Walt Whitman – Sveobuhvatne Vlati trave

Ulogujte se / Kreirajte profil

Walt Whitman – Sveobuhvatne Vlati trave

.

Become a Patron!

.

Kad su čuvenog engleskog logičara i filozofa Alfreda Norta Vajtheda (Alfred North Whitehead) upitali da li postoji nešto originalno i specifično američko on je odgovorio samo jednom rečju: “Vitmen”. No to se dogodilo trideset godina nakon pjesnikove smrti, a i originalnost nije osobina koja je ikada bila poricana u ovom slučaju. Ono što je poeziji Volta Vitmena (Walt Whitman, 1819-1892) nedostajalo, po mišljenju nekih od kritičara njegove zbirke Vlati trave (Leaves oj Grass, 1855), bile su primjese umjetnosti. Tako, na primjer, jedan londonski časopis te iste godine tvrdi da je “Volt Vitmen isto toliko upoznat s umjetnošću koliko svinja s matematikom.” (1) Šta je, dakle, sadržavala prva Vitmenova zbirka od dvanaest pjesama, koja na koricama nije čak imala ni ime autora već samo njegovu sliku, da izazove ovakvu ocjenu? Šta je omogućilo da se nešto što je smatrano bizarnim, barbarskim i neukim pretvori, po gotovo opštem mišljenju, u jedan od najviših uzleta američke poezije?

logcvr

Iako je zbirka Vlati trave doživjela od Vitmenove smrti osam izdanja kroz koje je rasla,  proširivala  se i mijenjala, osnovne osobine poezije, što se tiče forme kao i sadržaja, ostajale su iste i podjednako neobične, posebno za devetnaesto stoljeće. Vitmen, naime, uvodi u poeziju slobodni stih koji ne sadrži ni rimu, ni fiksiran metar ni druga uobičajena versifikacijska sredstva. Ona su zamijenjena kolokvijalnim tonom i stihovima nepravilne  dužine, otvorenom formom koja pjesnički ritam  dobija  iz nešematizovane smjene naglašenih  i  nenaglašenih slogova,  Vitmenov slobodni  stih,  iako  ne  originalan,  jer  se  pojavljuje  na engleskom jeziku već početkom 17. stoljeća  u prevodu Biblije, jeste krajnje ostvarenje romantičarske zamisli organske forme, oblika koji treba da potiče iz samog djela i da izražava njegovu posebnost.

Sadržaj  ili  poruke  Vitmenovih najkarakterističnijih  pjesama  takođe  su  u svojoj    suštini    romantičarske     ili,    govoreći    u    američkim    okvirima, trascendentalističke, no ideje romantizma ili transcendentalizma u njegovoj poeziji su dovedene do svojih krajnjih mogućnosti. Junak tipičnog romantiča- skog spjeva kao što je, recimo, Bajronov (Byron) Čajld Harold (Childe Harold) ili Šelijev (Shelley) Oslobođeni Prometej (Prometheus Unbound) jeste čovjek koji, iako podsjeća na autora,  ipak nosi masku neke druge istorijske ili izmišljene ličnosti i prema tome i ne progovara glasom pjesnika. Vitmen, međutim, nema obzira prema pjesničkim konvencijama, pa zato i može da prvu strofu svoje najčuvenije “Pjesme o samom sebi” (“Song of Myself”) započne ovako:

 

Ja svetkujem samog sebe i pjevam samog sebe,

a što ja sebi dopuštam morate i vi sebi dopustiti,

da bi se u dvadeset četvrtoj strofi predstavio u natprirodnoj veličini:

Walt Whitman, taj kozmos, sin Manhattana,

nemirnjak, mesan, čulan, izjelac, ispilac i porodilac, nisam sentimentalan, ne stojim povrh ljudi i žena ni postrance od njih

i nisam više skroman nego neskroman. Ko god ponižava drugog ponižava mene,

a što god se učini ili kaže, vraća se konačno k meni.

 

Kao što prethodni stihovi pokazuju, Vitmen na sebe uzima božanske obaveze; on je neka vrsta Brame, svestvoritelja i vrhovnog presuditelja u svemiru, ali se taj stav krajnjeg romantičarskog  egoizma i arogancije  u njegovoj poeziji paradoksalno spaja s tipično američkim osjećanjem demokratije i jednakosti. Jer, za  Vitmena, kao  što  on  to  ističe  u  predgovoru  prvom izdanju  Vlati  trave, “Sjedinjene države same po sebi su u biti najveća pjesma”. S jedne strane ovo ne začuđuje kod pjesnika koji je “slučajno” objavio svoju prvu zbirku pjesama na američki Dan  nezavisnosti, 4. juli, i koji je imao trojicu  braće  sa  imenima Džordž Vašington, (George Washington), Tomas Džeferson (Thomas Jefferson), i Endru Džekson (Andrew Jackson). Ali s druge strane Vitmenov stav kao da potvrđuje riječi  Džona Loka (John  Locke) da  je na  početku čitav svijet bio Amerika. Za Vitmena, naime, koliko god se upinjao da predstavi svoju poeziju realističnom, Amerika je bila mitska, zamišljena zemlja, slika njegovog idealnog svijeta a ne onog koji ga je okruživao. Isto tako, ističući demokratiju i potpunu jednakost među svim ljudima, Vitmenova poezija se ne obraća  samo Amerikancima već svim ljudima, cijelom svijetu.

"Walt Whitman Birthplace in 1903" (South Huntington, New York): by Ben Conklin: 1903: vintage albumen print: 20.3 x 25.2 cm from: PhotoSeed Archive: (Benjamin Sargent Conklin: 1873-1964)

“Walt Whitman Birthplace in 1903” (South Huntington, New York): by Ben Conklin: 1903: vintage albumen print: 20.3 x 25.2 cm from: PhotoSeed Archive: (Benjamin Sargent Conklin: 1873-1964)

Ideje  u   Vitmenovoj  poeziji  potiču,  moglo  bi   se  reći   neposredno,   iz Emersonovih (Emerson) ogleda  Priroda (Nature) i “Američki učenjak” (“The America Scholar”). No standardne romantičarsko-trantscendentalističke postavke  o  prirodi  kao  izvoru  nadahnuća,   čovjekovoj božanskoj  prirodi  i njegovim neograničenim mogućnostima zvuče potpuno drukčije u Vitmenovoj pjesničkoj obradi.  Ipak, Emersonu nije bilo teško da osjeti srodnost sa ovom neobičnom poezijom. Kad mu je Vitmen poslao, kao najuglednijem američkom misliocu i književnom arbitru,  prvo izdanje Vlati trave, Emerson je uzvratio sljedećim pismom:

“Nisam slijep pred vrijednošću čudesnog poklona Vlati trave. Mislim da je to najneobičniji iskaz duha i mudrosti do sada nastao u Americi. … Tu nalazim neuporedive stvari rečene neuporedivo dobro, kako i treba. Nalazim hrabrost obrade koja nas toliko oduševljava i koju samo može nadahnuti velika snaga zapažanja. Pozdravljam Vas na početku velike karijere…”

Iako  je  Emersonovo oduševljenje ponešto  splasnulo  nakon  što  je  Vitmen njegovo privatno pismo širokim samoreklamerskim gestom objavio u novinama ne pitajući autora – do te mjere da njegova antologija američke poezije iz 1873. ne sadrži ni jednu Vitmenovu pjesmu – njegov uticaj je nesumnjiv. To je i razlog zbog koga  se  Vitmenova poezija,  prema  Emersonovom receptu,  najsnažnije oslanja na vlastito viđenje prirode i kao pjesničkog predmeta i kao nadahnuća.

Za Vitmena “prava” priroda je, svakako, samo divljina. Baštenski, kultivirani ambijent  može se  vezati  jedino  za  evropsko  iskustvo:  Ameriku, ili  barem značajan dio američkog iskustva, po mišljenju američkih književnika sredinom 19. stoljeća, moguće je jedino predstaviti kao djevičansku teritoriju na koju još nije kročila ljudska noga. Tako Vitmen, recimo, u desetoj strofi “Pjesme o samom sebi” predstavlja sebe kao arhetipsku američku ličnost: samopouzdanog, samozadovoljnog i krajnje nezavisnog lovca u divljini:

Sam, daleko u planinskoj pustoši lovim lov, lutam i čudim se vlastitoj lakoći i veselju,

tek kasno popodne tražim sigurno mjesto za noćenje, palim vatru i pečem tek ubijenu divljač,

a onda padam u san na hrpi lišća sa mojim psom i puškom uza me.

Dok je ova slika uobičajena  za američko poimanje čovjekovog odnosa  s prirodom i dovodi u sjećanje likove poput Bufalo Bila (Buffalo Bill) ili Dejvi Kroketa (Davy Crocket), Vitmenova slika mora iz dvadeset druge strofe “Pjesme o samom sebi” kao podatne žene mnogo je neobičnija i sadrži brojne seksualne nagovještaje:

 

Ti more! I tebi se ja predajem, ja pogađam šta ti hoćeš,

opažam s obale tvoje iskrivljene prste koji pozivaju, vjerujem da si odlučilo da se ne povučeš dok me ne opipaš,

moramo se malo prohodati, i ja se svlačim, povezi me izvan dogleda kopna,

spremi me u mekane jastuke, poljuljaj me u valovitu omamu,

zapljusni me ljubavnom mokrinom – ja ti mogu dati uzdarje.

No najkarakterističnija  Vitmenova pjesnička upotreba  prirode  svakako je sadržana  u njegovom središnjem paradoksalnom  i mnogoznačnom simbolu – travi. Birajući ovaj simbol, Vitmen se udaljava od evropske književne tradicije, jer neće da upotrebljava  tradicionalne  pjesničke znakove. Trava je za njega “jednolični hijeroglif” koji raste svuda, ne bira sebi društvo, ne postavlja uslove, ne traži njegu: jednom riječju demokratska biljka koja svjedoči o nepobjedivosti i neuništivosti života. Trava je istovremeno za Vitmena i simbol smrti, no “lijepa i neošišana kosa grobova” isto tako govori o besmrtnosti:

 

najmanja travka dokazuje da u zbilji nema smrti;

a kada bi je i bilo, ona vodi naprijed život, a ne stoji na kraju da ga zaustavi,

te prestaje u času kad se život javi. Sve ide dalje i vani, ništa se ne gubi,

a umrijeti je nešto drugo nego je čovjek mislio, i to sretnije.

(“Pjesma o samom sebi”, 6. strofa)

 

Trava  je, dakle, za Vitmena krajnji  i najrječitiji  vid prirode.  Njegov stav prema tradiciji ponovo je paradoksalan  i istovremeno tipično američki: Vitmen bi neobično želio da se predstavi kao američki bard, autohtoni pjesnik bez ikakvih korijena  osim američkih, bez bilo kakve veze s evropskim književnim ili kulturnim nasljeđem. Tako on i govori o samom sebi u jednom od vlastitih anonimnih prikaza Vlati trave:

 

Samopouzdan, s nadmenim očima, preuzimajući na sebe sva obilježja svoje zemlje, zakoračio je Volt Vitmen u književnost, govoreći kao čovjek nesvjestan da je ikada postojalo nešto kao knjiga ili neko kao pisac.(2)

 

Iako sebe, prema  tome, i u ovom pogledu želi da  vidi kao demokratskog pjesnika, lišenog svih prednosti  i naličja  “visoke” kulture, još Kembridžska istorija  američke  književnosti  (Cambridge  History  of  American  Literature, 1917.) ističe da  su elementi Vitmenovog stila  proistekli iz niza raznorodnih književnih izvora: Biblije, Osijana (Ossian), Šekspirovog blank versa, Blejkove (Blake) poezije i Karlajlove (Carlyle) i Emersonove proze, šta je, dakle istina? Koliko je Vitmen poznavao evropsku tradiciju i koliko se njom služio?

 U “Pjesmi o samom sebi” on o tome ovako govori:

Kuće i sobe su pune miomirisa, police su ispunjene mirisima,

ja udišem taj mirluh i poznajem ga i volim ga, isparavanje bi me moglo takođe opiti, ali ja to ne dopuštam, toga se čuvam. (strofa 2)

 

Tradicija,   predstavljena   ovdje  mirisima,  jeste  dio   unutrašnjeg   svijeta pjesnika, no ona  je i opasna  jer  može “opiti”,  to jest onesposobiti, sputati stvaralačke mogućnosti. Zbog toga Vitmen u ovoj pjesmi tradiciji suprotstavlja “atmosferu”  koja  nije  “miomiris, nema  ukus ishlapljivanja”,  i  koja stoji  za američku prirodu.  Sve to, naravno,  nije  toliko jednostavno koliko u pjesmi izgleda. Iako je Vitmenovo formalno  obrazovanje trajalo  vrlo kratko, iako je kasnije u životu pokušavao i svojom odjećom i svojim izgledom da se predstavi kao čovjek iz naroda, on se upornim radom u bibliotekama i muzejima Njujorka natprosječno obrazovao, dok je, na primjer, opera bila jedno od njegovih stalnih životnih interesovanja. Svi ovi elementi njegovog obrazovanja ulaze i u poeziju koja sadrži odjeke ne samo evropske nego i istočne književne tradicije, a i opera je prisutna  jer se u dužim Vitmenovim pjesmama smjenjuju dijelovi koji podsjećaju na ariju i recitativ. Sve ovo je sliveno sa Vitmenovim američkim slikama i temama kao i sa njegovim eksperimentalnim pjesničkim postupcima u cjelinu koja je očigledno znatno veća, šira i snažnija od zbira svojih sastojaka. Idealni svijet nalazi se u centru “Pjesme o samom sebi”, najpoznatije i najkarakterističnije   Vitmenove pjesme,  koja  pokušava  ne  samo  da  izrazi pjesnikovu ličnost nego i cijelu Ameriku u svoje pedeset vije strofe – vjerovatno nekoj vrsti organskog okvira godine dana. Vitmen sa samim sobom na božansko prijestolje ustoličuje svakog čovjeka jer “svi su besmrtni i nedokučivi kao i ja” (strofa 7), a idealizira  svoju zemlju da bi potvrdio uzvišenost i dostojanstvo svakog naroda, jer mu se Amerika, u svojoj idealnoj projekciji, čini putokazom ka budućnosti. Ovo posebno dolazi do izražaja i u pjesmi “Dolazim iz Paumanoka” (“Starting from Paumanok”) koja je deklarativni izraz Vitmenovog “amerikanizma”, pokušaj da se stvori američki ep. Vođen prema tome altruističkim a  ne propagadnim  razlozima, Vitmen veliča Ameriku iz svojih snova vjerujući da su bar snovi svih ljudi slični, ako im već i politički sistemi ne mogu da budu. To je vid Vitmenove poezije koji ističe i veliki anglo-američki pjesnik i kritičar  T. S. Eliot (Eliot) tvrdeći da  je pjesnik uspio “da  pretvori stvarnu  Ameriku… u  nešto  veličanstveno i  značajno,  da  preinači  realno  u idealno.” (3)  A ipak kroz izmaglicu ideala ponekad proviri i neki detalj iz ne tako idealne stvarnosti, kao recimo u desetoj strofi “Pjesme o samom sebi” gdje se pojavljuje odbjegli rob, ili u trideset četvrtoj strofi iste pjesme u kojoj se govori o meksičkom pokolju 412 mladića. No Vitmenov ideal kao da prolazi kroz ovakva iskušenja nedirnut: ličnost iz pjesme ne samo da pomaže odbjeglom crncu da produži svoj put ka sjeveru, do Kanade, nego mu u spasiteljskoj pozi vida rane na  gležnjevima  i  vratu  i  pere  umorne  noge,  dok  masovna  smrt  ratnih zarobljenika samo budi daljnji patriotizam umjesto da podstiče pitanja o svrsi ratovanja.  Jer  Vitmen nije  pobunjenik kao  neki drugi  američki  književnici njegovog doba; božanskom gestom on prihvata i suprotnosti: “ja sam velik, ja sadržavam  mnoštvo” (“Pjesma  o  samom sebi”,  strofa  51).  U  ovom smislu karakteristična  je njegova pjesma “Čujem da su me napali”  (“I Hear  It Was Charged  Against  Me”)  iz  1860,  godinu  prije  izbijanja  grañanskog  rata  u Americi:

 

Čujem da su me napali da idem za tim da razorim ustanove,

ali u zbilji ja nisam za ustanove ni protiv njih

(šta u zbilji ja imam zajedničko s njima? ili šta s njihovim razaranjem?)

 

Vitmen, božanski prorok, jednostavno nadilazi ustanove: u njegovoj shemi viđenja svijeta one su očigledno samo privid, kao i u Emersonovoj filozofiji. No  po  jednom  vidu  svoje  poezije  Vitmen se  oštro  razlikuju  od  svojih savremenika-transcendentalista:   to  je  njegov  stav  prema  ljudskom tijelu  i njegovim različitim organima  i funkcijama.  Ostali  transcendentalisti,  iako u principu u teoriji prihvataju ljudske nagone i slave njihovo božansko porijeklo, zbog neke vrste taloga puritanizma koga ni oni sami nisu bili svjesni ne osjećaju se lagodno  pred  ljudskim tijelom pa  se ono zato i ne pojavljuje u njihovim djelima. Vitmen, međutim, nema takvih skrupula:  bez obzira na svoju romantičarsku polaznu tačku on bez sustezanja najavljuje:

 

Ja sam pjesnik tijela i ja sam pjesnik duše, (“Pjesma o samom sebi”, strofa 21)

da bi nešto kasnije stvari doveo do usijanja, ne ostajući samo na razini izjave, nego stvarno pjevajući tijelo:

Kroza me ječe zabranjeni glasovi:

Glasovi spolova i požude, zakopreni no ja skidam koprenu i preobražavam,

Ja ne pokrivam usta prstima,

ja mislim da utroba nije manje vrijedna od glave i srca,

općenje mi nije prostije od smrti, ja vjerujem u meso i u požude, vid, sluh, opip jesu čuda, a svaki dio i okrajak mene

jest čudo.

(“Pjesma o samom sebi”, strofa 24)

 

Dalji razvoj upotrebe slika ljudskog tijela može se vidjeti u njegovoj kasnijoj poeziji, posebno  u  trećem  izdanju  Vlati  trave  iz 1860.  koje sadrži  i  ciklus “Adamova djeca” (prvobitno “Enfans d’ Adam”, kasnije “Children of Adam”). “Adamova djeca” su, ustvari, himna spolnoj ljubavi koju Vitmen diže na najviši pijedestal, kiti trijumfalnim vijencem:

 

iz one česti mene bez koje bih bio ništa,

iz onog što sam odlučio da proslavim pa makar ostao sam među ljudima,

iz odjeka mog vlastitog glasa pjeva phallus, pjeva pjesma porađanja,

pjeva nuždu prekrasne djece i od njih prekrasnog odraslog naroda;

pjeva natisak mišića i spajanje, pjeva pjesmu druga u krevetu.

(“Iz zatvorenih bonih rijeka”, “From Pent-up Aching Rivers”)

 

Upravo kroz ovaj hiperbolični odnos prema prihvatanju božanske ideje ostvarene u ljudskom tijelu, kroz krajnje pretjerivanje u stavu i logici slika koje ovakav stav proizvodi (“miris je ovih pazuha miris slađi od molitve” “Pjesma o samom sebi”, strofa 24) otkriva se Vitmen i kao vrhunski komički pjesnik. On je toga i sam bio svjestan, i uprkos svojoj proročkoj ozbiljnosti pozdravljao je taj humor. Pred kraj svog života rekao je jednom svom biografu: “Ponosim se što sam pravi humorist ispod svega drugog.”(4) Najbolji i najkarakterističniji primjeri Vitmenovog  humora   vezani  su  za  njegovo  nepoštovanje  “svetih  krava”, religioznih slika i prilika.  Na početku “Pjesme o samom sebi”, na  primjer, nagovještava  se da  je bog stvorio prirodu  da  bi podsjetio čovjeka na  svoje postojanje, poput dame koja je ispustila maramicu s monogramom da bi svom udvaraču omogućila početak razgovora. Kasnije u pjesmi bogovi su prikazani kao crteži, bakrorezi i grafike koje Vitmen posmatra  na nekoj izložbi, gdje i kupuje Ozirisa, Izidu, Belusa, Bramu, Budu, Jehovu, Manitua, Alaha i Odina “tačno po njihovoj cijeni”. Na kraju on razotkriva i koja je to cijena: u 51. strofi božanstvo je opisano kao “slušalac tu gore” koji možda još ima nešto da povjeri pjesniku-proroku, ali je bez sumnje slab i mora da “govori iskreno” jer ga niko “inače ne čuje”. Pred pjesnikom koji je i prorok novog vremena i novog svijeta stare slike bogova moraju uzmaći i sve što im je preostalo je da možda daju po- koji savjet svom nasljedniku prije nego što iščeznu u zaboravu.

Walt_Whitman_-_Brady-Handy_restored

Kakva je to poruka koju Vitmen kao pjesnik-prorok želi da prenese svojim čitaocima? Možda se do odgovora na ovo pitanje može najjednostavnije doći preko tumačenja njegovog manifesta, “Pjesme o samom sebi”. Ona pokušava, prema već poznatim romantičarskim kanonima, da obuhvati što veći prostor, da ostvari veoma razuđeni portret i pjesnika i svijeta. Vitmenova originalnost a i osnovna slabost njegove poezije nalaze se u metodu ostvarivanja ove božanske sveobuhvatnosti. On,  naime,  stavlja  jednu  pored  druge  veliki broj  slika  iz prirode, povezujući ih ili ih meñusobno suprotstavljajući, pokušavajući da preko ovih često bizarnih nizova izrazi svoje osnovne ideje o bratstvu i jednakosti ljudi i prirodnom veličanstvu ljudske ličnosti. Kad selekcione sposobnosti pjesnika dođu do izražaja u pravoj koncepciji i usmjerenju, kad su nizovi slika namjerno i svjesno oblikovani da bi izrekli ili makar osvijetlili neku misao ili osjećanje, onda oni postaju “objektivni korelativ” ili formula te određene pjesničke emocije i ona oživljava u čitaocu. Dobar primjer trijumfa ovog Vitmenovog metoda koji će u modernoj poeziji postati  opšteprihvaćen  jeste deseta  strofa “Pjesme o samom sebi” koja se sastoji od pet slika ili scena iz američkog života. Strofa počinje opisom usamljenog lova u divljini, nastavlja slikom ponosa američkih jedrenjaka, klipera, koji je u devetnaestom stoljeću omogućio trgovački trijumf SAD, daje  portret  moguće  punoće  dana  provedenog  sa  običnim  ljudima, lađarima  i  školjkarima,  opisuje  nastanak  američke  nacije  i  funkcionisanje njenog  “kotla  za  topljenje”  preko  vjenčanja  bijelog  zamčara,   trapera,   i Indijanke, i konačno završava prikazom pjesnikove pomoći odbjeglom crnom robu na putu ka sjeveru. Sastojci ove pjesničke smjese, ovog verbalnog kolaža, nesumnjivo su pažljivo odabrani  i dozirani: cjelokupni utisak je složena slika nove zemlje, zemlje koja sadrži i dobre i loše strane, ali koja korača ka svijetloj budućnosti. Ali kad stvaralačka selektivnost izostane, kad pjesnik povjeruje da kvantitet, odnosno broj slika, može da preraste u kvalitet emocije koju bi čitalac trebalo da osjeti, onda nastaju Vitmenovi “katalozi”, gotovo beskonačni nizovi slika, nabrajanje koje nema svoje prave funkcije, iako je Vitmenova namjera jasna. On bi želio da masom činjenica ojača reprezentativnost i opseg svog djela. Primjeri ovakvih “kataloga” kojim se Vitmen ponosio a koji savremenom čitaocu najviše smetaju, brojni su u “Pjesmi o samom sebi” – na primjer strofe 15. i 33 – a ima ih i u drugim kasnijim djelima kao što su “Pjesma bradve” (“Song of the Broad Axe”) ili “Čujem Ameriku kako pjeva” (“I Hear America Singing”).

No ovi dugi nizovi nisu u stanju da razore  čitalačku euforiju pred sasvim izuzetnim i  zaraznim  optimizmom koji kao stav i prilaz  životu zrači  iz ove pjesme. Tom notom ona se i završava: pjesnik istina umire u 52. strofi no dosljedno svojim ranijim tvrdnjama opis smrti ne dočarava poraz nego pobjedu:

Ja se rastajem kao zrak, ja stresam svoje bijele pramove na odbjeglo sunce,

ja izlivam svoje meso u vrtlozima i gomilam ga u trakaste zupce. Zavještam sebe smeću da bih porastao iz trave koju ljubim,

ako me opet trebate pogledajte pod potplate svojih čizama.

Ovaj završetak spada među najsnažnije stihove Vlati trave: ovdje se potvrđuje pjesnikova vjera u čovjeka i njegove sposobnosti, njegovo ubjeđenje u ljudsko prirodno bratstvo i besmrtnost. Pjesnik-prorok je pokazao put, drugi će morati da njime krenu, iako je neizvjesno kada:

 

Ako me i ne razumiješ u prvi mah, ipak se ohrabri, ako me ne nađeš na jednom mjestu, na drugom potraži, ja sam negdje stao i čekam tebe.

 

Nažalost, uprkos ubjeđenjima mnogih optimista, život ipak rijetko oponaša umjetnost. Tako se i Vitmenovo uvjerenje u ljudsku besmrtnost i neuništivost našlo na neobično snažnom iskušenju za vrijeme američkog građanskog  rata između država  Sjevera i  Juga  (1861-1865) koji je i nastao  upravo  iz onih suprotnosti što ih vizija Amerike iz “Pjesme o samom sebi” prešutkuje. U pitanju nije bio samo optimistički stav prema ljudskoj sudbini, već i određenije i sami korijeni američkog sna, vjere u novi početak na novom kontinentu bez ograničenja  starog, za koje nije bilo izvjesno da li će preživjeti ovaj sukob. Iz Vitmenovog suočenja  sa  grubom američkom stvarnošću proistekao je daljnji nastavak  i  proširenje  Vlati  trave  pjesmama  o  nacionalnoj  krizi i  ratu  pod naslovom “Bubnjevi u povečerje” (“Drum Taps”). Iako Vitmena optimizam neće napustiti sve do smrti, kako se i nadao i najavljivao u “Pjesmi o samom sebi”, način  izražavanja,  stav i pjesnički ton ipak su znatno drukčiji u pjesmama nastalim za vrijeme i nakon građanskog rata. On više ne diže “svoju barbarsku viku nad krovovima svijeta”, ponešto je suzdržaniji, iako sebi ne dozvoljava i nagovještaj  poraza.  Ovaj  period  je  proizveo i  vjerovatno  Vitmenovu najbolju pjesmu “Posljednji put kad cvijetao je jorgovan u dvorištu” (“When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed”).

5-walt-whitman-and-the-but

Ova   pjesma   je   elegija   povodom  prerane   i   nasilne   smrti   američkog predsjednika  Abrahama  Linkolna (Abraham Lincoln), čovjeka koje je vodio Sjever u građanskom ratu nastojeći da spasi jedinstvo zemlje, čovjeka koji je u godinama  rata  za Vitmena postao  oličenje i otjelovljenje američkog duha  i američke ideje. A ipak se Linkoln, koji je poginuo od metka atentatora  1865, nigdje  po  imenu ne  pominje u  pjesmi. Ona,  kao i  mnoge druge  prethodne Vitmenove pjesme, izrasta iz paradoksalnog viđenja prirode: jorgovan, centralni simbol u ovoj pjesmi, označava i smrt jer je posljednji; prkos prema smrti jer ga jesnik stavlja na kovčeg mrtvog predsjednika; i nadu u besmrtnost i rođenje nekih drugih Linkolna u vremenu koje dolazi jer je nepobitna činjenica da će jorgovan,  ponovo divlja  biljka  kojoj ne  treba  njega,  ponovo cvasti  idućeg proljeća. Linkoln, koji je u ovoj pjesmi samo predstavnik onih milion Amerikanaca koji su poginuli u građanskom ratu, predstavljen je u pjesmi moćnom zvijezdom koja je zašla na zapadu. O njemu se govori kao o velikoj miloj duši koja je otišla i koju žale američke države obučene u crninu: svi Amerikanci. Treći osnovni simbol na koga se oslanja ova pjesma jeste skromna sivo-smeđa ptica, drozd, koja sakrivena u močvari pjeva svoju tužaljku. Pjesma drozda se spaja s Vitmenovom pjesmom i ponovo je paradoksalna:  ona je pjesma krvavog grla:

Izliv smrti pesma života (jer dobro brate dragi znam

Da ti ne bese dozvoljen pev, ti bi sigurno umro).

Sva tri simbola, dakle, svaki na svoj način govore o vječnoj ljudskoj dilemi u suočenja sa smrću: naime pitanju smisla života. A kad postavi ili nagovijesti ovo pitanje,  Vitmen se  obraća  jedinom koji može odgovoriti,  “razumnoj  svetoj smrti”, pjevajući joj neku vrstu ode:

 

Tamna majko što uvek u blizini šuljaš se stopama tihim, Zar ti niko pevao nije pev najpunije dobrodošlice?

Onda evo ja ti ga pevam, slavim te iznad svega,

Pesmu ti nosim što kaže, kad zaista moraš doći, onda dođi bez kolebanja.

 

Pjesnikov stav prema smrti očito se bitno promijenio: iako se smrt možda i može prevazići, iako jorgovan obećava nova proljeća, njeno se postojanje više ne može jednostavno poreći kad se suoči sa milionom mrtvih. U ovom svečanom i suzdržanom tonu se pjesma i završava dvosmislenim praskozorjem iza kojeg neminovno mora doći svjetlo da zamijeni mrak u američkoj duši, ali koje ne obećava sjaj onih jutara prije početka rata:

 

Za najmiliju, najmudriju dušu svih dan mojih i zemalja – evo to su sad zbog njega voljenog Jorgovan i zvezda i ptica spleteni s pevom duše moje Tamo u mirisnom borju i kedrovima sumračnim i tamnim.

 

Spletene ruke pjesnika i njegovih drugova znače ponovo ujedinjenje Amerike u bolu za Linkolnom, no polumrak kraja nagovještava bar djelomični gubitak blještavila sna.

Za  razliku  od  ranijih  Vitmenovih dužih pjesama  koje očigledno  pate  od nedostatka forme jer su, poput neke vrste pikarskih pjesama, organizovane oko stvarnog ili metaforičnog  putovanja što ne daje dovoljno čvrst okvir, pjesma “Posljednji put kad cvjetao je jorgovan u dvorištu” ima čvrstu strukturu koja se oslanja  na  suprotstavljanje  i spajanje  tri  stožerna  simbola. Iako se i ovdje pojavljuju nizovi slika, oni su strogo funkcionalni i pod savršenom kontrolom stvaralačke imaginacije. Ova pjesma je jedno od najvećih dostignuća američke poezije.

Smrt, odnosno saznanje o smrti i gubitku uopšte sa stanovišta pjesnika kao dječaka, tema je i pjesme “Iz kolijevke što se beskonačno ljulja”. Posmatrajući jedan ptičiji par, dječak se uči mogućnosti ljubavi i pratećoj mogućnosti gubitka i samoće. Smrt ženke izaziva mužjakovu tužaljku i mijenja dječakovo poimanje svijeta:

Nikada više umakmuti neću, nikada više odjecima,

Nikada više krici ljubavi nezadovoljene neće izvan mene biti,

Nikada mi više dozvoliti da ono spokojno dete budem, koje bejah pre svega što je tamo,

Pokraj mora ispod žutog i klonulog meseca…

Suočen sa tajnom smrti dječak zahtijeva ključ, objašnjenje, razrješenje, odgovor koji će mu omogućiti daljnje postojanje:

“O, daj mi ključ! (on vreba ovde negde u noći)”. More, ta kolijevka što se beskonačno ljulja, daje mu do znanja da su smrt i život zauvijek povezani, da jedno ne može postojati bez drugog, da smrt nije zla nego je “kao neka starica koja kolevku ljulja, u ljupke haljine omotana, u prikrajku sagnuta”.

Vitmen je nesumnjivo najpoznatiji američki pjesnik kod nas. Prevodi njegove poezije pojavili su se već 1900. godine, a prevodili su ga između ostalih i neki od naših najboljih pjesnika i pripovjedača kao što su Tin Ujević ili Ivo Andrić. A ipak, uprkos tome na  srpskohrvatskom jeziku još uvijek ne postoji cjelovito izdanje Vitmena koje bi uključivalo svu njegovu najbolju  poeziju. Tako, na primjer, ostaje neprevedena njegova neobična  pjesma “Putovanje  do Indije” (“Passage to India”) napisana 1871. povodom tri tehnološka čuda devetnaestog stoljeća:  otvaranja  Sueskog kanala,  izgradnje transkontinentalne  željeznice u SAD i puštanja  u pogon podmorskog telegrafa  između Amerike i Evrope. Ta tehnologija, koju Vitmenova poezija i inače prihvata pa ponekad i slavi, ovdje je samo povod za transcendentalno  putovanje do smisla života, mnogo dalje od Indije.

walt-whitman

Kao što je to često slučaj sa velikim pjesnicima, Vitmen nema u američkoj književnosti direktnih sljedbenika, ako izuzmemo glasnog ali ne baš dubokog Karla Sandberga (Carl Sandberg). No Vitrnen je ipak začetnik moderne američke poezije, kamen temeljac na koga se oslanjaju svi njeni kasniji uzleti. Neki od  Vitmenovih književnih  postupaka   postali   su  u  modernoj  književnosti nezamjenljivi: čak ni pjesnici okrenuti krajnjem esteticizmu potpuno stranom Vitmenu, ne mogu poreći prisustvo njegovog uticaja. Tako, na primjer, moderni pjesnik Ezra Paund (Ezra Pound) osjeća potrebu da sklopi simbolični savez sa Vitmenom u svojoj pjesmi “Pakt” (“A Pact”):

Sklapam pakt s tobom Volte Vitmene – Prezirao sam te dovoljno dugo. Dolazim tebi kao odraslo dijete

Što imalo je tvrdoglavog oca;

Sad sam dovoljno odrastao da prijateljujemo. Ti bješe taj što iskrči novu šumu,

Sada je doba rezbarenja.

Imamo jedan sok i jedan korijen – Neka meñu nama bude razmjene.(5)

Jer Vitmenova poezija i danas progovara čovjeku kasnog dvadesetog stoljeća o onim tajnama koje nauka još uvijek nije uspjela da razriješi:  on je u svojim najboljim pjesmama još uvijek savremen i aktuelan. Vitalnost i nepredvidivost koja prati život izrazite su osobine Vitmenovog pjesničkog stvaranja:  moglo bi se  reći  zajedno  sa  američkim kritičarom  Roj Harvi  Piersom  (Roy Harvey Pearce)  da je jedina istina o Vitmenu to “da će nas on uvijek iznenaditi”.(6) Ivo Andrić,  međutim,  ističe  cjelovitost  Vitmenovog pjesničkog  ostvarenja   kao njegovu  najvažniju  osobinu,  slivenost  njegovog  pjesničkog  izraza  koja  se odupire svim analitičkim kritičkim pokušajima:

“To nije poezija iz koje bi se mogla vaditi jedna reč ili jedan stih, raščinjati ili meriti,  to  je  delo  jednog  života i  izraz  jedne  ličnosti;  od  značaja  je  samo celovitost.”

 

Zvonimir Radeljković

 • 1 Critic, London, 1855. Navedeno u Walt Withman, Pinquin Critical Anthology, ed. By Fransis Murphy, Pinquin, 1969, p. 59.
 • 2 “Walt Whitman and His Poems’’, United State Review, September 1855, navedeno u Walt Whitman, ed. Murhy, p. 30.
 • 3 T. S. Eliot, ‘’Whitmans and Tennvson’’, Walt Whitman, ed. Murphy, pp. 206-207.
 • 4 Navedeno u Richard Chase “Walt Whitman as American Spokesman’’, Walt Whitman, A Collection of Critical
 • Essays, ed. Roy Harvey Pearce, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J. 1962, p. 157.
 • 5 Ezra Pound “A Pact”, Selected Poems, ed. By T. S. Eliot, Faber and Faber, London, 1964, p. 97. Prevod autora.
 • 6 Roy Harvey Pearce “Introduction’’, Walt Whitman, ed. By Roy Harvey Pearce, p. 7.

VLATI TRAVE

POSVETE

whitman

 

Pjevam Jedinku 

Pjevam čovjekovo “Ja”; jednostavnu zasebnu osobu,

pa ipak izgovaram riječ: Demokratski; riječi: En Masse.

Pjevam o fiziologiji od glave do pete;

ni sama fizionomija ni sami mozak nisu dostojni Muze; kažem da je potpuni oblik daleko dostojniji,

pjevam ženskost jednakopravnu s muškošću, jednakost žene i čovjeka.

Od života, beskrajnoga u strasti, bilu i moći,

vesela stvorena za najslobodniju djelatnost po božanskim zakonima, ja pjevam suvremenoga čovjeka.

Dok sam premišljao u muku 

Dok sam premišljao u muku

i obraćao se svojim pjesmama i dugo zadržavao u razmišljanju, iskrsnu preda mnom utvara s licem punim nepovjerenja,

silna po ljepoti, starosti i moći, genij pjesnika starih zemalja

i upravi k meni oči poput plamena

i ukaza prstom na mnoge besmrtne pjesme i reče glasom prijetnje: “Šta ti pjevaš?

Ne znaš li da neumrli bardi imaju samo jedan predmet? A taj je rat, usud bitaka,

kovačnica savršenih vojnika?” Odgovorih: “Tako budi.

I ja, ohola sjeno, također pjevam rat, i to dugotrajniji  i silniji nego ijedan, vođen u mojoj pjesmi, s promjenljivom srećom:  s bijegom, jurišom, uzmakom,

odgađanom i nestalnom pobjedom,

(ipak mislim izvjesnom ili gotovo izvjesnom na kraju), poprište svijeta, na život i smrt, za tijelo i vječitu dušu;

gle! i ja sam došao da pjevam pjesmu bitaka,

ja prije svega sokolim hrabre vojnike!”

U orijaškim brodovima na pučini

U velikim brodovima na pučini,

oko kojih se posvuda širi bezgranična plavet

sa zviždukom vjetrova i glazbom valova, velikih moćnih valova,

ili na nekom samotnom čamcu koji se miče i njiše na debelom moru i radostan pun pouzdanja razapinje bijela jedra

i reže eter usred iskrenja i pjene dana ili pod mnoštvom zvijezda noću, mene će možda, kao uspomenu na kopno, čitati moreplovci mladi i stari i konačno potpuno osjetiti.

“Ovdje su naše misli, plovilačke misli;

tu ne vidimo samo zemlju, suhu zemlju”, možda će tada reći;

“tu nas posvođuje nebo; tu osjećamo ljuljanje palube pod svojim nogama;

tu osjećamo dugo kucanje, oseku i plimu beskonačnoga kretanja, glasove neviđenoga tajanstva, nejasna i velika

šaputanja slanoga talasa, plovke koje teku,

dah mora, slabo pucketanje užadi, turobni ritam,

tu puca bezgranični vidik i vidi se daleki nejasni obzor, no, to je pjesmotvor oceana.”

Zato ne oklijevaj, moja knjigo, ispuni svoju sudbinu;

ti nisi samo uspomena na kopno,

i ti si samotni čamac koji para eter, određen ne znam kamo, no put vjere;

drug svakoga broda što plovi, jedri i ti!

Ponesi im uvijenu moju ljubav (dragi mornari, za vas ja previjam u njoj svaki list);

brzaj, moja knjigo! raširi svoja bijela jedra, moja šajko, povrh svesilnih valova, deder! Pjevaj, jedri, nosi preko bezgranične

plaveti od mene na svako more

ovu pjesmu za moreplovce i sve njihove brodove.

 

Stranim zemljama

 

Čuo sam da ste tražili nešto što bi rastumačilo ovu zagonetku, Novi svijet, i prikazalo Ameriku i njenu atletsku demokraciju;

zato vam šaljem moje pjesme, da vi u njima pročitate što ste poželjeli.

 

Jednom povjesničaru

 

Vi ste slavili prošasta vremena,

ispitali ste vanjsku stranu, površine, rase i život koji se u punoj mjeri ispoljio;

vi ste govorili o čovjeku kao o tvorevini politike, zbroja vladara i svećenika;

a ja, stanovnik Alleghania, govorim o čovjeku kakav je on u sebi, u svojim vlastitim pravima;

ja pipam bilo života koji se rijetko ispoljio (veliki ponos čovjeka u sebi samome);

pjevač osobne vrijednosti, ocrtava ono što

istom ima da bude, ja naviještam povijest budućnosti.

 

 Tebi, prauzroče

 

Tebi prauzroče!

Ti nesravnjiva, strastvena, dobra svrho, ti stroga, nemilosrdna, slatka idejo, besmrtna kroz sva vremena, rase i zemlje,

nakon čudnoga, žalosnoga rata, velikoga rata za te

(mislim da su se svi ratovi diljem vremena zbiljski vodili i da će se uvijek zbiljski voditi zbog tebe),

ove su pjesme posvećene tebi, vječitom napredovanju tvojem. (Rat, o vojnici, ne zbog ratovanja samo,

kudikamo više čekalo je u muku iza površine

što sad ima na svjetlo izaći u ovoj knjizi.) Ti kružnico od mnogo kružnica!

Ti kiptavo načelo! ti čvrsta, skrovita klico! ti središte! Oko tvojega pojma vrti se borba

sa svojom ljutinom i žestokom igrom načela

(s bogatim posljedicama koje će doći do 3000 godina), za te ovi recitativi – moja knjiga i taj rat jesu jedno,

u njegovom duhu se stapajmo ja i moje stvaranje, budući da se spor vrtio oko tebe;

kako se kotač vrtio oko svoje osovine, ova knjiga se i nehotice okreće oko tvojega pojma.

 

Idoli

Susreo sam jednoga žreca,

on je išao kroz vrevu i šarenilo svijeta

po poljima umjetnosti i nauke, uživanja, osjećaja  da sabire idole.

Unesi u svoju pjesmu, govorio je on,

ne više šaroliki sat ni dan ni odsječke ni dijelove,

unesi najprije prije drugoga kao svjetlost za me i ulaznu pjesmu riječ o idolima.

Uvijek nejasno postanje,

uvijek rašćenje i zaokružavanje kružnice,

uvijek vršak i na koncu stapanje (da bi se izvjesno počelo ponovo);

idoli! idoli!

Uvijek promjenljivo,

uvijek gradiva koja se mijenjaju, mrve, ponovo vežu, uvijek radione, božanske tvornice koje izgrađuju idole.

Gle, bio ja ili vi,

bila žena, čovjek, država, poznata ili nepoznata,

prividno smo čvrsto bogatstvo, snaga, građa ljepote, no zbiljski gradimo idole.

Prolazna prividnost,

srž umjetnikova raspoloženja ili marljivog rada učenjaka, rintanje ratnika, mučenika, junaka  povodi se za svojim idolom.

