Vitgenštajn – Problem jezika u filozofiji

Vitgenštajn – Problem jezika u filozofiji

Ludvig Vitgenštajn je sasvim izuzetna filozofska ličnost našeg vremena. Iako je relativno malo pisao, a još manje za života objavio, ipak njegova djela znače prekretnicu u filozofskom mišljenju i stoje u osnovi kompletnih filozofskih usmjerenja u okvirima savremene filozofije. Ako se za Tractatus može reći da je izvor onog pravca u najnovijoj filozofiji koji obično […]

Determinizam psihičkih procesa

Determinizam psihičkih procesa

Determinizam psihičkih procesa u funkciji stvaranja umetničkog dela Ako čoveku beše suđeno da se rodi i dođe na svet onda je to isto moralo važiti i za umetnost. Determinizam prauzroka vodio je ka prvom poznatom uzroku, Veliki prasak do revolucije univerzuma a čovek do evolucije psihičkih pojava i fenomena. Zato za umetnost slobodno možemo da […]

Plotin – Osnivač neoplatoničke škole

Plotin – Osnivač neoplatoničke škole

Plotinovo doba poklapa se s početkom kraja antičke civilizacije i formiranjem kršćanstva. U golemom Rimskom Carstvu sve se više gubio unutrašnji impuls koji ga je pokretao, a kao posljedica toga dolazi do duhovnih previranja i nastanka velikog broja sekti. Misterijska središta znanja, koji su bili pokretači antičke kulture, počinju umirati, a politika i religija sve […]

Biće i Priroda – preko pojmova ka metafizici

Biće i Priroda – preko pojmova ka metafizici

“Biće jeste, nebiće nije” – Na ovom nesvodivom aksiomu antičkog predsokratovca Parmenida, lišenim bilo kakvih pesničkih višeznačja, kao i odlika duha vremena karakterističnim za filozofije njegovih prethodnika, uspostavlja se temelj filozofije kao discipline koja se bavi pitanjem bivstva, formalnim pitanjem “šta jeste?”. Ovaj tekst, međutim, na ovom mestu prekida svoj odnos prema istoriji filozofije, budući […]

1 2 3 54