Spinozin stav Deus sive Natura

Spinozin stav Deus sive Natura

Autorka teksta nastoji da izvede Spinozinu spremnost da koristi argumente koji se ne oslanjanju na tradicionalne autoritete, s uporištem na ontološki stav o monizmu supstancije i boga kao prirode. U najopštijem obliku želi da pokaže na koji način se pojam supstancije razume kod Spinoze i kako je pojam supstancije zauzeo jedno od ključnih mesta u […]

Hegelovo shvatanje simboličke, klasične i romantične forme umetnosti

Hegelovo shvatanje simboličke, klasične i romantične forme umetnosti

U ovom radu nastojaćemo da predstavimo temu koja uokviruje razvoj ideala u posebne forme umetnosti. Obzirom da je tema veoma široka, radi lakšeg razumevanja tekst će biti podeljen na dva dela. U uvodnom delu ćemo ustanoviti suštinu pojavljivanja ideje, njenu mogućnost tj. kako se ona može pojaviti, a nakon toga pojašnjenje svake od njih. Prema […]

Spekulativna fizika

Spekulativna fizika

U ovom radu autorka nastoji da objasni kako Šeling koncipira filozofiju prirode kao spekulativnu fiziku. Ovde će se raditi ne toliko na tome da se spoznaja o sadržaju prirodnih principa razvije, koliko na tome da se pokaže na koji način Šeling izdiže prirodu iz nesvesnog mehanizma. Kako dospevamo do svesne inteligencije i kako prilazimo prirodi […]

Tomas Nejgel – Kako izgleda biti slepi miš?

Tomas Nejgel – Kako izgleda biti slepi miš?

U Nejgelovom kratkom tekstu Kako izgleda biti slepi miš? subjektivni karakter čoveka pojmljen je kao sredstvo čovekovog identiteta. Verifikacija koju subjekt ostvaruje, budući da nosi jedno iskustvo te time razume sebe i svoju okolinu, postala je činjeničko stanje.  Istraživajući mogućnosti pojmovnog zahvatanja, tačnije sticanja konkretnog znanja o znanju na primerima konstitusanja različitih vidova kritika uma, […]

Kopernikanski obrt kao naučna revolucija?

Kopernikanski obrt kao naučna revolucija?

Naučna revolucija je nekumulativna razvojna epizoda u kojima je starija paradigma zamenjena novom koja je nespojiva sa starom. (Tomas Kun) Stoicizam i epikureizam, zajedno sa platonizmom i aristotelizmom činili su ono što se podrazumeva kao četiri velika dogmatska filozofska sistema antičkog sveta. Svaki od njih bio je prisutan u periodu kasne renesanse i ostavio traga […]