Od svakoga ljudskoga života

(pribravši, porazmjestivši pojedinosti, ne izostavivši nijednu misao, uzbuđenje, čin) cjelina, izbroj ili kratica u pregledu, sve skupa

nalazi se u svojem idolu.

Drevni nagon

utemeljen na starim vrhuncima, gle! i novijim višim vrhuncima ponovo postignuti znanošću i novovjekošću, drevni nagon: idoli.

Sadašnjica danas i ovdje,

prometni, uzavreli, zamršeni vir Amerike,

spojenih i odvojenih težnja, porađa  današnje idole.

Oni se s prošlošću

iščezlih zemalja, svih kraljevina preko mora,

starih osvajača, starih ratova, drevnih putovanja po moru  priključuju idolima.

Gustoće, raštenje, pročelja,

planinske naslage, tla, hridine, gorostasna stabla

daleko roñena, daleko umiru, te dugo zavještaju  vjekovječne idole.

Zamršene pomamne, ekstatične,

te je vidljiva samo maternica, iz koje se rađaju s kružnim težnjama da oblikuju i oblikuju i oblikuju svemoćni zemljin idol.

Čitav prostor, cijelo vrijeme

(zvijezde, strahoviti poremećaji sunca

koja se nadimaju, ruše, okončavaju, služe dužoj ili kraćoj svrsi)

ispunjeni su samo idolima. Bešumne mirijade,

beskrajni oceani u koje utječu rijeke,

bezbrojne odvojene slobodne istovetnosti, poput očinjega vida, prave stvarnosti jesu idoli.

Nije ovo svijet,

nisu ovo svemiri; ono su svemiri,

svrha i konac, uvijek trajni smisao života:

idoli, idoli.

Dalje od tvojega predavanja, učeni profesore,

dalje od tvojega teleskopa i spektroskopa, oštrooki opažaču, dalje od svake matematike,

dalje od kirurgije i anatomije liječnika, dalje od kemičara s njegovom kemijom,

sućnosti, sućnosti jesu idoli.

Pomični, ipak nepomični, uvijek će biti, jesu bili i jesu,

te vijaju sadašnjost k beskrajnoj budućnosti, idoli, idoli, idoli.

Prorok je bard,

moraju ih ipak očuvati, samo na višim stupnjima, zavještati ih Novom vijeku, Demokraciji, protumačiti ih njima:

Boga i idole

A ti, moja dušo,

radosti, neprestane kretnje, zanosi,

ti si konačno obilno nahranila svoju čežnju, spremila se da dočekaš tvoje kormilare: idole.

Tvoje neumrlo tijelo,

tijelo koje se sakriva unutar tijela,

jedini smisao tvojeg vanjskog oblika, ono zbiljski Ja u meni;

također je slika i idol.

Tvoje prave pjesme nisu u tvojim pjesmama,

nisu posebne arije za pjevanje, nisu samostalne,

nego izviru iz cjeline, popinju se do vrhovnoga i plutaju,  kao okrugli sferični idol.

 

 

Pjevam za nj

 

Pjevam za nj,

podižem sadašnjost na prošlost

(kako neko vjekovito stablo iz svojega korijenja podiže sadašnjost na prošlosti), ja ga proširujem s vremenom i prostorom i rastaljujem besmrtne zakone,

da bih njega po njima načinio zakonom za samoga sebe

 

 Kada sam čitao knjigu

 

Kada sam čitao knjigu, glasoviti životopis,

rekoh ja: pa zar je to ono što pisac zove čovjekovim životom? i zar će tako neko pisati moj životopis kada je preminem? (kao da iko zbilja išta zna o mojem životu,

kada čak i ja sâm često mislim, kako malo ili ništa ne znam o svojem zbiljskom životu),

Samo malo naznaka, par slabih nejasnih kažiprsta na neodreñenom putu ovdje tražim da otkrijem za svoju nuždu.

 

 Kada sam počeo svoj nauk

 

Kada sam počeo svoj nauk prvi mi se korak toliko svidio: sama činjenica svijesti, ovi oblici, snaga kretanja, najmanji kukac ili živo biće, osjetila, vid, ljubav,

prvi korak, priznajem, toliko mi se svidio,

da sam jedva i otišao dalje i jedva zaželio ići imalo dalje; nego sam stao i zadržavam se dangubeći cijelo vrijeme, da o njemu pjevam u zanosnim pjesmama.

 

Začetnici

 

Kako su oni određeni za život na zemlji (a javljaju se povremeno), kako su skupi i strašni za zemlju,

kako se oni svikavaju na se kao i na sve drugo – kako se paradoksalna čine njihova ljeta,

kako se ljudi njima odazivaju a ipak ih ne (pre)poznavaju,

kako ima nešto nemilosrdna u njihovim udesima u svim epohama, kako sva vremena krivo biraju predmete svojega laskanja i nagrade,

te kako ista neumitna cijena mora ipak biti isplaćena  za istu veliku kupnju!

 

Državama

 

Državama, ili kojoj mu drago od njih,

ili svakom gradu u državama: “Opirite se mnogo, slušajte malo!” Kada nastane poslušnost bez prigovora nastupi potpuno ropstvo,

a kada nastupi potpuno ropstvo, nijedan narod ni država ni grad cijele zemlje nikada više ne uspostavi svoju slobodu.

 

 

Na putovanja preko država

 

Krećemo na putovanja preko država

(da, širom svijeta, prisiljeni ovim pjesmama putujemo odsada svakom kopnu, svakom moru),

mi, voljni da sve naučimo, da svemu druge podučimo i da sve ljubimo. Promatrali smo kako se godišnja doba razvijaju i prolaze,

i rekosmo: zašto ne bi čovjek ili žena

upravo kao i doba razvijali i istočili se? Boravismo trenutak u nekom gradu i trgovištu,

prolazimo kroza Kanadu, Sjeveroistok, prostranu dolinu Mississippija i južne države;

pregovaramo kao ravni s ravnima ravnopravni sa svim državama;

izlažemo sebe kušnji i pozivamo ljude i žene da čuju;

kažemo sami po sebi: “Sjeti se, ne boj se, budi bezazlen, navijesti tijelo i dušu, proboravi malo i proslijedi, budi izdašan, umjeren, čedan i magnetičan,

a što ti istočiš, ufam se da će se vratiti kako se doba vraćaju i da će biti onako vrijedno kao i sezone.”

 

 Nekoj pjevačici

 

Eto, primi ovaj dar;

pohranjivao sam ga za nekoga junaka, govornika ili vojskovođu,

nekoga koji bi služio pravednom našem načelu, velikoj ideji, napretku i slobodi rase;

za nekoga hrabroga protivnika despota, smjeloga buntovnika;

ali uviñam da ono što sam čuvao pripada vama kao i ma komu drugom.

 

Neustrašiv jesam

 

Jesam neustrašiv i lagodno u prirodi stojim

kao gospodar ili gospodarica svega, čvrsto osovijen usred nerazumnih stvari, prožet životom kao one, strpljiv, prijemljiv i kao one nijem.

Te nalazim da su moja zanimanja siromaštvo, slava, slaboće, zločini manje važni nego sam mislio.

Ja prema Meksičkom zalivu ili u Mannahatti ili u Tennesseu ili daleko na sjeveru ili u unutrašnjosti,

riječanin ili zagorac ili bilo kakav ratar ovih država na obali ili s obale ili s kanadskih jezera,

ja, gdje god da provodio život; o da budem u ravnoteži pred slučajnostima;

da se mogu oduprijeti noći, olujama, gladi, smiješnosti, nedaćama, porazima onako kako to čine stabla i životinje.

 

Spoznaja

 

Tamo, kanio gledam, vidim da se pod natiskom nužde povlači i u se stiska svaki uspjeh i slava,

tamo satovi, mjeseci, godine – tamo poslovni promet, ugovori, ustanove, i sve ono najmanje,

tamo svakodnevni život, govori, mete, politika, osobe, imanje;

tamo također i mi, ja s mojim vjernim i udivljenim lišćem i pjesmama, poput oca koji ide svojem ocu,

te uzima svoju djecu sa sobom.

 

Brod odlazi

 

Eto bezgraničnoga mora,

na njegovoj grudi brod odlazi razvivši sva jedra, čak i mjesečevo jedro, zastava se vije visoko, dok on brza, tako divno brza – odozdo ga valovi nose natječući se,

oni okružuju brod sjajnim kretanjem krivulja i pjenom.

 

Čujem pjesmu Amerike

 

Čujem pjesmu Amerike, čujem raznolike himne.

Pjesmu strojara:  svaki pjeva svoju da bude sretna i jaka;

pjesmu tesara, dok mjeri svoju dasku ili gredu,

pjesmu zidara, dok se sprema na rad ili ga ostavlja, prekida, pjesmu lañara o svojoj sreći na svojoj ljusci,

pjesmu mornara na parnome čamcu,

postolar pjeva sjedeći na svojoj klupi, klobučar s nogu,

pjesmu drvodjelca, pjesmu orača na svojem polasku ujutro, na podnevnom odmoru ili na zalasku sunca,

prekrasno pjevanje majke ili mlade žene za poslom, ili djevojke pri pranju ili šivanju;

svaki pjeva o onome čim se on sam bavi isključivo;

po danu što pripada danu – a po noći društva momaka, krepko, prijateljski, s otvorenim ustima pjevaju svoje snažne melodične pjesme.

 

 Koje je mjesto opsjednuto

 

Koje je mjesto opsjednuto i kuša uzalud da digne opsadu? No, ja mu šaljem zapovjednika, brza, hrabra, neumrla,

a s njim konjicu i pješaštvo s topničkim pukovima,

i s topnicima, najsmrtonosnijim od svih onih koji su ikada ispalili top.

 

Premda pjevam jedinku

 

Premda ja uvijek pjevam jedinku (dakako složenu od protuslovlja), ipak pišem posvetu narodnosti.

Ja u čovjeku ostavljam pobunu (o tajno pravo na ustanak! Neugasiva, neophodna vatro!).

 

Ne zatvarajte vrata

 

Ne zatvarajte vrata preda mnom, gorde biblioteke;

jer ja donosim ono što je nedostajalo na vašim prepunim policama, a što najviše treba;

iz rata izlazeći napisao sam knjigu;

riječi su u njoj ništa, a smjer je sve.

Knjigu obaška, bez veze s drugima, koju um ne shvaća,

ali će vas na svakoj stranici zaprepastiti nešto tajno, što nije u riječima.

 

Budućim pjesnicima

 

Budući pjesnici! govornici, pjevači, muzičari budućnosti!

Današnjica me ne može opravdati ni odgovoriti, u čem je moj smisao.

Ali vi, novi rod, domorodan, atletski, kontinentalan, veći nego svi dosadašnji, ustajte! jer vi morate da me opravdate.

Ja sam pišem samo riječ-dvije kao nagovještaj za budućnost, ja istupam samo za časak, samo da se okrenem i požurim opet u tminu.

Ja sam čovjek koji skakuće i ne zaustavlja se trajno, baca na vas prigodan pogled i onda odvraća lice,

ostavljajući vam da ga istražite i opredijelite, očekujući od vas poglavite stvari.

 

 Vama

 

Strance, ako me na prolazu susretnete i želite se sa mnom razgovarati,

zašto se vi ne biste sa mnom razgovarali? I zašto se ja ne bih razgovarao s vama?

 

U tebi, čitaoče

 

U tebi, čitaoče, udara život i ponos i ljubav sasvim isto kao i u meni, i zato tebi posvećujem ove pjesme.

 

(Preveo Tin Ujević)

lofg1860tpsmall

 

Dolazim iz Paumanoka

 

l

Dolazim iz ribolikoga Paumanoka, gdje sam se rodio,

gdje me nakon sretnoga poroda othranila i odgojila savršena majka;

nakon što sam se proskitao kroz mnogo zemalja, ljubitelj

prometnih pločnika,

nastanjen u Mannahatti, mojem gradu, ili na južnim savanama, ili ulogoren kao vojnik ili s telećakom i puškom na leđima;

ili rudar u Kaliforniji,

ili samotar u mojoj kući u šumama Dakote, gdje jedem meso i pijem iz vrela,

ili povučen da sanjarim i mislim u kakvom dubokom zakutku,

provodeći zanesen i sretan praznik daleko od bučne lupe svjetine, promatrajući brzi Missouri, toga svježega slobodnoga darovatelja, i moćnu Niagaru,

promatrajući stada bivola koja pasu na ravnici, rutavoga bika jakih grudi;

te zemlju, hridine, svibanjsko cvijeće; zvijezde, kišu, snijeg, koji me zadivljuju;

proučivši pjesme američkoga kosa i let planinskoga sokola, i slušavši nekog nezaboravnog osvita drozda pustinjaka

u močvarnim cedrima,

samotan, pjevam na Zapadu, i podižem glas za Novi svijet.

2

Pobjeda, jedinstvo, vjera, istovetnost, vrijeme,

nerazriješivi ugovori, bogatstvo, tajnovitost, vječiti napredak, kozmos i ljetopis novoga doba.

To je onda život.

I to je izbilo na svijet nakon toliko muka i grčeva. Kako čudno! Kako stvarno!

Pod nogama božanska gruda, nad glavom sunce.

Gle, zemlja se vrti.

U dalji na okupu predački kontinenti,

a sadašnji i budućnosni kontinenti pružaju se na Sjever i Jug, s prevlakom po sredini.

Gle, golemi prostori bez puteljka mijenjaju se kao u snu, brzo se napučuju, bezbrojne mase na njih se izlijevaju,

a sada ih pokrivaju najnapredniji ljudi, umjetnosti i ustanove ljudske povijesti.

Gle, tako mi tok vremena sprema beskonačno slušateljstvo.

S čvrstim i pravilnim korakom stupaju, nikada ne staju, mnoštva za mnoštvom, Americanos, stotinu milijuna, jedan naraštaj izvrši ulogu i nestaje,

drugi naraštaj izvrši ulogu i opet nestaje,

s licima okrenutim postrance ili natrag prema meni da čuju, s očima koje gledaju natrag k meni.

3

Americanos! Konkvistadori! Marševi ljudstva!

Prvi meñu prvima! Marševi stoljeća! Libertad! Mase! Program pjevanja za vas!

Pjesme prerije,

pjesme dugoga, dugoga Mississippija sve tamo do Meksičkog mora, pjesme Ohija, Indijane, Illinoisa, Iowe, Wiseonsina i Minnesote,

pjesme koje izlaze iz središta u Kansasu i odatle dopiru na

jednaku udaljenost u svim smjerovima,

koje praskaju u plamsaje neprestane vatre da ožive sve.

4

Uzmi moje lišće, Ameriko; uzmi ga ti, Juže, uzmi ga, Sjeveru! Toplo ih dočekajte posvuda, jer su one vaš pravi izdanak, zagrlite ih, Istoče i Zapade, jer će one vas zagrliti!

A vi, predaci, prijazno se upoznajte s njima, jer se prijazno upoznavaju s vama.

Ja sam istražio starožitnost.

Sjedio sam do nogu velikih učitelja da učim;

o sada, o kako bih se radovao da se veliki učitelji vrate i pouče mene?

Mogu li se u ime ovih Država rugati starini?

No zašto! One su djeca starine i treba da je opravdavaju.

5

Mrtvi pjesnici, filozofi, svećenici, mučenici, umjetnici, izumioci, odavno nestale vlade,

tvorci jezika na dugim obalama,

narodi, jednom moćni, a sada osiromašeni, smanjeni ili opustjeli, ne usuđujem se nastaviti prije nego s poštovanjem ne

pohvalim ono što ste vi nama namrli,

ja sam to proučio, priznajem da je divno, neko sam vrijeme u tome živio,

mislim da ništa ne može nikada biti veće, ništa zasluženije;

ja sam to pozorno poduže gledao, a onda pustio iz vida,

ja stojim sada ovdje na svojem mjestu s mojim vremenom. Ovdje su zemlje žene i čovjeka,

ovdje su baštinici i baštinice svijeta; ovdje gradivo toplo od daha života,

ovdje bistrooka duhovnost, slobodno ispovijedana,

vječito puna težnje, cvijet vidljivih oblika,

koja utažuje žeñ, te sada napreduje nakon dužnoga dugoga čekanja; da, ovamo dolazi moja gospodarica, duša.

6

Duša,

na vijeke vjekova – duže nego je tlo crno i čvrsto – duže nego voda osijeca i navire.

Pjevat ću pjesme materije, jer mislim da one trebaju biti najduhovnije pjesme,

i pjevati ću pjesme mojega tijela u smrtnosti, jer mislim da ću se tako opskrbiti

pjesmama moje duše i besmrtnosti.

Spjevat ću pjesmu za ove države da nijedna od njih ni pod koju cijenu ne smije biti podložna drugoj državi,

i spjevat ću pjesmu da danju i noću mora vladati srdačan sporazum meñu svim državama i među svake dvije napose; i otpjevat ću na uho predsjedniku pjesmu punu oružja

s pogibeljnim šiljcima

i s bezbrojnim licima nezadovoljnih iza oružja;

i pjevam pjesmu o jedinstvu sastavljenom od cjeline,

o pandžavom, blistavom Jedinstvu kojemu glava strši nad svima, odlučnom bojovom Jedinstvu koje sve u sebi obuhvaća

i stoji nad svima ma kako visoka nečija glava, ova je glava nad svima.

Ja ću priznati savremene zemlje;

ja ću prekopati čitav zemljopis kugle zemaljske i uljudno pozdraviti svaki veliki i maleni grad i sva zanimanja! Zapisat ću u mojim pjesmama da vas junaštvo prati na kopnu i na moru,

i o cijelom junaštvu ću izvještavati s američkoga stanovišta.

Zapjevat ću pjesmu drugarstva;

pokazat ću što ih jedino mora konačno složiti.

Ja vjerujem da će one izgraditi svoj ideal muževne ljubavi, videći ga ostvarena u meni,

ja ću zato pustiti da iz mene otplamsaju žarke vatre što su prijetile da će me sažeći,

ja ću raspretati ono što je predugo gušilo ove zapretane vatre, ja ću im dati zraka za potpuni odušak;

napisat ću pjesničko evanñelje drugara i ljubavi,

jer ko će drugi, ako ne ja, moći da shvati ljubav s cijelom njenom tugom i radošću?

jer ko će, ako ne ja, da bude pjesnik drugara?

7

Ja sam taj što pobožno vjeruje u sposobnosti, vremena, rase, izlazim iz naroda u čistom narodnom duhu;

a evo što pjeva pouzdanje bez granica.

Omnes! omnes! neka drugi previde što god hoće,

ja pjevani također pjesmu zla, ja proslavljam i taj dio,

pa i sâm sam upravo onoliko zao koliko i dobar, a tako i moj narod – a ja kažem da u zbilji zlo ne postoji

(ili ako postoji, kažem ja da je ono tebi, zemlji ili meni nužno kao i što drugo).

Ja takoñer, slijedeći mnoge i od mnogih slijeñen, naviještam svoju vjeru; ja silazim na poprište.

(Možda sam odreñen da tu najglasnije vičem, prodirne povike pobjednika,

ko zna? oni možda upravo iz mene zamniju i uzviniu se na najvišu visinu?)

Ništa pojedino ne postoji sebe radi,

kažem da su cijela zemlja i sve zvijezde na nebu vjere radi. Ja kažem da niko nikada nije bio dovoljno pobožan,

još niko nije dovoljno obožavao i klanjao se,

niko nije ni počeo da misli, kako je i sam božanski i kako je budućnost izvjesna.

Ja kažem da istinska i trajna veličina ovih država mora biti njihova vjera,

inače nema istinske i trajne veličine;

(ni ljudi ni život ne zaslužuju svoje ime bez vjere, ni zemlja ni čovjek ni žena to nisu bez vjere).

8

Što ti radiš, mladiću?

Jesi li ti tako ozbiljan, tako odan književnosti, znanosti, umjetnosti, ljubakanju?

Tim prividnim stvarnostima, politici?

U čemu se sastoji tvoje častohleplje, tvoja zadaća? No pa dobro – protiv takvih ja ne kažem ni riječi,

ja sam i njihov pjesnik.

Ali pazi! sve to brzo nestaje i izgori u pepeo za volju vjeri; jer nije svaka tvar gorivo za topli i neopipljivi plamen, bitni život zemlje, ni ukoliko više nego sve to za vjeru.

9

Što ti tražiš tako zamišljen i šutljiv? Što ti fali, camerado? Dragi sine, misliš li – ljubav?

Čuj, dragi sine! Čuj, Ameriko, kćeri ili sine,

dobro je ljubiti muškarca ili ženu prekomjerno, iz punoće srca, a ipak to je uživanje, to je divno,

ali ima nešto drugo još divnije, a to povezuje čitavu cjelinu;

to veličajno, povrh predmeta, prelijeće s neumornim rukama i brine se za sve.

10

Znaj samo da bih posijao u zemlju klice veće vjere, ja pjevam ove pjesme svaku u svom slogu.

Moj druže!

Moraš dijeliti sa mnom dvije veličine, i jednu treću koja se s njima diže, no još sjajnija,

veličina ljubavi i demokracije, i veličina Vjere.

Ja sam njih pomiješao, nevidljivo i vidljivo, tajinstveni ocean u koji uviru rijeke,

proročanski duh koji se izvija iz stvari i leprša oko mene, živa bića, istovetnosti ipak nepobitne blizu nama u zraku, premda ih ne znamo,

dnevni i satni dodir koji me ne ispušta;

one me biraju, one su u nagovijestima tražile mene.

Ni onaj koji me od djetinjstva svaki dan cjelivao cjelovom nije obavio i spleo oko mene veze koje me s njim vežu

u onoj mjeri, u kojoj me vežu veze s nebesima i s cijelim duhovnim svijetom,

nakon onoga što su oni učinili za me, nadahnuvši me za pjesme.

O kakva nadahnuća! – jednakosti! O božanska jednačino! Ćurlici pod suncem, čut ćemo baš sada, ili u podne, ili na zalasku sunca

melodije koje teku kroz eone, a sada dopiru amo:

ja usvajam vaše bezobzirne i zamršene zvukove, dodajem nove i pružam ih radosno naprijed.

11

Kada sam u Alabami izašao na jutarnju šetnju,

vidio sam ženku američkoga kosa, kako sjedi na svojem gnijezdu u trnju i leži na jajima.

Vidjeh i mužjaka.

Zaustavih se da ga čujem sasvim izbliza, kako nadima grlo i radosno pjeva.

I dok sam tako stajao, sjetih se da onaj za kojega on pjeva nije samo tu,

da ne pjeva samo za svoju družicu, ni za se, ni za sve one koji se odazivaju kao jeka,

nego da, skrovito, tajno, u daleku dalj predaje amanet i tajni dar za one koji se rañaju.

12

Demokracijo! U tvojoj blizini sada se napuhuje grlo i radosno pjeva.

Ma femme! Za naraštaj dalje od nas: naše podmlatke, za one u sadašnjosti i u budućnosti;

ja kličem što sam spreman za njih: sada ću otpjevati himne jače i ponosnije nego ih je ikada zemlja čula.

Pjevat ću pjesme strasti da ih uputim njihovim putem,

pa i vaše pjesme, izopćeni zločinci, jer vas gledam srodnim očima i uzimam vas sa sobom svejedno kao i druge.

Spjevat ću pravu pjesmu bogatstva da zaslužim za tijelo i za duh ono što se drži i što napreduje, i što smrt ne uništava;

ja ću istakati samosvijest i pokazati da je ona osnova svega i bit ću bard osobnosti,

te ću dokazati o muškarcu i o ženi da su samo ravnopravni par;

a vi, spolni organi i snošaji, saberite se u meni, jer sam

čvrsto odlučio da vas proglasim srčanim jasnim glasom, da dokažem da ste sasvim časni,

te ću dokazati da nema nesavršenstva u sadašnjosti i da ga neće nikada biti u budućnosti,

te ću dokazati da, štogod se rukama dogodilo, to može da se okrene na dobar završetak,

te ću dokazati da se ništa ljepše ne može dogoditi od smrti,

te ću prodjenuti kroz moje pjesme nit, da se vrijeme i dogañaji drže i slažu,

te da su sve stvari u svemiru savršena čudesa, a svako jednako duboko kao i bilo koje drugo.

Neću pjevati pjesme koje se odnose na dijelove.

nego ću pjevati pjesmotvore, pjesme, misli koje se tiču

cjeline, i neću pjevati u vezi s jednim danom nego u vezi sa svim danima,

i neću pjevati pjesme ni najmanjega dijela pjesme koji se ne bi odnosio na dušu,

jer mi je promatranje pojava u svemiru pokazalo da nema ni jedne, pa ni jednoga njenoga dijela koji se ne bi

odnosio na dušu.

13

Je li neko zaželio da vidi dušu?

Gle, tu je tvoj vlastiti oblik i izgled; osobe, tvari, životinje, stabla, rijeke tekućice, hridine i pijesak.

Svaka stvar uživa duševne radosti i kasnije ih izražava;

kako istinsko tijelo može ikada umrijeti i biti pokopano?

Iz tvojega zbiljskoga tijela i iz svakog muškog ili ženskoga zbiljskoga tijela

udo za udom izmaknut će rukama ispirača lešine i preći

u prikladne sfere, ponesavši sa sobom sve što ga obogatilo od časa poroda do časa smrti.

Isto onako kako slova koja je složio slagar otiskuju svoj otisak, zračenje, glavni smisao

isto tako se bit i život čovjeka ili bit i život žene slažu u tijelo i u dušu,

bez razlike prije i poslije smrti.

Čuj, tijelo uključuje i jeste značenje, glavni smisao, uključuje dušu i jeste duša.

Gdje god ti bio, kako je divno i kako božanske tvoje tijelo i svaki njegov dio!

14

Gdje god ti bio, evo ti beskrajnih navještaja! Kćeri zemalja, jesi li čekala svojega pjesnika?

Jesi li čekala čovjeka s glasnim, rječitim ustima i uprtom rukom? Prema muškarcu Država i prema ženi Država.

Riječi klicanja, riječi zemljama Demokracije. Usko povezane zemlje, plodne hranom!

Zemljo ugljena i željeza, zemljo zlata! zemljo pamuka, šećera, pirinča!

Zemljo pšenice, goveda i svinja za klanje! zemljio vune i

lana! zemljo jabuke i grozda!

Zemljo pastirskih ravnica, travna polja svijeta! zemljo tih beskonačnih visoravni s čistim zrakom!

Zemljo stada, vrta, zdrave kuće od sušene cigle!

Zemljo, gdje se na SZ savija Columbija, a na JZ Colorado! Zemljo istočnoga Ghesapeake! zemljo Delawarea!

Zemljo Ontarija, Erie, Hurona, Michigana!

Zemljo stare Trinaestice! Zemljo Massachusettsa, zemljo

Vermonta i Connecticuta!

Zemljo oceanskih obala! Zemljo sijera i vršaka! Zemljo brodara i pomoraca! ribarska zemljo! Nerazmrsive zemlje! Meñusobno sljubljene! I strastvene! Jedna do druge! Braća starija i mlaña! Šta su košćata!

Velika zemlja žena! Ženstvo! Sestre iskusne i sestre neiskusne! Zemlja širokoga daha! Sapeta Arktikom! Zapahivana iz Meksika! Raznolika! Čvrsta!

Pansilvanska! Virginijanska! Dvojno Karolinška!

O ja ljubim sve i svaku! moji neustrašivi narodi! O ja vas u svakom slučaju obuhvatam sve savršenom ljubavlju!

Ne mogu se rastaviti od vas! ni od jedne ni čas prije nego od druge!

Valjda smrt? O usprkos svemu tomu, ja sam još vaš nevidljiv u taj sat, neugušivom ljubavlju,

te putujem u Novu Englesku, prijatelj, putnik, bućkam

s bosim nogama na rubu ljetnih mreškarija na pijesku Paumanoka, prelazeći preko prerija, stanujući opet u Chicagu, stanujući u svakom gradu,

promatrajući izložbe, porode, popravke, građevine, umjetnosti, slušajući govornike i govornice u javnim dvoranama,

kao domaći sin i putnik diljem država za cijeli život, tako da su mi svaki čovjek i žena susjedi,

Luizijanac, Georgijac blizu su meni, a ja njoj i njemu, Misisipijac i Arkansaš još su uza me, a ja još sa svakim od njih, još na ravnicama zapadno od kičmene rijeke,

još u mojoj kući od sušene cigle,

još se uvijek vraćam na istok, u Primorsku državu ili u Maryland, još uvijek mi je dobrodošao Kanađanin koji radosno prkosi

zimi, snijegu i ledu,

još uvijek dobro došao vjeran Sin ili Maine ili države Granite ili država Narragansett Bay ili države Empire,7

i još uvijek plovim dragim obalama da ih pripojim,

i još uvijek pozdravljam svakog novonadošloga brata,

te ovim činom predajem ovo lišće novima od časa kada se ujedine sa starim,

te sam polazim k novima da budem njihov drug i parnik,

a sada dolazim osobno k tebi,

te tebe bodrim na činove, razgovore, promatranje svijeta sa mnom.

15

Sa mnom i s mojim čvrstim stiskom, samo požuri, požuri dalje. Tako ti tvojeg života, drži se mene.

(Možda me treba više puta nagovarati, dok ja pristanem da ti se zbiljski podam, ali šta zato?

Ne mora li se Prirodu nagovoriti mnogo puta?) Nisam ja kićeni dolce affettuoso;

stigao sam bradat, sjedovrat, odvratan da se rvem s drugima, dok se natječem za velike nagrade svemira,

jer ja takve prodajem svakom koji može ustrajati da ih dobije.

16

Na mojem putu zaustavljam se na časak. Živio, brate! i živjela Amerika!

Još visoko cijenim sadašnjost, još naviještam budućnost države zadovoljnu i uzvišenu,

a što se tiče prošlosti, proglašujem ono što svak čuva od crvenih starosjedilaca.

Crveni starosjedioci oponašali su glasove prirode, zvukove

kiše i vjetra, porive ptica i životinja u šumi koji se za nas

slažu u slogove imena:

Okonee, Iowa, Ottawa, Monogahele, Sank, Natchez, Chattahoochee, Kapreta, Orinoco,

Nabrask, Miami, Saginard, Chippenda, Oshkosh, Walla-Walla;

oni su ih zavještali državama, a onda su se rastopili i iščezli prepunivši vodu i kopno imenima.

17

Otada se šire, i to brzo,

elementi, pasmine, ustanove, halabučno, živahno i smiono, svijet opet pravjekovan, neprestani vidici sjaja koji se

razgranava, nova rasa nadvladava prijašnje, znatno je veća, s novim borbama, novom politikom, novim književnostima i vjerama,

novim izumima i umjetnostima.

Moj glas hoće da to navijesti – zato neću više da spavam nego se ustajem, alaj ste vi, oceani, unutar mene bili tihi? Kako vas ja

osjećam bezdane, u nemiru, dok spremate nečuvene talase i oluje.

Parobrodi plove u mojim pjesmama, gle, u mojim pjesmama iseljenici neprestano stižu i iskrcavaju se,

gle, u pozadini vigwam, šumska staza, lovčeva koliba, plosnati čamac, kukuruzov list, zemljište za nabavku, sirova ograda i zašumsko selo;

gle, na jednoj strani Zapadno more, a na drugoj Istočno;

ona naviru i osekuju u mojim pjesmama kao na svojim žalima; Gle, pašnjaci i šume u mojim pjesmama; – gle, divlje i

pitome životinje; – gle, preko Kawa bezbrojna stada bivola pasu kratku kovrčavu travu;

gle, u mojim pjesmama, gradovi čvrsti, prostrani, u unutrašnojsti, sa željeznim i kamenim zgradama,

neprestanim vozilima i prometom trgovine;

gle, parni tisak s mnogo valjaka – gle, električni telegraf proteže se preko kontinenta;

gle, preko dubina Atlantika otkucaji Amerike dopiru u

Evropu, a otkucaji Evrope ravno odgovaraju;

gle, jaka i brza lokomotiva sa svojim odlascima, dahtajući, pušući u parnu zviždaljku;

gle, orači oru posjede – gle, rudari kopaju rudnike i gle, bezbrojne tvornice;

gle, strojari rade s oruñem za svojim klupama – gle, među

njima i više suce, filozofe, predsjednike, kako se dižu u radničkom odijelu;

gle, kroz krčme i polja država vucarim se ja, omiljeo i zadržavan danju i noću;

slušaj glasne odjeke mojih pjesama tamo;

čitaj, kako se

slutnje konačno ostvaruju.

18

O camerado,(8)  dođi bliže! O ja i vi konačno, i nas dva nasamo. O jedna riječ da rasvijetli beskonačni put pred nama!

O nešto zanosnoga i nedokučivoga! O strasna muziko! O sada ja pobjeđujem – a i ti ćeš također;

o ruku u ruku – o spasonosna slasti – o još jedan strasnik i ljubavnik! O požuri se, da se čvrsto držiš k meni – požuri se, požuri

sa mnom dalje.

 1. 7 Empire S. = N. Y.
 2. 8 Španj. Camarada.

 

(Preveo Tin Ujević)

manuscript_whitman_full

 

Pjesma o samom sebi (9)

1

 Ja svetkujem samoga sebe i pjevam samoga sebe, a što ja sebi dopuštam, morate i vi sebi dopustiti,

jer svaki atom koji pripada meni, pripada također i tebi.

Ja plandujem i pozivam svoju dušu u goste.

Ja ležim i lagodno traćim vrijeme opažajući vlat ljetne trave. Moj jezik, svaki atom moje krvi, stvoren je od ovoga tla, ovoga zraka,

rođen sam ovdje od roditelja roñenih ovdje od roditelja isto tako, a i njihovi roditelji isto tako;

ja sada, u mladosti od trideset i sedam godina, u potpunome

zdravlju počinjem u nadi, da neću prestati do smrti. Vjeroispovijesti i škole još neodlučne povuku se učas, ocijenjene na svoju pravu cijenu, ali se nikada ne zaboravljaju.

Primam u goste dobro i zlo; ja dopuštam da govori uz ma kakvu pogibelj priroda bez smetnje s izvornom, iskonskom energijom.

2

Kuće i sobe su pune miomirisa, police su ispunjene mirisima, ja sam udišem taj mirluh i poznajem ga i volim ga, isparivanje bi me moglo također opiti, ali ja to ne dopuštam, toga se čuvam.

Atmosfera nije miomiris, nema ukus ishlapljivanja, ona ne govori njuhu,

ona je za moja usta zanavijek; ja sam u nju zaljubljen. Poći ću na hum uz šumu, svući se potpuno go,

ludujem za tim da dođem s njome u dodir.

Dim mojega vlastitoga disanja, jeke, žubori, zujav šapat, ljubavni korijen, svileni konac, čvor stabla, loza, moje disanje i udisanje, kucanje mojega srca, prelaženje

krvi i zraka kroz moja pluća,

vonj zelenoga lišća i žutoga lišća, i obale i tamnih morskih hridi, i sijena u staji,

zvuk izušćenih riječi koje je moj glas predao vrtlozima

vjetra, nekoliko laganih cjelova, malo zagrljaja, dohvatanje u naručaj,

igra sunca i sjene na stablima, dok se gipke grančice tresu, naslada samoće ili naslada gužve ulica ili uzduž polja i pristranaka brda,

osjećaj zdravlja, ćurlik u puno podne, pjesma mene koji se ustajem s kreveta i sačekujem sunce.

Jesi li smatrao da je 500 akra mnogo? Jesi li zemlju smatrao prevelikom?

Jesi li se tako dugo mučio da se naučiš čitati?

Jesi li se tako uznio što prodireš u smisao pjesama?

Ostani danas i noćas kod mene i ti ćeš posjedovati porijeklo svih pjesama, posjedovat ćeš dobro zemlje i sunca

(milijuni drugih sunaca još preostaju),

odsada nećeš uzimati stvari iz druge ili iz treće ruke, niti ćeš gledati kroz oči mrtvaca, niti ćeš se hraniti utvarama iz knjiga, ni na moje oči ne smiješ gledati, niti uzimati stvari od mene, ti moraš osluškivati na sve strane i bistriti

ih iz sebe sama.

 3

Slušao sam što su govorljivci pričali, pričanja o iskonu i o kraju,

ali ja ne govorim ni o iskonu ni o kraju. Nikada nije bilo početka ništa više nego sada,

nikada više mladosti ni starosti ništa više nego sada, i nikada neće savršenstva biti ništa više nego sada,

ni neba i pakla ništa više nego sada.

Nagon, nagon i nagon, uvijek porodilački nagon svijeta. Iz tame izbijaju suprotni parnjaci, uvijek tvar i raštenje, uvijek spol, uvijek čvor istovetnosti, uvijek razlikovanje, uvijek leglo života.

Istančavanje ne služi ničemu; učeni i neuki osjećaju tu istinu. Sigurni kao najočevidnija izvjesnost, okomiti kao dobro raščlanjeni stupovi sapeti u gredama, žilavi kao konj,

usudno, oholo, električni

ja i ovo tajanstvo, evo nas.

Jasna i slatka je moja duša, a jasno i slatko je sve što nije moja duša. Nedostaje li jedna, nedostaje oboje; a nevidljivo se dokazuje vidljivim,

dok i ovo ne postane nevidljivo, te i samo ne potrebuje dokaza. Pokazati najbolje i razlučiti ga od najgorega, to je muka

vijeka za vijekom no kako ja poznajem savršenu prikladnost i ravnodušnost stvari,

ja šutim dok oni raspravljaju, idem na kupanje i divini se samom sebi. Dobro došao svaki moj organ i svaka osobina moja,

i svakoga srdačnoga i čistoga čovjeka,

ni palac, ni djelić palca nije prost, i nijedan ne smije biti manje pouzdan nego drugi.

Ja sam zadovoljan – ja vidim, plešem, smijem se, pjevam;

dok milovana i ljubavna supruga noću spava uz moj bok i izlazi pri polomu dana kradimičnim korakom, ostavljajući mi košare pokrivene bijelim stolnjacima te

kite kuću svojom punoćom,

hoću li ja preuzeti svoju privolu i ostvarenje i objaviti negodovanje pogledom,

da se oči odvrnu od piljenja za njom i niz ulicu?

i odmah sračunati i sebi predstaviti do jedne pare

tačno vrijednost jednoga i tačno vrijednost dvojega i koji je vredniji?

4

Podmetaoci noge i pitaoci okružuju me, ljudi koje susrećem,

utjecaj mojega ranijega života ili četvrti i grada u kojem živim, ili naroda,

najnovija vremena, otkrića, pronalasci, društva, stari i novi pisci, moj objed, odijelo, sudrugovi, pogledi, laskanja, obaveze,

stvarna ili prividna ravnodušnost nekoga čovjeka ili žene koju ljubim,

bolest jednoga od mojih rođaka ili moja;

nedaće ili gubitak ili nedostatak novca, potištenost ili

zanesenost, bitke, užasi bratoubilačkog rata, groznice sumnjivih vijesti, promjenjivi događaji,

sve to dolazi k meni danima i noćima i opet odlazi od mene, ali sve to nije moje pravo Ja.

Postrance od potezanja i vučenja stoji ono što ja jesam, stoji i uživa, dopadno, samilosno, dokono, jedinstveno,

pogleda dolje, uspravlja se ili savija ruku na neopipan, izvjestan naslon,

gleda s glavom pognutom na stranu, što će na to doći,

kao da sudjeluje i ne sudjeluje u stvarima, te motri i čudi se. Vidim natrag one dane kada sam se znojio kroz maglu s jezičarima i svadljivcima,

nemam poruga ni razloga za raspravu, ja gledam kao svjedok i čekam.

5

Ja vjerujem u te, moja dušo. Ono drugo, što ja jesam inače, ne smije se ponižavati pred tobom,

a ti se ne smiješ ponižavati pred tim drugim.

Zavali se sa mnom na travu, podigni poklopac svojega grla,

ne trebam riječi ni muzike ni sroka, ni konvencije ni predavanja, pa čak ni najboljega,

ja volim samo uspavanku, zujanja tvojih glasnica.

Sjećam se kako smo jednom ležali na takvo prozirno ljetno jutro, kako si ti položila svoju glavu preko mojih bedara

i nježno se okrenula nada me,

i otvorila košulju na mojoj grudnoj kosti i zagnjurila jezik

u moje obnaženo srce, i stigla sve dotle dok nisi napipala moju bradu, i stigla sve dotle dok nisi uhvatila moje noge.

Brzo se podigao i rasprostro oko mene mir i spoznaja što

prenaša sve dokaze zemlje, i ja znam da je ruka božja jamstvo za moju, i ja znam da je duh božji brat mojega,

i da su svi ikada rođeni ljudi također moja braća, a žene

moje sestre i ljubavnice,

i da je pasmo (10) broda u stvorenom svijetu ljubav,

i da bezbrojno lišće leži kruto ili uvelo na poljima, i smeñi mravi u malim rupama ispod njega,

i mahovinaste gube crvotočne ograde, nagomilano kamenje, zova, divizma i vinoboji.

6

Jedno dijete reče: “Šta je to trava?”, donoseći mi je u

punim rukama; kako sam mogao odgovoriti djetetu? Ja to ne znam ništa više od njega.

Ja slutim da to mora biti zastava mojega srca, istkana od zelenila nade, jer je slutim da je to rubac Gospodnji.

Mirisav dar ili spomen namjerno spušten

koji negdje u uglovima nosi ime vlasnika,

da ga mi vidimo, opazimo i reknemo: “čiji?”

Ili ja slutim da je trava samo dijete, porođeno djetence

raslinstva. Ili ja slutim da je ona jednoličan hijeroglif, a znači: “Ja ničem tako i u širokim i u uskim pojasima,

rastem među crncima kao i među bijelcima,

Kanuck, Tuckahoe, član kongresa, bokser, ja ih podjednako darivam, ja ih podjednako primam.”

A sada mi se čini: to je lijepa neošišana kosa grobova. Ja ću te nježno dirati, kovrčava travo,

možda ti poničeš iz grudi mladića, možda bi njih volio da sam ih poznavao,

možda je od staraca ili od dojenčadi rano otete iz zagrljaja majki,

te si ti ovdje majčin naručaj.

Ova je trava pretamna da bude od bijelih glava starih majki, tamnija od bezbojnih staračkih brada,

tamna kao da dolazi ispod blijedocrvenoga nepca.

O na kraju opažam toliko rječitih jezika i vidim da ne dolaze uzalud od nepca usta!

O da bih mogao razjasniti naznake o mrtvim mladićima i

ženama, i naznake o starcima i majkama i dojenčadi istrgnutoj iz njinoga skuta.

Šta misliš, šta se dogodilo od mladića i staraca?

i šta misliš, šta se dogodilo od žena i djece?

Oni negdje žive i zdravo se osjećaju,

najmanja travka dokazuje da u zbilji nema smrti;

a kada bi je i bilo, ona vodi naprijed život, a ne stoji na kraju da ga zaustavi,

te prestaje u času kada se život javi. Sve ide dalje i vani, ništa se ne gubi,

a umrijeti je nešto drugo nego je čovjek mislio, i to sretnije.

