predstavljaju najbrojniju sektu protestantske provinijencije. Nastali transformacijom sekte Istraživači Biblije oni, poput adventisata, nagoveštavaju skori dolazak Isusa Hrista. Jehovine svedoke osniva Čarls Rasel koji je dugo pripadao adventistima. Najznačajniji segmenti verskog učenja ove sekte su sledeći: ime boga je Jehova (do tog saznanja Jehovini svedeoci dolaze putem formule JXBX koja označava […]

Hrišćanska adventistička crkva

Hrišćanska adventistička crkva Kao što sam ranije pisao, od ovog članka pa nadalje pokušaću da u najkraćim crtama dam prikaz većine verskih zajednica koje deluju na teritoriji R. Srbije. Prva u nizu biće predstavljena Hrišćanska adventistička crkva, čiji su članovi poznatiji pod nazivom Subotari. Hrišćanska adventistička crkva predstavlja protestantsku sektu koja ‘’ne veruje u besmrtnost […]

Sekte i mladi (primeri destrukcije pojedinih sekti u svetu i kod nas)

Sekte i mladi (primeri destrukcije pojedinih sekti u svetu i kod nas)

Sekte i mladi (primeri destrukcije pojedinih sekti u svetu i kod nas) Izlaganje materije ne bi bilo potpuno ukoliko određene događaje ne navedem kao ilustraciju destrukcije pojedinim kultova i sekti, a zahvaljujući kojima je bačena senka na ostale versle zajednice koje nisu destruktivne. Najeklatantniji primer prestavlja slučaj kulta Hram naroda predvođen Dzimom Dzounsom. Dzouns je […]

Sekte i mladi (odredbe sekte)

Sekte i mladi (odredbe sekte)

Sekte i mladi (odredbe sekte) Odredbe sekte U ovom delu izlaganje ću započeti objašnjenjem pojma sekta. Objašnjenje će biti izloženo sa sociološkog aspekta, ali radi što je moguće veće objektivnosti a u skladu sa duhom tolerancije i nepristrasnosti izneću stavove zvaničnih verskih zajednica. Ovo je potrebno izneti jer se u javnosti, pa i onoj naučnoj, […]

Sekte i mladi….višedimenzionalan problem

Sekte i mladi….višedimenzionalan problem

Sekte i mladi Uvod Fenomen sekti je višedimenzionalan i kao takav ulazi u područje istraživanja mnogih nauka, prvenstveno sociologije, socijalne patologije, prava itd. Autori koji se bave sektama ukazuju da su ove verske zajednice nastale duboko u istoriji ljudskog društva kao posledica suprotnih shvatanja koje se u tadašnjem društvu smatralo neprikoslovenim i jedino ispravnim. Primera […]

Anaksagorina racionalistička kreacija

Anaksagorina racionalistička kreacija

Anaksagorina racionalističko – spekulativna kreacija (Prilog razumevanju Anaksagorine filozofije)   Anaksagora je osnivač hilozoizma. U stvari on ga razvija i afirmiše ingenioznim spekulacijama. Ali samo spekulacijama. Hilozoizam (ili sličan njemu hilopsihizam) pokazivao je svoje prve izdanke još kod Talesa (magnet privlači zato što ima dušu), pa i kod drugih filozofa pre Anaksagore (mada on dušu […]

Benito Musolini – doktrina fašizma

Benito Musolini – doktrina fašizma

Kao i sve druge političke koncepcije, Fašizam je akcija i misao; akcija za koju postoji doktrina, i doktrina koja se uzdiže iz već zadatog sistema istorijskih snaga unutar kojih je smeštena, i nad kojima deluje iznutra . Tako on poseduje formu koja stoji u uzajamnoj vezi sa izdacima prostora i vremena; ali takođe, on je […]