7

Je li neko smatrao da je sretno roditi se?

Žurno obavješćujem njega ili nju da je isto tako sretno umrijeti, i ja to vidim.

Prelazim preko smrti, umirućim i preko poroda s tek

opranim dojenčetom, i nisam sadržan između mojega šešira i čizama, i ispitujem mnogostruke predmete, ni dva nisu ista, a svaki je dobar;

zemlja dobra i zvijezde dobre, a dobro i sve, što k njima spada. Nisam zemlja ni dodatak zemlji,

ja sam drug i sudrug ljudi, svi su besmrtni i nedokučivi kao i Ja

(oni ne znaju, kako besmrtni ali ja znam).

Svaka vrst postoji za se i pripada sebi; za me moja: muško i žensko, za me oni koji su bili dječarci i žene,

za me čovjek koji ima ponosa i osjeća kako boli biti odbijen, za me vjerenice i usidjelice, za me majke i majke majki,

za me usne koje su se smiješile, oči koje su suze ronile, za me djeca i porodioci djece.

Svuci se! U mojim očima niste krivi ni ishlapjeli ni otrcani, ja vidim kroz crno sukno i pamučninu, bilo vam pravo ili ne,

i ja zavirkujem izdržljiv, radoznao, neumoran i ne dam se otjerati.

8

Mališ spava u svojoj kolijevci,

ja pridižem glavu i motrim dugo, i nijemo tjeram muhe rukom. Momčić i rumene djevojke zakreću uz bok kostrešenoga brežuljka,

ja s vrha gvirim i gledam ih.

Samoubojica se proteže na krvavom podu ložnice,

ja motrim lešinu s usirenom kosom, bilježim kamo je pala kubura. Blebetanje pločnika, kotači kola, drljanje peta čizama, ćaskanje šetača, teški omnibus, vozar s upitnim palcem, zveka konjskih

potkovica na granitnom pločniku,

snježne sovre, zveket, šaljivi povici, grudanje snježnih gruda, povici “Živio!” miljenicima naroda, bijes razdražene svjetine,

lepetanje nosiljke pod zavjesama u kojoj nose bolesnika u bolnicu;

susret neprijatelja, nagla psovka, udarci i pad, uzrujana

gomila, stražar sa svojom zvijezdom naglo se probija u središte mase,

bešćutno kamenje prima i odbija toliko jeke,

toliko stenjanje prenahranjenih ili polumrtvih od gladi koji padaju od sunčanice ili od nemoći,

toliko usklika žena naglo obnemoglih koje se žure kući i porañaju;

kaljav živući i kakav neznani govor uvijek ovdje ori, kakvo tuljenje suspregnuto doličnošću,

hapšenje zločinaca, uvrede, brakolomni nagovori, privole,

uskrate s napućenim usnama,

ja pazim na to, na sliku ili odjek toga – dolazim i odlazim.

9

Velika vrata seoske suše otvorena su i spremna. Isušena trava žetve tovari polagana kola.

Jasno svjetlo igra se na šarenoj potki smeđe sivosti i zelenila, rukoveti se zgrću na opterećeni skup.

Tu sam pri ruci, pomažem, došao sam protegnut na vrh tovara, osjećao sam njegove mekane udarce, položivši nogu preko noge,

skačem sa priječnice i hvatam djetelinu, i popino prase

i kotrljam se naglavce i preplićem moje kose s čupercima.

10

Sam, daleko u planinskoj pustoši, lovim lov, lutam i čudim se vlastitoj lakoći i veselju,

te kasno popodne tražim sigurno mjesto za noćenje, palim vatru i pečem tek ubijenu divljač,

a onda padam u san na hrpi lišća s mojim psom i puškom uza me.

Brzi američki jedrenjak stoji pod šljemnim jedrom, te para iskru i pjenu,

moje oči gube kopno, sagibam se na pramcu ili kličem radosno s palube.

Lađari i školjkari ustali su se rano i čekali me;

ja sam uvrnuo kraj hlača u čizme, došao i lijepo se proveo;

toga si dana trebao biti s nama oko lonca s ribom. Vidio sam vjenčanje zamčara pod vedrim nebom

na dalekom zapadu, mlada je bila roda Crvenih,

njen otac i njegovi prijatelji sjedili su blizu prekrštenih nogu i nijemo pušili; na nogama su imali mokasine, a

veliki debeli pokrivači visjeli su s njihovih ramena;

na maloj uzvišici leškario je zamčar, bio je odjeven većinom u kože, njegova raskošna brada i uvojci štitili su njegov vrat, svoju vjerenicu je držao za ruku.

Ona je imala duge trepavice, bila je gologlava, njene grube ravne vitice silazile su na njene sladostrasne udove i dosezale joj do nogu.

Odbjegli rob doñe mojoj kući i zastade pred njom,

ja čuh njegove kretnje gdje lome grančice hrpe pruća,

kroz otvorena poluvrata kuhinje vidjeh ga iznemogla i slaba, i dođoh na mjesto gdje je sjedio da panju, i uvedoh ga

i umirih ga, i donesoh vodu i ispunih kupku za njegovo oznojeno tijelo i smečene noge,

i dadoh mu sobu s ulazom iz moje,

i dadoh mu ponešto grube čiste odjeće,

i sjećam se savršeno dobro njegovih izvraćenih očiju i njegove nespretnosti;

sjećam se kako sam postavljao melem na oguljenu kožu na njegovom vratu i gležnjima;

on je ostao sa mnom tjedan dana, dok se nije oporavio i

krenuo na sjever,

dao sam mu mjesto do mene za stolom, a moja se puška naslanjala na zid u uglu.

11

Dvadeset osam mladića kupa se na obali, dvadeset osam mladića i svi tako prijazni;

dvadeset godina žive poput žena, a svi tako samotni. Ona posjeduje krasnu kuću na usponu humka,

divna i sjajno odjevena skriva se za zaslonima prozora. Kojega od mladića ona najvoli?

Ah, i najskromniji od njih je za nju lijep.

Kamo hoćete, o deklice! jer ja vidim,

vi bućkate tu u vodi, a ipak stojite nepomične u svojoj sobi. Plešući i smijući se uzduž obale doñe dvadeset deveti kupač, oni nju nisu vidjeli, no ona je vidjela njih i voljela ih.

Brade mladića blistale su se od mokrine, kapalo je iz njihove duge kose;

potočići su puzili niz njihova tjelesa.

Nevidljiva ruka takoñer prijeñe preko njihovih tjelesa, ona je silazila drhtavo s njihovih sljepoočnica i rebara.

Mladići počivaju na svojim leđima,

njihovi bijeli trbusi izbočuju se k suncu, oni se ne pitaju

ko ih stišće, oni ne znaju ko brekće i savija se u nemirnom i uleknutom luku,

oni ne slute koga zaprskuju s pjenom.

12

Mesarski pomoćnik skida svoje radno odijelo ili brusi svoj nož na stalku na tržnici;

ja se vrzem uživajući u njegovoj dovitljivosti u odgovaranju i u njegovom “shuffle” i “break-down”.

Kovači s čađavim i rutavim grudima stoje oko nakovnja,

svaki drži svoj veliki čekić, svi su spremni, vatra širi veliku vrućinu. S praga zasuta pepelom slijedim njihovo kretanje,

gipki obris njihovih pojasa poigrava u skladu s njihovim

jakim mišicama,

odozgo čekići krešu, odozgo tako polagano, odozgo tako sigurno;

oni se ne žure, svaki pogađa na svoje mjesto.

13

Crnac drži čvrsto uzde svojega četveroprega,

gromada se poviše koleba na svojem prevezanom lancu, crnac koji vozi dugi teretnjak kamenoloma, čvrsto i visoko stoji upirući se jednom nogom na priječnicu;

njegova plava košulja pokazuje njegov prostrani vrat i grud

i visi nad njegovim pojasom;

njegov pogled je miran i zapovjedni;

on zaturuje obod svojega šešira sa svojega čela;

sunce pada na njegovu kovrčavu kosu, pada na crninu njegovih izglačanih i savršenih udova.

Promatram slikovitoga diva i volim ga i ne zaustavljam se tu, i ja odlazim s četveropregom.

Ja volim život, kamo god se kretao, te se okrećem i naprijed i natrag,

svraćam k nišama postrance, a tek su ureñene, ne prepuštam nikoga i ništa,

sve upijam u se, za se i za ovu pjesmu.

Volovi, što zvekećete vunom i lancem ili se zadržavate u lisnatoj hladovini,

šta je to što vi izražavate pogledom?

Meni se čini više nego cijelo štivo koje sam pročitao u životu. Moj korak plaši šumskoga patka i patku na mojem dugom, jednodnevnom tumaranju,

oni se zajedno krile i polagano kruže. Vjerujem u te krilate svršnosti

i priznajem crveno, žuto, zeleno, što u meni igraju, smatram zeleno i ljubičasto i kukmastu krunu namjernim,

i ne zovem kornjaču nevrijednom zato što ona nije nešto drugo,

kreštalica u šumama nije nikada učila solfeggio, pa ipak za me prekrasno ćurliče,

a pogled na smeđu kolibu postiñuje me i izbija mi gluposti iz glave.

14

Divlji gusak vodi svoje jato kroz hladnu noć.

“Ja hruk” kriči on, a to mi zvuči kao neki poziv za me. Sveznadari to možda smaraju beznačajnim, ali ja pozorno osluškujem i nalazim, da to ima svrhe i smisla gore prema zimskome nebu.

Oštrokopiti miš sjevera, mačak na kućnome pragu, barska sjenica, prerijski pas,

nakot groktave gude, dok joj poteže na sise,

nakot pure i ona sa svojim poluotvorenim krilima, ja u njima i u sebi vidim isti stari zakon.

Pritisak moje noge na zemlju uzrokuje stotinu posljedica, one čine smiješnom cijelo moje naprezanje da ih izrazim.

Zaljubljen sam u život što se razvija izvan kuće,

u ljude koji žive meñu marvom, ili radišu na ocean ili šumu, u brodograditelje i kormilare, u one koji rukuju sjekirama

i maljevima, i u gončine konja,

ja mogu jesti i spavati s njima tjednima i tjednima.

Ja sam ono što je najobičnije, najjeftinije, najbliže, najlakše: Ja, koji kušam sreću i trošim što imam, za velike dobitke,

koji se resim da se podam prvomu koji me bude htio,

i koji ne traži od neba da se spusti za ljubav meni, nego ga darežljivo sijem vazda.

15

Zvonki alt pjeva na koru orgulja,

drvodjelja blanja svoju dasku, jezik njegove blanje zviždi u svojemu pomamnom uzlaznom mucanju,

vjenčana i nevjenčana djeca voze se kući na večeru proslavnoga dana, pilot hvata kraljevsku polugu i nagiba brod jakom rukom,

krmilar stoji u pripravnosti u kitolovnom čamcu, koplje i harpun jesu spremni,

lovac pataka hoda tihim, nečujnim koracima,

đakoni se zaređuju s prekriženim rukama na oltaru, predilja uzmiče i primiče se uz zujanje velikoga kotača,

ratar zastaje kod stoborja, dok ide na blagdansko lutanje i pazi na ovas i na raž,

luđaka – već mu nema lijeka – konačno vode u ludnicu

(više neće nikada spavati kao ono u kolijevci u majčinoj ložnici);

majstor slagar sa sijedom glavom i mršavim vilicama radi za svojom kutijom,

on prevrće svoj čupak duhana, dok mu se oči pomućuju nad rukopisom;

nakazna uda vežu za kirurgov stol, što odrežu, strahotno pada u čabar;

djevojku križanicu prodaju na podijumu dražbe, pijanica kima uz peć u vinotočju,

strojovoña zasukuje rukave, redar hoda na svojoj straži, čuvar vrata pazi tko prolazi,

mladi momak vozi kola sa svežnjima

(ja ga volim, premda ga ne poznam);

mješanac privezuje lake cipele da bi se natjecao u utakmici;

lov na purane na zapadu privlači mlado i staro,

neki se podupiru na puške, neki sjede na panjevima;

iz mnoštva izlazi strijelac, zauzima svoj položaj i nišani;

skupine tek nadošlih useljenika pokrivaju igalo i molo, dok crnci vunenih kosa motičaju polje šećerne trske,

nadglednik ih motri sa sedla;

truba zove u plesnu dvoranu, gospoda hrle svojim plesačicama, te mi se naklanjaju,

mladić leži budan u potkrovlju s krovom od cedrovine i osluškuje muziku kiše;

lovac žderavaca postavlja zamke na potočić koji pritječe u Huron; Indijanka zaogrnuta u platno sa žutim obrubom nudi

na prodaju mokasine (11) i biserne torbe;

znalac umjetnosti pilji niz izložbenu galeriju s poluzatvorenim očima i nagiba se na stranu;

dok mornari privezuju parobrod, drugi isturuju brvno

za pasažire koji izlaze na obalu;

mlađa sestra drži pred sobom povjesmo, a starija sestra umata ga u klupko, katkada staje zbog uzlova;

lani udata supruga oporavlja se i srećna je što je pred tjedan rodila svoje prvo dijete;

američka djevojka, lijepo počešljana, radi na svojem stroju za šivanje ili u tvornici ili u tkačnici;

kaldrmar se naslanja na svoj dvoruki nabijač;

reporterova olovka žurno leti po bilježnici, firmopisac slika slova u plavoj i zlatnoj boji; mornar s broda za vožnju kanalom nateže konop,

knjigovođa računa za svojom tezgom, postolar vošti svoju nit;

dirigent daje takt svojoj kapeli, a svi ga se svirači drže,

dijete drže na krštenju, obraćenik polaže svoju prvu vjeroispovijed, veslačka utakmica održava se u zatonu, natjecanje je počelo

(kako se iskre bijela jedra!)

gonič pazi na svoje stado i zapijeva onima što bi da odlutaju, torbar se znoji pod tovarom na leñima

dok se kupac cjenka zbog male razlike u cijeni, vjerenica uglañuje svoje bijelo odijelo,

minutno se kazalo sata polagano miče;

uživalac opijuma počiva s mamurnom glavom i jedva otvorenim usnama,

prostitutka povlači svoj šal po zemlji, njena pocjelica klempa na njenom pijanom i prištevitome vratu,

svjetina se smije na njene prostačke psovke, muškarci se cere i namiguju jedan drugome,

(bijednici! Ja se ne smijem na vaše psovke niti vam se cerim);

predsjednik održava sastanak vlade okružen svojim ministrima. na piazzi dostojanstveno i prijateljski šetaju tri časne žene

ruku pod ruku;

momčad ribarskoga čamca slaže naslagu za naslagom ribe na ploče u slagalištu;

čovjek iz Missourija prelazi preko ravnica prebrajajući svoju robu

i svoju stoku;

biljeter prolazi kroz vlak i upozorava na se sa zveckanjem sitniša; tesari postavljaju pod, limari oblažu limom krov, zidari traže žbuke; radnici prolaze naprijed jedan po jedan u redu svaki držeći svoj sud; godišnja doba odmiču jedno za drugim, okupilo se bezbrojno

mnoštvo ljudi, danas je 4. srpnja (12)

(kakvi pozdravi iz topova i malih pušaka),

godišnja doba odmiču jedno za drugim, orač ore, kosac kosi,

a ozimo žito pada na tlo;

vani na jezerima ribar štuke vreba i čeka uz rupu na smrznutoj površini, panjevi stoje jedan do drugoga oko čistine,

naselac duboko udara svojom sjekirom,

lađari plosnatih čamaca usidruju se u sumrak blizu šume pamuka ili pekanovih stabala,

lovci maloga medvjeda prolaze područjem Crvene Rijeke ili

kroz područje natapano Tennesseom ili područjima Arkansasa; zublje sjaju u tmini što obavija Chattahooche ili Alamahaw; patrijarsi sjede za večerom sa sinovima, unucima

i praunucima oko sebe,

u zidovima od osušene cigle, u šatorima od platna počivaju

lovci i zamčari nakon dnevnoga lova, spava grad i spavaju sela, živi spavaju svoje vrijeme, mrtvaci spavaju svoje vrijeme,

stari muž spava do svoje žene, a mladi muž spava do svoje žene;

oni se tiskaju unutra k meni, a ja se tiskani vani k njima, i ja sam više-manje takav kao da jesam jedan od ovih,

i od jednoga njih i od njih svih ja čujem pjesmu o samome sebi.

16

Ja sam i star i mlad, i luđak isto kao i umnik, bezobziran za druge, uvijek obziran prema drugima, majčinski i očinski, dijete isto kao i muž,

ispunjen grubom tvarju i ispunjen finom tvarju, pripadnik nacije od mnogo nacija,

u kojoj najmanja i najveća jesu jednake,

Južnjak kao i Sjevernjak, vlasnik nasada nehajan i gostopriman, živim ja dolje uz Oceance,

Jenki, koji kroči mojim putem, pripravan za trgovanje,

moja su uda najgipkija uda na svijetu i najžilavija uda na svijetu; Kantakijac, koji prohodi kroz dolinu Elkhovna

u nogavicama od jelenje kože, Konizijanac ili Georginac;

lađar nad jezerima ili zatonima ili uzduž obala, Husijac, Badger, Buckeye (13)

kod kuće’u kanadskim snijeg-cipelama ili u grmlju ili s ribarima New Foundlanda;

kod kuće u mornarici ledenih čamaca jedrim s drugim i laviram;

kod kuće na brežuljcima Vermonta ili u šumama Maine ili na ranču u Texasu,

drug Kalifornijaca, drug slobodnih Sjeverozapadnjaka

(volim njihove goleme srazmjere),

drug splavara i ugljenara, drug svih što se rukuju i pozivaju na piće i jelo,

učenik kod najjednostavnijih, a učitelj i onih najmisaonijih, početnik koji tek počinje, a ipak s iskustvom od mirijada doba, svake sam boje i svake kaste, svakoga položaja i svake vjere, ratar, obrtnik, umjetnik, plemić, mornar, qualler,

hapšenik, kicoš, huligan, bilježnik, liječnik, pop. Odolijevam svemu bolje nego svojoj raznolikosti, udišem zrak, ali ga ostavljam dosta iza mene,

i nisam ohol, a jesam na pravom mjestu

(krtica i riblja ikra stoje na svojem mjestu,

svijetla sunca koja vidim i tamna sunca koja ne vidim jesu na svojem mjestu,

opipljivo na svojem mjestu i neopipljivo na svojem mjestu).

17

To su zbilja misli ljudi u svim vremenima i u svim zemljama, one ne potječu izvorno od mene,

ako one nisu vaše koliko i moje, one su ništa ili gotovo ništa, ako nisu zagonetka i odgonetka, nisu ništa,

ako one nisu toliko blize koliko i daleke, one nisu ništa.

Ovo je trava što raste posvuda, gdje zemlje ima i vode ima, ovo je obični zrak što kupa kuglu zemaljsku.

18

Dolazim s jakom muzikom, s mojim trubama i mojim bubnjima, ne sviram koračnice samo za priznate pobjednike, sviram koračnice i za poražene i poginule.

Jeste li čuli da je dobro dobiti bitku?

Ja kažem da je također dobro pasti; bitke se gube u istom duhu kako se i dobijaju.

Ja udaram i bubnjam za mrtvaca, ja duvam kroz moje

piskove moje najglasnije i najveselije zvukove za njih. Slava onima koji su podlegli!

I onima kojim su ratni brodovi utonuli u more! I onima koji su se sami utopili u moru!

I svim generalima koji su izgubili bitku, i svim poraženim junacima!

I bezbrojnim nepoznatim junacima koji su ravni najvećim poznatim junacima!

19

To je za sve podjednako priređen ručak, to je meso za prirodnu glad,

jednako za opakoga kao i za pravednika, ja zakazujem sastanke svima;

neću da ni jedan jedini bude zapostavljen ni preskočen,

uzdržavana milosnica, čankoliz, lupež ovim dobivaju poziv, pozivam roba s debelom pažnjom, pozivam zaraženu Veneru, ne smije biti nikakve razlike izmeñu njih i ostalih.

Ovo je stisak bojažljive ruke, to vijanje i miris kore;

ovo je dodir mojih usana s vašim, ovo mrmljanje čeznuća, ovo daleka dubina i visina koja odražava moje vlastito lice,

ovo duboko uranjanje mojega bića i njegovo ponovno izronjenje. Mislite li da imam nekih skrovitih namjera?

Zbilja imam, jer ih imaju pljusci travnja i tinjac o boku hridine. Mislite da ću izazvati čuđenje?

Je li razdanak čudi? je li čudi rana crvenorepka koja cvrkuće po šumama?

Da li ja začuđujem više od njih?

U ovoj prilici ja se povjerljivo ispovijedam, ne bih to svakom rado rekao, ali tebi hoću.

20

Ko tu ide? Požudan, grub, mističan, gol?

Kako biva, da ja crpem snagu od vola kojega jedem? Pa šta je uopće čovjek? šta sam ja? Šta ste vi?

Svemu što ja označujem kao moje, moraš ti suprotstaviti

se s tvojim vlastitim, inače bi slušati mene značilo dangubiti. Ja ne plintam kako plintaju širom svijeta,

da su mjeseci praznine, a tlo samo kaljuža i đubre.

Cviljenje i pokoravanje umotajte s praškom za bolesnike, saglašavanje pristaje bratićima četvrtog stupnja,

ja nosim šešir kako mi se sviđa u kući i izvan kuće.

Zašto moram moliti? Zašto se moram klanjati i podrugivati etiketi? Nakon što sam pretražio slojeve zemlje i raščlanio sve na

vlas, savjetovao se s učenjacima i tačno izračunao,

nisam našao slađega sala od onoga što prianja uz moje kosti. U svim ljudima ja vidim samoga sebe, nijedan nije viši i

ni za ječmeno zrno manji,

a dobro ili zlo što kažem o sebi, kažem ga o njima.

Znam da sam čvrst i zdrav,

k meni neprestano teže i stječu se pojave svemira,

sve su za mene napisane, a ja moram doznati što pismo znači.

Znam da sam besmrtan,

znam da ovu našu kružnicu ne može obuhvatiti tesarov šestar, znam da ja neću minuti kao ognjeni krug djeteta nacrtan

u noći s komadom zapaljenoga drva. Ja znam da sam ja uzvišen,

ja ne mučim svoj duh da se opravdavam ili budem razumljen, ja vidim da se elementarni zakoni nikada ne ispričavaju (sudim da se na kraju ne ponašam ništa oholije

nego ravnomjer, po kojemu gradim moju kuću). Postojim kako jesam, to je dosta,

ako me niko drugi na svijetu ne opaža, ja zadovoljno sjedim, i ako me svi i svaki opažaju, ja zadovoljno sjedim.

Jedan me svijet opaža, i on je za me kudikamo najveći, a taj jesam ja sam,

i da li ću ja doći do mojega danas ili do deset tisuća ili deset milijuna godina,

ja ga mogu sada primiti s radošću, a sa istom takvom radošću mogu i čekati.

Moje je uporište pritegnuto i učvršćeno u granit, smijem se onomu što vi zovete raspadom,

i poznajem prostranstvo vremena.

21

Ja sam pjesnik Tijela i ja sam pjesnik Duše,

u meni su blaženstva raja i u meni paklenske muke,

prve oplemenjujem i povećavam u sebi, druge prevodim u novi jezik.

Ja sam pjesnik žene isto kao i čovjeka,

i kažem da je veliko biti žena kao i biti muškarac, i kažem: nema ništa većega od majke ljudi.

Ja pjevam pjesmu širenja gordosti i ponosa, mi smo se dovoljno savijali i umiljavali,

ja pokazujem da je viličina samo pojava razvoja.

Jesi li ti prestigao druge? Jesi li ti predsjednik?

To je sitnica; drugi će svi stići još dalje od toga i još proslijediti.

Ja sam onaj koji hoda po nježnoj i sve većoj noći, ja pozivam zemlju i more upola zahvaćeno noću.

Stisni se čvrsto k meni, noći s golim grudima – privini se, magnetska, hraniteljska noći!

Noći južnih vjetrova – noći rijetkih velikih zvijezda! Tiha, treptava noći – mahnita, gola ljetna noći.

Nasmiješi se, o sladostrasna zemljo pod hladnim daškom!

Zemljo dremljivih i rasplinutih stabala!

Zemljo nakon odlaska sunca – zemljo planina s magičnim vrsima! Zemljo sa caklenim cijedom uštapa, koji je tek malo plavo prošaran! Zemljo svjetla i tame, što pjeguju plimu rijeke!

Zemljo pod bistrom sivosti oblaka koji su svjetliji i jasniji poradi mene! Zemljo s laktima što daleko grabe – sjajna zemljo s jabučnim cvatom! Nasmiješi se, jer tvoj ljubavnik dolazi.

Rasipnice, ti si mi podarila ljubav – zato ja tebi dajem ljubav! O neizreciva strastvena ljubavi.

22

Ti, more! I tebi se ja predajem, ja pogañam što ti hoćeš, opažam s obale tvoje iskrivljene prste koji pozivaju, vjerujem da si odlučilo da se ne povučeš dok me ne opipaš, moramo se malo prohodati, i ja se svlačim, povezi me izvan

dogleda kopna, spremi me u mekane jastuke, poljuljaj me u valovitu omamu, zapljusni me s ljubavnom mokrinom – ja ti mogu dati uzdarje.

More iz dna protegnutih bibavica,

more koje dišeš šćedrim i grčevitim udisajima,

more životne slanosti i uvijek pripravnih grobova koje ne treba kopati,

tulitelju i crpitelju oluja, hirovito i prpošno more, ja sam jedno jedino s tobom; i ja imam jednu fazu i sve faze.

Ja sam dio plime i oseke, slavitelj mržnje i pomirenja,

slavitelj prijatelj(ic)a i onih koji spavaju u međusobnom naručaju.

Ja sam onaj koji naviješta suosjećanje

(zar da napravim svoj popis predmeta u kući, a da ispustim kuću koja ih sadrži?).

Ja nisam jedino pjesnik dobrote; ja se ne uskraćujem da budem također pjesnik opakosti.

Kakvo je to blebetanje o vrlini i o poroku? Zlo me kreće naprijed i popravak zla me kreće naprijed, stojim ravnodušan,

moj hod nije hod kudioca ni nemilosrdnoga suca, ja vlažim korijenje svega što je doraslo.

Jesi li se uplašio pogubnosti, štete od plodnosti koja ne popušta? Je li misliš da još treba preraditi i popraviti nebeske zakone? Smatram da jedna strana važi i protivna strana važi,

da je blago učenje isto tako čvrsta pomoć kao i tvrdo učenje, da su misli i činovi sadašnjice naše buđenje i rani prolom.

Ovaj trenutak što dopire k meni iz prošastih decidiona:

nema boljega od njega i toga trena.

Što se junački držalo u prošlosti ili se junački danas drži, to nije takvo čudo;

uvijek je jedino čudo samo to, kako može biti ijednoga podlaca ili nevjernika.

23

Beskonačno razvijanje “parole” vjekova!

A moja je jedna suvremena riječ, riječ “En Masse”. Riječ vjere što nikada ne obmanjuje,

Sada ili kasnije, meni je svejedno, ja bezuvjetno prihvaćam vrijeme.

Ono je jedino bez pukotine; ono jedino zaokružuje i upotpunjuje sve, to mističko, nedosežno čudo jedino upotpunjuje sve.

Ja prihvaćam stvarnost i ne usuñujem se dovoditi je u pitanje, materijalnost koja prožima prvo i posljednje.

Živjela pozitivna znanost! Živjelo egzaktno dokazivanje! Donesite žednjak pomiješan s cedrom i granama jorgovana; ovaj je leksikograf, ovaj kemičar,

ovaj je napisao gramatiku egipatskih hijeroglifa,

ovi su moreplovci proveli brod preko pogibeljnih nepoznatih mora, ovaj je geolog, ovaj radi sa skalpelom, a ovaj je matematičar. Gospodo, vama uvijek pripadaju najviše časti!

Vaše su činjenice korisne, pa ipak nisu moj stan. Preko njih i ulazim samo nadomak mojega stana.

Što manje moje riječi podsjećaju na odredive osobine, to više one podsjećaju na neizrecivi život,

te na slobodu i otkupljenje iz smetnja

i nikako se ne obaziru na polutane i uškopljenike,

te pogoduju potpuno osposobljenim ljudima i ženama, one udaraju u gong pobune,

te privlače bjegunce i one koji kuju urote i zavjere.

24

Walt Whitman, taj kozmos, sin Manhattana, nemirnjak, mesan, čulan, izjelac, ispilac i porodilac,

nisam sentimentalan, ne stojim povrh ljudi i žena ni postrance od njih!

i nisam više skroman nego neskroman. Odšarafite brave s vrata!

Sama vrata odšarafite s njihovih dovratnika!

Ko god ponižava drugoga, ponižava mene.

A što god se učini ili kaže, vraća se konačno k meni.

Kroza me zapljuskuju nadahnuća duha, kroza me struja i kažiput. Ja izgovaram pravjekovno geslo, dajem znak Demokraciji.

Kunem se Bogom! neću prihvatiti ništa, na čemu i svi drugi neće imati svojeg udjela uz jednake uvjete.

Kroza me prolaze mnogi odavno onijemili glasovi: glasovi beskrajnih naraštaja  zarobljenika i robova, glasovi bolesnika i očajnika i lupeža i patuljaka, glasovi ciklusa priprava i raštenja

i niti što spajaju zvijezde, i maternica i očeva sjemenja, i prava onih koji stenju pod tuđom nogom,

izobličenih, banalnih, dosadnih, glupih, prezrenih, magla u zraku, kukci što valjaju kuglice đubreta. Kroza me ječe zabranjeni glasovi:

glasovi spolova i požude, zakoprenjeni, no ja skidam koprenu, glasovi nedolični koje razbistrujem i preobražavam.

Ja ne zaklanjam usta prstima (14)

ja mislim da utroba nije manje vrijedna od glave i srca, općenje mi nije prostije od smrti,

ja vjerujem u meso i u požude,

vid, sluh, opip jesu čuda, a svaki dio i okrajak mene jest čudo.

Božanstven jesam iznutra i izvana, te posvećujem sve što ja dodirnem ili me dodirne, miris je ovih pazuha (15)

miris slađi od molitve,

a glava je viša no crkve, biblije i sve vjeroispovijesti.

Ako je obožavam nešto više od drugoga, to mora biti opseg mojega tijela ili bilo koji njegov dio,

providni kalup mene, ti to moraš biti!

Osjenjeni rubovi i počivke, morate biti vi! Čvrsti muževni lemešu, moraš biti ti!

Sve što doprinosi mojemu obrađivanju, to mora biti vi!

Ti moja skupocjena krvi! Ti, mliječna rijeko, blijedi oticaju mojega života!

Grudi, koja se savijaš na druge grudi, ti to moraš biti! Moj mozgu, to moraju biti tvoji tajni zavijuci!

Korijene vodom plakanog iđirota! bojažljiva sibirjačka šljuko! gnijezdo s čuvanim dvojajem, vi to morate biti!

Mješovito stučeno sijeno glave, brade, mesne mišice, vi to morate biti! Soče, koji se cijedi s javora, žilico muškog života, to vi morate biti! Sunce, tako plemenito, to ti moraš biti!

Pare, koje obasjavate i zasjenjujete moje lice, to vi morate biti! Vi, znojni potočići i rose, to morate biti!

Vjetri, kojima se slatkoškakljivi stidni organi trljaju o mene, vi to morate biti!

Široka mišičava polja, grane zelenoga hrasta, zaljubljenoga dangube na mojim vijugavim putovima, to vi imate biti!

Ruke koje sam uhvatio, lice koje sam cjelunuo, smrtnik kojega sam ikada dodirnuo: e to vi morate biti.

Ja ludo ljubim sebe, ima me bezbroj pojedinosti, a sve je

tako dragocjeno, svaki trenutak i svaki dogañaj potresa me radošću. Ne mogu reći kako se moji gležnji savijaju, ni otkuda uzrok

moje najsitnije želje,

niti uzrok prijateljstva koje iz mene istječe, niti uzrok prijateljstva koje ja primam.

Da se ja uspinjem na moj shod, ja stanem u svrhu razmišljanja,

je li to zbiljsko;

jutrenji sjaj na mojem prozoru uvjerava me bolje nego metafizika knjiga.

Promatrati svanuće dana!

Svjetalce slabi neizmjerne i prozračne sjene. Zrak je vrlo tečan za moje nepce.

Dizanja svijeta koji se kreće bezazlenim skakutanjima, te se šutljivo podiže, svježe preznojava,

koso odskakuje, visoko i nisko.

Nešto što ne mogu vidjeti uspravlja pohotne krakove, mora svijetloga soka zalijevaju nebo.

Zemlja kod neba koje se približilo, dnevni čin njihova spajanja,

izazov koji se u ovom času s istoka podiže nad moju glavu, porugljivo bockanje: “Nego pazi, hoćeš li ti zagospodovati!”

25

Sa svojim bliještanjem i strahotnošću kako bi me brzo izlaz sunca ubio,

da ja ne mogu sada i uvijek izaslati izlaz sunca iz sebe. Mi se također penjemo bliještavi i strahotni kao sunce; mi nalazimo, o moja dušo, sve što nam pripada u tišini i

hladnoći osvita.

Moj glas ide za onim što moje oči ne mogu dosegnuti,

s jednim okretom jezika obuhvaćam svjetove i obujme svjetova. Govor je blizanac mojega vida, on nije u stanju da sebe mjeri, on me neprestano izaziva, on zajedljivo kaže:

“Walt, ti dosta sadržiš, no zašto ne daješ od sebe?”

Molim lijepo, neću da budem mučen, vi sebi mnogo utvarate o izrazu riječi,

ne znaš li ti, Govore, kako su pupoljci pod tobom savijeni?

Čekaju u tami, zaštićeni od mraza,

gnus uzmiče pred mojim proročkim krikovima,

ja polažem u dno uzroke da bi ih održao u ravnoteži,

moje znanje, moje žive sastojke, tako da se podudaraju sa značenjem svih stvari.

Sreću (ko god me sluša, čovjek ili žena, neka se dade u

potjeru, ovoga dana).

Uskraćujem vam svoju najvišu zaslugu; uskraćujem vam da izjavim iz sebe što ja zbiljski jesam,

obuhvaćam svjetove, ali ne kušam sama sebe obuhvatiti, ja vas najspretnije i najzgodnije tjeram kada jednostavno

pogledam prema vama.

Pismo i dar riječi mene ne dokazuju, ja nosim pomoću dokaza i još koješta drugo na mojem licu,

s mukom svojih usana ja potpuno pomućujem sumnjača.

26

Sada neću ništa drugo nego osluškivati, da bi ono, što ja čujem, priteklo u ovu pjesmu, da bi je zvukovi obogatili.

Ja čujem pobjedna, pjevanja ptica, šuštanje pšenice ti rastu, brbljanje plamenova, pucketamje pruća na kojem se kuha moje jelo, ja čujem zvuk koji ljubim, zvuk ljudskoga glasa,

ja čujem sve zvukove kako idu uporedo, spliću se,

miješaju ili slijede jedan za drugim,

glasove grada i glasove izvan grada, glasove dana i noći, govorljive mlade svojim ljubeznicima, glasno smijanje

radništva za svojim ručkovima,

ljutiti bas rasklimanoga prijateljstva, slabi zvukovi bolesnika,

sudac, koji pritisnuvši ruke na sto, blijedih usana izriče smrtnu osudu, povik “O-ruk” slagača tovara, koji iskrcavaju brodove kod igala, refren dizalaca sidra,

zvonjava zvona na uzbunu, zov zbog požara,

fijukanje ljestava koje se brzo ispružaju, i kola s cijevima štrcaljke s opomenskom zvonjavom i šarenim svjetlima;

parna zviždaljka, duboka tutnjava vlaka, kola koja se primiču,

tužna koračnica svira na čelu povorke u kojoj članovi društva stupaju dva po dva

(idu u pratnji nekoga mrtvaca, vršci zastava obaviti su crnim muslinom).

Ja čujem cello (u njemu se tuži srce mladića),

ja čujem ofikleid, on žurno prodire kroz moje uho, on širi ludoslatke muke kroz moj trbuh i grud.

Ja čujem kor, velika opera se glasi. Oh! to je prava muzika – to mi godi.

Tenor visok i svjež kao stvaranje svijeta ispunja me, okrugli zavoj usta toči zvukove i prepunja me.

čujem školovani sopran (o čuda te pjevačice!), orkestar ne zavije dalje nego Uranus kruži,

on izažima iz mene žare kojih nisam bio svjestan u sebi,

on me uzburkava, bosonog bućkam, nehajni valovi ližu mi noge, tuče me gorka i ljutita tuča, ponestaje mi daha,

utopljen usred medenoga morfina, moj je dušnik gušen zavojima smrti, naposljetku sam opet izbavljen da osjetim zagonetku nad zagonetkama,

a koju mi zovemo: postojati.

27

Postojati u ma kojem obliku, što je to?

(Mi, svi mi, krećemo okolo uokolo i opet dolazimo tamo);

da nema nijednoga višega razvojnoga stupnja, dostajala bi atlanska školjka u svojoj bešćutnoj ljusci.

Moja školjka nije bešćutna,

sav sam prekriven munjevitim vodičima, bilo da hodam ili stojim;

oni prihvaćaju svaki predmet i provode ga bez štete kroza me.

Ja se samo maknem, pritisnem, opipam prstima, i ja sam sretan, moje tijelo samo spojiti u dodir s drugim tijelom, to je

gotovo sve što ja mogu izdržati.

28

Je li ovo onda dodir? da me stresa k novoj istovetnosti, plameni se i eter jagme za moje žile,

izdajnički okrajak mene se pruža i porasta da im pomogne, moje meso i krv vrcaju munje da ošinu nešto što je jedva različno od mene,

sa svih strana razbludni nadražaji ukrućuju moje udove,

izažimaju iz vimena mojega srca njegovu suzdržanu kap,

ponašaju se raspušteno prema meni i ne osvrću na moje nećkanje, lišavaju me mojega najboljega kao namjerice,

raskopčavaju moje haljine i drže me za goli pojas, zavaraju moju zabunu mirom sunca i pašnjaka

i nečedno mi oduzimaju druga ćutila,

oni su dali mito da izmijene dodire i da onda pasu na rubovima mene,

bez obzira, bez ikakvog obzira na moju snagu što otječe, i

na moju srdžbu,

nego dovode ostatak stada da ga malo razvesele,

a onda se svi saberu da stanu na zgonu i da me muče.

Straže napuštaju svaki drugi dio mene,

one su me ostavile nemoćne crvenome pljačkašu,

oni svi dolaze na zgon da promatraju i da pomognu protiv mene. Izdajnici su me izdali,

buncam besmislice, izgubio sam razum; ja, a niko drugi, jesam najveći izdajica,

sâm sam prvi stigao na zgon, vlastite su me ruke tamo povele.

Ti, lopovski dodiru! šta ti hoćeš? moj me dah sapinje u grkljanu, otvori svoje brane! Ne mogu te podnijeti.

29

Slijepi, ljubavni, rvački dodiru! Utaknuti, ukukuljeni, oštrozubi dodiru! Je li te to tako zaboljele što si me ostavio?

Dolazak slijedi u stopu za rastankom, vječito isplaćivanje vječitoga zajma,

bogati pljusak kiše, a kasnije bogatija nagrada.

Mladice se uvriježuju i povećavaju, stoje uz meñašnik plodne i pune života,

zasnivaju se krajolici, snažni, punački i zlatni.

30

Sve istine tinjaju u svim stvarima,

one ne pospješuju svoje oslobođenje niti mu se protive, one ne trebaju porođajnih kliješta kirurga,

meni je beznačajno važno kao i sve drugo (šta je manje, a šta je veće od dodira?).

Logike i propovijedi nikada ne uvjeravaju, vlaga noći prodire dublje u moju dušu.

Samo ono što se nepobitno nameće svakom čovjeku i svakoj ženi, jest tako;

samo ono što niko ne osporava, jest tako.

Trenutak i kapljica mene umire moj mozak.

Vjerujem da će vlažne grude postati ljubavnici i sjevovi, a izvod izvoda je meso muškarca ili žene,

a vršak i cvijet je osjećaj koji imaju jedan za drugoga

i oni će se granati bezgranično iz te poduke, dok ne postane svemoćna i dok nas svako i svi ne budu radovali i mi njih.

31

Vjerujem da vlat trave nije manje od putovanja zvijezde, a isto je tako savršen mrav, zrno pijeska i carićeva jaja,

I stablena žaba je remek-djelo za Svevišnjega, a vitice kupine resile bi dvorane neba,

a najuži zglob na mojoj ruci izrugava se svim strojevima,

a krava koja čuči sa spuštenom glavom premaša svaki kip, a miš je dovoljno čudo da pokoleba sekstilijune nevjernika.

Uviđam da moje tijelo sadrži queiss, uglja, dugonite mahovine, plodova, sjemenja, jestivih korijenja,

i ja sam sav premazan stukom od četveronožaca i ptica,

i ja sam iz valjanih razloga prestigao ono što ostaje za mnom, ali mogu svaku pojedinost dozvati natrag, ako ja želim. Utaman žurba ili bojažljivost,

utaman plutonske hridi šalju svoju staru toplinu sasvim prema meni, utaman se mastodont povlači pod svoje u prah stučene kosti,

utaman predmeti stoje na udaljenosti milja i poprimaju raznovrsne oblike,

utaman ocean upada u šupljine i velike nemani leže duboko,

utaman se škanj udomljuje na nebu,

utaman zmija klizi između povijuša i panjeva, utaman se jelen gubi u unutrašnje zakutke šuma, utaman ronac s kljunom poput britve odlijeće daleko na sjever k Labradoru,

ja slijedim brzo i popinjem se do gnijezda u pukotini hridi.

32

Vjerujem da bih mogao navratiti k životinjama i živjeti s njima; one su tako spokojne i zadovoljne;

ja stojim i promatram ih dugo, dugo.

One se ne znoje i ne jadikuju o svojim prilikama;

one ne ostaju budne ležeći u tami i ne cvile zbog svojih grijeha, ne ogađuju mi se raspredajući o svojim dužnostima prema Bogu;

nijedna nije nezadovoljna, nijedna ne tjera u ludilo strast

za posjedovanjem,

nijedna ne kleči pred drugom, ili pred svojom rođakom koja je živjela prije tisuću godina,

nijedna nije uglednog imena ni nesretna na svijetu.

Tako one pokazuju svoje rodbinstvo prema meni i ja ih prihvaćam, one mi donose znakove o meni, one očito dokazuju da ih imaju. Pitam se u čudu, odakle im ti znakovi, jesam li prošao tuda

u drevno pradoba i nehajno ih ispustio?

Ja sam krećući se naprijed onda i sada i navijek, sabirući i gizdajući se uvijek više i s brzinom, beskrajan i svevrstan, sličan onima meñu njima,

ne suviše isključiv prema onima koji mi pružaju spomena na me, te odabirem ovdje-ondje jednoga kojega ljubim, i onda se

s njim bratski odnosim.

Divovsku ljepotu pastuha, živahna i osjetljiva za moja milovanja, s glavom visokom na čelu, širokom meñu ušima,

s udovima laštavim i gipkim, s repom što praši zemlju,

s očima punim iskričave zlobe, lijepo izrezanim ušima koje se okretno miču.

Njegove se nozdrve šire kada ga moje pete zagrle, njegovi lijeko izgrađeni udovi dršću od slasti, dok mi trčimo uokolo i natrag.

Služim se za trenutak vama, a onda vas napuštam, pastuše.

Šta će meni tvoji koraci kada te ja sam mogu prestići u galopu? Čak i kada ja sjedim ili stojim, hitam brže od tebe.

33

Prostor i vrijeme! Sada vidim da je istina što sam već nagañao, što sam nagađao kada sam se valjao na travi,

što sam nagađao kada sam ležao samotan u krevetu,

te ponovo kada sam se šetao na žalu pod sve bljeñim zvijezdama jutra.

Moje spone i moji balasti otpadaju, moji lakti počivaju u jazovima mora,

ja obuhvatam sijere, moji dlanovi prekrivaju kontinente, ja se krećem sa svojim priviđenjem.

Meñu četverokutnim gradskim kućama – u kolibama od panja logoreći s drvarima,

uzduž kolosijeka kod okretaljke, uzduž suhe gudure i korita rječice,

ja plijevim moju gredicu luka, motičim redove mrkava i peršina, kročim preko savana, krčim puteljak u šumama,

ja prospektiram, kopam zlato, urezivam stabla novokupljenoga zemljišta da poginu;

opržen sve do gležanja od vrućega pijeska, tegleći svoj čamac niz plitku rijeku,

gdje mi se nad glavom šeta pantera tamo-amo na grani, gdje srndać bijesno obara lovca,

gdje čegrtuša sunča svoju mlohavu dužinu na hridi, gdje se vidra obilno hrani ribom,

gdje aligator u svojem krutom čvorugavom oklopu spava pokraj otoke jezera,

gdje crni medvjed traži korijenje ili med, gdje dabar šljapka

mulj svojim repom u obliku vesla;

povrh nasada šećerne trske, povrh biljke pamuka sa žutim cvijetom, povrh pirinča u njegovomu niskome mokrom polju,

povrh ratarske kuće sa šiljatim sljemenom, s njenom valovitom nazubljenom pjenom i vitkim izlivima iz žljebova, povrh zapadnoga persimona, (16)  povrh dugolistoga kukuruza, povrh nježnoga lana s plavim cvijetom,

povrh sumračnoga zelenila raži, dok se povija na povjetarcu; penjući se preko planina, verući se oprezno uzgor, hvatajući se za niske kvrgave grane,

hodam puteljkom utrtim u travi i probijam se kroz lišće grmlja, gdje pucka prepelica između šuma i polja pšenice,

gdje u srpanjske večeri leži netopir, gdje se velika zlatna buba

spušta kroz tminu,

gdje potočić izvire iz korijenja staroga stabla i otječe na livadu, gdje stoji stoka i stresa muhe drhtavim trzanjem kože,

gdje sirna vrećica visi u kuhinji, gdje se prekladi izdižu nad ognjišnom pločom, gdje paučina visi s greda u obliku vijenaca, gdje puckaju pomični čekići, gdje tisak vitla svoje valjke,

gdje ljudsko srce kuca s užasnim mukama pod svojim rebrima, gdje balon sličan kruški lebdi visoko (ja i sam letim na

njemu i spokojno gledam dolje),

gdje kola s namirnicama vuku na saonama, gdje vrućina izliježe blijedo zelena jaja u oštrom pijesku;

gdje kitova ženka pliva sa svojim mladunčetom i nikada ga ne napušta gdje parobrod povlači za sobom dugu zastavu dima,

gdje peraja morskoga psa strši iz vode kao crni režanj, gdje u pô izgorijeli brik plovi na nepoznatim strujama,

gdje se školjke hvataju glibave palube broda, gdje mrtvaci trunu pod njom,

gdje ispred pukovnija nose zastavu s rojem zvijezda: približavam se Manhattanu na njegovom dugoljastom otoku; pod Niagarom, dok mi vodopad pada na lice poput koprene;

na pragu vrata, na uzjašnoj kladi od javorova drva pred kućom,

na igralištu, ili uživam u pikniku ili u plesanju ili u lijepoj igri base-balla;

u muškim društvima s prostačkim šalama, u podrugljivoj raspuštenosti, u bičjim plesovima, u piću, u smijehu,

u mlinici jabukovače, gdje se sladim slatkoćom smeñe smjese, dok srcem sok kroz slamčicu;

na ljuštenjima jabuka, gdje cjelivam svaki crveni plod koji nađem;

na smotrama, obalnim zabavama, dobrotvornim priredbama, komušanju kukuruza, proslavi dizanja krova;

gdje se američki drozd oglašuje svojim dražesnim grgotanjima, kikotanjima, krikovima, jecajima;

gdje stog sijena stoji u oboru, gdje su raspršane suhe peteljke i gdje steona krava čeka u pojati;

gdje se bik primiče da izvrši svoju mušku zadaću, gdje pastuh opasuje kobilu, gdje kokot gazi kokoš,

gdje junci brste, gdje guske gutaju svoju hranu kratkim trzajima, gdje se sjene zapada sunca izdužuju povrh bezgranične

i samotne prerije,

gdje stada bivola predstavljaju gmizavu vrevu na četvorne milje blizu i daleko;

gdje se kolibri blista, gdje se vrat dugovjekoga labuda nakrivljuje i svija,

gdje galeb smijač uzlijeće uz obalu, te se smije svojim gotovo

ljudskim smijehom;

gdje se ulišta nižu na sivoj klupi u vrtu upola sakrivena u visokom draču;

gdje jarebice grivnjašice leže u krugu na tlu s ispruženim glavama;

gdje pokopne kočije ulaze u posvoñena vrata nekoga grobišta;

gdje zimski vuci zavijaju usred pustoši snijega i stabala s ledenim svijećama;

gdje čaplja sa žutom krunom noću slijeće na rub močvare i hrani se račićima,

gdje pljusak plivača i ronaca rashlañuje toplo podne, gdje američki zrikavac svira svoju hromatičku sviralu na orahu nad zdencem;

kroz poljica limuna i krastavaca s lišćem srebrnih žilica;

kroz solilo ili dolinu naranača  ili pod čunastim borovima;

kroz gimnastičku dvoranu, kroz lokal urešen zastorima, kroz ured ili javnu dvoranu;

ugodno mi je s domaćima, ugodno mi je sa strancima, ugodno mi je s novima i sa starima;

ugodno mi je s nelijepom ženom kao i s krasoticom;

ugodno mi je s kvekerkinjom kada ona skine svoju pocjelicu i počne s melodičnim pričanjem;

godi mi pjesma kora u dobro okrečenoj crkvi;

gode mi ozbiljne riječi oznojenoga metodičkoga besjednika kojega je duboko zanijela pobožna poljska služba;

motrim dućanske izloge na Broadwayu cijelo prijepodne, te spljoštujem meso svojega nosa na debeloj staklenoj ploči,

a istoga poslijepodneva lutam s licem okrenutim oblacima

ili uz neku stazu ili uzduž žala;

moje miške desno i lijevo hvataju bokove dvaju prijatelja, a ja stojim u srijedi;

vraćam se kući sa šutljivim i osmaglim momkom iz šume

(on jaše iza mene pri smiraju);

daleko od naselja proučavam trag nogu divljači ili otisak mokasina, pružam uz krevet u bolnici limunadu nekom bolesniku u groznici;

stojim, kada se sve utiša do neke lešine u lijesu,

te je pregledam na svjetlosti voštanice,

plovim u svaku luku da u njoj pazarim i da pustopašim;

hitam sa suvremenom svjetinom pohlepan i nepostojan kao niko drugi;

žestok sam prema onome koga mrzim, u mojoj mahnitosti spreman da ga probodem nožem;

samotan u ponoći u mojem dvorišnom stanu, moje su misli odbludjele daleko od mene;

one obilaze stare brežuljke Judeje, a lijepi i dobrostivi bog

ide uz bok meni,

hrlim kroz prostor, hrlim kroz nebo i zvijezde, hrlim među sedam satelita i širokim prstenom i promjerom od osamdeset tisuća milja;

hrlim s repatim meteorima, izbacujem ognjene kugle poput njih;

nosim mlađ što raste i nosi svoju vlastitu majku bremenitu u svojem trbuhu,

te jurišam, uživam, smišljam osnove, ljubim, opominjem

na oprez, opadam i rastem, pojavljujem se i iščezavam te obilazim danju i noću na takvim putovima.

Posjećujem voćnjake sfera i gledam na plodove,

te promatram kvintilione dozrele i kvintilione još zelene. Letim ove letove tečne i prijemljive duše,

moja plovidba ide dublje nego dosiže dubomjer.

Opskrbljujem se materijalnim i nematerijalnim, nikakva me straža ne može odbiti ni zakon spriječiti.

Ja usidrujem svoj brod samo na časak,

moji vjesnici neprestano odlaze ili mi donose svoje utrške.

Polazim na lov polarnih krzna i tuljana, preskačem pukotine u ledu pomoću štapa sa željeznim šiljkom ili se hvatam

za lomne i plave mosure.

Penjem se na vrh katarke:

kasno u noći zauzimam mjesto u košari na jarbolu,

mi plovimo na arktičko more, svjetlosti ima još dosta, kroz jasnu atmosferu ja zagledam na čudesnu ljepotu, goleme mase leda prolaze mimo mene, a ja mimo njih, krajolik je otvoren u svim smjerovima;

planine s bijelim vrhovima pokazuju se u daljini,

moje se maštanje okreće k njima,

mi se približujemo nekome velikom bojištu, gdje ćemo se uskoro boriti u bitki,

mi prolazimo mimo kolosalnih predstraža tabora, mi prolazimo nečujno i oprezno

ili mi ulazimo kroz predgrađa u neki prostrani i porušeni grad, četvorine meñu ulicama i srušene zgrade jesu veće nego

svi živi gradovi na globusu.

Ja sam slobodni strijelac; ja noćim uz stražarske vatre navale,

ja tjeram vjerenika iz kreveta, a sam ostajem s vjerenicom, ja je stežem cijelu noć uz moja stegna i usne.

Moj je glas ženski glas, krik do naslona stuba,

oni donose tijelo mojega mornara kapavo i utopljeno.

Ja razumijem velika srca junaka,

srčanost sadašnjega vremena i svih vremena,

kako je kapetan vidio natisnutu olupinu parobroda bez kormila i smrt koja ga tjera uz i niz oluju, kako je

on oštro udarao gležnjima i nije uzmakao ni

palac i bio vjeran danima i vjeran noćima, i napisao kredom na dasci velikim slovima: “Veselo, sokoli,

mi vas ne napuštamo!” Kako je produžio s njime i lavirao tri dana

i nije htio popustiti,

kako je on konačno spaso momčad koja je bludjela,

kako su smršale žene izgledale u širokim haljinama kada

su ih ukrcali na čamce s ruba njihovoga pripravnoga groba, kako su bila šutljiva nejačad s ostarjelim licima i bolesnici

koje su podizali, i neobrijani ljudi s oštrim usnicama;

a ja to gutam, to sladi, ja to veoma volim, to postaje moje. Ja sam taj čovjek, patio sam, bio sam tu.

Prijezir i spokojnost mučenika.

Majka iz drevnosti, osuđena kao vještica, zapaljena sa suhim drvom, dok su djeca gledala;

Progonjeni rob koji ne može stajati od trke naslanja se na stobor, dahćući, obliven znojem,

žiganja koja bodu poput igala njegove noge i vrat, ubojna krupna sačma i kuglice, sve ja to osjećam ili jesam.

Ja sam progonjeni rob, ja se previjam na ugriz pasa,

pakao i očaj jesu nada mnom, strijelci pucaju i opet pucaju, ja hvatam rešetku ograde, moja krv curi prorijeñena znojem

moje kože,

ja padam na korovlje i stijenje,

jahači podbadaju svoje jogunaste konje, primiču ih k meni, sipaju poruge na moje već zaglušene uši i udaraju me žestoko po glavi s korbačima.

Muke jesu jedno moje odijelo za preoblaku,

ja ne pitam ranjenika kako se osjeća, ja sam postajem ranjenik, moje rane trnu dok se ja naslanjam na palicu i opažam.

Ja sam zgnječeni vatrogasac sa slomljenom grudnom kosti,

porušeni zidovi su me pokopali u svoje rušenje,

udisao sam vrućinu i dim, čuo sam bolne povike mojih drugova, čuo sam daleko odzvanjanje njihovih mašklina i lopata,

oni su odstranili grede i nježno me pokupili.

Ležim u noćnom zraku u mojoj crvenoj košulji, vlada duboki muk pozadi mene,

napokon ne osjećam bola, ležim iznuren, ali ne tako nesretan,

bijela i lijepa jesu lica oko mene, s glava su skinute kacige, poklekla gomila blijedi na svjetlu zubalja;

udaljeni i mrtvaci uskrsavaju, oni pokazuju kao kazalo ili se miču kao moje ruke; ja jesam i sam sat.

Ja sam stari topnik; ja pričam o bombardiranju moje tvrñe, ja sam ponovo tu.

Opet dugo udaranje bubnjara,

opet topovi i mužari koji napadaju,

opet se mojim pozornim ušima top odaziva. Ja sudjelujem, ja vidim i čujem cjelinu,

povike, kletve, graju, pljesak za dobro nanišanjene hice, ambulanta koja polagano prolazi i povlači iza sebe krvavi trag, radnici traže kvar i izvode neophodne popravke,

padanje granata kroz pocijepani krov, lepezasta rasprsnuća, brujanje udova, glava, kamena, drva, željeza visoko u zraku. Opet grgolje usta mojega generala na umoru, on bijesno maše rukom, on dahće kroz grumen krvi: “Ne mislite na me – mislite na rovove.”

34

Sada pričam što sam čuo u Texasu u svojoj ranoj mladosti

(ne pričam o padu Alama,

niko nije ostao živ od priča o padu Alama, sto i pedeset njih još su nijemi u Alamu),

to je priča o hladnokrvnom ubojstvu od 412 mladića.

Na povlačenja oni su se rasporedili u četvorinu i nosili prtljagu kao prsobran;

devetsto života izredava neprijatelja koji ih je opkoljavao, devet puta brojniji od njih bila je cijena koju su uzeli

u napredovanju, njihov je pukovnik bio ranjen, a strelivo ispucano, oni su stupili u pregovore da dobiju časnu kapitulaciju,

dobili pismo i pečat, predali oružje i stupali natrag kao

ratni zarobljenici.

Oni su bili cvijet u rodu konjanika.

Bez premca u jahanju, pucanju, pjesmi, gozbi i udvaranju,

veliki, nemirni, darežljivi, veličajni, ponosni i usrdni,

bradati, osmagli suncem, odjeveni u slobodno lovačko odijelo, nijedan nije brojio preko 30 godina.

Ujutro druge nedjelje izvedeni su u odijelima i poklani;

bilo je lijepo rano ljeto,

počelo je oko pet sati a završilo se u osam. Nijedan se nije pokorio zapovijedi da klekne,

neki su mahnito i beskorisno potrčali, neki su stajali ukočeni i ravni;

malo ih je palo smjesta pogoñeno u sljepoočnicu ili u srce, živi i mrtvi ležali su skupa,

osakaćeni i ranjeni rovali su u smeću, tu su ih novonadošli vidjeli,

nekoliko polumrtvih je pokušalo da otpuže

njih su dotukli bajonetima ili utukli s kundacima pušaka, mladić ispod 17 ščepao je svojeg ubojicu, dok još dvojica nisu došla da ga oslobode,

svoj trojici je rasparao  odijelo i njih je poprskala dječakova krv. Oko 11 sati počelo je spaljivanje lešina;

to je priča o klanju 412 mladića.

35

Hoćeš da čuješ o starinskoj bici na moru?

Želiš da doznaš ko je pobijedio na svjetlu mjeseca i zvijezda? Slušaj dugu priču, kako mi je ispričao otac moje bake, pomorac. Naš neprijatelj nije bio plašljivac na svojem brodu, kažem ti

(pričao je on),

imao je grubu englesku hrabrost, a nema žilavije ni istinitije, niti ju je ikada bilo, niti će je ikada biti;

kada se spustilo veče, on je nastupio i grozno nas prošišao.

Mi mu se primaknusmo, križi se prepletoše, topovi se dodirnuše, moj je kapetan vlastitom rukom čvrsto privezao.

Mi smo dobili nekoliko hitaca od 18 funta pod vodom,

na našoj nižoj topovskoj palubi pri prvoj vatri prsnula su dva velika topa, te ubila sve naokolo i pobacala naviše. Borba pri zapadu sunca, borba u mraku, 10 sati noću,

uštap se dignuo; mi primamo sve više vodu, te se izvješćuje da je ima pet stopa,

zapovjednik odvezuje zarobljenike strpane u stražnji prostor,

da im pruži mogućnost da se sami spase.

Sada straže priječe dolaz i odlaz k skladištu baruta,

vide toliko stranih lica, te ne znaju komu mogu vjerovati.

Naša se fregata zapali,

neprijatelj pita da li tražimo milost,

da li je naša zastava spuštena i borba završena?

Sada se zadovoljno smijem, jer čujem glas mojega maloga kapetana: “Nismo je spustili”, viče on spokojno,

“mi smo s naše strane tek započeli borbu!”

Ostaju još jedino tri topa,

jednim sam kapetan puca na neprijateljev glavni jarbol,

dva dobro opremljena zrnima i kartečama ušutkaju njegove muskete i pročiste njegovu palubu.

Samo koševi podupiru paljbu ove male baterije, osobito plavi koš, oni izdržavaju hrabro čitavo trajanje borbe.

Ne prestaju ni trenutak, propuštanje vode raste usprkos sisaljkama,

vatra liže prema skladištu praha.

Jedna je sisaljka odstreljena; svi mislimo da tonemo.

Vedro stoji mali kapetan.

On se ne prenagljuje, glas mu nije ni jak ni slab.

Njegove nam oči daju više svjetla nego naše lojne svjetiljke. Oko 12 sati, tu na tracima mjeseca, oni nam se predaše.

36

Ispružena i nepomična leži ponoć,

dvije velike trupine nepokretne na grudi tame,

naš je brod izrešetan i pomalo tone; spremamo da prijeñemo neporaženi, kapetan na stražnjoj palubi hladno izdaje svoje zapovijedi

s licem bijelim kao platno;

sasvim do njega lešina djeteta koje je služilo u kabini,

mrtvo lice nekoga staroga mornara s dugom bijelom kosom i brižno zakovrčanim zaliscima,

plamen, usprkos svim naprezanjima treperi i gore i dolje,

hrapavi glasovi dvojice ili trojice časnika još sposobnih za službu, bezoblične gomile lešina i osamljene lešine; komadi mesa

na jarbolima i gredama,

posječena užeta, oputo koje se njiše, neznatni udarci stišavanja valova, crni nepomični topovi, prosuti svežnji baruta, jaki zadah

malo velikih zvijezda na nebu, šutljivih i tužnoga sjaja, nježni mirisi morskoga lahora, vonjevi trave od šaša i

polja uz obalu, poruke umirućih povjerene nadživjelima, zvižduk kirurgova noža, glodavi zubi njegove pile, dahtanje, kvocanje, pljuštanje krvi koja teče, kratki divlji

poklik i dugo, potmulo stenjanje koje slabi, tako je bilo. Tako, nepopravljivo.

37

Vi lijenčine tamo na straži! pogledajte na svoje oružje!

Oni se natiskuju unutra kroz osvojena vrata! Ja sam obuzet! Utjelovljujem u sebi sve izopćene i napaćene stvorove,

vidim sebe u zatvoru u obliku drugoga čovjeka

i osjećam potmuli neprekidni bol.

Mene radi čuvari kažnjenika naramenjuju puške i drže stražu;

mene puštaju ujutro i zatvaraju noću.

Nijedan buntovnik ne polazi u zatvor s lisicama na rukama, a da mene ne okuju s njim i ne povedu uz bok njemu

(ja sam tu manje veseo, te samo šutljiviji s pjenom na usnama što se kvrče).

Ne kazne nijednoga dječaka zbog krađe, a da s njim ne izađem pred sud, gdje me sude i osude.

Ne leži bolesnik od kolere na izdisaju, nego i [ja] također ležim na izdisaju,

moje je lice sivo kao pepeo, moje mišice postaju kvrgave, ljudi se odmiču od mene.

Prosjaci se utjelovljuju u meni i ja u njima,

ja ispružam šešir, sjedim postiđen i prosjačim.

38

Dosta! dosta! dosta!

Nekako sam bio omamljen. Odstupite!

Dajte malo vremena mojoj razbitoj glavi da drijemam, sanjam, zijevam;

zatječem se na rubu obične bludnje. Da bih zaboravio rugavce i uvrede!

Da bih zaboravio brizganje suze i udarce toljaga i čekića! Da bih pogledao nepristranim okom na svoje raspeće

i krvavu krunidbu. Ja se sada sjećam,

popunjam u pamćenju nastalu prazninu,

klisurski grob pomnaža što je bilo povjereno njemu ili svim drugim grobovima,

lešine se dižu, rane zacieljuju, lanci otpadaju od mene.

Ja tornjam dalje okrijepljen najvećom snagom, jedinac u prosječnoj beskrajnoj povorci,

idemo unutrašnjošću i morskom obalom, iprekoračujemo sve granice,

naše brze zapovijedi kreću se po cijeloj zemlji,

na šeširima nosimo cvjetove što su izrasli tisućama godina. Učenici, pozdravljam vas! amo bliže!

nastavite sa svojim osvrtima, nastavite sa svojim pitanjima.

39

Ovaj prijateljski i okretni divljak, ko je on?

Je li on čeka obrazovanje, ili ga je prestigao i vlada s njim?

Je li on Jugozapadnjak othranjen pod vedrim nebom? Je li Kanađanin? Potječe li iz područja Mississippija? Iowe, Oregona, Kalifornije?

Iz planina? iz života prerije ili grmlja? ili je brodar s mora?

Gdje god pođe, ljudi i žene ga primaju i traže.

Traže da ih voli, da ih dira, da se s njima razgovara, da bude s njima. Ponašanje bez natege kao pahuljice snijega, riječi jednostavne

kao trava, neočešljana glava, smijeh i naivnost; polagane noge, proste crte, prosto držanje i izražavanje. Ono istječe u novim oblicima s vrška njegovih prstiju,

zavijava ga miris njegova tijela i daha, ono dolijeće iz pogleda njegova oka.

40

Gizdo sunčane svjetlosti, ne trebam da se na tebi sunčam

– prestani!

Ti obasjavaš samo površine, a ja hvatam površine i isto tako dubine. Zemljo! čini se da nešto očekuješ od mene,

reci, stara kukmo, šta ti treba?

Čovječe ili ženo, rado bih rekao kako vas volim, ali ne mogu, i rekao bih što je u meni i što u vama, ali ne mogu,

i rekao bih ono čeznuće što me drži, bilo mojih noći i dana.

Pazite, ne držim predavanja i ne dijelim milostinje, a kada davam, davam sama sebe.

Ti tu, nemoćniče s klecavim koljenima,

otvori svoje klopave čeljusti dok ne udahnem kičmenosti u tebe,

raširi svoje dlanove i podigni priuvke tvojih džepova,

ne smiješ me odbiti, ja zapovijedam, imam imovine dovoljno i suviše,

a sve što imam, ja darivam.

Ja ne pitam ko si, to za mene nije važno,

ti ne možeš učiniti ništa i biti ništa nego što ću ti ja nametnuti

[“u zagrljaju – but what I will INFOLD you”].

Tegliocu s paraučišta ili čistaču nužnika nešto me vuče, na njegov desni obraz stavljam bratski cjelov

i kunem se u dušu da ga se neću nikada odreći. Trudnim ženama davam jaču i živahniju djecu

(danas uštrcavam sjeme za kudikamo drzovitije republike). K svim umirućima se žurim, te okrećem dugme na vratima, okrećem posteljinu prema podnožju kreveta,

otpuštam kući liječnike i popa.

Hvatam čovjeka na samrti i dižem ga s neodoljivom voljom, “Očajniče, eto moj vrat,

u ime boga, ti nećeš u grob! Objesi se na me cijelom

svojom težinom!”

“Ja te širim sa silnim dahom, ja te podupirem, svaku sobu u kući ispunjam s oružanim silama, svojim prijateljima, pobjednicima groba.” “Spavaj – ja i oni cijelu noć stražimo stražu.

Ni sumnja ni smrt neće se usuditi da polože prst na te,

ja sam te zagrlio i otada te posjedujem kao svoju svojinu;

a kada se ujutro ustaneš, vidjet ćeš da moje riječi stoje”.

41

Ja sam onaj koji donosi pomoć za bolesnike, kada dahću na leđima, a za jake uspravne ljude donosim pomoć koja je još potrebnija.

Čuo sam što je rečeno za svemir, čuo sam to i slušao sam više tisuća godina.

U nekom smislu to je prilično dobro – ali je li to sve? Dolazim da povećavam i prilagođujem,

već od početka nadmašujem ponudama stare oprezne piljare, dok poprimam sam tačni opseg Jehove,

izrađujem litografije Kronosa, njegova sina Zeusa, i njegova unuka Herkula,

kupujem crteže Ozirisa, Izide, Belusa, Brahme, Budhe, u svoju lisnicu umećem zasebno Manitua,

Alaha na jednome listu, razapetoga na bakrorezu,

s Odinom i u licu ružnim Meksitlijem i svakim kumirom i spodobom, te ih uzimam tačno po njihovoj cijeni i ni paru više,

te dopuštam da su živjeli i izvršili rad svojih dana

(donosili su crviće (17) kao za još golišave ptice koje se sada

moraju dići i poletjeti i samostalno zapjevati), prihvaćam sirove begovske skice da ih bolje ispunim u

sebi i razdajem besplatno svakom čovjeku i ženi koje susretnem;

ali otkrivam isto toliko ili i više u nekom tesaru koji izgrađuje balvane svake kuće,

postavljam veće zahtjeve na onoga tu sa zasukanim rukavima, koji udara maljem i dlijetom;

ne prigovaram nadahnutim očitovanjima i smatram da je uvoj dima ili dlaka na leñima moje ruke isto tako čudna kao i bilo koja revelacija;

momci koji rukuju štrcaljkama za požar i konopnim ljestvama nisu za me manji od bogova starinskih ratova,

te mi se čini da čujem njihov glas kroz lom haranja uništavanja, njihovi žilavi udovi prolaze sigurno nad pougljenim žiokama, njihova su bijela čela čitava i neozlijeñena od plamena;

pred ratnikovorn ženom, koja drži dijete na svojoj sisi” ja zagovaram svaku rođenu osobu,

tri kose na žetvi fijuču u jednom redu iz ruke trojice

jedrih anđela s košuljama koje se napuhuju iz njihovih pojasa; šupljozubi konjušar s crvenom kosom otkupljuje prošle i buduće grijehe;

on prodaje sve što ima, pješke putuje da plati dažbinu odvjetnicima za svojega brata i da sjedi uza nj dok ga sude zbog krivotvorenja;

što je bilo najizdašnije zasijano, treba da donesem kvadratni

štap, pa neće ispuniti ni kvadratni štap;

bik i buba nisu nikada bili obožavani koliko trebaju, ñubre i nečist jesu divniji nego se sanjalo,

vrhu naravno ne važi ni za što, a ja sam čekao svoje vrijeme da budem jedna od vrhovnih sila,

približava se za me dan kada ću učiniti isto toliko dobra

kao i najvrsniji i biti isto toliko čudotvoran;

tako mi mojih životnih grumena! već postajem stvoritelj, te se ovdje i ondje ušuljavam u skrivenu maternicu sjena.

42

Dovik usred srijede gomile,

moj vlastiti glas iz punih usta, zapovjednički i zaključan.

Dođite, moja djeco,

dođite, moji momci i djevojke, moje žene, ukućani i prisni znanci. Sada istom svirač treba sve svoje sile, on je završio svoju predigru na svirali.

Lako napisani zvuci, za blagi dodir prstiju – ja osjećam bubnjanje vašega vrhunca i kraja.

Moja glava se okreće na mojem vratu.

Muzika ječi, ali ne iz orgulja,

oko mene su ljudi, ali to nisu moji ukućani. Uvijek čvrsto neuleknuto tlo,

uvijek izjelice i pioci, uvijek izlaz i zalaz sunca, uvijek atmosfere i neprestane plime i oseke,

uvijek ja i moji susjedi, osvježni, obijesni, zbiljski,

uvijek staro nerazjašnjivo pitanje, uvijek taj palac ranjen trnom, ovaj dah škaklja i žeñi,

uvijek mučiteljev porugljivi poklik, dok mi ne otkrijemo

gdje se obješenjak sakriva i ne iznesemo ga;

uvijek ljubav, uvijek jecava vlažnost života,

uvijek podvez pod podbratkom, uvijek nogari smrti. Tu i tamo šetaju s deseticama pred očima,

da bi nahranili pohlepu trbuha, darežljivo crpe kašikom mozgove, kupuju tikete, uzimaju, prodaju,

ali nikako ne ulaze unutra na gozbu,

mnogi se znoje, oru, vrše, a onda dobijaju pljevu za plaću, malo ljenčara posjeduje, i oni neprestano svojataju pšenicu. Ovo je grad, a ja sam jedan od grañana,

što god zanima druge, zanima i mene, politika, ratovi, tržišta, novine, škole,

načelnik i vijeća, banke, cjenici, parobrodi, tvornice, glavnice, zalihe robe, nekretnine i osobna imovina. Bezbrojne lutke koje poskakuju u ovratnicima i frakovima, poznam ih i znam ko su (istinski nisu crvi ni buhe),

prepoznajem dvojnike sebe, najslabiji i najplići od njih je za me besmrtan,

što god ja učinim i kažem, to isto i njih čeka,

svaka misao koja se komeša u meni, isto se komeša u njima. Ja savršeno dobro poznajem svoje sebičnosti,

poznajem svoje svepožderne stihove i neću napisati nijedan manje, te ću te, ko god ti jesi, dovesti ravno k meni.

Ovaj moj pijev nijesu riječi rutine,

nego naprečac postavlja pitanja, odskakuje, ali približava;

ova tiskana i uvezana knjiga – ali šta je sa štamparom i

dječkom podvornikom tiskare?

ove uspjele fotografije – ali šta je s tvojom ženom ili tvojim prijateljem, čvrsto obuhvaćenim u tvoj zagrljaj?

Crni brod oklopljen željezom, njegovi silni topovi u svojim tornjima – ali hrabrost kapetana i strojara?

U kućama zdjele i jestivo i pokućstvo – ali domaćin i domaćica i pogled iz njihovih očiju?

Nebo tu gore – ali ovdje ili kod susjeda i preko puta? Sveci i mudraci u povijesti – ali ti sam?

Propovijedi, vjeroispovijesti, bogoslovlje – ali nedostižni ljudski mozak?

A šta je razum? a šta je ljubav? a šta je život?

43

Ja ne prezirem vas, svećenici svih vremena i na cijelom svijetu, moja je vjera najveća vjera i najmanja vjera,

uključuje starinski i moderni kult i sve izmeñu starinskog i modernoga, te vjerujem da ću ja opet doći na zemlju poslije pet tisuća godina,

da čekam na odgovor od proročišta, častim bogove, pozdravljam sunce,

te uzimam kao fetiš prvu klisuru ili panj drva, dozivam duhove sa štapovima,

pomažem lami ili brahminu, dok on puni uljeni svjetiljke idola, plešem po ulicama u litiji falusa, a u šumama budem zaneseni i strogi gimnosofita,

pijem medovinu iz čaše od lubanje, divim se Šastrama i

Vedama, poštivam Koran,

penjem se na teokalije koji su omašćeni krvlju od kamena i noža, te udaram u bubanj od zmijske kože,

prihvaćam evanđelja, prihvaćam onoga koji je bio razapet, te znam sigurno da je božanstven,

klečim na misi ili stojim kod puritanske molitve ili strpljivo sjedim na klupi,

bjesnim i pjenim se u krizi ludila ili čekam poput mrtvaca dok me moj duh ne probudi,

gledam na pločnik i na zemlju, ili preko pločnika i zemlje, i spadam u one koji se vrte u krugu krugova.

Derviš u tom centrifugalnom i antipetalnom kolu, ja se

okrećem i govorim kao čovjek koji izdaje naloge prije putovanja. Pokunjeni sumnjači, glupi i izopćeni,

neozbiljni, zlovoljni, pospani, ljutiti, napaćeni, obeshrabreni, bezbožni, svakoga pojedinoga ja vas znam, poznajem more muke, sumnje, očaja i nevjerovanja.

Kako lopate sidra pljuskaju!

Kako se one savijaju hitre kao munja, s grčevima i mlazovima krvi! Budite spokojne, krvave lopate sidra sumnjača i zlovoljnih pospanaca, ja uzimam svoje mjesto meñu vama isto kao i koje drugo mjesto,

prošlost natiskuje vas, mene, sve, sve jednako,

a što je još nepokušano i pripada kasnijemu, to je za vas, za me, za sve, tačno isto.

Ja ne znam što je to nepokušano i kasnije,

ali ja znam da će se to u svoje vrijeme pokazati dovoljno i ne može pomanjkati.

Svaki koji prolazi ulazi u obzir,

svaki koji se zaustavlja ulazi u obzir, nijednomu ne može pomanjkati.

Ne može pomanjkati mladiću koji je umro i bio pokopan, ni mladoj ženi koja je umrla i položena pokraj njega,

ni djetencu koje je povirilo na vrata, povuklo se i više nije viñeno, ni starcu koji je živio bez svrhe i osjeća to gorčinom koja

je gora od žuči,

ni onome u ubožnici koji je dobio tuberkulozu od ruma i razvratnoga života,

ni bezbrojnim poklonima i nastradalima, ni živinskom nakotu koji nazivaju smećem čovječanstva,

ni tobolcima koji jednostavno plutaju s otvorenim ustima, da im utisnu hrane;

ni ičemu u zemlji ni dolje u najstarijim grobovima zemlje;

ni ičemu u mirijadi sfera,

ni mirijadama mirijada koje u njima obitavaju,

ni sadašnjosti, ni najmanjemu čuperku koji je poznat.

44

Vrijeme je da se objasnim – ustanimo! Brišem ono što je poznato,

ja vitlam sve ljude i žene sa mnom u Nepoznato. Sat bilježi čas – ali šta bilježi vječnost?

Mi smo dosada iscrpli trilijune zime i ljeta,

imaju trilijuni pred nama, a drugi trilijuni pred njima.

Porodi su nam donijeli bogatstvo i raznolikost.

a drugi će nam porodi donijeti bogatstvo i raznolikost.

Ja ne zovem jedno većim, a drugo manjim,

ono što ispunja svoje razdoblje i mjesto ravno je nečemu drugom. Je li čovječanstvo bilo prema tebi razbojničko

ili ljubomorno, moj brate, moja sestro?

Žalostim se zbog tebe, ljudi nisu razbojnički ni ljubomorni prema meni, svi su bili prema meni krotki, ne mislim da se vajkam.

(Šta ja imam s jadikovanjem?)

Ja sam vrhunac postignutih stvari i ja sam sprema budućih stvari. Moje noge gaze vrhunac vrhunca stuba,

na velikoj stepenici grozdovi doba, a veći grozdovi meñu stepenicama, pregazio sam ljudski sve niže, a još uvijek se penjem i penjem.

Uspon za usponom naklanjaju se aveti za mnom,

daleko dolje vidim ogromno Praništa, znam da sam čak i tu bio, čekao neviñen i uvijek i prespavao kroz letargičnu maglu,

odmorio se i smrdljivi mi ugalj nije naškodio.

Dugo sam bio stegnut u tijesan zagrljaj – dugo i dugo.

Pripreme za mene bile su neizmjerne,

vjerne i prijateljske miške koje nisu pripomogle.

Ciklusi su nosili moju kolijevku, te veslali i veslali poput veselih lađara,

da bi mi načinile mjesta, zvijezde su se odmacile na svojim

putanjama;

one su poslale noći da se pobrinu za sredstva koja će me držati. Prije nego sam se rodio iz svoje majke, mene su vodili

porođaji svijeta,

moj zametak se nije nikada ohladio, ništa ga nije moglo ugušiti. Zbog njega se nebula stisla u okruglo tijelo,

polagano se sloj za sloj naslagao da mu pruži počinak na njemu,

velike biljke pružile su mu hrane,

vremenski sauroidi prenosili su ga u žvalama i brižno ga pohranili. Sve su sile bile postojano ulagane da me dovrše i razvesele,

te sada na ovom mjestu stojim sa svojom krepkom dušom.

45

O protego mladosti! Vječno napeta elastiko!

O muževno doba, uravnoteženo, cvjetno i puno! Moje me ljubavnice guše,

napadaju moje usne, prodiru u pore moje kože,

nahrupljuju na me po cestama i javnim dvoranama, dolaze mi gole noću,

danju kriču “Zdravo mornaru!” s hridina rijeke, njišu se

i cvokoću nad mojom glavom,

dovikuju moje ime s gredica cvijeća, iz lozja, prepletenoga podgrmlja, spuštaju se u svaki čas mojega života,

cjelivaju moje tijelo s mekanim balzamskim cjelovima, nečujno dodaju rukoveti iz svojega srca i darivaju mi ih da budu moje.

O starosti, koja se ponosito diže! O dobrodošla, neizreciva dragosti dana umiranja!

Svako stanje oglasuje ne samo sebe, nego i ono što raste poslije njega, iz njega,

a šutnja tame proglasuje mnoštvo stvari.

Ja otvaram noću svoju lukijernu i gledam udalj ištrcana sazviježđa,

a sve što vidim, pomnoženo do vrha moje računske moći, samo porubljuje ivicu daljnjih sistema.

Dalje i dalje oni se šire, rasprostiru, uvijek rasprostiru, vani i vani i uvijek vani.

Moje sunce ima svoje sunce i oko njega poslušno kruži,

ono se priključuje sa svojim drugovima skupini više putanje,

te slijede veći rojevi koji najveće unutar njih pretvaraju u mrlje.

Nema zaustave i ne može biti zaustave,

kada bih ja, ti i svjetovi i sve ispod njihove površine ili nad njom u ovom času spalo natrag u blijedi talas, naposljetku to ne bi značilo ništa,

mi bismo sigurno opet iskrsnuli ondje igdje sada stojim, te sigurno otišli još kudikamo dalje, a onda dalje i dalje.

Par kvadrilijuna era, par oktilijuna kubičnih milja ne ugrožavaju protegu niti je prave nestrpljivom,

oni su samo dijelovi, a svaka stvar je samo dio.

Zuri daleko, dokle možeš, izvan toga postoji bezgranični prostor,

računaj koliko samo možeš, svakako je bezgranično vrijeme. Moj je sastanak zakazan, to izvjesno stoji.

Gospod će biti tu i čekati dok ja doñem u savršenom stanju, veliki drugar, istinski ljubavnik za kojim čeznem bit će tu.

46

Znam da sam pobjednik vremena i prostora, i nisam nikada

bio izmjeren niti ću ikada biti izmjeren.

Skitam se na vječitom putovanju (ded poslušajte svi!). Moje je obilježje nepromočivi kaput, čvrste cipele i štap odsječen u šumi.

Moj se nijedan prijatelj ne odmara na mojem naslonjaču. Nemam naslonjača ni crkve ni filozofije.

Nikoga ne vodim stolu za ručak, u knjižnicu, u burzu.

Ali svakoga muža i svaku ženu meñu vama ja vodim na brežuljak, moja vas lijeva steže oko pojasa,

moja desna pokazuje na krajolike kontinenta i javni drum.

Ne, ni ja ni niko drugi ne može prevaliti taj put za vas, vi ga morate prevaliti sami.

Nije daleko, on je na dosegu,

možda ste bili jednom na njemu nakon svojega poroda, ali se ne sjećate,

možda se on proteže posvuda na vodi i na suhu.

Uprti svoje dronjke, dragi sine, a ja ću moje, te se požurimo, putem ćemo susreti čudesnih gradova i slobodnih naroda.

Ako se umoriš, predaj meni oba tereta, a svoju nabreklu ruku odmori na mojemu bedru,

a u pravo vrijeme ti ćeš mi uzvratiti tu uslugu, jer kada krenemo, nećemo nikada više mirovati.

Danas prije rasvita popeh se na neko brdo i zagledah na natisnuto nebo i rekoh mojemu duhu: “Kada mi postanemo putnici tih putanja i

uživaoci naslada i spoznaja svačega na njima,

hoćemo li onda biti umireni i zadovoljeni?”

A moj duh reče: “Ne, mi idemo na tu uzvisinu samo zato da prođemo i da nastavimo još dalje.”

Ti mi također postavljaš pitanje i ja te slušam.

Ja odgovaram da ne mogu odgovoriti, ti moraš sam naći odgovor.

Sjedni načas, dragi sine,

evo dvopeka za jelo i mlijeka za piće.

Ali čim odspavaš i presvučeš se u čisto odijelo, ja ću te

poljubiti oprosnim poljupcem i otvoriti vrata za tvoj izlaz odavle. Dosta si dugo sanjao prezira dostojne sne,

sada ja ispirem mrenu s tvojih očiju,

moraš se obiknuti na blještanje svjetlosti i svakoga časa svojega života.

Dugo si bojažljivo gacao držeći se daske uz obalu, sada hoću da postaneš hrabar plivač,

da skočiš u sredinu mora, da opet izroniš, da mi kimneš, da povičeš i da sa smijehom streseš vodu iz svoje kose.

47

Ja sam učitelj atleta.

Onaj koji pokraj mene pruža širu grud od moje, dokazuje samo širinu moje,

onaj najviše služi na čast mojoj obuci koji je iz nje naučio da ukloni učitelja.

Učenik kojega ja ljubim, on će postati muž ne po pravu nasljedstva nego po vlastitom pravu,

radije neka bude pokvaren nego krepostan iz prilagodljivosti ili iz straha;

on obožava vjerenicu, tečno se sladi pečenicom,

neuzvraćena ljubav ili omalovažavanje peku ga gore nego reže oštri čelik,

on je odličan u jahanju, u mačevanju, u pucanju u nišan,

u jedrenju, u pjevanju pjesme i sviranju bandža,

on pretpostavlja brazgotine i bradu i lica ispjegana boginjama svim licima glatkim od sapunanja

i voli osmagle od sunca od onih koji se drže u hladovini.

Ja vas učim da se raziđete od mene, no tko se može odalečiti od mene?

Ja vas slijedim gdje god budete od sadašnjega časa. Moje vas riječi škaklju u ušima, dok ih ne razumijete.

Ja ne govorim te napomene da bih dobio dolar ili da bih proveo vrijeme dok čekam na čamac,

(i ti to govoriš upravo kao i ja, i ja sam kao tvoj jezik, vezan

je u tvojim ustima, a u mojima se pomalo razvezuje).

Kunem se da unutar kuće neću više spomenuti nikada ni ljubav ni smrt.

I kunem se da uopće sebe neću više nikada tumačiti, osim onome ili onoj koja nasamo sa mnom ostane

na slobodnome zraku.

Ako hoćeš da me razumiješ, dođi na visočine ili na obalu vode, prvi komarac je objašnjenje, a kapljica ili bibanje talasa ključ, malj, veslo, ručna pila potkrepljuju moje riječi.

Ni zatvorena soba ni škola ne može sa mnom razgovarati, nego prostaci i dječica bolje od njih.

Mladi ručni radnik je najbliže meni, on me dobro pozna, goranin koji uzima sjekiru i vrč sa sobom, on će me ponijeti sa sobom cijeli dan,

majurski pomoćnik koji ore na polju osjeća se dobro na zvuk

mojega glasa,

na brodovima što jedre, jedre i moje riječi, ja plovim s ribarima i moreplovcima i ljubim njih.

Vojnik u okolu ili na stupanju pripada meni.

U noći prije početka skore bitke mnogi me traže, a ja im se ne iznevjerujem,

u toj svečanoj noći (možda je posljednja za njih) moji me

znanci traže.

Moje se lice trlja o lice lovca kada on leži sam pod svojim pokrivačem,

vozar koji misli na me ne osvrće se na truckanje svojih kola, mlada majka i stara majka razumiju mene;

djevojka i žena ostavljaju učas iglu i zaboravljaju gdje su, one će i svi drugi valjda promozgati što sam im rekao.

48

Rekao sam da duša nije ništa drugo nego tijelo

i rekao sam da tijelo nije ništa drugo nego duša,

i da ništa, pa ni bog, nije za čovjeka veće nego on sam

i tko god hoda za osminu milje bez sućuti, ide za vlastitim sprovodom odjeven u svoj mrtvački plašt,

a ja ili ti možemo bez desetice u džepu kupiti ljepotu svijeta, a pogledati svojim okom ili pokazati bob u njegovoj mahuni smućuje učenost svih vremena,

a nema namještenja ili poziva, a da mladić koji ga prihvati ne bi mogao postati junak,

te nema predmeta tako mekana, a da ne bi postao glavčina

svemirskoga kotača

i ja kažem odjednom čovjeku ili ženi: neka vaša duša stoji hladna i spokojna pred milion svemira.

I ja kažem čovječanstvu: “Ne budi radoznalo o bogu,

jer ja koji sam radoznao za sve nisam radoznao o bogu, (nikakav izbor blistavih izraza ne može ispričati, kako sam

miran u pogledu boga i smrti).

Ja čujem i opažam boga u svakom predmetu, ali boga ni najmanje ne razumijem,

niti razumijem tko može biti čudesniji nego ja sam. Zašto bih želio da vidim boga bolje nego danas?

Nešto od boga vidim svaki sat od dvadeset i četiri sata dana,

a u satu svakoga trenutka,

u licima ljudi i žena vidim boga i u vlastitom licu u ogledalu, nalazim pismo od boga bačena na ulicu, a svako potpisano božjim imenom,

a ja ih ostavljam da tu leže, jer ja znam kamo god ja odem, druga će tačno nadolaziti za vijeke vjekova.

49

A što se tiče tebe, Smrti, i tebe, gorki zagrljaju smrtnosti, uzaludno biste pokušali da me uznemirite.

Liječnik za porode dolazi netremice na svoj posao, vidim njegovu ruku kako stišće, prima i podržava,

ja se sagibam na pragovima divnih savitljivih vrata

i promatram izlaz i promatram olakšanje i spasenje.

A što se tebe tiče, Lešino, mislim da si dobro gnojivo, ali to me ne boli,

ja mirišem bijele ruže tako slatke i sočne,

ja sežem za lisnatim usnama, sežem za uglañenim njedrima dinja.

A što se tebe tiče, Živote, smatram da si ostatak od mnogo smrti

(bez sumnje, ja sam već umro deset tisuća puta).

Ja vas čujem kako vi gore šapućete, o zvijezde neba,

o sunca – o travo s grobova – o vječiti prelazi i napredovanja, ako vi ne kažete ništa, kako ja mogu reći išta?

Od mutne bare što leži u jesenjoj šumi,

od mjeseca što silazi sa strmina zujavoga praskozorja, vrcnite, iskre dana i sumraka – vrcnite na crne peteljke koje trunu u avrlje,

skoknite k stenjavom čavrljanju suhih grana.

Ja se uspinjem s mjeseca naviše, uspinjem se s noći naviše, ja opažam da je sablasno svjetlucanje odraz podnevnih sunčanih zraka

i uvire u trajnost i u središte s velikoga ili maloga izdanka.

50

Ima nešto u meni – ne znam šta je to – ali ja znam da je to u meni.

Uganuto i znojno – mirno i hladno onda biva moje tijelo, ja spavam – ja dugo spavam.

Ja ga ne poznajem – ono je bez imena – to je nerečena riječ, nema je ni u kojem rječniku, proglasu, vjerovanju.

Vrti se oko nečega većega od zemlje, o kojoj se ja vrtim;

njegov je prijatelj stvoreni svijet koji me budi svojim zagrljajem.

Možda bih mogao reći više. Obrisi! Ja zagovaram moju braću i sestre.

Je li vidite, o moja braćo i sestre?

To nije kaos ni smrt – to je oblik, jedinstvo, nacrt – to je vječiti život – to je Sreća.

51

Prošlost i sadašnjost nema – ja sam ih ispunjao, ispražnjivao ih, i idem dalje da ispunim svoju najbližu bovu budućnosti. Slušaoče (18) tu gore! šta imaš da mi povjeriš?

Gledaj u moje lice, dok ja ušmrkujem svježinu večeri

(govori iskreno, niko te inače ne čuje, a ja ostajem još samo trenutak).

Da li ja sebi protuslovim?

dobro, onda ja sebi protuslovim

(ja sam velik, ja sadržavam mnoštva).

Privlače me oni koji su blizu, ja čekam na pragu vrata. Ko je izvršio svoj dnevni rad? Ko će najprije biti gotov sa svojom večerom?

Ko hoće da prošeta sa mnom?

Hoćeš li govoriti prije nego odem? ili će ti već biti kasno?

52

Pjegavi soko prelijeće i optužuje me, žali se na moje ćaskanje i oklijevanje.

Ni ja nisam ni najmanje pitom, također sam i neprevodiv, ja dižem svoju barbarsku viku nad krovovima svijeta.

Posljednji sijevak dana zadržava se zbog mene,

on slaže moj otisak s drugima sasvim vjerno na zasjenjenu pustoš, on me dovabljuje u paru i u mrak.

Ja se rastajem kao zrak, ja stresam svoje bijele pramove na odbjeglo sunce,

ja izlivam svoje meso u vrtlozima i gomilam ga u trakaste zupce.

Zavještam sebe smeću da bih porastao iz trave koju ljubim, ako me opet trebate, pogledajte pod potplate svojih čizama.

Jedva ćeš znati što jesam ili što mislim, ali ipak ću ti doći u sto dobrih časa

i bistriti i jačati tvoju krv.

Ako me i ne razumiješ u prvi mah, ipak se ohrabri,

ako me ne nañeš na jednome mjestu, na drugome potraži, ja sam negdje stao i čekam tebe.

(Preveo Tin Ujević)

 1. 10 Pasmo = glavni uzdužni pojas na dnu broda pored kobilice
 2. 11 Mokasin = odlična indijska obuća od meke, obično jelenje kože.
 3. 12 Narodni blagdan USA.
 4. 13 Nadimci za stanovnike Indijane, Wisconsina i Ohaja
 5. 14 Iako u Ujevićevom prevodu stoji ‘’Ja ne zabijam sebi prste u usta’’, što je očigledna slika hinjenog povraćanja, engleski original jasno pokazuje da je u pitanju zgražanje, dakle druga vrsta hipokrizije. (Prim. priređivača)
 6. 15 Ujevićev prevod daje ovu riječ kao ‘’poruka’’, no nedvosmisleno značenje engleske riječi armpits su pazuha. Ova izmijena zahtijevala je i izmjenu reda riječi u sljedećem stihu. (Prim. priređ.)
 7. 16 ‘’Datulja-šljiva’’, američko stablo s gorkom korom i oporim plodom.
 8. 17  U pitanju je očito zabuna. Ujević daje ‘’nosili su rukavice’’, dok original nedvosmisleno znači ‘’donosili su crviće’’. (Prim. priređ.)
 9. 18 Ponovo je u pitanju očita zabuna. Dok Ujević daje ‘’Osluškivani’’, znak usklika kao i značenje engleske riječi listener pokazuju da se Vitmen komičkom gestom obraća na ovaj način božanstvu. (Prim. priređ.)

ww0020s

 

 Adamova djeca

 

Vrtu svijeta

 

Svijet i opet biva vrtom,

a moćni mužjaci navještaju kćeri i sinove, ljubav, život njihovh tjelesa, smisao i opstanak. Pazi kako to čudno uskrsavam nakon drijemanja.

Kružni putovi koji se okreću u svojem velikom fco’ku opet su me donijeli

zaljubljena, zrela, te mi je sve lijepo i čudesno.

Kako moji udovi i drhtava vatra

što uvijek u njima poigrava, iz najčudesnijih razloga, postoje, to ja provirujem i još dalje prodirem, zadovoljan sa sadašnjošću, zadovoljan s prošlošću,

a o mojem boku ili iza mene slijedi Eva,

ili preda mnom, a ja idem za njom: to je svejedno.

Iz zatvorenih bonih rijeka

Iz zatvorenih bonih rijeka,

iz one česti mene bez koje bih bio ništa,

iz onoga što sam odlučio da proslavim, pa makar ostao sam među ljudima,

iz odjeka mojega vlastitoga glasa pjeva phallus, pjeva pjesma porađanja,

pjeva nuždu prekrasne djece i od njih prekrasnog odrasloga naroda,

pjeva natisak mišica i spajanje,

pjeva pjesmu druga u krevetu. (O neodoljiva čežnjo! O međusobna privlačnosti tijela

za sve i za svakoga!

O za tebe, ko god ti bio, tijelo koje ti odgovara! O ono što te veseli više od svega inače!)

Od gladnoga glodanja koje me izjeda noću i danju,

od prirođenih nagona, od sramotnih muka ja njih pjevam: i tražim nešto još nepronađeno, premda sam ga marljivo tražio mnogo godina,

te pjevam istinsku pjesmu duše, kako se hirovito mijenja, porađa se na ponovni život iz najgrublje prirode ili među životinjama,

to, one i što stoji s njime u vezi, zadahnjuje moje pjesme,

miris jabuke i limuna, parenje ptica, mokrina šuma, smijanje valova,

lude navale valova na zemlju, ja ih pjevam, uvertira lagano zvuči, arija se ocrtava unaprijed,

dobrodošla blizina, vid savršenoga tijela,

plivač koji pliva gol u kupatilu, ili leži nepomičan na svojim leđima i počiva,

ženski se oblik približava, a ja se gubim u mislima, u drhtavom bolu ljubavnoga mesa,

sastavljam božanstveni spisak za se ili za vas ili za bilo koga, lice, udovi, kažiprst od glave do nogu sve što ga uzbuđuje,

mistično mahnitanje, ljubavno ludilo, potpuno propadanje

(počuj tačno i pozorno što ti sada šapućem, ja te ljubim, o ja sam potpuno tvoj;

o neka bismo ti i ja pobjegli od drugih i potpuno nestali, slobodni i bez zakona,

dva sokola u zraku, dvije ribe na plivanju u vodi ne smiju biti od nas slobodniji);

bijesna oluja hara kroza me, ja strastveno dršćem, zakletva nerazdruživosti dvojice sjedinjenih, žene koja me ljubi, a koju ja više ljubim nego svoj život; na tu se zakletvu kunem

(o pripravno sve stavljam na kocku zbog tebe, o dopusti da propadnem, ako mora biti tako!

o ti i ja! Šta nas se tiče što drugi rade i misle?

Što je sve drugo nama? samo da mi uživamo jedan drugoga i izažmemo jedan drugoga, ako mora biti tako);

u ime kapetana kojemu ja pilot prepuštam brod,

u ime generala koji mi zapovijeda, koji zapovijeda svemu, od njega uzimam dopust;

od vremena, da ubrzam program (u zbilji sam dugo vremena potraćio),

u ime spola, od osnove i potke,

od intimnosti, do čestih gunđanja u samoći,

od blizine mnogo osoba, dok prava ipak nije nazočna,

od mekanoga klizanja ruku po meni i uvaljivanja prstiju kroz moju kosu i bradu;

od dugog upornog poljupca na usta ili grudi,

od uskoga stiska koji opija mene i svakoga, te padam u nesvijest od prekomjernosti,

od znanja božanske muževnosti, od djela očinstva,

od klicanja, pobjede i oblakšanja, od zagrljaja supruge u noći, od živućih pjesama očiju, ruku, stegana i grudi,

od obavljanja drhtave mišice, od zavojne krivulje i šćepanja

od odbacivanja podatnoga pokrivača koji nas je prekrivao, od drage kojoj je tako krivo što me mora ostaviti,

dok je i meni tako krivo rastati se

(još samo čas, o nježni čekaoče, i ja se vraćam), u ime sata sjajnih zvijezda i padanja rose,

u ime noći, iz koje ja za trenutak izronjujem i odlijećem,

slavim tebe, božanski čine, i vas, djeco, za koju ste pripravljeni, i vas, orna bedra.

 

Ja pjevam električko tijelo

1

Ja pjevam električko tijelo.

Vojske onih koje ja ljubim grle me i ja ih grlim,

oni me ne puštaju dok ne odem s njima i dok im se ne odazovem,

i dok ih ne pročistim i ne ispunim bremenom duše.

Je li može biti sumnje o tome da oni koji kvare svoje tijelo sakrivaju sebe?

I da su oni koji kaljaju živuće zli kao i oni što kaljaju mrtvace?

I da tijelo ne može toliko potpuno mnogo podnijeti kao duša?

I da, ako tijelo nije duša, što je onda duša?

2

Ljubav za tijelo čovjeka ili žene jeste neproračunjiva i samo je tijelo neproračunjivo,

muško je savršeno i žensko je savršeno. Izraz lica je neproračunjiv,

ali izraz lijepo izgrađenoga muškarca ne vidi se samo na njegovom licu,

on je također u njegovim udovima i zglobovima, on je začudo u zglobovima njegovih stegana i ruku,

on je u njegovom hodu, držanju vrata, sagibu njegova pojasa i koljena, odijela ga ne sakrivaju,

jaka slatka osobina koju on ima očituje se kroz pamuk i fino platno,

vidjeti ga, kako on prolazi, izražava isto kao i najbolja

pjesma, možda i više,

vi se zaustavljate da vidite njegova leđa i leđa njegova vrata i njegovih ramena.

Praćakanje i oblina dojenčadi, grudi i glave žene, nabori

njihove haljine, njihovo držanje kada idu ulicom, obris njihova oblika prema dolje;

goli plivač u kupalištu, gledam dok pliva kroz prozirnu zelenu sjasnost, ili leži svojom glavom uzgor i valja se šutljivo tamo-amo u nadimanju vode;

nagibanje veslača naprijed i natrag u čamcima za veslanje, konjanika na njegovom sedlu;

djevojke, majke, domaćice u svim svojim poslovima; skupina poljskih radnika, koja sjedi u podne s otvorenim loncima za jelo, dok njihove žene čekaju,

žena koja umiruje dijete, težačka kći u vrtu ili u oboru, momak koji okopava kukuruz,

vozar saona koji tjera svojih šest konja kroz gomilu,

rvanje rvača: dva sasvim odrasla šegrta, žilava, dobroćudna, rođena na selu, tamo na gradilištu pri zapadu sunca nakon rada,

odbacili su kapute i kape, to je zagrljaj prijateljstva i otpora, hvataj gore i hvataj dolje,

kose su im razbarušene i oduzimaju im vid;

stupanje vatrogasa[ca] u njihovim odorama, poigravanje muških mišića kroz napete hlače i kajiše,

polagano vraćanje od požara, stanka, čim zvono ponovno

kuca, i osluškivanje na budnoj pasci,

prirodni, savršeni, raznoliki stavovi, pognuta glava, iskrivljeni vrat i brojenje;

takve ja volim – ja se raspojasam, slobodno ophodim, vješam se o grud majke s djetencem,

plivam s plivačima, rvem se s rvačima, stupam u povorci s vatrogascima i zaustavljam se, osluškujem, brojim.

3

Znao sam jednoga čovjeka, običnoga ratara,  oca petorice sinova,

a u ovima oce sinova, a u njihovim sinovima opet oce sinova.

Čovjek je bio čudesno krepak, spokojan i lijepe pojave; oblik njegove glave, blijeda žutnost i bjelina njegove kose i brade, nedokučivi izraz njegovih crnih očiju, plemenito dostojanstvo njegova ponašanja;

njih da vidim, ja sam ga posjećivao, bio je također i uman, bio je visok šest stopa, star preko osamdeset godina,

njegovi su sinovi bili masivni, čisti, bradati, opaljenih obraza,veličajni,

ljubili su ga i oni i njegove kćeri, svi koji su ga vidjeli ljubili su ga,

oni ga nisu ljubili iz navike, oni su ga ljubili osobnom ljubavlju;

on je pio isključivo vodu, krv mu se sjala poput grimiza kroz jasno smeđu kožu njegova lica;

bio je savjestan lovac i ribar, on je sam upravljao svojim čamcem, a taj je bio lijep, a taj mu je poklonio brodski tesar; imao je puške ptičarice poklonjene od ljudi koji su ga ljubili;

kada bi on išao sa svojom petoricom sinova i mnogo unuka da lovi ili peca ribu, vi biste ga izabrali kao najljepšega

i najsnažnijega u cijelom društvu;

vi biste željeli da ostanete s njim dugo i dugo, vi biste

željeli da sjedite do njega u čamcu tako da se možete dodirivati.

4

Uvjerio sam se da je dovoljno biti s onima koje ja volim, zadržati se uveče u društvu s drugom je dovoljno,

biti okružen lijepim, čudnim, dišućim, nasmijanim mesom je dovoljno,

koračati među njima ili dodirnuti ma kojega, ili začas

nosloniti svoju mišku makar i lagano oko vrata muškarca ili žene, šta je to onda?

Ja ne tražim nikakve veće naslade, ja u tome plivam kao u moru.

Nešto u tome da stojimo blizu ljudima i ženama i da gledamo na njih, nešto u dodiru i mirisu njih, duši se veoma sviđa,

sve se stvari sviđaju duši, ali se ove veoma sviđaju.

5

Ovo je ženski lik,

božanski nimbus hlapi iz njega od glave do nogu. On privlači s vatrenom neodoljivom privlačnošću,

mene opaja njegov dah kao da sam samo nemoćna para, sve otpada osim mene i njega,

knjige, umjetnost, vjera, vrijeme, vidljiva i čvrsta zemlja, ono čemu smo se nadali od neba, čega smo se bojali od pakla, sada iščezava,

ludi pipci, neobuzdani sjevovi poigravaju iz njega, a odaziv je isto tako neobuzdan,

kose, grud, bedra, krivina nogu, nehajno spuštene ruke, potpuno nemirne i moje isto tako nemirne,

oseka podsticana plimom i plima osekom, zaljubljeno meso koje se nadima i ugodno pati, bezgranični bistri mlazovi vruće i goleme ljubavi, drhtava gelatina ljubavi, pjena i sok trabunjanja,

vjerenička noć ljubavi koja sigurno i mekano prodire u ponikli osvit,

te se preliva u nakloni i podatni dan,

te se gubi u stisku dana sa slatkim mesom koji se širi.

To je jezgro – pošto se dijete rodilo od žene, čovjek se rađa od žene,

to je porođajna kupelj, to spajanje velikoga i maloga, i opet izlazak. Uskrs.

Ne stidite se, žene, vaša povlastica uključuje drugo i jeste izlaz za drugo,

vi ste vrata tijela i vrata duše.

Ženka sadrži sve osobine i njih usmjerava,

ona je na svojem mjestu i kreće se u savršenoj ravnoteži. Ona je sve stvari na doličan način zakoprenjena; ona je i djelatna i trpna,

ona ima začinjati kćeri kao i sinove, a sinove isto kao i kćeri. Kako da vidim svoju dušu odraženu u prirodi,

kako da vidim kroz maglu nekoga s neizrecivom potpunosti, zdravljem, ljepotom,

vidim pognutu glavu i miške prekrštene povrh grudi; vidim ženu.

6

Muški nije manje duša ni više, on je također na svojem mjestu, on je također čitav u osobinama, on je djelo i moć, cvijet poznatoga svemira je u njemu.

Ruglo mu dobro pristaje, a požude i prkos mu dobro pristaju, najpustopašnije najveće strasti, vrhovno blaženstvo,

skrajnja žalost pristaju mu dobro, ponos je za nj, potpuno razvijeni muški ponos izvrsno umiruje dušu, spoznaja mu dolikuje, on je uvijek voli, on sve stvari kuša na mjeru sebi.

Kakva; god bila pučina, kakvo god more i brodica, jedino tu on konačno spušta dubomjer

(gdje on inače ispituje dubinu osim tu?).

Muško je tijelo sveto i žensko je tijelo sveto, bez obzira ko je on, ono je sveto – je li to najniži u pregu poljskih radnika?

Je li to jedan od Supolskih iseljenika koji su se upravo iskrcali na igalo? Svaki pripada ovamo ili nekamo, upravo kao i imućni, upravo kao i ti, svaki ima svoje mjesto u povorci.

(Sve je procesija. Svemir je procesija s odmjerenim i savršenim kretanjem.)

Je li poznaješ sebe toliko da najnižega možeš nazvati neznalicom?

Misliš li da imaš pravo na dobro mjesto, a da on ili ona nema to pravo? Misliš li ti da se tvar stegnula iz svojega preobilnoga toka

i da je tlo na površini, te voda teče i raslinstvo niče samo za tebe, a ne za njega i nju?

7

Tijelo jednoga čovjeka stoji na dražbovanju

(jer prije rata iñah često na tržnicu robova i promatrah prodaju), poznajem dražbovaoca, glupan se veoma slabo razumije u svoj posao.

Gospodo, pazite na ovo čudo.

Ma kolike ponude nudilaca, još ne mogu biti dovoljno visoke za to,

za to se globus spremao kvintelijunima godina bez jedne životinje ili biljke,

za to su se kružna doba vjerno i postojano okretala. U ovoj glavi svepobjedni mozak,

u njem i ispod njega gradivo junaka.

Ispitaj ove udove, crvene, bijele ili crne, oni su vješto istkani u tetivu i živcu,

treba ih svući da ih možeš vidjeti.

Divna ćutila, oči osvijetljene životom, hrabrost, volja;

pahulje grudne mišice, gipka kičma i vrat, meso bez mlohavosti, srazmjerne miške i noge

i još druga čuda u nutrini.

Tu unutra kola krv,

ista stara krv! ista crvena tečna krv!

Tu se nadima i udara srce; tu su sve strasti, želje, težnje, čežnje

(misliš li da ih nema, budući da ne dolaze do izraza u salonima i u dvoranama za predavanje?).

Ovo nije samo čovjek, ovo je otac ovih što će biti oči kada na njih doñe red,

u njemu je iskon napučenih država i bogatih republika, od njega će poteći bezbrojni besmrtni život s bezbrojnim utjelovljenjima i uživanjima.

Kako ti znaš, ko će izaći iz izdanka, njegova izdanka u toku stoljeća? Pa koga biste našli kao svojega praoca, kada biste mogli

slijediti trag natrag kroz stoljeća?

8

Jedna žena stoji na dražbovanju.

I ona nije samo ona; ona je plodna majka majki.

Ona je poroditeljica onih što će odrasti i biti muževi majki. Jesi li ikada ljubio tijelo jedne žene?

Jesi li ikada ljubio tijelo jednoga čovjeka?

I ne vidiš li da ona imaju potpuno istu cijenu u svim narodima i vremenima na cijeloj zemlji?

Ako je išta sveto, ljudsko je tijelo sveto,

a slava i milota čovjekov je neokaljani prah muškosti,

a kod čovjeka i žene čisto, snažno, žilavo tijelo je ljepše nego najljepše lice.

Jesi li vidio luđaka koji je unakazio svoje živo tjelo? ili luđakinju koja je unakazila svoje živo tijelo?

Jer oni se ne sakrivaju i ne mogu se sakriti.

9

O moje tijelo! ne usuđujem omalovažiti tvoje prilike

na drugim muškarcima i ženama, ni prilike tvojih dijelova,

ja vjerujem da se tvoje prilike drže i padaju s prilikama duše

(i da su one duša),

ja vjerujem da će tvoje prilike ili propasti s mojim pjesmama i da one jesu moje pjesme,

pjesme čovjeka, žene, djeteta, dječaka, supruge, muža, oca, mladića i mlade žene,

glava, vrat, kosa, usna školjka i bubnjić,

oči, trepavice, šarenica, obrve, otvoreni ili zatvoreni kapci, usta, jezik, usne, zubi, nepce, vilice i šarke vilica,

nos, nozdrve i nosna prepona,

obrazi, sljepoočnice, čelo, podbradak, grkljan, stražnji dio vrata, jaka ramena, muževna brada, lopatica, stražnja ramena

i prostrana pobočna oblina grudi, nadlaktica, pazuho, zglob lakta,

podlaktica, mišice na miški, kosti kod miške, zglavak ruke i sastavci zglavka,

ruka, dlan, zglavci prstiju, palac, kažiprst, sastavci prstiju, nokti; široko pročelje grudi, kovrčava dlaka na grudima, grudna kost, grudna strana,

rebra, trbuh, kičma, stegna, zglob u kuku i izbočina stegana, izvana i unutra okrugle, muške krigle, muški korijen,

jaki red bedara koji valjano nose kovčeg nad sobom, nožne žile, koljeno, iver, gornji dio noge, drugi dio noge, gležnji, grana, “nožna kugla”, nožni prsti, šavovi prsta, peta;

svi stavovi, sva obličastost, sve pripadnosti mojega ili tvojega tijela ili svačijega tijela, muškoga i ženskoga;

plućne spužve, trbušna vreća, crijevna svježa i čista, mozak sa svojim zavojima unutar okvira lubanje, tvrde i mekane klijetke,

simpatija klijetke, krila srca, krila nepca, spolnost, materinstvo, ženstvo i sve što je žena, i da čovjek dolazi od žene,

maternica, dojke i bradavice, grudno mlijeko, suze, smijeh,

jecanje, ljubavni pogledi, smutnje i burkanje ljubavi, glas, artikulacija, govor, šaputanje, glasno vikanje,

hrana, piće, bilo, probava, znoj, spavanje, šetanje, plivanje, ravnoteža na stegnima, skakanje, ležanje, grljenje,

savijanje miške i pritezanje,

neprestane promjene nagiba usta i oko očiju, koža, osmaglost, pjege od sunca, kosa,

čudna privlačnost koju čovjek osjeća kada pipa rukom golo meso tijela, kružne rijeke disanja, uvlačenje i ispuštanje daha,

ljepota pojasa, a odatle stegana, a odatle niže prema koljenima, tanke crvene gelatine unutar vas ili mene, kosti i moždina kosti, divni osjećaj zdravlja;

o ja kažem: sve to nijesu samo dijelovi i pjesma tijela, nego i duša;

o ja kažem sada: oni su duša!

"Walt Whitman" by George C. Cox: 1887. Hand-pulled photogravure published in periodical "Sun & Shade" New York: March, 1892: whole #43: N.Y. Photogravure Co.: 21.5 x 16.7 cm | 34.7 x 27.4 cm: from: PhotoSeed Archive

“Walt Whitman” by George C. Cox: 1887. Hand-pulled photogravure published in periodical “Sun & Shade” New York: March, 1892: whole #43: N.Y. Photogravure Co.: 21.5 x 16.7 cm | 34.7 x 27.4 cm: from: PhotoSeed Archive

 

Jedna me žena čeka

 

Jedna me žena čeka, ona sadrži sve, ništa ne nedostaje, a ipak bi sve nedostajalo, ako bi spol nedostajao ili mokrina pravoga čovjeka.

Spol sadrži sve, tijela i duše, mišljenja, dokaze, čistoću, nježnost, uspjehe, navještenja,

pjesme, zapovijedi, zdravlje, ponos, tajnu majčinstva, sjemensko mlijeko,

sve nade, dobročinstva, darove, sve strasti ljubavi, ljepote, naslade zemlje,

svemoć vlade, sunce, bogove, mogućnike zemlje.

Oni su sadržani u spolu kao njegovi dijelovi i njegovo opravdanje. Bez srama čovjek, kojega volim, poznaje i priznaje

dragocjenost svojega spola.

Bez srama žena, koju volim, nju poznaje i priznaje.

Sada ću se otrgnuti od neosjetnih žena,

otići ću da ostanem s onom koja me čeka, i s onima koie su tople krvi i dovoljno mi pružaju,

ja vidim da me one razumiju i da me se ne odriču,

vidim da su dostojne mene; ja ću biti krepki muž tih žena. One nisu ni zeru manje od mene.

Opaljene u licu od sunčane žege i duhanja vjetrova, njihovo meso ima drevnu božansku gipkost i snagu.

One umiju vješto plivati, veslati, jahati, rvati se, pucati, trčati, udarati, uzmicati, napadati, opirati se, braniti se,

one su konačne u svojem vlastitom pravu – one su spokojne, bistre, potpuno vladaju sobom. Privlačim vas sasvim k sebi, vi žene,

ne mogu vas pustiti, ja ću vam učiniti dobročinstva,

ja sam za vas, vi za mene, a ne samo radi nas, nego i radi drugih u vama spavaju veliki junaci i bardi,

njih neće probuditi ničiji dodir osim moga.

To sam ja, vi žene, ja krećem svojim putem.

Ja sam strog, oštar, jak, neumitan, ali vas ljubim;

ne zadajem vam više bola nego je za vas nužno.

Ja točim tvar da bih porodio sinove i kćeri prikladne za ove države i stežem vas s polaganom grubom miškom,

ja se uspješno svladavam, ne slušam nikakvih molba,

ne smijem odustati dok ne istočim što se tako dugo kupilo u meni.

Kroz vas ja izlijam zatvorene rijeke što u meni teku, u vas omatam tisuću narednih godina,

u vas cijepim klice mojih i američkih najvećih ljubimaca, kapljice koje na vas sipam porodit će vatrene i atletske

djevojke, nove umjetnike, muzičare i pjevače,

djeca koju s vama rañam rañat će djecu u svoje vrijeme, iziskivat ću savršene ljude i žene od mojih ljubavnih milodara,

očekivat ću da se oni sjedine s drugima, kako se mi sada sjedinjujemo, računat ću na plodove njihovih štrcanja kako računam na

plodove mojega sadašnjega pljuska,

brinut ću se za mile usjeve od poroda, života, smrti, besmrtnosti, koje sada s tolikom ljubavi sadim.

 

Moja izvorna prirodo

 Moje unutrašnje bogatstvo

 

“Ja čist kao vrelo, Priroda,

ljupki dan, sunce koje se penje, prijatelj s kojim sam sretan, ruka mojega prijatelja koja dokono visi nad mojim prijateljem, pristranak brda pobijeljen cvatom planinskoga jasena;

pa to isto kasno u jeseni, šare:

crveno, žuto, smeđesivo, grimizno, te svijetlo i tamno zeleno, sjajni pokrov trave, životinja i ptica, zabitna pusta obala,

divlje jabuke, piljci,

lijepi iscijeñeni ulomci, tek približni popis jednoga za drugim, kada mi se sluči da ih zazovem ili da o njima mislim;

zbiljske pjesme (jer ono što mi zovemo pjesme jesu jedino slike), pjesme intimnosti noći i ljudi poput mene,

i ova pjesma koja se sagiba bojažljiva i nevidljiva, koju

uvijek nosim sa sobom i koju svi ljudi nose;

(poznam ih jednom zauvijek i namjerno priznate, gdje god

ima ljudi sličnih meni naše razbludne tajne pjesme muškosti), ljubavne misli, ljubavni sok, ljubavni miris, ljubavna čežnja, planinarstvo ljubavi i brizgaj toga planinarstva;

miške i ruke ljubavi, usne ljubavi, falički palac ljubavi,

ljubavna gruda, trbusi stisnuti j. o d. i slijepljeni skupa ljubavlju;

zemljo čiste ljubavi, život, što je samo život poslije ljubavi, tijelo moje ljubavi, tijelo žene koju ljubim, tijelo čovjeka, tijelo zemlje,

blagi pretpodnevni lahori, što duvaju S/Z,

kosmata divlja pčela što mrmlje i teži gore-dolje, što steže potpuno razvijeni ženski cvijet, skrivljuje se nad njim s

ljubavnim čvrstim nogama, prima svoju volju od njega i drži se čvrsta i drhtava, dok se ne izdovolji;

mokrina šuma u toku ranih sati;

dvije osobe spavaju noću usko jedna do druge, jednoj se

ruka spušta koso naniže preko i ispod pojasa druge;

vonj jabuka, aroma od zgnječene kadulje, metvice, brezine kore; dječakovo čeznuće, žar i stisak dok mi povjerava šta je sanjao; suhi list koji opisuje spiralu i pada tih i zadovoljan na zemlju, neizraziti ubodi kojima me slike, ljudi, predmeti ubadaju, središnji ubod od samoga sebe, koji me bode kao nijedan drugi, osjetljivi, okrugli blizanci tu u podnožju, o čijem mjestu

mogu biti posvećene samo povlaštene pipaljke,

taj čudni lutalac, ruka što se klatari po cijelom tijelu;

posramljeno povlačenje mesa, kada se prsti blaženi zaustave i upere;

bistra tekućina unutar mladića;

izmučeno izgrizanje tako ozbiljno i tako bolno;

muka, nadražljiva plima što neće da miruje;

otisak onoga što ja osjećam; otisak onoga što drugi osjećaju;

mladić koji se rumeni i rumeni, djevojka koja se rumeni; mladić koji se budi u gluhoj noći, te vrućom rukom hoće da potisne ono što bi ga obuzelo;

mistička ljubavna noć, čudne slatkogorke muke, priviđenja, znojenja, bilo udara kroz dlanove i drhtave prste koji okružuju

mladić se zajapurio, postiđen, ljutit;

dok ja ležim voljak i gol, moj ljubavnik more me moči solju; uveseljavanje dvojice sitnih blizanaca koji gamižu nad travom na suncu, dok majka nikada ne odvraća svoje pozorne oči od njih;

deblo oraha, orahove ljuske, te ovalni orasi koji dozrijevaju ili su dozreli;

suzdržljivost biljaka, ptica, životinja

(biljke, ptice, životinje jesu tako suzdržljive);

prema tome ja nisam na njihovoj visini: morao bih to izbjegavati ili se osjetiti nedoličan, dok se ptice i životinje nikada ne skrivaju i ne osjećaju nedolične.

Velika je čistoća očinstva, te se može takmičiti s velikom čistoćom majčinstva.

Ja sam položio zakletvu da ću porañati moje adamske i svježe kćeri;

iz pohlepe koja me proždire danju i noću s gladnim glodanjem, dok ne zadovoljim ono što će donijeti na svijet sinčića,

da ispunjaju moje mjesto kada mene ne bude bilo;

zdravo oblakšanje, odmor, zadovoljstvo,

a ovaj grozd koji sam na puku sreću od sebe otrgnuo, on je ispunio svoje djelo – nehajno ga odbacujem da

padne kamo mu drago.

 

Sat ludila i radosti

 

Sat ludila i radosti! O lijese! O ne sapinji me! (Što je to što me tako oslobađa u olujama?

Što znači moja cika usred munja i bijesnih vjetrova?)

O piti ovo mističko bunilo dublje nego ijedan drugi čovjek! O okrutni i nježni bolovi! (Vama ih zavještam, moja djeco.

Pričam ih vama s dobrim razlogom, o vjerenice i vjerenice.)

O biti (p)odan vama, kogod vi jeste, a vi da budete (p)odani meni uprkos svijetu!

O vratiti se u raj! O stidljiva ženskosti!

O privući vas k meni, položiti na vas po prvi put usne odlučnoga čovjeka.

O zagonetka, tri puta vezani čvor, duboka i tamna mlaka, sve odgonetno i razjašnjeno!

O požuriti se tamo, gdje konačno ima dovoljno prostora izraka! Da budemo oslobođeni od prijašnjih spona i konvencija, ja

od mojih, a ti od tvojih!

Naći novu i nepredviđenu nehajnost s najboljom djecom prirode!

Skinuti čep sa svojih usta!

Osjećati danas i svaki dan: da sam dostatan kakav jesam.

O nešto neokušano! Doživljaj u zanešenosti! Riješiti se potpuno tuñih sidara i veza!

Isploviti slobodno! Slobodno ljubiti! Pojuriti bezobzirno i pogibeljno!

Izlagati se uništenju s porugama, s porivima!

U uzašašću se uspeti nebesima ljubavi koja me čekaju! Uzvinuti se tamo s mojom pijanom dušom!

Propasti, ako je tako pisano:

da bih nahranio ostatak života jednim satom punoće i slobode: kratkim satom ludila i radosti.

 

Iz talasanja nemirnog oceana

 

Iz talasanja nemirnog oceana jedna kaplja nježno k meni priđe i prošapta: “Ja te ljubim, a domalo ponirem,

dugo sam putovala samo zato da te vidim, da te dodirnem, jer ja ne bih mogla umrijeti prije nego bih te jednom vidjela,

jer sam se bojala da bih te mogla poslije izgubiti!” Sada smo se susreli, vidjeli se, pa smo mirni,

vrati se mirno u ocean, moja ljubavi,

i ja sam dio toga oceana, moja ljubavi, mi nismo tako odvojeni, pogledaj kako je okrugao, kako se sve savršeno drži!

Ali mene i tebe neodoljivo more mora rastaviti,

može nas razlikovati jedan sat, ali ne može zauvijek;

ne budi nestrpljiva – samo načas – ja te poznajem, pozdravljam zrak, ocean i kopno,

svaki dan pri zalasku sunca za tvoju ljubav, mila moja.

 

U dugim vjekovima vračam se u razmacima

 

U drugim vjekovima vraćam se u razmacima nerazoren, putnik besmrtnik,

požudan, spolan, s moćnim iskonskim bedrima punima slasti, ja pjesnik adamskih pjesama,

kroz novi vrt Zapada i velike gradove zovem,

i u ludilu naviještam porañanja ljudi, nudim njih, nudim sebe, te kupam i sebe i svoje pjesme u spolu,

jer i one su izdanak mojih bedara.

 

Koliko su dugo zaglupljivali nas dvoje

 

Koliko su dugo zaglupljivali nas dvoje,

sada preobraženi mi bježimo hitro kako priroda bježi;

mi smo priroda; dugo smo bili odsutni; no sada se vraćamo, mi postajemo biljke, debla, lišće, korijenje, kora,

mi smo u zemlji poslojeni, mi smo hr’di;

mi smo hrastovi, rastemo u proplancima jedan do drugoga.

Mi brstimo, mi smo par meñu divljim krdima, samosvojni kao niko. Mi smo dvije ribe koje skupa plivaju u moru,

mi smo često cvat divlje akacije, mi po puteljcima širimo miris uveče i ujutro.

Mi smo također gruba nečist životinja, biljaka i ruda,

mi smo dva grabežljiva sokola, uzvinemo se na nebo i piljimo dolje, mi smo dva blistava sunca, mi smo ono što nas drži u

ravnoteži s okruglim zvjezdanim oblikom, mi smo dva kometa,

mi vrebamo četveronožno s pandžama po šumama i skačemo na plijen, mi smo dva oblaka dopodneva i popodneva koji nebu lete,

mi smo talasi koji se miješaju, mi smo dva od onih

radosnih valova koji se kotrljaju jedan preko drugoga i meñusobno moče,

mi smo ono što je atmosfera: prozirni, prijemljivi, prodirni neprodirni,

mi smo snijeg, kiša, studen tame, mi smo svaki porod i svaki upliv globusa,

mi smo kružili i kružili, dok nismo opet stigli do cilja, nas dvoje,

mi smo se svega umorili osim slobode i osim naše vlastite radosti.

 

O hymen! O hymenee!

 

O hymen! o hymenee! zašto me ti tako mučiš? O zašto me ubadaš samo za kratak čas?

Zašto nećeš da nastaviš? O zašto sad prestaješ?

Je li zato jer bi me, kada bi nastavio nakon brzoga časa, brzo mene sigurno ubio?

 

 Ja sam onaj koji boluje od ljubavi

 

Ja sam onaj što boluje od opake ljubavi.

Je li zemlja gravitira? Zar cijela tvar ne privlači s bolom cijelu tvar?

Tako moje tijelo zna što susrećem i poznam.

 

Časovi praprirode

 

 Časovi praprirode – kada me spopadnete – ah, evo ste sada tu, dajte mi sada samo razuzdane radosti,

dajte mi napitak mojih strasti, dajte mi grub i zadrigao. Danas idem supružanski s ljubimcima prirode, pa i večeras. Ja sam s onima koji vjeruju u razularene slasti, ja sudjelujem u ponoćnim orgijama mladića,

ja plešem s plesačima i pijem s ispiocima.

Jeke ponavljaju naše nečiste dozive, ja izabirem neku nisku osobu kao mojega najboljega prijatelja?

on će biti bezakon, surov, nepismen, bit će osuñen od drugih za počinjena djela, neću dalje glumiti; zašto bih se morao odvojiti od svojih sudrugova?

O vi izbjegavane osobe, što se mene tiče, barem ja vas ne izbjegavam,

ja odmah ulazim u srce vašega društva, hoću biti vaš pjesnik.

Ja ću biti više za vas nego za sve ostale ljude.

 

 Jednom prođoh kroz napučen grad

 

Jednom prođoh kroz napučen grad i usjekoh sebi u mozak za ravnanje njegove izložbe, grañevine, običaje i predaje, ipak se sada od toga cijeloga grada sjećam jedino jedne žene koju sam tu slučajno susreo i koja me je zadržala od ljubavi.

Dan za danom i noć za noću bili smo zajedno – sve drugo sam odavno zaboravio.

Sjećam se, kažem, samo te žene koja je strasno prionula uza me, i opet mi lutamo, ljubimo se, opet se rastavljamo,

i opet me ona hvata za ruku, ne smijem otići,

ja je vidim tik do mene s nijemim usnama tužnu i drhtavu.

 

Čuo sam vas, svečanoslatki zvuči orgulja

 

Čuo sam vas, svečanoslatki zvuči orgulja prošle nedjelje ujutro, kada sam prolazio mimo crkve,

jesenski vjetrovi, dok sam koračao šumom u sumrak, čuo sam gore na nebu vaše tužne produžene uzdahe,

čuo sam savršenoga talijanskoga tenora gdje pjeva u operi, čuo sam sopran u sredini kvarteta;

srce moje ljubavi! i tebe sam čuo kako tiho mrmljaš kroz jedan ručni zglavak oko moje glave,

čuo sam tvoje bilo kada je sve bilo tiho, gdje odjekuje s malom zvonjavom noćas pod mojim uhom.

 

 

Gledajući na zapad s obale Kalifornije

 

Gledajući na zapad s obale Kalifornije

istraživao sam neumorno i tražio što još nije nađeno,

ja, dijete, veoma staro, povrh valova, prema kući majčinstva, zemlji selidaba, gledao udalj;

gledao s obala mojega zapadnoga mora, gdje je krug gotovo završen;

jer smo krenuli na zapad iz Hindustana, iz dolina Kašmira, iz Azije sa sjevera, od boga, mudraca i junaka,

s juga, s cvijetnih poluotoka i otoka mirodija;

sada ju opet gledam kući, vrlo zadovoljan i veseo

(ali gdje je mjesto, odakle sam ja tako davno krenuo? zašto je ono još neotkriveno?)

 

Kao Adam rano ujutro

 

Kada ja kao Adam rano ujutro

izlazim iz svoje kolibe osvježen spavanjem,

promotri me kako prolazim, počuj moj glas, približi se, dodirni me, položi dlan svoje ruke na moje tijelo dok ja prolazim, ne boj se mojega tijela.

 

Preveo Tin Ujević

 

CALAMUS (19)

 

 Čujem (20) da su me napali

 

 Čujem da su me napali, da idem za tim da razorim ustanove, ali u zbilji ja nisam za ustanove niti protiv njih

(šta u zbilji imam ja zajedničkoga s njima? ili šta s njihovim razaranjem?). Jedino ja hoću da osnujem u Mannahatti i u svakome gradu ovih država u unutrašnjosti i na morskoj obali,

i na poljima i u šumama i nad svakim kiljem malenim ili velikim, što preko vode brazdi,

bez zgrade i propisa ili povjerenika ili ikakvoga dokazivanja ustanovu drage ljubavi drugara.

I Salut au monde!

O uzmi moju ruku, Walte Whitmane!

Takva povorka čudesa! Takvi vidici i zvuci!

Takve spojene beskrajne karike, svaka zakvačena za svoju najbližu, svaka u skladu s cjelinom, svaka dijeli zemlju sa svima.

Što se unutar tebe širi, Walte Whitmane? Kakvi talasi i zaparena tla?

Kakva podneblja? Kakvi su ljudi i gradovi tu?

Koja su ta nejačad, jedna u igri, druga u drijemežu? Tko su djevojke? Tko su te udate žene?

Tko su skupine staraca koji idu polagano držeći jedan drugome

ruku oko vrata?

Koje su rijeke to? Kakve su to šume i plodovi?

Kako se zovu planine što se penju tako visoko u magle? Kakve mirijade stanova ispunjene stanarima?

II

Unutar mene se širina širi, dužina izdužuje;

Azija, Afrika, Evropa leže na istoku – za Ameriku je predviđen zapad, opasavajući izbočinu zemlje svija se vrući ekvator,

krajevi osi okreću se čudno na sjever i na jug,

u meni je najduži dan, sunce kruži u kosim prstenima, ne zalazi mjesecima,

ustaje u pravo vrijeme u meni ponoćno sunce, jedva se digne nad obozorom i opet zapada,

u meni su pojasi mora, katarakte, šume, vulkani, skupine, Malezija, Polinezija i veliki otoci zapadne Indije.

III

Što čuješ, Walte Whitmane?

Čujem radnika gdje pjeva, i ratarovu ženu gdje pjeva. Čujem u daljini glasove djece i životinja rano ujutro.

Čujem takmične povike Australaca koji progone divljega konja,

čujem španjolski ples s kastanjetama u sjeni kestena uz gusle i gitaru, čujem neprestane odjeke s Temze,

čujem vatrene francuske pjesme slobode,

čujem iz usta talijanskoga veslača muzikalni recitativ starih pjesama,

čujem skakavce u, Siriji, dok se obaraju na žito i travu pljuscima svojih užasnih oblaka,

čujem koptički pripjev pri zalasku sunca kako turobno pada na grud crne časne velike majke Nila;

čujem cvrku meksikanskoga mazgara i zvona mazge; čujem arapskoga mujezina gdje poziva s vrha mošeje, čujem kršćanske svećenike kod oltara svojih crkava,

čujem naizmjenično pjevanje basa i soprana;

čujem povik kozaka i glas mornara, kada se otisne na more, u Ohotsku,

čujem hripanje povorke robova, dok roblje stupa naprijed, kada promukle četice prolaze po dva i po tri skupa vezane negvama i lisičinama,

čujem Hebreja kako čita svoje ljetopise i psalme;

čujem ritmičke mitose Grka i junačke legende Rimljana;

čujem pričanje o božanskom životu i krvavoj smrti lijepoga boga Krista,

čujem Hinda kako podučava svojega omiljelog učenika o ljubavima, ratovima, o poslovicama koje su još i ovome danu zavještali pjesnici koji su pisali prije tri hiljade godina.

IV

Što vidiš, Walte Whitmane?

Tko su oni koje ti pozdravljaš i koji te jedan za drugim pozdravljaju? Vidim veliko okruglo čudo koje se valja kroz prostor:

vidim mala imanja, naselja, ruševine, grobišta, tamnice, tvornice, palače, kućerke, kolibe barbara,  nomadske šatore na površini;

vidim zasjenjeni dio na strani, gdje spavači spavaju, i suncem obasjani dio na drugoj strani;

vidim čudnu hitru izmjenu svjetlosti i sjene,

vidim daleke zemlje koje su svojim stanovnicima tako zbiljske i bliske kao meni moja zemlja.

Vidim povodnje vode,

vidim planinske šiljke, vidim sijere Anda gdje se nižu, vidim jasno Himalaju, Tjen Šan, Altaj, Ghate,

vidim gorostasne vrhove Elbruza, Kazbeka, Bazarñuzija,

vidim štajerske Alpe i kamničke Alpe,

vidim Pirineje, Balkan, Karpate, a na sjeveru Dofrafjelds i daleko na moru brdo Heklu,

vidim Vezuv i Etnu, planine Mjeseca i crvene planine Madagaskara, vidim libijske, arapske i azijske pustinje,

vidim goleme strahotne arktičke i antarktičke ledenjake,

vidim veće i manje oceane, Atlantik i Pacifik, meksičko more, brazilsko more i more Perua,

vode Hindustana, kinesko more i ginejski zaliv,

japanske vode, lijepi zaliv Nagasaki okružen svojim planinama,

opseg baltičkih, kaspijskih, botnijskih, engleskih obala i biskajski zaliv, Sredozemno more pod vedrim sunčanim nebom, te s jednoga njegova otoka na drugi,

Bijelo more i more uokrug Groenlanda. Promatram mornare svijeta:

neki se rvu s olujom, drugi po noći plove s budnom stražom, neki nemoćno blude, neki boluju od priljepčivih bolesti.

Gledam jedrenjake i parobrode svijeta, jedni su skupljeni u luci, drugi na svojoj plovidbi;

neki oplovljuju Olujni rt, drugi Cap Verde, drugi rtove Guardafui, Bon ili Bajador,

drugi predbježje Dundra, drugi prolaze kroz Sundine tjesnace, drugi kraj rta Lopatke, drugi kroz Behringov tjesnac,

drugi rt Horn, drugi jedre meksičkim zalivom ili uzduž Kube i Haitija, drugi Hudsonovim zalivom ili Baffinovim zalivom,

drugi prolaze doverskim tjesnacem, drugi ulaze u Wash,

drugi u zaton Solway, drugi obilaze rt Clear, drugi Land’s End, drugi plove kroz Zuyder Zee ili Scheldu,

drugi dolaze ili odlaze kod Gibraltara  ili u Dardanelima, drugi naporno probijaju put kroz ledene sante sjevera, drugi plove uz ili niz Ob ili Lenu,

drugi uz Niger ili Kongo,

drugi uz Ind, Brahmaputru ili Kambodžu,

drugi s punom parom čekaju pripravni na odlazak u lukama Australije, čekaju u Liverpoolu, Glasgowu, Dublinu, Marseilleu, Lisabonu, Napulju,

Hamburgu, Bremenu, Bordeauxu, Haagu, Kopenhagenu,

čekaju u Valparaisu, Rio de Janeiru, u Panami.

V

Vidim pruge željeznica zemlje,

vidim ih u Velikoj Britaniji, vidim ih u Evropi, vidim ih u Aziji i u Africi.

Vidim električne telegrafe na zemlji,

vidim papirne trake vijesti o ratovima, smrtima, gubicima, dobicima, strastima mojega roda.

Vidim duge riječne pruge zemlje, vidim Amazonku i Paraguay,

vidim četiri velike rijeke Kine: Amur, Žutu rijeku, Jangcekjang i Bisernu rijeku. Vidim gdje Seine teče i gdje Dunav, Loire i gdje Guadalquivir teku,

vidim vijuganje Volge, Dnjepra, Odre,

vidim Toskanca kako plovi niz Amo, i Mlečanina uzduž Pada, vidim grčkoga mornara koji odjedruje iz eginskoga zaliva.

VI

Vidim sijelo asirskoga carstva i sijelo perzijskoga i sijelo indijskoga, vidim slapove Gangesa niz visoki rub Saukare.

Vidim mjesto gdje se mislilo da se božanstvo avatarama utjelovljuje u ljudskom obliku,

vidim sjedišta nasljedne vladavine svećenika na zemlji, proroštava, žrtvovatelja,

Brahmina, poklonika zvijezda, lama, monaha, muftija, propovjednika boljega života,

vidim mjesto gdje su druidi šetali u gajevima Mone, vidim imelu i sporiš;

vidim hramove gdje su tjelesa bogova umirala, vidim stare simbole.

Vidim Hrista gdje jede kruh svoje posljednje večere u kolu mladića i staraca, vidim gdje je silni božanski mladić, onaj Herkules, vjerno i dugo dirinčio, a zatim umro,

vidim mjesto nevinoga bujnoga života i nesrećne kobi lijepoga noćnoga sina, punačkoga Bahusa,

vidim cvjetnoga Knefa u plavoj odjeći s krunom od perja na svojoj glavi,

vidim voljenoga Hermesa kako umire bez vjere u smrt i kaže ljudima: “Ne plačite za mnom;

ovo nije moj pravi zavičaj: živio sam u izgnanstvu iz mojega pravoga zavičaja;

sada se tamo vraćam;

vraćam se u nebesku sferu kamo svatko dolazi po svojemu redu.”

VII

Vidim bojišta zemlje – po njima raste trava, cvijeće i žito, vidim puteljke starih i novodobnih istraživača.

Vidim bezimena zdanja, dične poruke o neznanim zgodama i junacima, zapise zemlje.

Vidim mjesta saga,

vidim borove i jele rastrgane sjevernim olujama,

vidim granitne oblutke i klisure, vidim zelene livade i jezera, vidim grobne mogile skandinavskih ratnika,

vidim ih s kamenjem na visini, kamo ih je popeo rub nemirnog oceana da bi se duhovi pokojnika, kada im dojadi mir u njihovom grobu, mogli ustati kroz humke i zagledati na burne valove i osvježiti se olujama, neizmjernošću, slobodom, kretanjem.

Vidim stepe Azije, vidim kurgane Mongolije, vidim šatore Kalmuka i Baškira,

vidim nomadska plemena sa stadima volova i krava,

vidim visoravni izbrazdane jarugama, vidim džungle i pustare,

vidim devu, divlju bedeviju, droplju, debelorepu ovcu, antilopu i vuka jamara.

Vidim visočine Abesinije,

vidim stada koza gdje brste, i vidim smokvu, tamarind, datulju, i vidim polja pšenice tef21, polja zelena i zlatna.

Vidim brazilskoga vaquera (22),

vidim Bolivijca dok se penje na brdo Sorata,

vidim Wacha kako prelazi preko polja, vidim neuporedivoga jahača s lasom oko miške,

vidim kako preko pampa love divlju stoku radi njenih koža.

VIII

Vidim krajeve snijega i leda,

vidim oštrookoga Samojeda i Finca;

vidim tuljanara u čamcu kako usmjeruje svoje koplje;

vidim Sibirca na svojim laganim saonama, vučenim od pasa,

vidim lovce pliskavica, vidim kitolovne posade južnoga Pacifika i sjevernog

Atlantika,

vidim klisure, ledenjake, bujice, doline švicarske – bilježim duge zime i potpunu osamljenost.

IX

Vidim gradove zemlje i pripravno postajem njihovim pripadnikom, ja postajem čisti Parižanin,

ja sam stanovnik Beča, Petrograda,  Berlina, Carigrada, ja sam iz Adelaide, Sidneya, Melbournea,

ja sam iz Londona, Manchestera, Bristola, Edinburgha, Limericka,

ja sam iz Madrida, Cadiza, Barcelone, Oporta, Lyona, Bruxellesa, Berna, Frankfurta, Stuttgarta, Torina, Firenze,

ja pripadam u Moskvu, u Krakow, u Varšavu ili prema sjeveru u Kristijaniju ili

Stockholm, ili u Irkutsk u Sibiru ili u neku ulicu na Islandu, ja silazim na sve gradove i opet se od njih dižem.

X

Ja vidim paru što hlapi iz neistraženih zemalja,

vidim divljač ambleme, luk i strijelu, otrovani iver, fetiš i obi23.

Vidim afričke i azijske gradove,

vidim Alžir, Tripolis, Dernu, Mogador, Timbuktu, Monroviju,

vidim vrevu naroda u Pekingu, Kvantungu, Benaresu, Delhiju, Kalkuti, Tokiju, vidim liberijskoga Crnca iz plemena Kru u njegovoj kolibi, a Dahomca i

Ašamtija u svojim kolibama,

vidim Turčina gdje puši opijum u Halepu,

vidim slikovitu svjetinu na velikim sajmovima u Kivi i u Heratu,

vidim Teheran, vidim Maskat i Medinu, te pješčane pustinje meñu njima, vidim karavane kako se mučno vuku naprijed,

vidim Egipat i Egipćane, vidim piramide i obeliske,

gledam na urezane povijesne dogañaje, zapise o osvajačkim kraljevima i dinastijama usječene u ploče pješčanika ili u gromade granita;

vidim u Memfisu podzemlja koja čuvaju balzamirane mumije, ovijene u lanene povoje, na pokoju već mnogo stoljeća,

gledam paloga Tebanca izbuljenih očiju, s na stranu pognutim vratom i rukama prekriženim na grudima.

Vidim sve sebre zemlje gdje se muče;

vidim sve utamničenike u tamnicama, vidim betežna ljudska tjelesa zemlje,

slijepca, gluhonijemoga, glupake, grbavce, luđake,

gusare, lupeže, izdajice, ubojice, zarobitelje zemlje, nemoćnu djecu, nemoćne starce i starice.

Vidim posvuda muško i žensko, vidim vedru bratovštinu filozofa, vidim likotvornost mojega roda,

vidim uspjehe uzdržljivosti i radinosti mojega roda,

vidim staleže, boje, oblike poludivljaštva i obrazovanosti, idem meñu njima, miješam se sa svima bez razlike

i ja pozdravljam sve stanovnike zemlje.

XI

Ti, tko god bio!

Ti, kćeri ili sine Engleske!

Ti, iz moćnih slavenskih plemena i carstva. Ti, Ruse u Rusiji!

Ti, crni Afrikanče s božanskom dušom, tamnoga porijekla, velik, s lijepom glavom i tijelom, odreñen si za divnu kob u potpunoj ravnopravnosti sa mnom!

Ti, Norvežanine! Sveñanine! Danče! Islanñanine! Ti, Prusu!

Ti, Španjolče iz Španjolske. Ti, Portugiže! Vi, Francuskinjo i Francuzu iz Francuske!

Ti, Belgijanče! Ti, slobodoljupče iz Nizozemske (koljeno, iz kojega i sam potječem)!(24)

Ti, žilavi Austrijanče! Ti, Lombarđanine! Mañaru! Čehu! Težače iz Štajerske! Ti, susjede na Dunavu!

Ti, radniče na Rajni, Labi, ili Vezeri! takoñer i ti, radniče! radniče! Ti, Sardinče! Ti, Bavarče! Švabo! Sasu! Vlaše! Bugarine!

Ti, Rimljanine! Napuljče! Ti, Grče!

Ti, vitki ljupki matadore na poprištu u Sevilji!

Ti, gorštače koji bez zakona živiš na Taurusu ili Kavkazu!

Ti, konjaru iz Buhare koji paziš kako pasu tvoje kobile i pastusi!

Ti, strojni Perzijanče koji sa svojega sedla u najbržem trku pogañaš sa strijelom u nišan!

Vi, Kineze i Kineskinjo u Kini!

Ti, Tatarine iz Tatarske!

Vi, žene na svijetu podvrgnute svojoj ženskoj dužnosti!

Ti, Židove koji u dubokoj starosti putuješ prezirući sve pogibelji da bi jednom zakoračio na tlo Sirije!

Vi, drugi Židovi koji u Svim zemljama očekujete svojega Mesiju! Ti, zamišljeni Armenče koji razmišljaš uz neki rukav Eufrata!

Ti, koji piljiš usred ruševina Ninive! Ti, koji se penješ uz brdo Ararat!

Ti, hodočasniče s nabreklim nogama koji iz velike daljine pozdravljaš bljesak munara u Meki!

Vi, šeici koji na zemljištu od Sueza do Bab-el-Mandeba vladate svojim obiteljima i plemenima!

Ti, saditelju maslina koji gajiš svoj plod na poljima Nazareta, Damaska ili

Tiberijskoga jezera!

Ti, trgovče iz Tibeta koji putuješ u daleku unutrašnjost ili pazariš u dućanima u Lasi!

Vi, Japanče i Japanko! Vi, stanovnici Madagaskara, Ceylona, Sumatre, Bornea! Svi vi, stanovnici kopna Azije, Afrike, Evrope, Australije,

svejedno na kojem bilo mjestu!

Svi vi, na bezbrojnim otocima morskih arhipelaga! I vi, u kasnijim stoljećima, kada me osluhnete!

I vi svi posvuda kojih ne spominjem napose, ali podjednako uključujem! Pozdravlje vama! čestitka vama svima u ime moje iz Amerike!

Svaki je od nas neizbježan.

Svaki je od nas bezgraničan – svaki od nas, i čovjek i žena, ima pravo na opstanak na zemlji,

svaki od nas ima svoj udio u vječitim zadaćama zemlje,

svaki od nas na svijetu postoji isto tako božanski kao i svaki drugi.

XII

Ti, Hotentote s mljaskavim nepcem! Vi, čopori crnaca vunenih kosa! Vi, kmetovi koji se kupate u znoju ili u krvi!

Vi, ljudske spodobe s nedokučivim, uvijek upečatljivim izgledom lica stoke! Vi, jadni nakote, na koji drugi, i najniži, s visoka gledaju usprkos vašem svjetlucavom jeziku i duhovnosti!

Ti, patuljasti Kamčadale, Grenlanđanine, Laponče!

Ti, australski Crnče, go, crven, prljav, s vidljivom pešnjom, koji puzeći tražiš svoju hranu!

Ti, Kafre, Berberu, Sudanče!

Ti, divljački, neotesani, neuki Beduine!

Vi, kužna mnoštva u Madrasu, Nankingu, Kabulu, Kairu!

Ti, neprosvijećeni nomade Amazonije! Ti, Patagonče, ti, čovječe s otočja Fidži! Ja ne volim svejedno one druge tako mnogo više od vas,

ne kažem nijednu riječ protiv vas, premda ste zaostali još sada,

(vi ćete uznapredovati u pravo vrijeme k meni).

XIII

Moj duh je sućutno i odlučno obišao oko cijele zemlje,

tražio sam svoje vršnjake i prijatelje i našao ih spremne za me u svim zemljama, vjerujem da je neka božanska veza izjednačila mene s njima.

Vi, magle, vjerujem da sam se i ja digao s vama, kretao k dalekim kontinentima i spustio se svjesno,

mislim da sam puhao s vama, vi, vjetrovi,

vi, vode, ja sam dodirnuo svaku obalu s vama,

ja sam potekao kroz sve ono kroza što je protekla bilo koja rijeka ili konao globusa,

ja sam se osovio na podnožju poluotoka i na visokim, čvrstim hridinama, da odatle povičem: SALUT AU MONDE!

U sve gradove, u koje prodiru svjetlost i toplina, prodirem i ja sam, k svim otocima, kamo dolijeću ptice, dolijećem i ja sam.

 Pozdrav vama svima, u ime Amerike.

Dižem visoko ruku vodoravno, dajem znak, da ostane poslije mene zauvijek na vidiku

za sva naselja i domove ljudi.

Preveo Tin Ujević

 • 19 Calamus, što je naslov Vitmenovog ciklusa pjesama koji se po prvi put pojavio u trećem izdanju ‘’Vlati trave’’ (1860), znači trska ili pero za pisanje. (Prim. prireñ.)
 • 20 Ujević daje u naslovu varijantu ‘’Čuo sam’’, no nakon toga sam sebe demantuje u prvom stihu. (Prim. prireñ.)
 • 21 Abisinda trava ‘’sušica’’ (poa abyssinica).
 • 22 Kravar.
 • 23 Čarolija ili fetiš (Zapadna Afrika).
 • 24 Po majci ( Louise van Velsor).

WaltWhitman-Camden1891

Pjesma o slobodnom putu

1

Pješke i vesela srca koračam slobodnim putem, zdrav, slobodan, a svijet je preda mnom,

dugi smeđi put koji me vodi kuda god hoću.

Odsada ne tražim sreće, jer sâm sam sreća,

odsada više ne cvilim, ne odlažem ništa, ne trebam ništa, neću se više tužiti na život među četiri zida i neću knjižnica,

neću jetkih zamjeraka, jak i zadovoljan koračam slobodnim putem.

Zemlja: to je dovoljno meni.

Ne želim da sazviježđa dođu išta bliže,

ja znam da ona vrlo dobro stoje gdje god jesu, znam da dostaju onima koji njima pripadaju.

(Još nosim ovdje moja stara ugodna bremena,

ja ih nosim, ljude i žene, nosim ih sa sobom kamo god krenem, kunem se da mi je nemoguće da se njih otresem,

oni mene ispunjuju, a ja njih ću ispuniti zauzvrat).

II

Pute, na koji udaram i s kojega pregledam svijet, vjerujem da ti nisi sve što postoji,

vjerujem da također i mnogo nevidljivoga postoji.

Ovdje je duboki nauk prihvatanja, on ne dopušta ni preimućstva ni odbijanja. Crnca s vunenom kosom, zločinca, bolesnika, neobrazovanoga ne odbijamo; porod, hitnja za liječnikom, prosjakovo skitanje, pijančevo teturanje, nasmijano radničko društvance, odbjegli mladić, bogataška kočija, kicoš dvoje ljubavnika na bijegu,

ranoranilac  tržni prodavač, mrtvačka kola, prevoz pokućstva u grad, povratak iz grada,

oni promiču, ja promičem također,  sve promiče, nikoga ne treba isključiti, nema nikoga koga ne primam, nikoga tko mi ne bi bio drag.

III

Ti, zrače koji mi pružaš daha za govorenje,

vi, predmeti koji dozivate moje misli iz rastresenosti i dajete im oblik!

Ti, svjetlosti koja obavijaš mene i sve oblike nježnim pravilnim pljuscima! Vi, puteljci, utrti u nepravilnim rupama uz cestu, vjerujem da vi sakrivate

nevidljive živote u sebi, vi ste mi tako dragi,

Vi, popločani nogostupi grada! Vi, čvrsti meñašnici na rubovima ! Vi, skele! Vi, daske i kolci igala! Vaši bokovi obloženi drvom!

Vi brodovi u daljini!

Vi, redovi kuća! Vi, pročelja izbušena prozorima! Vi, krovovi! Vi, vratišta i ulazi! Vi, sljemena i željezne ograde stubišta!

Vi, prozori kojih bi prozirne ljuske mogle toliko pričati!

Vi, vrata i uzlazne stube! Vi, svodovi!

Ti, sivo kamenje beskrajnih pločnika! Vi, izgaženi prijelazi!

Od svega, što je vas dotaklo, vjerujem, vi ste nešto primili i sada biste to meni mogli tajno povjeriti.

Živima i mrtvima vi ste nastanili svoje bešćutne površine, a njihovi će mi se duhovi sada prijateljski očitovati.

IV

Zemlja se proteže nadesno i nalijevo,

slika je puna života, a svaki dio u svojoj najboljoj svjetlosti, muzika se čuje gdje je poželjna, a šuti gdje nije poželjna, radosni glas javnoga puta, veseli i svježi osjećaj ceste.

O kolniče kojim ja putujem, da li mi govoriš: “Ne napuštaj me?” Kažeš li: “Ne usudi se – ako me ostaviš, ti si propao?”

Je li kažeš: “Ja sam već pripravan – prohodan sam i neosporan; mene se drži?”

O zemaljska cesto, uzvraćam, ne bojim se da te ostavim, samo te ljubim, ti me izražavaš bolje nego se sam mogu izraziti,

ti ćeš za me biti više nego samo moja pjesma.

Mislim da su junački podvizi svi zamišljeni pod vedrim nebom i sve slobodne pjesme također,

mislim da se sam tu mogu zaustaviti i postati čudotvorac,

mislim da ću, što god susretnem na putu, voljeti, a tko god mene opazi, da će voljeti mene,

mislim koga god vidim da mora biti sretan.

V

Od ovoga časa proglašujem da sam se razriješio granica i umišljenih međa, idem kamo me srce vuče, sada sam svoj potpuni i bezuvjetni gospodar, osluškujem druge i obzirno uvažavam što kažu,

zastajem, istražujem, primam, razmatram,

uljudno, ali s neporecivom voljom, otresam se veza što hoće da me vežu.

Ja udišem velike promahe prostora,

istok i zapad je moj, a sjever i jug je moj.

Veći sam, bolji sam nego sam mislio, nijesam znao da u meni ima toliko dobrote.

Sve mi se čini lijepo.

Mogu ponavljati ljudima i ženama: “Vi ste mi toliko dobra učinili, ja bih rado isto tako vama,

ja ću pobirati sile za se i za vas cijelim putem,

ja ću prosipati sebe među ljude i žene na svojemu putu, ja ću ubaciti novo zadovoljstvo i plahovitost meñu njih. Tko god se mene odreče, to me neće mučiti,

tko god me prihvati, taj čovjek ili žena bit će blagoslovljeni i mene blagosloviti.”

VI

Pa da se sada pojavi tisuću savršenih ljudi, to me ne bi začudilo,

pa da se sada pojavi tisuću lijepih ženskih likova, to me ne bi zapanjilo.

Sada ja proničem tajnu kako se najvrsniji izgrañuju;

ona je: rasti pod vedrim nebom, te jesti ispavati sa zemljom. Ovdje se zbiva veliki osobni podvig

(takav podvig svladava srca cjelokupnog ljudskoga roda, njegova provala snage i volje poražava zakon i ruga se svakom autoritetu i protivnom umovanju).

Ovdje je kušnja mudrosti.

Mudrost se ne pokušava u školama.

Mudrost ne može jedan koji je ima dodati drugome koji je nema, mudrost izvire iz duše, nedokaziva je, svoj je vlastiti dokaz,

važi za sve stupnje i predmete i svojstva i mirna je;

ona je izvjesnost o zbilji i besmrtnosti stvari o savršenstvu stvari;

nešto postoji u toku pojave stvari što nju izvabljuje iz duše.

Sada ponovo ispitujem filozofije i vjere.

One možda važe u dvoranama za predavanje, ali se ne drže pod prostranim

oblacima i uzduž krajolika i rijeka tekućica.

Ovdje je čin spoznaje;

ovdje se sračunava čovjek – on uviña ovdje što on sadrži u sebi,

prošlost, budućnost, uzvišenost, ljubav – ako vas oni nemaju, vi nemate njih. Samo vas jezgro svakoga predmeta hrani.

Gdje je onaj koji guli ljuske za te i za me?

Gdje je onaj koji na korist tebi i meni razgaljuje lukavstva i prikrivanje istine?

Ovdje je druželjubivost; ona nije prethodno spremljena; ona je neposredna. Znaš li što to znači biti ljubljen od stranaca na samome prolasku?

Poznaješ li govor tih očnih jabučica što se okreću?

VII

Ovdje je izliv duše.

Izliv duše dopire iznutra kroz lišće zasjenjena vrata koja uvijek potiču pitanja. Ta čeznuća, čemu ona? Te misli u tami, čemu one?

Zašto ima ljudi i žena takvih te mi, dok su blizu, od sunčane svjetlosti življe natječe krv u žilama?

Zašto, kada me oni napuste, padaju zastavice moje radosti i omlohavljuju? Zašto ima stabala pod kojima se nikada ne šetam; a da velike i melodične misli ne siđu na me?

(Mislim da one na tim stablima vise ljeti i zimi, te uvijek, kada prođem, voće pada);

što je to što je tako naglo mijenjam sa strancima?

Recimo s nekim vozarom, kada se vozim na sjedalu uz bok njemu?

Recimo s nekim ribarom koji povlači svoju vršu dok se ja tuda šetam i zastajem?

što mi pruža pravo na dobrohotnost nekoga čovjeka ili žene? Što njima pruža pravo na moju?

VIII

Izliv je duše sreća; ovdje je sreća.

Mislim, ona prožima zrak na otvorenome i tu uvijek čeka, ona sada struji na nas, mi smo njom prezasićeni.

Ovdje se diže tečni i usrdni rod ljudstva,

tečni i usrdni rod jeste svježina i slatkoća čovjeka i žene

(jutarnje trave ne niču svakodnevno ništa svježije i slañe iz vlastitoga korijena nego on niče svježe i slatko neprestano iz sebe).

Prema tečnom i usrdnome rodu poti se znoj ljubavi staroga i mladoga, iz njega curi dražest koja se ruga ljepoti i umjetnostima,

prema njemu se pridiže drhtavi čeznutljivi bol dodira.

IX

Allons! Tko god ti jesi, doñi i putuj sa mnom!

Putujući sa mnom, naći ćeš ono što nikada ne umara.

Zemlja nikada ne umara.

Zemlja je gruba, šutljiva, nerazumljiva u prvi mah; priroda gruba i nerazumljiva u prvi mah;

nemoj se obeshrabriti, istraj, ima božanskih dobro sakrivenih stvari, kunem ti se: ima božanskih stvari i ljepših nego riječi mogu reći.

Allons! Ovdje se ne smijemo zaustaviti.

Koliko su slatka ova zgrnuta dobra, koliko god udoban ovaj stan, mi ne možemo ostati ovdje,

koliko god zaklonjena ova luka i koliko god mirne ove vode, mi se ne smijemo usidriti ovdje,

koliko god dobrodošla gostoljubivost koja nas okružuje, dopušteno nam je da je primamo samo za kratak čas.

X

Allons! Napasti trebaju biti veće.

Mi ćemo jedriti besputnim i burnim morima,

mi ćemo putovati gdje vjetrovi pušu, talasi udaraju i brza američka jedrilica leti pod punim jedrima.

Allons! Sa snagom, slobodom, ljubavi, sa zemljom, s elementima, sa zdravljem, s prkosom, s veselošću, s radoznalošću.

Allons! Udaljimo se od svih formula,

od vaših formula, materijalistički popovi s potopirskim očima.

Trula lešina zakrčuje prolaz – pokop neće čekati, Allons! No ipak opominjem:

Moj suputnik treba najbolju krv, tetive, izdržljivost,

neka se niko ne izlaže kušnji, ako nema hrabrosti i zdravlja;

ne dolazi ovamo, ako si svoje najbolje već protraćio,

mogu doći samo oni koji dolaze sa zdravim i jakim tjelesima, ni bolesnici ni rakijaši ni veneričari ne smiju ovamo.

(Ja i moji ne uvjeravamo dokazima, prispodobama, srokovima, mi uvjeravamo svojom tjelesnom pojavom.)

XI

Slušaj! Bit ću iskren s tobom,

ne nudim stare glatke nagrade nego nove grube nagrade, takvi su dani koje moraš proživjeti;

nećeš zgrtati takozvano bogatstvo, rasipat ćeš darežljivom rukom sve što

zaslužiš i stečeš;

istom ćeš stići u grad kamo si bio određen, istom odsjedneš na svoje zadovoljstvo, kada ćete opozvati neodoljivi zov na odlazak,

oni koji ostaju iza tebe počastit ćete porugljivim smiješkom i porugama,

kakve god znakove ljubavi primiš, ti ćeš odgovoriti jedino sa strasnim cjelovima rastanka,

ti ne smiješ dopustiti da te zadrže oni koji pružaju svoje ruke raširene prema tebi.

XII

Allons! Za velikim Drugarima, jer ćemo njima pripadati!

I oni su također na putu – to su hitri i uzvišeni ljudi – to su najveće žene.

oni uživaju u zatišjima mora i u olujama mora, plovili su na mnogo brodova, prevalili mnogo milja kopna,

sviknuli se na mnoge daleke zemlje, sviknuli se navrlo udaljene stanove, pouzdavaju se u ljude i u žene, promatraju gradove, trude se u samoći, zaustavljaju se da promotre grmove, cvatove, školjke na obali,

plešu na vjenčanjima, cjelivaju nevjeste, ljubezno njeguju djecu, porañaju djecu, jesu vojnici ustanaka, stoje uz razjapljene grobove, spuštaju lijesove u njih, putuju kroz krug godišnjih doba, kroz godine, čudnovate godine, od kojih se svaka razvija iz prijašnje,

putuju kao da se u nekome društvu, to jest sa svojim vlastitim raznim fazama, zakoračuju iz skrovitih, neostvarenih dječjih dana,

putuju veselo sa svojom vlastitom mladošću, putuju sa svojim bradatim i smežuranim muževnim doba,

putuju sa svojim ženstvom, bujne, nenadmašne, zadovoljne, putuju sa svojom uzvišenom starošću muževnosti ili ženstva,

starošću spokojnom, otvorenom, širokom od ponosnoga daha svemira, starošću koja slobodno teče od dragocjene i sasvim bliske slobode smrti.

XIII

Allons! Prema onome što je bez kraja, kako bi bilo i bez početka,

da se izložimo koječemu, dnevnim skitnjama, noćnim odmaranjima,

a da sve utopimo u putovanje kojemu ono teži, i danima i noćima kojima ono teži,

pa i to samo zato, da i ovo utopimo u početak još većih putovanja,

da nigdje ne vidimo ništa nego što možeš dosegnuti i prestići, da ne osjećamo vremena ma kako dalekoga, osim što možeš dosegnuti i prestići,

da ne gledamo ni uz put ni niz put koji se ne proteže i ne čeka na tebe; koliko

god je dug, on se proteže i čeka na tebe,

i da ne vidimo nikakvoga bića, ni božjega ni ma koga drugoga, a da ti ne ideš tamo,

i da ne vidimo nikakav posjed, a da ga ti ne bi mogao posjedovati i uživati sve bez rada ili kupnje, kradući gozbu, ali ipak ne oduzimajući ni jednu česticu njemu,

da uzmemo najbolje od ratarova imanja i otmjenoga bogataševa ljetnikovca, od

čistih blagoslova sretno vjenčanoga para i od plodova voćnjaka i cvijeća vrtova,

da uzmemo ono što ti treba, iz gustih gradova kroz koje prolaziš, da bi mogao ponijeti sa sobom zgrade i ulice kasnije, kamo god pođeš,

da uzmeš ljubav svojih prijatelja na put sa sobom, bez obzira na to, što njih ostavljaš iza sebe,

da bi ti spoznao i sam svemir kao jedan put, kao mnogo putova, kao putove za patničke duše.

Sve se gubi pred napretkom duša,

svaka vjera, sve čvrste tvari, umjetnosti, vladavine – sve što je bilo i što jeste vidljivo na ovoj kugli zemaljskoj ili drugoj kugli nebeskoj, gubi se natrag u udupke i zakutke pred povorkom duša uzduž velikih putova svemira.

Za napredovanje duša ljudi i žena uzduž divnih putova svemira svaki drugi napredak je samo nužni znamen i potpora.

Uvijek budni, uvijek naprijed,

prekrasni, svečani, žalosni, povučeni, prevareni, mahniti, rogoborni, slabašni, nezadovoljni,

očajni, ponosni, tako nježni, bolesni, prihvaćeni od ljudi, odbačeni od ljudi. eno idu! Eno idu! Znam da idu, ali ne znam kamo idu,

ali znam da idu prema najboljemu – prema nečemu velikom.

Tko god ti bio, dođi amo! Bio čovjek, bila žena, dođi ovamo!

Ne smiješ ostati tu u kući da spavaš i planduješ, premda si je sagradio ili je sagrađena za tebe.

Izlazi iz mračna zatvora! Izlazi iz zaslona!

Ne vrijedi se protiviti, ja znam sve i to jasno kažem.

Prozri kroza se, grešna poput drugih,

kroz smijeh, plesanje, objed i večeru ljudi,

iza odijela i nakita, iza tih umivenih i odnjegovanih lica, prozri tajno šutljivo gađenje i očaj.

Ni muž ni žena ni prijatelj ne mogu uživati dosta povjerenja da čuju ispovijed, drugi ja, svačiji dvojnik, šulja se i sakriva,

bezobličan i bez rijači po ulicama gradova, uljudan i umiljat u sobama za primanje,

u željezničkim vagonima, na parobrodima, na javnome zboru, snalazi se u kućama ljudi i žena, za stolom, u ložnici, posvuda,

otmjeno odjeven, sa smiješkom na licu, uspravnim držanjem, sa smrću pod grudnim košem, s paklom u lubanji,

pod smokingom i u rukavicama, pod vrpcama i umjetnim cvijećem,

on se uljudno drži propisa doličnosti i ne govori ni jedne slovke o sebi, govori o svemu drugome, samo nikada o sebi.

XIV

Allons! Borbama i ratovima!

Cilj koji je naviješten ne može biti opozvan.

Jesu li prošle borbe uspjele?

Tko je uspio? Ti? Tvoj narod? Priroda?

Sad razumij me dobro – u biću je stvari predviđeno da se iz svakoga uživanja uspjeha, a svejedno koji je, mora poroditi nešto što će učiniti nužnom još veću borbu.

Moj je zov ratni zov, ja potpirujem djelatni ustanak, onaj koji ide sa mnom mora ići dobro naoružan,

onaj koji ide sa mnom ide često s oskudnom hranom, siromaštvom, ljutim neprijateljima, otpadnicima.

XV

Allons! Cesta je pred nama.

Sigurna je – prokušao sam je – moje su je noge zbiljski prokušale – ne daj da te zadrže!

Neka papir na stolu ostane neispisan, a knjiga na polici neotvorena !

Neka oruđe ostane u radioni! Neka novac ostane nestečen! Ostavi školu! ne osvrći se na učiteljev povik!

Neka propovjednik propovijeda na svojoj propovjednici! Neka odvjetnik brani

pred sudom, a sudac primjenjuje zakon.

Drugaru, pružam ti ruku.

Pružam vam svoju ljubav skuplju od novca,

ja dajem radije sebe nego propovijed ili zakon;

hoćeš li mi ti podati sebe? Hoćeš li doći da putuješ sa mnom? Hoćemo li mi biti jedna duša sve do kraja našega života?

(Preveo Tin Ujević)

 

Na stazama neutrvenim

 

Na stazama neutrvenim,

U rastinju uz rubove ribnjaka,

Begunac iz onog života što sebe izlaže, Od svih merila do sada objavljenih, od zadovoljstva, dobiti, prilagođavanja, Toga što suviše dugo sam duši nudio kao hranu;

Jasna su mi sada merila neobjavljena još, jasno mi je da se moja duša,

Da se duša čoveka u čije ime zborim naslađuje drugovima;

Ovde, u samoći, daleko od zveketa sveta, Gde odgovaram govoru jezika aromatičnih, Ne više u neprilici (jer na ovom skrovitom

mestu mogu da odgovaram onako kako se drugde ne bih usudio),

Snažno osećam život što sebe ne izlaže, a ipak sve ostalo u sebi sadržava,

Odlučio sam da danas pevam samo pesme o muškoj privrženosti,

Da ih puštam duž tog suštastvenog života, Ostavljajući dakle u nasledstvo znamenja atletske ljubavi,

Popodne ovog divnog septembra u mojoj četrdeset prvoj godini,

Nastavljam u ime sviju koji jesu ili su bili mladići

Da kazujem tajnu mojih noći i dana, Da slavim potrebu za drugovima

1860. 1867.

(Preveo Ivan V. Lalić)

 

Prelazak bruklinskom skelom

1

Plimo ispod mene! Gledam te licem u lice! Oblaci zapada – suncu je tamo ostalo pola sata – gledam i vas licem u lice.

Gomile ljudi i žena odevene u obična odela, kako mi se čudnima činite!

One stotine i stotine što prelaze skelama

na povratku kući meni se čudnijima čine nego što to pretpostavljate.

A vi koji ćete prelaziti sa obale na obalu posle više godina, više mi značite i

više ste u mojim razmišljanjima nego što to možete pretpostaviti.

2

Ta nedokučiva podrška što mi je pružaju sve stvari u svako doba dana,

Ta jednostavna, čvrsta, dobro povezana šema u kojoj sam razložen, svi su razloženi a ipak su deo šeme,

Sličnosti u prošlom i one u budućem, Divote nanizane kao biseri na najmanjim stvarima koje vidim i čujem, kada koračam po ulici ili prelazim preko reke,

Struja koja hita tako brzo i otplavljuje me daleko,

Oni drugi koji će da slede za mnom, veza između mene i njih,

Izvesnost tih drugih, život, ljubav, vid, sluh tih drugih.

Drugi će ući na kapije skele i preći sa jedne obale na drugu,

Drugi će motriti kako struji plima, Drugi će videti brodovlje Menhetna na

severu i zapadu i uzvisine Bruklina prema jugu i istoku,

Drugi će videti ostrva velika i mala, Za pedeset godina, drugi će ih videti prilikom prelaska, a suncu je ostalo pola sata,

Za stotinu godina, ili za koliko bilo

stotina godina, drugi će ih videti, Uživaće u sutonu, u nadolaženju struja plime i u povlačenju struja oseke ka moru.

3

Ne koristi ništa, vreme ni mesto – ne koristi udaljenost,

Ja sam sa vama, vi ljudi i žene jednu generaciju kasnije, ili čak mnogo generacija kasnije,

Upravo onako kako se vi osećate dok gledate reku i nebo, tako sam se i ja osećao,

Upravo kao što je bilo ko od vas jedan u živome mnoštvu, i ja sam bio jedan u mnoštvu,

Upravo kao što vas osvežava radost reke i sjajna plima, i mene je osvežavala,

Upravo kao što vi stojite naslonjeni na ogradu, a ipak hitate sa brzom strujom,

i ja sam stajao a ipak hitao,

Upravo kao što vi gledate bezbrojne katarke brodova i debele ventilacione cevi parobroda, i ja sam gledao.

I ja sam mnogo i mnogo puta prelazio reku od nekada,

Motrio decembarske galebove, video ih kako visoko u vazduhu lebde nepomičnih krila, njišući telima,

Video kako blistavo žutilo osvetljava delove njihovih tela, a ostalo ostavlja u jakoj senci,

Video ih kako obleću spore krugove i postepeno se pomiču prema jugu,

Video odraz letnjeg neba u vodi,

Oči mi bile zaslepljene treperavim tragom zraka,

Gledao sam fine centrifugalne paoke svetlosti oko obrisa moje glave na osunčanoj voñi,

Gledao izmaglicu na brežuljcima prema jugu i jugozapadu,

Gledao paru kako leti u runima ljubičasto osenčenim,

Gledao prema donjem zalivu da zapazim brodove u dolasku,

Video kako se približavaju, video na palubi one koji su mi bili blizu,

Video bela jedra škuna i šalupa, video brodove na sidrištu,

Mornare na poslu oko snasti ili gore kako jašu na krstovima jarbola,

Oble jarbole, zaljuljani pokret brodskih trupova, uske zmijaste zastavice,

Velike i male parobrode u pokretu, pilote u njihovim pilotskim kućicama,

Belu brazdu iza broda, brzi drhtavi kovitlac točkova,

Zastave sviju naroda, i kako se spuštaju u suton,

Talase izrezuckanih ivica u sumraku, vodu

točkom izdubljenu, radosne kreste i blistanje,

Vidik u daljini sve tamniji i tamniji, sive zidove granitnih skladišta uz dokove,

Nejasnu grupu na reci, veliki parni

remorker i tesno uz njega sa svake

strane šlepove, rboda sa senom, zakasnelu maunu,

Na susednoj obali vatre iz dimnjaka topionica, visoko i blistavo rasplamsane u noć,

Koje svetlucavo bacaju crne senke, istaknute

pomamno crvenom i žutom svetlošću, preko krovova kuća i dole u klance ulica.

4

Sve to, i sve drugo, meni je značilo isto što i vama,

Mnogo sam voleo te gradove, mnogo voleo brzu i dostojanstvenu reku,

Ljudi i žene koje sam video behu mi svi bliski,

Drugi isto tako – drugi koji se osvrću na mene jer ja sam radosno gledao njih u budućnosti

(Doći će vreme, premda ja zastajem ovde danas, i noćas).

5

Šta je to onda između nas?

šta je zbir svih tih stotina godina izmeñu nas?

Šta je da je, ne koristi – udaljenost ne koristi, i mesto ne koristi,

I ja sam živeo, Bruklin prostranih bregova beše moj,

I ja sam koračao ulicama ostrva Menhetn i kupao se u vodama oko njega,

I ja sam osećao u sebi micanje čudnih, nenadnih pitanja.

Po danu usred mnoštva ljudi ponekad bi me spopadala,

Dok koračam kući kasno u noć ili dok u krevetu ležim ona bi me spopadala,

I mene je zbunjivao taj tok u večnoj otopini,

I ja sam sticao svojebitnost od svoga tela, Znam da jesam telom svojim određen i znao sam da ću biti telom svojim određen.

6

Ne padaju samo na vas tamne krpe,

Tama je odozgo bacala svoje krpe i na mene, Najbolje delanje moje činilo mi se prazno i podozrivo,

Velike moje misli, kako sam ih cenio, nisu li one zapravo oskudne?

Niti to samo vi znate šta je to biti zao,

Ja sam onaj koji je znao šta je to biti zao, i ja sam pleo stari čvor protivurečnosti, Brbljao sam, crveneo, zamerao, lagao, krao, gunđao,

Prevaran bivao, srdit, pohotan, imao vrele želje koje se nisam usuđivao izgovoriti, Bivao ćudljiv, tašt, lakom, plitak, lukav, kukavica, zloban,

Kurjak, zmija, vepar, neželjeno u meni. Prevaran pogled, površna reč, preljubna želja, neželjeno,

Odbijanja, mržnje, odgađanja, podlost, lenost, a sve to neželjeno,

Bio sam jedno sa ostalima, sa danima i zbivanjima svih ostalih,

Zvali su me najprisnijim mojim imenom jasni i glasni glasovi mladića, kad bi

me opazili kako se približavam ili prolazim,

Osećao sam, dok stojim, ruke njihove na svom vratu, ili kako se meso njihovo nehajno naslanja o mene dok sedim,

Video mnoge koje sam voleo, na ulici ili na skeli ili na javnom skupu, no nisam im rekao ni reči,

Živeo sam isti život sa ostalima, isti taj stari smeh, grizodušje, spavanje,

Igrao ulogu koja se još uvek seća glumca ili glumice,

Istu staru ulogu, ulogu koja je ono šta od

nje napravimo, velika koliko mi to hoćemo,

ili mala koliko hoćemo, ili velika i mala.

7

Još više vam se približavam,

Koliko sada mislite o meni, toliko sam ja o vama – zalihe sam svoje spremao unapred,

Razmišljao sam dugo i ozbiljno o vama pre nego što ste rođeni bili.

Ko bi mogao znati šta će da mi se vrati? Ko zna da ja u ovome uživam?

Ko zna da ja i pored sve udaljenosti zapravo vas sada gledam, makar da me ne možete videti?

8

Ah, šta za mene ikada veličanstvenije može biti nego Menhetn obrubljen katarkama? Reka i suton i talasi plime izrezuckanih ivica?

Galebovi zanjihanih tela, brod sa senom u sumraku, i zakasnela mauna?

Koji bogovi mogu nadvisiti ove što tapšu me po ruci i glasovima koje volim zovu me naglo i glasno najprisnijim mojim

imenom dok im prilazim?

Šta je tananije od onoga što me vezuje za tu ženu ili muškarca koji me gleda u lice?

Onoga što me sada sa vama stapa i smisao moj u vas izliva?

Shvatamo dakle, zar ne?

Niste li prihvatili ono što obećah, i ne spominjući?

Ono što učenje nije moglo poučiti – što propoved nije mogla postići postignuto je, zar nije?

9

Teci samo, reko! Struji sa plimom i otiči sa osekom!

Radujte se samo, talasi sa krestama i ivicama izrezuckanim!

Blistavi sutonji oblaci!

Sjajem svojim

natopite mene, ili ljude i žene generacijama potele mene!

Prelazite s jedne obale na drugu, bezbrojna mnoštva putnika!

Osovite se, visoki jarboli Manahate! Osovite se, lepi bregovi Bruklina! Damaraj, mozgu zbunjeni i radoznali! Izbacuj pitanja i odgovore!

Lebdi ovde i svugde, večni plovče objašnjenja!

Zurite oči zaljubljene i žedne, u kući, ili na ulici, ili na javnom skupu!

Oglasite se, glasovi mladića! Zovite me

glasno i muzikalno najprisnijim imenom! Živi, živote stari!

Igraj ulogu koja se

seća glumca ili glumice! Igraj staru ulogu! Ulogu što velika je ili

mala, prema tome šta ko od nje napravi! Razmislite, vi koji me istražujete, da li

je moguće da vas na neznani neki način gledam;

Budi čvrsta, ogrado nad rekom, da oslonac pružiš onima što se dokono naslanjaju,

a ipak hitaju sa strujom što hita; Letite samo, ptice morske!

Letite postrance

ili kružite u krugovima velikim visoko u vazduhu;

Vodo, primi letnje nebo i verno ga drži sve

dok sve oči što nadole motre ne uzmognu da ga preuzmu od tebe!

Razilazite se, fini paoci svetlosti, iz obrisa moje glave, ili bilo čije, na

osunčanoj vodi!

Dolazite, brodovi iz donjeg zaliva! Prolazite uz i niz reku škune, šalupe, maune belih jedara!

Lepršajte, zastave svih naroda! Neka vas propisno spuste u suton!

Plamsajte visoko vatrama vašim, dimnjaci topionica!

Bacajte crne senke u sumrak! Bacajte svetlost crvenu i žutu preko vrhova kuća!

Pojave sadašnje ili odsadašnje, ukažite šta ste, Ti neophodni velu, obavijaj i dalje dušu, Oko tela moga za me, i tela vašeg za vas, neka lebde naši mirisi najbožanskiji, Bujajte gradovi – donosite vaše tovare,

vaše prizore, vi reke obilne i dovoljne, Rasprostranjuj se, biće od kojeg možda ništa drugo duhovnije nije,

Ostanite na svojim mestima, predmeti od kojih ništa drugo trajnije nije.

čekali ste, uvek vi čekate, vi nemi, lepi pomoćnici,

Primamo vas najzad slobodna razbora i nezasiti smo odsada,

A ni vi nećete više moći trag da zametnete, ili da nam sebe uskratite,

Mi vas koristimo, i ne odbacujemo vas –

usađujemo vas trajno u sebe.

Ne dokučujemo vas – volimo vas – u vama je i savršenstvo,

Vi večnosti prinosite vaše delove, Veliki ili mali, vi prinosite vaše delove duši.

(Preveo Ivan V. Lalić)

 

Pjesma o okretanju zemlje

I

Pjesma o okretanju zemlje i o riječima koje njoj pristaju,

jesi li mislio da su to riječi ovi ravni stihovi? One krivulje, uglovi, tačkice? Ne, to nisu riječi, bitne riječi jesu u tlima i u moru, one su u zraku, u tebi su.

Jesi li pomislio da su to riječi, ti ugodni zvuci iz usta tvojih prijatelja? Ne, zbiljske riječi još su ugodnije od njih.

Ljudska tjelesa jesu riječi, mirijade riječi,

(u najboljim pjesmama opet se javlja tijelo, muško ili žensko, lijepo izgrañeno, prirodno, živo, svaki dio shodan, djelatan, prijemljiv, bez srama ili povoda sramu).

Zrak, zemlja, voda, vatra – to jesu riječi.

I ja sam jedna riječ s njima – moja se svojstva isprepliću s njihovima – moje ime za njih ne znači ništa, pa da ga izgovore na tri tisuće jezika, šta bi zrak, zemlja, voda, vatra znali o mojem imenu?

Zdravo obličje, prijateljske ili zapovjedne kretnje jesu riječi, izrazi  značenja, dražesti što ispunjaju same poglede nekih ljudi i žena jesu također izrazi i značenja.

Izgradnju duša izvršuju ove nečujne riječi zemlje,

majstori znaju riječi zemlje i upotrebljuju ih češće od čujnih riječi.

Oplemenjivanje je jedna od riječi zemlje, zemlja niti zapinje niti se žuri,

ona nosi sve osobine raštenja, sile skrivene u sebi već od svojeg iskona,

ona nije samo upola lijepa, nedostaci i izrasline pokazuju upravo toliko ljepote kao i njena savršenstva.

Zemlja ne zadržava ništa za se, dosta je darežljiva, istine zemlje neprestano čekaju, pa nisu ni tako skrivene, one su mirne, tanane, neprenosive tiskom,

one su istočene kroz sve stvari i same od svoje volje podaju, primivši osjećaj i poziv, ja objavljujem očitovanja,

ja ne govorim, ali ako me ne čuješ, od kakve sam ti koristi? Ako ne porađam, ne popravljam, od kakve sam koristi?

(Accouchez! Accouchez! Hoćeš li da tu u tebi istrune tvoj vlastiti plod? Hoćeš li tu čučati i daviti?)

Zemlja se ne pravda,

ne razmeće se velikim riječima, nema dogovora,

ne skici, ne žuri se, ne uvjerava, ne prijeti, ne obećava, ne pravi razlikovanja, nema vidljivih grešaka,

ne zaključava ništa, ne uskrajuće ništa, ne isključuje nikoga,

od svih moći, predmeta, stanja koja očituje, ne isključuje nikoga.

Zemlja se ne izlaže niti se usteže da se izloži, još posjeduje pod korom, pod korom glasne zvukove, uzvišeni zbor junaka, bugarenje robova,

umiljavanja ljubavnih parova, kletve, hropac umiranja, smijeh mladosti, glasove trgovačkoga pazarenja, glasnu viku mešetara,

pod korom su te sadržajne riječi koje nikada ne iznevjeruju.

Za svoju djecu riječi rječite nijeme velike majke nikada ne presahnu, istinite riječi ne presahnu, jer ne izostaju ni kretanja ni razmatranja,

tako i dan i noć ne prestaju, i naše duže putovanje ne prestaje.

Jedna od beskrajnih sestara, iz neprestanoga kola sestara, centripetalnih i centrifugalnih sestara, starijih i mlađih sestara,

ta lijepa sestra koju poznajemo pleše s drugima u prostor.

Sa svojim širokim leñima prema svakom gledaocu,

s čarobnošću mladosti i jednakom čarobnošću starosti,

sjedi ona koju ja takoñer ljubim kao i druge, sjedi spokojna,

diže u ruci nešto slično ogledalu, dok njene oči odsijevaju natrag s njega, gleda, dok sjedi, ne poziva nikoga, ne odbija nikoga,

drži neumorno danju i noću ogledalo pred vlastitim licem.

Viđeni izbliza ili viđeni izdaleka,

tačno se javljaju svaki dan dvadeset i četiri sata pred javnošću,

redovito se približavaju ili nestaju sa svojim drugovima ili jednim drugom, gledajući ne sa svojim licima nego s licima onih koji su s njima,

s licima djece ili žena ili s muškim licem,

s otvorenim licima životinja ili beživotnih stvari,

s krajolicima ili vodama ili s krasnim izgledom neba,

s našim licima, mojim i tvojim, koja ih vjerno odražavaju,

neizostavno se svaki dan javljaju pred javnošću, ali nikada dva puta u istoj pratnji.

Grleći čovjeka, grleći sve, odmiče njih trista šezdeset i pet neodoljivo oko sunca, grleći sve, blažeći, podupirući slijedi ih ukorak trista šezdeset i pet izdanaka prvoga, sigurni i nužni kao ono.

Postojano se rušeći dalje, ne bojeći se ničega,

uvijek odolijevajući sjaju sunca, oluji, studeni, vrućini, kružeći pod bremenom, još nasljeđujući ostvarenje i određenje duše,

još ulazeći u tečnu prazninu oko sebe i pred sobom i dijeleći je, ne prezajući od zapreka, ne bacajući sidro, ne udarajući u hrid,

hitar, zadovoljan, srećan, neoštećen, bez ikakvoga gubitka, sposoban za sve i spreman u svako vrijeme da položi strogi račun, božanski brod jedri božanskim morem.

II

Tko god ti bio! Kretnje i razmatranja jesu navlas za te, božanski brod jedri božanskim morem za te.

Tko god ti bio! Ti si onaj ili ona, za kojega je zemlja kruta i tečna, ti si onaj ili ona, za kojega sunce i mjesec vise na nebu,

ni za koga većega od tebe nisu dane sadašnjost i budućnost, ni za koga većega od tebe ne postoji besmrtnost.

Svaki za se i svaka za se glasi riječ prošlosti i sadašnjosti i istinska riječ besmrtnosti;

nitko ne može sticati za drugoga – ama nitko, nitko ne može rasti za drugoga – ama nitko.

Pjesma je za pjevača i vraća se najviše njemu, učenje je za učitelja i vraća se najviše njemu, ubojstvo je za ubojicu i vraća se najviše njemu, kraña je za lupeža i vraća se najviše njemu, ljubav je za ljubavnika i vraća se najviše njemu,

dar je za darovatelja i vraća se najviše njemu – tako je neminovno,

govor je svojstvo govornika, gluma glumca i glumice, a ne slušateljstva, i ni jedan čovjek ne razumije nikakvu veličinu i dobrotu osim svoje,

ili značenja svoje.

III

Kunem se, da će zemlja izvjesno biti savršena za onoga ili za onu koji bude potpun,

zemlja ostaje rastrgana  i raskomadana samo za onoga ili onu koji ostaje izmrvljen i slomljen.

Kunem se, da nema te sile ni moći koje se ne takmiče s onima zemlje,

ne može biti nikakve znatnije teorije, ako ne potkrepljuje teoriju zemlje, nikakva politika, pjesma, vjera, vladanje i tako sve dalje, ne važe dok se ne usporede s prostranošću zemlje,

dok se ne ogledaju s tečnošću, životnošću, nepristranošću, ispravnošću zemlje.

Kunem se, počinjem da gledam ljubav sa slađim grčevima nego ih ljubav uzvraća,

to je nova ljubav koja suspreže sebe, koja nikada ne poziva i ne odbija. Kunem se da počinjem shvaćati tek malo ili ništa u čujnim riječima.

Sve se ujedinjuje prema objavi neizrečenih značenja zemlje, prema onome koji pjeva pjesme o tijelu i o istinama zemlje,

prema onome koji sastavlja rječnike riječi, koje tisak ne može okaljati.

Kunem se da vidim što je bolje nego reći najbolje, to je uvijek ostaviti najbolje nerečeno.

Kada se latim da kažem najbolje, otkrijem da ne mogu.

Moj je jezik nepokretan na svojem ždrijelu, moj dah uskraćuje posluh svojim organima, ja zanijemim.

Najbolji smisao zemlje ne može biti nikako rečen, najbolje je sve ili ništa, nije ono što ste predviđali, to je jeftinije, lakše, bliže,

stvari nisu uklonjene s mjesta koje su prije zauzimale,

zemlja je upravo onoliko izvjesna i neposredna kako je bila prije,

činjenice, vjere, poboljšice, politika, poslovi jesu isto tako zbiljski kao i prije, ali duša je također zbiljska, ona je očigledna i izravna,

nju nije utvrdilo umovanje ni ikakav dokaz, nju je utvrdilo nepobitno rastenje.

IV

Neka ovo bude jeka glasovima duša i riječima duša. (Da to nije jeka riječima duša, pa šta bi onda i bilo? Da se tebe napose ne tiče, pa šta bi onda i bilo?)

Kunem se da odsada više neću nikad imati posla s vjerom što govori ono najbolje,

imat ću posla samo s onom vjerom što najbolje ostavlja nerečeno.

Govorite dalje, govorljivci! Pjevajte dalje, pjevači! Kopajte! Oblikujte! Slažite riječi zemlje!

(Preveo Tin Vujević)

whitman276

 

Strujanje mora

 Iz kolevke što se beskonačno ljulja

Iz kolevke što se beskonačno ljulja, Iz grla kosa, muzikalnog čunka,

Iz ponoći Devetog meseca,

Nad jalovim peskom i nad poljima dalje, gde je dete koje napušta postelju

lutalo samo, gologlavo, bosonogo, Sa visina pokislog nimbusa,

Iz dubina mistične igre senki što se prepliću i svijaju kao da su žive,

Iz krpica grmlja vresa i kupine,

Iz sećanja ptice koja mi je pojala,

Iz tvojih sećanja tužni brate, iz nestalnih uzleta i padova koje sam čuo,

Ispod tog žutog poznog polumeseca nabubrelog kao od suza,

Iz tih početnih zvukova žudnje i ljubavi tamo u magli,

Iz hiljade odziva nepresušnih moga srca, Iz bezbroja odonud potaknutih reči,

Iz reči koja od svih je najsnažnija i najslađa,

Iz svega toga što evo postaje sada na pozorje da se vraća,

Kao jato što cvrkuće, uzdiže se il’ nad glavom proleće,

Rodom ovamošnji, pre no što sve mi ne izmakne, užurbano,

Čovek, ali po suzama ovim dečak maleni ponovo,

Bacajući se na pesak, oči u oči s talasima,

Ja, pojac bolova i radosti, ujedinitelj ovoga sa onim posle,

Shvatajući znak da sve to upotrebim, ali hitro se vinuvši nad sve to,

Uspomenu jednu pevam.

Nekada Paumanok,

Kada je miris jorgovana bio u vazduhu i trava Petog meseca je rasla,

I gore uz ovu obalu morsku u nekom grmu vresa,

Dva pernata gosta iz Alabame, dvoje zajedno, I njihovo gnezdo, i četiri svetlozelena

jajeta sa smeñim mrljama,

I svakoga dana mužjak tamo i amo uvek u blizini,

I svakoga dana ženka leži na gnezdu, tiha, sjajnih očiju,

I svakoga dana ja, radoznali dečak, nikada suviše blizu, nikada da ih smetam,

Oprezno virim, upijam, prevodim.

Sijaj! Sijaj! Sijaj!

Sipaj toplotu svoju, – veliko sunce! Dok sunčamo se, nas dvoje zajedno. Dvoje zajedno!

Duvajte vetrovi južni, il’ duvajte vetrovi severni,

Dan da se beli ili noć da se crni,

U zavičaju, ili mnogo reka i gora za zavičajem,

Sve vreme pevajući, ne mareći za sve vreme

Dok smo nas dvoje zajedno.

Sve dok iznenada,

Ubijena možda, neznano drugu njenom,

Pre podne jedno ženka nije legla na gnezdo, Niti se vratila to popodne, niti sledeće,

Niti se ikada pojavila opet.

I od tada celog leta u zvuku mora,

I noću pod punim mesecom u mirnije vreme, Iznad promuklog talasanja mora

Il’ u dnevnom lepršanju od vresa do vresa,

gledao sam, slušao povremeno preostalu pticu, mužjaka,

Samotnoga gosta iz Alabame.

Duvajte! Duvajte! Duvajte!

Razvihorite se vetrovi morski duž obale

Paumanoka;

Čekam i čekam dok mi drugaricu ne vratite.

Da, dok su blistale zvezde,

Čitavu noć je na kraku mahovinom obraslog stuba,

Dole, skoro sred pljuskanja talasa

Sedeo samotni pevač čudesno mameći suze. Zazivao je drugaricu svoju,

Lio značenja koja ja, od svih ljudi, znam. Da, brate moj, znam,

Ostali možda ne, no ja sam svaki zvuk sačuvao,

Jer često sam tamno uz žal se šuljao,

Tiho, zrake meseca obilazeći, sa senkama se stapajući,

A prisećam se sada nejasnih oblika, odjeka,

zvukova i uzdaha po vrsti i redu,

Belih ruku dole u talasima na žalu što vitlaju neumorno,

Kada sam, bosonogo dete, s lepetom vetra u kosi,

Slušao dugo, dugo.

Slušao da sačuvam, pevam, a sada prevodim zvuke,

Sledim tebe, mog brata.

Stišaj! Stišaj! Stišaj!

Val iza vala val stišava blizak,

Pa opet za njim drugi grli i pljuska, svi bliski,

No ljubav moja ne stišava mene, ne mene. Nisko mesec visi, digao se kasno,

Zaostaje – o, mislim da težak je od ljubavi, ljubavi.

O, mahnito nadire more na kopno

S ljubavlju, ljubavlju.

O noći! Ne vidim li to ljubav moju kako mi leprša medu talasima?

Šta je to malo i crno što vidim tamo u belini?

Glasno! Glasno! Glasno!

Glasno te zazivam, ljubavi moja!

Visoko i jasno odapinjem glas preko talasa, Ti znaš svakako ko je, ko je tu,

Moraš znati ko sam, ljubavi moja.

Meseče nisk!

Kakva je to tamna mrlja na tvom žutilu mrkom?

O to je oblik, oblik drugarice moje!

O meseče nemoj dalje da mi je zadržavaš. Zemljo! Zemljo! O zemljo!

Gdegod se okrenem pomislim, o mogla bi da mi drugaricu vratiš samo da hoćeš,

Jer skoro siguran sam da mutno je vidim gde god gledam.

O zvezde na izlasku!

Možda će ona koju toliko volim da izañe, izañe s vama.

O grlo! O drhtavo grlo! Zazvuči jasnije vazduhom! Prodri kroz šume, kroz zemlju,

Ona koju želim zacelo negde sluša, da ulovi te.

Sipaj slavopojke!

Samotno tu, slavopojke, noći! Slavopojke samotne ljubavi! Slavopojke smrti!

Slavopojke pod tim tromim žutim krnjim mesecom!

O, pod tim mesecom gde je skoro u more klonuo!

O, bezobzirne, očajne slavopojke.

Al tiho! Spusti se nisko! Tiho! Da mrmorim samo,

A ti pričekaj za tren, ti more promuklo zvučno,

Jer mi se čini da negde čujem odziv drugarice moje,

Tako slabo, tiho moram, tiho da slušam, Al ne sasvim tiho, jer onda možda neće odmah mi doći.

Amo, ljubavi moja! Ovde sam, ovde!

Zvukom ovim točno suzdržanim objavljujem se tebi,

Ovaj nežni zov za tebe je, ljubavi moja, za tebe.

Nemoj da te nešto drugamo odmami, To je zvižduk vetra, nije to moj glas, To samo vihori, vihori pena morska, To su senke lišća.

O tmino! O uzalud!

O, vrlo sam bolan i jadovan.

O, smeñi oreol na nebu, oko meseca što klone u more!

O, uskomešani odrazi u moru! O grlo! O zatreptalo srce!

A ja uzalud, uzalud pevam cele noći.

O prošlosti! O srećni živote! O pesme radosti!

U vazduhu, u šumama, nad poljima, Voljen! Voljen! Voljen! Voljen! Voljen!

Al nema mi drugarice više, nema je sa mnom više!

Nas dvoje nismo zajedno više!

Arija tone,

Dok se sve drugo nastavlja, zvezde sijaju, Vetrovi duvaju, zvuci ptice neprekidno odjekuju,

Srditim jecanjem jarosna stara majka neprestano ječi,

Na pesku sive obale Paumanoka, i šušti i praska,

Žuti polumesec uvećan, naginje se, klonuo, skoro da lice mora dodiruje,

Dečak u zanosu, stopalima bosim talase, kosom vazduh miluje,

Ljubav u srcu dugo zatvorena sada slobodna, sada provaljuje burno,

Značenje arije uši, duša hitro sleže, čudne suze niz obraze brzaju,

Taj razgovor tamo, utroje, gde svako svoje izriče,

U podzvuku divlja stara majka koja neprestano jeca,

Duši dečakovoj sumorno pitanja otkucava, tajnu neku

Utopljenu sikće pesniku na prvom koraku.

Demone ili ptico! (reče duša dečakova) Da li zaista drugarici svojoj pevaš? Ili u stvari meni?

Jer ja, koji bejah dete, jezika usnula, ja sam te sada čuo,

Sada u magnovanju znam zašto jesam, ja budan,

I već je evo hiljadu pevača, hiljadu pesama, jasnijih, glasnijih i žalosnijih nego što je tvoja,

Hiljadu je odjeka raspevanih počelo u meni živeti, da nikada ne umre.

O ti pevaču usamljeni, što pevaš sam, a mene zasnivaš,

O, usamljenog mene koji slušam, nikada neću prestati da tebe vekovečim,

Nikada više umaknuti neću, nikada više odjecima,

Nikada više krici ljubavi nezadovoljene neće izvan mene biti,

Nikada mi više dozvoliti da ono spokojno

dete budem, koje bejah pre svega što je tamo,

Pokraj mora ispod žutog i klonulog meseca, Glasnik tamo raspirio, oganj, slatki pakao iznutra,

Neznanu žudnju, sudbinu moju.

O, daj mi ključ! (on vreba ovde negde u noći) O, ako mi je toliko namenjeno, daj mi i više još!

Reč jednu, znači (jer ja ću osvojiti je)

Reč konačnu, vrhovnu, nad svim drugim, Tananu, vinutu – šta je? – slušam;

Da li vi je šapćete, i uvek jeste, talasi morski?

Je li to kažu vaši tačni rubovi i pesak mokri?

A na to u odgovor more, Bez oklevanja, bez žurbe,

Prošapta mi kroz noć, i vrlo jasno pre zore,

Prošušta mi tihu i slatku reč smrt, Pa opet smrt, smrt, smrt, smrt,

Sikćući melodiozno, ni kao ptica, ni kao

srce moje dečje probuđeno,

Već rubom bliskim kao da meni samo do nogu žubori,

Puzeći uporno do ušiju mojih, oplakujući me blago,

Smrt, smrt, smrt, smrt, smrt. A ja to ne zaboravljam,

Nego stapam pesmu mog tamnog demona i brata,

Koju mi pevaše na mesečini na sivom žalu Paumanoka,

Sa hiljadom slučajnih pesama u skladu, Mojih pesama od toga časa probuđenih, A sa njima ključ, reč iz talasa,

Reč najslađe pesme i pesama sviju,

Tu snažnu i divnu reč što je, do nogu mi puzeći,

(Ili kao neka starica koja kolevku ljulja, u ljupke haljine omotana, u prikrajku sagnuta)

More prošaptalo meni.

(Preveo Ivan V. Lalić)

 

Na palubi za kormilom jednog broda

Na palubi za kormilom jednog broda, Mladi kormilar pažljivo krmani.

Kroz maglu pred obalom nekom turobno zvoni

Zvono na bovi – o, zvono opomene, talasima zaljuljano.

O, ti zaista dobro opominješ, zvono što uz morske grebene zvoniš.

Zvoniš, zvoniš, da brod opomeneš gde mu je brodolom.

Jer kao na uzbunu, o kormilaru, ti pažnju obraćaš na glasnu opomenu,

Zaokret pramca, natovareni brod menja kurs i žuri dalje pod sivim svojim jedriljem,

Lepi i plemeniti brod sa čitavim svojim dragocenim bogatstvom žuri dalje radosno i bezbedno.

Ali, o brode, besmrtni brode! O brode na brodu!

Brode tela, brode duše, koji ploviš, ploviš, ploviš.

1867.-1871.

(Preveo Ivan V. Lalić)

      Bubnjevi u povečerje

  Vidar

 I

Pogrbljeni starac dolazim među nova lica,

gledajući na prošle godine sabirem ih u odgovoru djeci,

mladići i djevojke koji me ljube kažu: “Deder, pripovjedajte nam, stari.” (Raspaljen i ljutit, htio sam da udarim na uzbunu i tražim nemilosrdni rat, ali su me brzo prsti iznevjerili, lice se pognulo i ja se pomirio s time,

da sjedim kod ranjenika i da ih njegujem ili da šutljivo motrim mrtvace);

godine su prošle od tih dogañaja, od tih bijesanih strasti, od tih raznolikih zgoda,

od tih nenadmašenih junaštava (jedna je strana bila tako hrabra, druga je bila jednako hrabra);

“Sada opet svjedoči, opisuj najmoćnije vojske zemlje.

I što si vidio da nam ispričaš od tih i tako snažnih čudesnih vojska? Što se u te usjeklo najtrajnije i najdublje? Od čudnih naglih bježanja, od teških okršaja ili strahovitih opsada što ostaje najdublje?”

II

O djevojke i mladići koje ja ljubim i koji mene ljubite,

vaša pitanja o tim mojim danima dozivaju naprasite i najčudnije u naš razgovor. Žustar vojnik, nakon dugoga stupanja dolazim pokriven znojem i prašinom, doñem u pravi čas, pohitam u borbu, glasno kričim u hitnji uspješnoga juriša,

uñem u osvojene utvrde – no gle, poput brze rijeke one nestaju,

prođem dalje i one nestaju – ne zadržavam se na vojničkim pogibeljima ni vojničkim radostima,

(ali sjećam se dobro – mnogo odricanja, malo radosti, svejedno sam bio zadovoljan).

Ali u muku, u snoviđenjima,

dok i dalje traje svijet sticanja, varavog sjaja i veselja,

tako se brzo zaboravlja što je prošlo, a valovi brišu otiske s pijeska, vraćajući se sa klecavim koljenima ja ulazim na vrata (ostanite, života vam,

ovdje koji god jeste, slijedite bez buke i ne budite malodušni). Noseći ovoje, vodu i spužvu

ravno i brzo idem svojim ranjenicima,

onamo gdje leže na tlu doneseni poslije bitke,

gdje njihova neprocjenjiva krv rumeni travu i tlo,

ili odlazim k redovima bolničkih šatora ili u bolnicu pod krovom, vraćam se opet dugim redovima (kreveta s jedne i s druge strane,

pristupam svima i svakomu jednome za drugim, nikoga ne preskačem;

za mnom ide pomoćnik i drži korito, on nosi čabar za nečistoću,

koji će uskoro biti ispunjen zgrušanim krpama i krvlju, ispražnjen, pa opet ispunjen.

Idem naprijed, stanem,

drhtavim koljenima i čvrstom rukom da vidim rane,

ja sam čvrst prema svakomu, muke jesu ljute, ali neminovne, jedan okreće k meni svoje umolne oči – ubogi dječače! Nisam te nikada poznavao,

ali mislim da u ovome času ne bih oklijevao da umrem za te, ako bi te to spasilo.

III

Dalje i dalje idem ja! (otvarajte se, vrata vremena! Otvarajte se, bolnička vrata!)

Vežem smrskanu glavu (uboga, prosječena ruko, ne otrgni prevoj). Ispitujem vrat konjanika koji je zrno proburazilo

disanje teško hropće, oko je već pocaklenilo, no život se uporno rve

(dođi, slatka smrti! Usliši, lijepa smrti! Iz milosrđa brzo dođi).

Od krnje podlaktice, jer je ruka odrezana,

ja skidam zgrušanu krpu, uklanjam sluz, ispirem krv i sukrvicu,

natrag na svoje uzglavlje vojnik se savija sa zgrbljenim vratom i glavom koja pada na stranu,

njegove su oči zatvorene, njegovo je lice blijedo, on se ne odvažuje pogledati na krvavi kus

i još nije zagledao na nj.

Ja vidam ranu u boku duboko, duboko.

No samo još za dan ili dva, jer vidim da je sklop uništen i propao i vidim boju lica žutoplavu.

Vidim probušeno rame, nogu s ranom od hica,

čistim jednu s glodovim i trulim gnjiležom, tako gadljivim, tako ružnim,

dok pomoćnik stoji odostrag pokraj mene i drži korito i čabar. Ja sam vjeran dužnosti, ja ne popuštam,

izlomljeno stegno, koljeno, ranu u trbuhu,

njih i sve drugo ja vidim s bešćutnom rukom (pa ipak duboko u mojoj grudi vatra, žarki plamen).

IV

Tako u tišini, u snoviñenjima

osvrćući se i sabirući uspomene provlačim se svojim putem kroz bolnice, ozlijeñene i ranjene umirujem rukom koja utažuje,

kod nespokojnih ostajem čitavu tamnu noć, neki su tako mladi, mnogi pate tako mnogo, ja se sjećam slatkih i žalosnih doživljaja

(mnogo se vojničkih raznježenih ruku obavilo i počinulo oko njegova vrata,

mnogi vojnički cjelov traje na tim vlasatim usnicama).

(Preveo Tin Ujević)

 

Čudesa

Molim, tko tako mnogo cijeni jedno čudo?

Što se mene tiče, ja i ne znam za drugo nego za čudesa, bilo da se šetam ulicama Manhattana

ili da usmjerim pogled povrh krovova kuća prema nebu, ili da bosonog gazam uz žalo taman po rubu vode,

ili da stojim pod stablima u šumama,

ili da danju ćaskam s nekim koga ljubim, ili da noću spavam u krevetu s nekim koga ljubim,

ili da s nekim drugim sjedim za stolom za objedom,

ili da gledam na nepoznate osobe koje se voze sučelice meni u kolima, ili da motrim medne pčele zaposlene u ljetno prijepodne oko ulišta,

ili životinje koje pasu po poljima,

ili ptice ili čudesnost kukaca u zraku,

ili čudesnost zalaska sunca ili onu zvijezdu što sja tako spokojno i sjajno, ili prekrasnu nježnu tanku krivinu mlađa u proljeće;

to i ono drugo, jedno i sve, jesu za mene čudesa,

cjelina stoji u vezi, pa ipak je svaka pojava zasebna i na svojem mjestu. Za me je svaki sat svjetlosti i mraka čudo,

svaki kubični palac prostora je čudo,

svaki četvorni metar zemaljske površine zastrt je čudesima, svaka stopa nutrine zemlje vrvi čudesima.

Za me je more neprestano čudo,

ribe što plivaju – hridine – bibanje valova – brodovi

s ljudima na njima: kakvih čudnijih čudesa može biti?

Preveo Tin Ujević

braham Lincoln by Alexander Hesler (1823-July 4th, 1895):taken in Springfield, Illinois on June 3, 1860: vintage platinum print © 1881 by George Bucher Ayres: print from late 1890’s: Meserve #26|Ostendorf #26" One of the most famous Walt Whitman poems, "O Captain! My Captain!", eulogizing the death of this American president, was written by Whitman in 1865: from: PhotoSeed Archive

braham Lincoln by Alexander Hesler (1823-July 4th, 1895):taken in Springfield, Illinois on June 3, 1860: vintage platinum print © 1881 by George Bucher Ayres: print from late 1890’s: Meserve #26|Ostendorf #26″ One of the most famous Walt Whitman poems, “O Captain! My Captain!”, eulogizing the death of this American president, was written by Whitman in 1865: from: PhotoSeed Archive

SJEĆANJA NA PREDSJEDNIKA LINKOLNA

 Poslednji put kad cvetao je jorgovan u dvorištu

 l

Poslednji put kad cvetao je jorgovan u dvorištu,

A velika je zvezda rano klonula na zapadu, na noćnom nebu,

Tugovah, a opet tugovaću s prolećem, s veonim povratnikom.

Proleće, večni povratnice, trojstvo mi izvesno donosiš,

Jorgovan u cvetanju trajnom i zvezdu što klone na zapadu,

I misao na njega, koga volim.

2

O moćna zvezdo na zapadu pala!

O senke noćne – o mrka, suzna noći! O velika zvezdo nestala – o ta crna

tmuša što skriva zvezdu!

O te svirepe ruke što nemoćna me drže

– o bespomoćna dušo moja!

O uokrug taj okrutni oblak što neće dušu da mi pusti.

3

U dvorištu pred starom jednom kućom na farmi, blizu okrečene ograde od kolja Grm jorgovana stoji, ižđikao, sa srcastim lišćem bogato zelenim,

Sa mnogo šiljatih cvati uspravljenih

lomno, sa mirisom snažnim koji volim,

A svaki list je čudo – i sa tog grma u dvorištu

Sa cvatima nežnih boja i srcastim lišćem bogato zelenim,

Odlamam grančicu i na njoj cvet.

4

U močvari, u zabitnom skrovištu, Plaha i skrivena ptica ćurliče pesmu. Usamljeni drozd,

Pustinjak što se povukao sebi, naselja izbegavajući,

Pesmu jednu peva sam.

Pesma grla što krvari,

Izliv smrti pesma života (jer dobro brate dragi znam,

Da ti ne bese dozvoljen pev, ti bi sigurno umro).

5

Preko grudi proleća, preko zemlje, sred gradova,

Sred drumova i kroz stare šume, gde nedavno su ljubičice izvirale iz zemlje,

prepoznale sive krhotine,

Sred trave u poljima sa obe strane drumova, prelazeći beskrajnu travu,

Prelazeći žutu kopljastu pšenicu, a svako je zrno ustalo iz svoga pokrova u tamnosmeñim poljima,

Prelazeći belo i ružičasto rascvetane jabuke u voćnjacima,

Noseći leš jedan do mesta gde će u grobu počivati,

Noć i dan kovčeg jedan putuje.

6

Kovčeg što prolazi drumovima i ulicama, Danju i noću, dok od velikog oblaka tamni zemlja,

Sa pompom uvijenih zastava, sa gradovima u crno umotanim,

Sa utiskom da same Države stoje kao žene pod crnim svilenim velovima,

Sa dugim i zavojitim povorkama i buktinjama noći,

Sa bakljama bezbrojnim, sa ćutljivim

morem lica i glava otkrivenih,

Sa peronom što čeka, a kovčeg stiže, i lica su tmurna,

Sa tužaljkama kroz noć, hiljadama glasova što dižu se snažno i svečano,

Sa svim žalobnim glasovima tužaljki slivenim oko kovčega,

Poluosvetljenim crkvama, zadrhtalim orguljama – a usred svega toga ti putuješ,

Uz neprestani zvuk zvonjave zvona; Ti kovčegu što prolaziš polako, evo, Dajem ti moju grančicu jorgovana.

7

(Niti za te, za jednoga samo;

Cvati i grančice zalene svim kovčezima ja nosim, Jer kao jutro svežu, takvu bih hteo za tebe

pesmu da pevam, o razumna, sveta smrti.

Posvuda buketi ruža

O smrti, ružama te prekrivam i ranim ljiljanima,

Al najviše i sada jorgovan što prvi cveta

U izobilju lomim, grančice lomim sa grmlja, Prepunog naručja stažem, rasipam ga za te,

Za te i kovčege, sve vas kovčege, o smrti.)

8

O zapadna zvezdo što brodiš nebom,

Sad znam šta mora da značila si, a prođe mesec dana otkako sam koračao,

Kad sam koračao u tišini kroz prozirnu senovitu noć,

Kada sam video da nešto mi želiš reći,

jer ka meni si se naginjala iz noći u noć, Kada si klonula s neba nisko dole, kao da ćeš k meni (dok su sve ostale zvezde posmatrale),

Kada smo zajedno lutali svečanom noći

(jer nešto neznano meni nije mi dalo da spavam),

Dok proticala je noć, a ja sam na rubu zapada video kako si bolom ispunjena, Dok stajao sam na uzvisini, na povetarcu, u prohladnoj, prozirnoj noći,

Dok sam gledao kako prolaziš i gubiš se u donjem crnilu noći,

Kad je duša moja u nevolji svojoj

nezadovoljna tonula, dok si ti, žalobna zvezdo,

Završila, pala u noć i nestala.

9

Pevaj samo, tamo u močvari,

O pevaću stidljivi i blagi, ja čujem tvoje zvuke, ja čujem tvoj zov,

Čujem, dolazim začas, ja te razumem,

No zastajem za tren, jer blistava me zvezda zadržala,

Ta zvezda, moj drug što odlazi, drži me

i zadržava.

10

O, kako da ispevam sebe za mrtvog tog čoveka kojega sam voleo?

I kako da odenem pesmu svoju za tu veliku milu dušu što otišla je?

I šta će biti miris moj za grob onog kojeg volim?

Vetrovi morski što duvaju sa istoka i zapada,

Što duvaju sa istočnih mora i duvaju sa

zapadnih mora, dok ne sretnu se tamo na prerijama,

Oni će, od njih će i od daha pesme moje

Miris biti za grob onog kojeg volim.

11

O, šta da obesim na zidove sobe?

I kakve će to biti slike koje vešam na zidove

Da ukrasim pogrebnu kuću onog kojeg volim? Slike proleća u naponu, farmi i domova,

Sa aprilskim večerima o zalazu, kad je sivi dim proziran i svetao,

Sa bujicama žutoga zlata blistavog, tromog sunca što tone, i pali i širi prostor vazdušni,

Sa svezom, mirisnom travom pod nogama, i lišćem bledozelenim po drveću izobilno,

U daljini tok glatkog sjaja, nedra reke, tu i tamo po koja pega od vetra,

Sa nizom brda uz obale, mnoge crte

uspravljene na pozadini neba, i sa senkama,

I sa gradom tu u blizini, sa boravištima tako gustim i redovima dimnjaka,

I svim prizorima života i radionica, i radnicima koji se vraćaju kućama.

12

Gle, telo i duša – zemlja ova,

Moj rođeni Menhetn s tornjevima, pilme iskričave i užurbane, i brodovlje,

Zemlja raznolika i prostrana, Jug i Sever

u svetlosti, obale Ohaja i svetlucavi Misuri,

I uvek u dalj pružene prerije u travu obrasle i žita.

Gle, najsavršenije sunce tako spokojno i ponosno,

Zora ljubičasta i purpurna, lahor tek što zaćarlija,

Blaga, tihoroñena, bezmerna svetlost,

Čudo što se širi, sve u sebi kupa, ispunjeno podne

Veče što stiže prijatno, noć dobrodošla i zvezde,

Sve to nad gradovima mojim sja, ovija ljude i zemlju.

13

Pevaj samo, pevaj samo, ptico sivomrka, Pevaj iz močvare, iz zabiti, pevaj svoj pev iz grmlja,

Beskrajno iz sutona, iz kedrova i borja. Pevaj samo, najdraži brate, treperi tanki pev,

Glasni ljudski pev, glasom potonjeg bola.

O bistro, iskreno, nežno!

O divlje i slobodno duši mojoj – o čudesni pevaču!

Samo tebe slušam – pa ipak drži me zvezda (ali će skoro otići),

Ipak me jorgovan mirisom vlasnim drži.

14

I dok sam sedeo tog dana i gledao tako, Na zalasku dana i svetlosti njegove, meñu prolećnim poljima, kada farmeri pripremaju svoje žetve,

U prostranom nesvesnom predelu zemlje moje sa jezerima njenim i šumama,

U nebesnoj vazdušnoj lepoti (posle vetrova uzrujanih i oluja),

Pod lukovima nebesa popodneva što prolazi hitro, i meñu glasovima dece i žena,

I mnogokretnim plimama morskim, i video sam brodove kako plove,

I leto kako prolazi bogato, polja što vrve od rada,

I pojedine kuće bezbrojne, kako sve one traju, svaka sa obrocima svojim i potankostima svakodnevnim,

I ulice, damaranje damara njihovih, i gradove zatvorene – gle, tada i tamo, Rušeći se na sve to i meñu sve to, obavijajući i mene sa svim ostalim

Pojavio se oblak, pojavio se dugi crni trag, I ja sam znao smrt, pomisao njenu;

i sveto saznanje smrti.

Tad sa saznanjem smrti, što kao da mi sa strane korača,

I pomišlju smrti u bliskome kroku sa druge mi strane,

A ja u sredini kao meñu drugovima, i kao da drugove za ruke držim,

Pobegoh odatle skrovitoj noći što prima me a ne zbori,

Dole na obale vodene, na stazu uz močvaru u tmini,

Do svečanih senovitih kedrova i tihog utvarnog borja.

A pevač, tako plah pred drugima, primio me, Sivomrka znana mi ptica primila je nas tri druga,

I pevala je slavospev smrti, i strofu za onog kojeg volim.

Iz dubokih zabitnih skrovišta,

Iz mirisnih kedrova i tihog utvarnog borja

Oglasio se slavospev ptice.

I čarolija me je slavospeva svladala

Dok kao za ruke da sam držao drugove moje u noći,

I glas se moga duha slagao s pesmom ptice.

Dođi ljupka smrti, ti koja blažiš, Talasaj se oko sveta, evo vedro stižeš, stižeš,

Po danu, po noći, svima, svakome, Pre ili kasnije, tanana smrti.

Slava svemiru nedokučivom,

Za život i radost u stvari čudne i saznanja, I ljubav, slatku ljubav – no slava! slava! slava!

Za sigurni zagrljaj ruku smrti što svežinom ovija.

Tamna majko što uvek u blizini šuljaš se stopama tihim,

Zar ti niko pevao nije pev najpunije dobrodošlice?

Onda evo ja ti ga pevam, slavim te iznad svega,

Pesmu ti nosim što kaže, kad zaista moraš doći, onda dođi bez kolebanja.

Priđi, snažna izbaviteljice,

Kada je tako, kada ti ih uze, radosno ih pevam, pevam mrtve

Izgubljene u ljubavi punom, talasavom okeanu koji si ti,

Okupane u plimi blaženstva tvoga, o smrti.

Od mene tebi radosne serenade, Plesovima ti nazdravljam, tebi u počast, za tebe nakit i svetkovanja,

I prizori širokog krajolika i neba prostranog u visinama tebi pripadaju,

I život i polja, i ogromna i zamišljena noć.

Noć u tišini pod mnoštvima zvezda, Obala okeana i promukli šaputavi talas, čiji glas poznat mi je,

A duša se tebi okreće o smrti prostrana i sva u velove omotana,

I telo se zahvalno privija tebi blizu.

Preko vrhova drveća pesmu ti nosim, Preko talasa što dižu se i spuštaju, preko mirijada polja i prerija širokih,

Preko gradova gusto zbijenih i zavrvelih gatova i drumova

Nosim ti radosno ovaj slavopev, radosno

tebi, o smrti.

15

Skladno u dopunu duši mojoj,

Glasno i snažno ustrajala je sivomrka ptica

Da širi čiste promišljene zvuke i puni njima noć.

Glasno u borju i kedrovima tamnim, Jasno u svežini vlažnoj i mirisu močvarnom,

A ja sa drugovima mojim tamo u noći.

A vid je moj sledio, očima mojim nesklopljenim,

Duge panorame vizija.

I video sam iskosa vojske,

Video sam kao u snovima bezvučnim stotine zastava ratnih,

Nošene kroz dim bitaka i prorešetane

mecima, tako sam ih video,

Nošene tamo i amo kroz dim, razderane i krvave,

I na kraju samo poneka krpa na motkama ostaje (a sve to u tišini),

A motke naprsle, u krhotinama, polomljene.

Video sam leševe iz bitke, mirijade leševa,

I bele kosture mladića, video sam ih,

Video sam podrhtine i ostatke svih vojnika pobijenih u ratu,

Ali video sam da ne behu onakvi kako se mislilo,

Behu smireni sasvim, nisu patili, Živi su ostali i patili su, majke su patile,

I žena je patila, i dete, i drug zanet mislima,

i preostale su vojske patile.

16

Prolaze tako vizije, prolazi noć, Prolazi, popušta stisak ruku drugova mojih,

Prolazi pesma ptice pustinjaka i skladna joj pesma duše moje,

Pobedonosna pesma, pesma izliv smrti, pa ipak pesma raznolika, što stalno se menja,

Tiha tako i bolna, pa ipak jasni joj zvuci, što dižu se i ruše, i plave noć,

Pesma što tužno tone i klone kao da opominje i opominje, a ipak s nova radošću prasne,

Zemlju pokrije i prostranstvo nebesa ispuni;

I dok taj moćni plasman što ga u noći čuh iz zabiti

Prolazi, ostavljam te, jorgovane srcasta lišća,

Ostavljam te tamo u dvorištu da cvetaš, sa prolećem se vraćajući.

Odustajem od pesme moje za tebe,

Od pogleda mog na tebe na zapadu, sučelice zapadu kada s tobom opštim,

O druže blistava lica, srebrna u noći. Pa ipak, da sve to sačuvam, to u noći pronađeno:

Pesmu, čudesni pev sivomrke ptice,

I skladni mu pev, odjek što u duši mi se diže,

Sa blistavom i klonulom zvezdom lica puna bola,

Sa onima koji za ruke me drže dok se bližimo zovu ptice,

Drugovima mojim, a ja u sredini, i spomen njihov zauvek da sačuvam, za onog mrtvog kojega sam toliko voleo,

Za najmiliju, najmudriju dušu svih dana mojih i zemalja – i evo, to su sad zbog njega, voljenog,

Jorgovan i zvezda i ptica spleteni s pevom duše moje

Tamo u mirisnom borju i kedrovima sumračnim i tamnim.

(Preveo Ivan V. Lalić) 

 

O kapetane! Moj kapetane! 

 

O kapetane! Moj kapetane! Plovidba strašna prođe,

Prebrodili smo bure sve, dobili plen takođe,

Blizu smo luke, već čujem zvuke zvona,

i ljudi kliču,

Na mrgodnom i smelom brodu pogledi svi se stiču;

Ali, o srce! srce! srce! Te kapi krvi, jao,

Na palubi gde je moj kapetan

Hladan i mrtav pao.

O kapetane! Moj kapetane! Ustaj, čuj zvona zvuke,

Ustaj, za tebe viju steg, za tebe trepte trube,

Zbog tebe vrvi čitav žal, za tebe venci,

cveće,

Zovu te, željno za tobom sva lica se okreću; Kapetane! Oče dragi!

To san je neki zao

Da ležiš sa rukom ispod glave, Da si hladan i mrtav pao.

Ne odgovara moj kapetan, damari mu ne tuku, Blede su usne ocu mom, ne oseća mi ruku, Brod je na sidru, bezbedan, plovidba

strašna prođe,

Pobednički se vraća brod, cilj svladan je takoe: Kličite žali, zvonite zvona!

A ja se tuzi dao,

Palubom kročim gde mi je kapetan

Hladan i mrtav pao.

(Preveo Ivan V. Latić)

images (4)

 

 

Rječice jeseni

Bilo jedno dijete koje se širilo 

 

Bilo jedno dijete koje se širilo svakoga dana,

te prvi predmet koji bi pogledalo, ono bi taj predmet postalo, a taj bi predmet postao dio njega u taj prolazni dio dana

ili za mnogo godina ili za duge cikluse godišta.

Rani jorgovani postaše dio toga djeteta,

i trava i bijeli i crveni jutarnji cvijeci i bijele i crvene djeteline i pjesma ptice fabe,

i ožujski jaganjci i krmačin blijedoružični nakot i kobilino ždrijebe i kravino tele i bučna pasmina u dvorištu kod suše ili kraj gliba blizu ribnjaka,

i ribe koje se malo ponize tako čudnovato zaustavljaju i lijepa čudna tekućina,

i vodene biljke s njihovim dražesnim plosnatim glavama postaše dio njega.

Poljske mladice travnja i svibnja postaše dio njega,

klice ozimoga žita i one svijetložutoga kukuruza i jestivo korijenje vrta,

i jabuke pokrite cvatom i kasnije plodom, i šumske jagode i najobičniji korov uz put,

i stari pijanac koji tetura kući iz nuzzdanja krčme iz koje se kasno digao,

i učiteljica koja je prolazila na svojem putu u školu,

i prilazni učenici koji su prolazili, i svadljivi učenici,

i uredne djevojčice rumenih obraza, i bosonogi crnački dječak i djevojčica, i sve promjene grada i sela, kuda god bi on prolazio.

Njegovi vlastiti roditelji, onaj koji ga je posijao i ona koja ga je začela u svojoj maternici i porodila,

oni su dali ovom djetetu više od sebe nego te druge stvari, oni su mu davali i kasnije svaki dan, oni postaše dio njega.

Majka koja kod kuće spokojno postavlja tanjire na stol za večeru,

majka s krotkim riječima, čistom kapom i haljinom, dok se zdravi miris širi od njene osobe i od jela, dok ona tu hoda;

otac, jak, umišljen, muževan, škrt, ljutit, nepravedan,

udarac, nagla glasna riječ, oskudna zarada, lukava meka,

obiteljski običaji, jezik, društvo, pokućstvo, srce koje čezne i nadima se,

ljubav koja ne trpi protivljenja, osjećaj za ono što je stvarno, misao neće li se to pokazati nestvarni pričin,

danje sumnje i noćne sumnje, čudna pitanja “da li?” i “kako?”;

da li je ono što se vidi baš tako, ili su sve bljeskovi i mrlje?

Ljudi i žene koji se strašno natiskuju na ulicama, ako nisu bljeskovi i mrlje, pa šta su?

Same ulice i pročelja zgrada i roba u izlozima,

vozila, zaprezi, igala s teškim daskama, golemo prelaženje na skele, selo na visočju iz daleka pod zapadom sunca, rijeka ispod njega,

sjene, aureola i magle, svjetlo koje pada na krovove i zabate pune bjeline i smeñosti na dvije milje daljine,

škuna sasvim u blizini koja se pospano spušta niz oseku, mali čamac mlohavo tegljen za krmom,

žurno padanje valova, njihovi brzo lemljeni vrsi koji pljuskaju,

slojevi obojenih oblaka, duga prečka kestenjaste boje podalje osamljena, prostor čistine u kojoj ona leži nepokretna,

rub obzora, let morovrana, miris slane močvare i obalnoga mulja:

o sve je to postalo dijelom toga djeteta koje se širilo svakoga dana, te koje se i sada širi i navijeke će se širiti svakoga dana.

(Preveo Tin Ujević)

 

Stara Irska (25)

 

Daleko odavde usred čudesno bajnog otoka stara žalosna majka čuči nad grobom.

Jednom je kraljevala, a sada smršala i pocijepana sjedi na tlu, njena staračka bijela kosa spušta se raskuštrana oko njenih ramena, do njenih nogu je spala neupotrijebljena kraljevska harfa, odavno nijema, a nijema je već dugo i ona, jer tuguje za svojom pokopanom nadom i nasljednikom.

Na cijeloj zemlji njeno je srce najžalosnije, jer je najpunije ljubavi. No čuj riječ, stara majko.

Ne treba više čučati tu na hladnoj zemlji s čelom meñu svojim koljenima,

o, ti ne trebaš sjediti tu pokrita svojom starom, bijelom, silno raskuštranom kosom.

jer znaj, jedinac za kojim ti plačeš nije u tom grobu, to je bila opsjena, tvoj ljubljeni sin nije zbilja umro.

Gospod nije mrtav, on se opet pojavio mlad i jak u drugoj zemlji,

upravo dok si tu plakala sa spalom harfom uz grob, ono za čim si ti kukala preneseno je, izašlo je iz groba, vjetrovi su bili povoljni i ono je otplovilo po moru, te sada s rumenom i svježom krvlju stupa u ovaj dan u novu zemlju.

(Preveo Tin Ujevič)

 • 25 Spjevano povodom toga što su se godine 1857. Feniiani (irski republikanci) organizirali u New Yorku.

 Krotitelj volova

 

U dalekoj, dalekoj sjevernoj oblasti, u mirnom kraju pastira,

živi moj prijatelj ratar, tema mojega recitativa, čuveni krotitelj volova. Tu mu dovode trogodišnjake i četverogodišnjake da ih svlada,

on će uzeti najbješnjega bika na svijetu i svladati ga i ukrotiti ga;

on će doći neuplašen bez biča, gdje junčić zoblje uz i niz dvorište, junčeva glava nemirno skače u zrak s bijesnim očima;

no vidite! Kako brzo njegov bijes jenja – kako ga brzo njegov krotitelj ukroti;

vidite! Na majurima uokolo sto volova starih i mlañih, a on je čovjek koji ih je ukrotio,

oni ga svi poznaju, oni ga svi vole,

vidite! Neki su tako lijepe životinje, izgledaju tako uzvišeno;

neki su ružično žuti, neki su išarani, jedan ima bijelu crtu koja mu ide preko leđa, neki su pjegavi,

neki imaju široke plamsave rogove (dobar znak) – vidite! Svijetle kože, vidite, dva sa zvijezdama na čelima – vidite, okrugla tjelesa i široka leđa,

kako ravno i čvrsto stoje na nogama – kakve lijepe razumne oči!

Kako oni motre svojega krotitelja – žele da im se približi – kako se okreću da gledaju za njim!

Kakav čeznutljivi izraz! Kako im je nelagodno kada se on udalji od njih;

a sada se pitam, što on može biti u njihovim očima (knjige, politika, pjesme propadaju – sve drugo propada),

ja priznajem da mu zavidim samo na njegovoj moći očaravanja – mojem šutljivom nepismenom prijatelju

kojega ljubi stotinu volova tu u njegovom životu, u poljima, u sjevernoj oblasti daleko, u mirnom kraju pastira.

(Preveo Tin Vjević)

 Iskrice iz kotača

 

Gdje se gradska neprestana rulja kreće na dugi dugi dan, ja se povlačim i priključujem skupini djece koja motre i postrance mirujem s njima.

Uz kamen međaški prema rubu pločnika, neki brusač radi za svojim kotačem oštreći veliki nož, sagibajući se drži ga pomnjivo ka kamenu s nogom i koljenom,

odmjerenim gaženjem on žurno okreće, dok pritiska laganom, ali čvrstom rukom,

onda odatle vrcaju u sjajnim zlatnim mlazovima iskrice iz kotača.

Ta slika i sve njene pojedinosti tako me diraju i uzbuđuju, žalosni oštrobradi starac s ponošenim odijelom i širokom

naramnicom od kože, ja sam otvoren za svijet i pokretan, sablast koja razdoznalo bludi,

sada ovdje zadubljen i zaustavljen,

skupina (sićušna tačka uokvirena u prostranu okolicu), pozorna, spokojna djeca, glasni, gordi, jogunasti duboki, glas ulica,

tiho resko cvrčanje kamena koji se vrti, lako pritisnuta oštrica

koja rasipa, baca, postrance vrca u sićušnim pljuscima zlata iskrice iz kotača.

(Preveo Tin Ujević)

 

Gradska mrtvačnica

Pokraj gradske mrtvačnice do gradskih vrata,

dok dokono basam idući svojim putem od štropota,

ja se radoznalo zaustavljam, jer gle, doneseno je izopćeno čeljade, uboga mrtva bludnica;

njenu lešinu položiše netraženu, ona leži na vlažnome podu od opeka. Božanska žena, njeno tijelo, ja vidim tijelo, gledam samo na nj:

tu kuću jednom punu strasti i ljepote, ništa drugo ne primjećujem,

niti tako hladna tišina, ni voda koja teče iz slavine, ni kužni vonjevi mene se ne doimaju

nego samo kuća – ta čudesna kuća – ta krhka lijepa kuća – ta ruševina! Ta besmrtna kuća, veća nego svi nizovi zgrada što su ikada sazidani!

Ili nego Kapitol s bjelim kubetom, nad kojim stoji veličajni lik, ili sve stare katedrale s visokim zvonicima,

samo ta kućica veća nego svi oni – uboga, očajna kuća! Lijepa, strahovita ruševina – stan duše i sama duša,

netražena, izbjegavana kućo – primi jedan dah s mojih drhtavih usnica, primi suzu koja je briznula na mom prolasku kao sjećanje na te,

draga kućo ljubavi – kućo ludila i grijeha, izmrvljena, srušena, kućo života koja je prije govorila i smijala se – al’, ah, uboga kućo, bila mrtva i onda,

mjesecima, godinama, kuća puna glasova, uresa – ali mrtva, mrtva, mrtva.

(Preveo Tin Ujević)

 

Raspetomu

 

Moj duh prilazi tvojemu, dragi brate,

neka ti ne bude krivo što mnogi koji izgovaraju tvoje ime tebe ne razumiju;

ja ne ističem tvoje ime, ali te razumijem.

Ja te tražim s rodošću, moj druže, da te pozdravim i da pozdravim sve one koji su s tobom, prije i poslije tebe,

pa i one koji će doći,

da mi poradimo skupa ostavljajući u amanet istu zadaću i nasljedstvo,

mi kojih je malo, a jednaki smo, ravnodušni prema zemljama, ravnodušni prema vremenima,

mi koji obuhvatamo sve kontinente i trpimo sve teologije, mi, milosrdnici, poznavaoci i ujedinitelji ljudi.

Mi se šetamo u muku, u graji rasprava i tvrdnja, ali ne odbacujemo svadljivce i ništa od onoga što oni tvrde;

mi čujemo viku i galamu, do nas dopiru razložnosti, surevnjivosti i tužakanja sa svih strana,

one se približuju k nama da nas konačno stisnu u obruč, moj druže,

pa ipak mi idemo nesputani, preko cijele zemlje

gore i dolje, sve dok mi ne udarimo svoj neizbrisivi žig na vrijeme i na pojedine ere,

dok mi ne ispunimo sadržajem vrijeme i ere, tako da bi se ljudi i žene budućih naroda i vjekova mogli pokazati braća i ljubavnici poput nas.

(Preveo Tin Ujević)

 

Ovaj gnoj

 

l

Nešto me goni s mjesta i ondje, gdje sam mislio da sam najsigurniji,

povlačim se iz mirnih šuma koje sam volio, ne marim sada na pašnjake da se šetam,

neću skinuti odijela s mojega tijela da se sastanem s mojim ljubavnikom Morem,

neću sljubiti sa svojim mesom zemlju kao drugo meso da me obnovi.

O, kako samo može biti da se ne razboli tlo zemlje? Kako vi možete bujati, vi rastenja proljeća?

Kako vi možete dijeliti zdravlje, vi krvi trava, korijenja, voćnjaka, žita?

Nije li svaki kontinent podrovan s kraja na kraj kiselom smrću?

Gdje ste vi zabušurili te njihove kosture?

One pijanaca i žderonja od toliko naraštaja?

Kamo se istovarilo čitavu smrdljivu tekućinu i jelo?

Ne vidim im danas ni traga na vama ili se možda varam,

ja ću proorati brazdu s mojim plugom, ja ću prorinuti moju lopatu kroz tratinu i okrenuti odozdo sve na gore,

izvjestan sam da ću iskopati na svjetlo komad trule mesine.

II

Promatrajte ovo đubre! Promatrajte ga dobro!

Možda je svaka čestica bila jednom dio bolesne osobe –

pa ipak promatrajte!

Proljetna trava pokriva prerije,

pasulj provaljuje bezumno kroz crnicu u vrtu. Nježno koplje luka bode uvis,

pupoljci jabuke zgrću se u jedno na granama stabla, uskrs se žita pomalja s blijedim licem iz njegova groba, zar se budi nad vrbom i nad dudom,

ptići slave pjesmu jutra i večeri, dok ptice leže na svojim gnijezdima,

mladi ptići provaljuju kroz razbita jaja,

pojavljuju se novorođenčad živine, tele se teli iz krave, ždrijebac izlazi iz kobile,

iz svojega brešćića vjerno se izdižu tamnozeleni listovi krumpira,

iz svoje grude se diže žuta stabljika kukuruza, jorgovani cvatu u dvorištu za vratima,

rašćenje ljeta je nevino i prezirno nad svim ovim naslagama kisele smrti. Kakva kemija!

Da vjetrovi zbilja ne nose priljepčive klice,

da to nije prijevara, to prozirno zelenilo mora koje hita za mnom s toliko ljubavi,

da je bezopasno dopustiti mu da liže u cijelom opsegu moje golo tijelo sa svojim jezicima,

da me ono neće izložiti pogibelji po groznicama koje su se u njemu naslagale,

da me ono čisti navijeke vjekova,

da hladni napitak iz zdenca ima tako dobar ukus, da su kupine tako tečne i sočne,

da plodovi jabučara i narančišta, da dinje, grozdovi, breskve, šipci neće mene nijednom otrovati,

da, dok počivam na travi, ne navlačim na se nikakvu bolest, premda možda svaka travna stabljika raste iz mjesta gdje

je jednom harala počast.

Sada zemlja me ispunja, ona je tako mirna i strpljiva, ona proizvodi takve slastice iz takve truleži,

ona se okreće bez zla i bez ljage oko svoje osi s takvim beskrajnim nizovima bolesnih lešina,

ona ispahuje tako divne vjetrove iz takvoga ulivenoga smrada,

ona obnavlja takvim nesebeznalim pogledima svoje rasipne, godišnje, raskošne usjeve,

ona podaje ljudima takve božanske tvorevine, a prima od njih takvu ostavinu na kraju.

Radite dalje, vijek za vijekom, ništa neće propasti,

možda će morati dugo počekati, ali će izvjesno zavladati, kada gradivo bude pripravljeno i spremno, graditelji će se pojaviti.

Kunem vam se da će se graditelji neminovno pojaviti, kunem vam se da će razumjeti vas i opravdati vas,

najveći među njima bit će onaj koji vas najbolje spozna i obuhvati sve i bude vjeran svima,

on i drugi vas neće zaboraviti, oni će shvatiti da vi niste ni

za dlaku manji od njih,

vi ćete biti potpuno uveličani u njima.

(Preveo Tin Ujević)

 

Gorda muziko oluje

 

I

Gorda muziko oluje,

zapuhaju koji tako slobodno vije zviždeći preko prerija, jaki šume krošanja stabala u šumi – planinski vjetre, utjelovljeni nejasni oblici – vi, skriveni orkestri,

vi, serenade sablasti za živahnim instrumentima,

koji ritam prirode miješate sa svim jezicima naroda,

vi, akordi kao stvoreni od silnih komponista – vi, korovi,

vi, bezoblični, slobodni vjerski plesova – vi, s Istoka, vi, tiši zvukovi rijeka, hučanje katarakta što se ruše, vi, pucnji dalekih pušaka uz galop konjaništva,

odjeci okola sa svim raznolikim zovovima mjedenih truba,

halabučno prodirući, ispunjajući kasni sat noći, savijajući me u nesvjestici, zašto ste me ščepali dopirući u moju samotnu ložnicu?

II

Dođi naprijed, moja dušo, a neka se sve drugo povuče, osluškuj i pazi na sve: k tebi oni teže,

parajući ponoć, prodirući u moju ložnicu, za te oni pjevaju i plešu, o dušo.

Pjesma festivala, dvopjev vjerenika i vjerenice, svadbeni marš,

s usnama ljubavi i ljubavničkim srcima prepunim ljubavi,

zajapureni obrazi i miomirisi, vreva povorke pune prijateljskih lica starih i mladih,

uz jasne zvukove frula i cantabile zvučnih harfa.

Sada: približuju se glasni bubnji.

Victoria! Vidiš li u dimu baruta poderane zastave što se još viju? Strmoglavi bijeg poraženih?

Čuješ li ove pokliče pobjedonosne vojske?

(Ah, dušo, jecaji žena, stenjanje ranjenika u muci, šištanje i praskanje plamena, pocrnjele ruševine, žerava gradova, naricaljka i opustošenje čovječanstva.)

Sada me ispunjuju starinske i srednjovjekovne arije, vidim i čujem stare harfiste s harfama na proslavama u Walesu,

čujem minnesingere kako pjevaju svoje ljubavne laje,

čujem minstrele, putnike pjevače, trubadure srednjega vijeka.

Sada bruje velike orgulje,

drhtave, dok pod njima (kao srkiveni pedali zemlje,

na koje se dižući upiru i odskakajući naslanjaju svi oblici ljepote, dražesti i snage, sve šare što ih znamo,

zelene vlati trave i cvrkutave ptice, djeca što skakuću u igri, nebeski oblaci nad nama)

jaka osnovica stoji i ne prekida svoja kucanja,

kupajući, podupirući, prožimajući sve ostalo, majčinstvo svega ostaloga,

a s tim svaki instrument u mnoštvima,

svirače što sviraju, glazbenike čitavoga svijeta, svečane himne i mise što bude duboku pobožnost, sve strastvene pjesme srca, tužne pozive, neizmjerne slatke pjevače stoljeća

i zauzvrat njima navijajući zemljin vlastiti dijapazon,

vjetrove i šume i silne valove oceana,

novi složeni orkestar što veže godine i podneblja, deseterostruki obnovilac,

kako o pradavnim danima kažu pjesnici; zemaljski raj, zastranjuje iz njega, dugi rastanak, ali sada:

svršeno putovanje;

putovanje je svršeno, putnik se vratio kući,

a čovjek i umjetnost su ponovo stopljeni s prirodom.

Tutti! Za zemlju i nebo!

(Svemoćni dirigent je sada jednom dao znak svojom palicom.)

Muška strofa svih muževa na svijetu, a sve žene otpijevaju. Jezici violina

(ja mislim, o jezici, da vi izričete ovo srce koje sebe

ne može izreći,

ovo turobno, čeznutljivo srce koje sebe ne može izreći).

III

Ah, od malih nogu,

ti znadeš, dušo, kako su mi svi zvukovi postali muzika, glas moje majke u uspavanci ili u crkvenoj himni (glas, o nježni glasovi, mili glasovi uspomene, najveće čudo od svih, o najdraži glasovi majke, sestre);

kiša, klasje kukuruza, lahor u kukuruzju s dugim lišćem, odmjereno pljuskanje mora što udara u pijesak, cvrkutanje ptica, sokolov oštri krik,

glasi divlje ptice u noći, dok leti nisko u selidbi na sjever ili

na jug, psalam u seoskoj crkvi ili usred skupine stabala, sastanak na otvorenome polju,

guslar u vinotočju, veselica, otegnuta pjesma mornara, stoka muče, ovce bleje, pijetao kukuriječe u osvit dana.

Sve pjesme poznatih zemalja dolaze i zvuče oko mene: njemački Lieder o prijateljstvu, vinu i ljubavi, irske balade, vesele poskočnice i plesovi, engleska ćurlikanja, francuske šansone, škotske melodije, a povrh svega talijanske kompozicije bez premca.

Preko pozornice blijeda u licu, ali puna žarke crne strasti istupa Norma vitlajući bodežom u svojoj ruci.

Vidim neprirodni bljesak u očima uboge mahnite Lucije, kosa joj pada niz njena leđa raspletena i razbarušena.

Vidim gdje se Ernani šeta u vjereničkom vrtu.

U mirisu noćnih ruža, zračeći se od veselja, i drži svoju vjerenicu za ruku, te čuje paklenski zov kojim rog nazdravlja smrti.

Uz ukrštanje mačeva i sjedine otkrivene nebu jasni električni bas i bariton svijeta,

duo trombona, Libertad zauvijek!

Iz debele hladovine španjolskih kestena

kod starih i teških zidina manastira jadikovka,

pjesma o izgubljenoj ljubavi, o zublji mladosti i života ugasloj u očaju,

pjesma na samrti labuda: Fernandu puca srce.

Budeći se iz svojih bolova pjeva napokon ozdravljena Emina,

bujice su njene radosti brojne kao zvijezde i srećne kao jutarnje svjetlo.

(Izlazi plodna gospa, blistava zvijezda, Venera s altom, cvjetna majka,

sestra najviših bogova: slušam samu Alboni (26) gdje iskazuje sebe.)

IV

Slušam te ode, simfonije, opere,

slušam u “Wilhelmu Tellu” muziku pobunjenog i ljutitog naroda,

slušam Meyerbeerove “Hugenote”, “Proroka” ili “Roberta”,

Gounodova “Fausta” ili Mozartova “Don Juana”.

Slušam plesnu muziku svih naroda,

Walzer, neke prelesne taktove koji se gube, kupaju me u blaženstvu, Bolero (27) uz cilik gitara i klepetanje kastanjeta.

Vidim vjerske plesove drevne i nove, čujem zvuk hebrejske lire,

vidim križare koji stupaju držeći visoko križ uz ratnički zvek cimbala,

čujem derviše kako jednoliko zapijevaju i prekidaju se bjesomučnim poklicima, dok se vrte uokolo okrećući se uvijek prema Meki,

vidim zanesene vjerske plesove Perzijanaca i Arapa

i ponovo u Eleuzisu, domaji Cerere, vidim novovjeke Grke gdje plešu, čujem ih gdje plješću rukama dok prigibaju svoja tjelesa,

čujem metričko povlačenje njihovih nogu.

Vidim opet divlji drevni koribantski ples u kojem učesnici jedan drugoga rane, vidim rimsku mladež na preglasni zvuk flaute gdje baca i hvata svoje oružje, dok se spušta pokoljenke i opet diže.

Čujem mujezina gdje doziva s muslimanske munare,

vidim poklonike u džamiji bez obreda i bez propovijedi, bez slike i bez riječi, samo šute, čudni, pobožni, dignute zažarene glave, ushitana lica.

Čujem egipatsku harfu s mnogo žica, primitivne pjesme lađara na Nilu, sveštene carske himne u Kini,

uz nježne zvukove kralja (udara u drvo i u kamen),

ili uz hinduske frule i bolno zujanje vine (28) kolo bajadera.

V

Sada me ostavite, Azijo i Afriko; Evropa me spopada i nadima mi grlo, ogromne orgulje i kapele slušam kao iz golemih glasnovnih zborova, jaku himnu Lutherovu “Eine fešte Burg ist unser Gott”,

Rossinijevu “Stabat mater dolorosa”,

ili, dok odjekuju u nekoj visokoj katedrali, u koju dopire slabo svjetlo kroz veličajno obojene prozore,

strastveni “Agnus Dei” ili “Gloria in excelsis”.

Komponisti! Moćni maestri!

I vi, predragi pijevci starih zemalja, soprani, tenori, basovi!

Vama jedan novi bard koji pjeva hvalospjeve na zapadnoj polutki! šalje u znak počitanja izraz ljubavi.

(Ljubav me je dovela tebi, o dušo, sva osjetila i predmeti vidljivoga svijeta vode k tebi, ali sada mi se čini da zvuk predvodi sve drugo.)

Slušam godišnje pjevanje djece u katedrali Svetoga Pavla ili pod visokim krovom neke goleme dvorane simfonije i oratorije Beethovena, Haendela ili Haydna,

“Création” (29)  me plače u talasima božanstva.

Dajte mi da primim u se sve zvukove (ja krčim u mahnitome nemiru);

ispunite me svim glasovima vasione,

obdarite me s njihovim otkucajima i s onima prirode,

oluje, vode, vjetrove, opere i popijevke, koračnice i plesove, otpjevajte, istočite, jer ću ih ja sve primite u se!

VI

A onda se polagano  probudih

te stadoh, razmišljajući načas o muzici svojega sna,

i razmišljajući o svim tim sjećanjima, o oluji i njenom bijesu, i o svim pjesmama soprana i tenora

i o tim zanosnim istočnim plesovima vjerskoga žara,

i o skladu raznovrsnih instrumenata, i o menzuri orgulja, i o priprostim jadikovkama ljubavi i smrti,

rekoh svojoj šutljivoj radoznaloj duši, izašavši iz ložnice:

“Doñi, jer sam našao ključ koji sam tako diugio tražio! Izañimo osvježeni na svjetlost bijeloga dana,

da se veselo suočimo sa životom i prohodamo po zbiljskome svijetu odsada

nahranjeni svojim nebeskim snom.”

I ja još nadodah k tomu:

“Vjerojatno ono što si čula, o dušo, nije bilo hujanje vetrova,

ni san o bješnjenju oluje ni lepet krila ili opori krik morskoga sokola, ni bel canto sunčane Italije,

ni veličajnost njemačkih orgulja ni veliki zbor glasova ni slojevi skladova, ni strofe muževa i žena ni topot vojnika na stupanju,

ni frule ni harfe ni mjedene trube okola, nego novi ritam namijenjen za tebe,

pjesme koje premošćuju put od života k smrti, nejasno otpirene u noćni zrak, neuhvaćene, nenapisane,

koje nas zovu da pokročimo u bestidni dan i da ih napišemo.”

(Preveo Tin Ujević)

 • 26 1826-1894; gostovala i u Americi; vrlo široki registar glasa.
 • 27 Španjolski ples.
 • 28 Vina: hinduski instrument sličan gitari.
 • 29 Heydnova ‘’Die Schopfung’’ 1789, 1800. izvoñena u Parizu kao’’Creation’’.

 

 Spavači

 I

Svu noć lutam u svojim priviđenjima,

koračam laganim nogama hitro i bešumno, zakoraknem i stanem, otvorena oka se sagibam na zatvorene oči spavača,

lutam i zbunjen sam, izbezumljen, zlovoljna raspoloženja, protivurječim sam sebi, zadržavam se, zurim, sagibam se i stajem.

Kako svečano izgledaju nepomično ležeći, kako spokojno dišu dječica u svojim kolijevkama.

Nevoljne crte onih kojima je sve dosadilo, blijedilo lešina, olovna lica pijanaca, bolesno siva lica masturbatora,

tjelesa izmrcvarena na bojištima, luñaci u svojini jakovratnim sobama, nepovredivi luđaci, novorođenčad koja izlazi na vrata, i umirući koji izlaze na vrata, noć ih prožima i grli u svoj zagrljaj.

Bračni par spava mirno u svojemu krevetu, on s dlanom na bedru svoje žene, a ona s dlanom na bedru svojega muža,

sestre spavaju sestrinski bok uz bok u svojemu krevetu, muškarci spavaju bratski bok uz bok u svojemu krevetu, a majka spava s brižno umotanim dojenčetom.

Slijepci spavaju i gluhonijemi spavaju,

utamničenik slatko spava u zatvoru, odbjegli sin spava;

kako spava ubojica kojega će sutradan objesiti? A k tomu kako spava ubijeni?

Žena koja ljubi neuzvraćeno spava,

i muškarac koji ljubi neuzvraćeno spava,

Glava novčara koja je spekulirala vas dan spava, te raspaljene i izdajničke strasti sve, sve spavaju.

Stojim u tami oborenoga oka, kod najnapaćenijih i najnemoćnijih, povlačim gore-dolje moje ruke ublažno na malo palaca nad njima, nemirni padaju u svoje krevete i u duboki san.

Sada probijam tamu, nova bića iskrsavaju, zemlja uzmiče od mene u noć,

vidio sam da je ona lijepa, a vidim da je lijepo i ono što nije zemlja.

Idem od uzglavlja do uzglavlja, spavam tik do drugih spavača, do svih redom, i sanjani u svojemu snu sve sne drugih snivača,

te postajem drugi snivači.

Ja sam ples: ded zasvirajte! Zvuk me vrtoglavo kovitla. Ja sam vječni smijač – na nebu mlađ i polumrak,

vidim skrivanje ljubavnih darova, vidim žustre duhove, kuda god pogledam, skrivaj i opet skrivaj duboko u tlu i u moru i gdje nema ni tla ni mora.

Krasno mi obavljaju svoje poslove ti božanski majstori,

samo od mene ne mogu ništa sakriti, a ne bi ni htjeli da mogu,

smatram da sam njihov gospodar, a oni me štaviše razmazuju i okružuju me i vode me i trče ispred mene dok hodam,

da podignu svoje čudesne plašteve i dadu znak ispruženim rukama, te produže put;

idemo dalje, vesela ugursuska družba! s cikom radosne muzike i nestašnim vijanjem zastava!

Ja sam glumac, glumica, izbornik, političar,

iseljenik i prognanik, zločinac koji je bio na optuženičkoj klupi,

onaj koji je bio čuven i onaj koji će postati čuven prekosutra, mucavac, stasit čovjek, poharano ili slabašno tijelo.

Ja sam ona koja se uresila i u očekivanju splela kose, moj je ljubavnik danguba došao, a već je tama. Udvostruči se i primi mene, tamo,

primi mene i također mojega ljubavnika, on me neće pustiti na šetnju bez tvojega društva.

Ja se valjam po tebi kao na krevetu, ja se prepuštam mraku.

On, kojega ja zovem, odaziva se i zauzima mjesto mojega ljubavnika, on se ustaje sa mnom šutljivo iz kreveta.

Tamo, ti si nježnija mego moj ljubavnik, njegovo je meso bilo znojno i zadahtano,

ja još osjećam toplu vlagu koju mi je ostavio.

Moje su ruke ispružene, povlačim ih u svim pravcima, htio bih napipati sjenovitu obalu kojoj si putovala. Budi oprezna, tamo! Ta šta me je to dodirnulo?

Mislio sam da se moj ljubavnik udaljio, inače su on i tama jedno;

ja čujem kucanje srca, ja slijedim, ja nestajem.

II

Silazim svojim zapadnim putem, moje su mišice mlohave, miomiris i mladost protječu kroza me i ja sam njihova brazda.

Moje je lice žuto i navorano mjesto lica one starice,

sjedim duboko u slanoj stolici i krpani čarape mojeg unuka.

Ja sam također besana udova koja gleda van u zimsku ponoć, vidim iskrice bljeska zvijezda na smrznutoj i blijedoj zemlji.

Vidim mrtvački plašt i ja sam taj plašt, omotavam tijelo i ležim u lijesu, ovdje pod zemljom je tamno, nema zla ni bola, samo praznina, a nego kako.

Čini mi se da svaka stvar na svjetlosti i u zraku mora biti srećna,

tko god nije u svojemu lijesu i u tamnome grobu, neka zna da ima pravo blago.

III

Vidim lijepoga gorostasnog plivača gdje gô pliva kroz vrtloge mora,

smeđa mu se kosa sljubila ravno uz glavu, on zamahuje srčanim miškama i otiskuje sa nogama,

vidim njegovo bijelo tijelo, vidim njegove neustrašive oči,

mrzim brze vrtloge koji hoće da ga razbiju naglavce o hridine. Šta vi radite, vi, razbojnički crveno pokapani vrtlozi?

Hoćete da ubijete hrabroga diva? Da ga ubijete u cvijetu njegovih muževnih godina?

Žilavo i dugo on se bori, on je zbunjen, more ga baca, mlati, on se napreže iz petnih žila,

burni valovi su poškropljeni njegovom krvlju, oni ga odnose, valjaju, okreću, kružni valovi zanose njegovo lijepo tijelo, oni s njim neprestano udaraju u hridine,

hrabro tijelo žurno odbacuju izvan vida.

IV

Ja se okrećem, ali se ne razrješujem,

smeten sam, čitalac prošlosti, drugačiji, ali još u tami.

Ledeni britki vjetar siječe žalo, grme topovi brodoloma, oluja jenja, mjesec lunja preko smetova.

Ja vidim gdje brod očajno glavinja u svoju propast, čujem lom kad udara, čujem urlikanje užasa, ono postaje sve

slabije i slabije.

Ne mogu pomoći sa svojim prstima što se lome, mogu samo potrčati prema bibavici i pustiti da me promoči i da se smrzne nada mnom.

Ja tražim s mnoštvom: nijedan od putnika ne izlazi živ na žalo, ujutro ću pomoći da poberu mrtvace i da ih slože u redove u suši.

V

A sada se sjećam nekadašnjega rata, poraza kod Brooklyna,

Washington stoji usred položaja, stoji na ušančenim brežuljcima meñu bezbroj časnika,

njegovo lice je hladno i vlažno, on ne može zadržati suzu plača,

neprestance podiže dogled k očima, boja njegovih jagodica bijeli, on vidi pokolj južnih junaka koje su mu povjerili njihovi roditelji.

Isti čovjek konačno i napokon, kada je mir proglašen, eto stoji u sobi stare vinare, a ljubljeni vojnici svi prolaze, časnici bez riječi i polagano približavaju se po redu, vođa obavija njihove vratove svojom rukom i ljubi ih u lice, on lagano ljubi vlažne obraze jedan za drugim, rukuje se i oprašta s vojskom.

VI

A sada što mi je moja majka ispričala jednoga dana dok smo zajedno sjedili za objedom,

iz vremena, kada je ona bila gotovo odrasla djevojka i živjela kod kuće sa svojim roditeljima u starome domu.

Crvena Indijanka doñe jednom u času zajutarka u stari dom,

na leđima je nosila svežanj site za pokrivanje sjedalica,

njena kosa, ravna, sjajna, divlja, crna, bujna, upola je obavijala njeno lice, njen je korak bio slobodan i elastičan, a njen je glas divno zvučio u njenim ustima.

Moja je majka gledala s miljem i u čudu na tuđinku,

gledala je na svježinu njenoga visoko uzdignutoga lica i na pune gipke udove,

što ju je više gledala, to ju je više ljubila,

nikada prije nije vidjela tako čudesne ljepote i čistoće,

posjela ju je na klupi uz zapećak kamina, skuhala hranu za nju, nije imala rada da joj ga pruži ali joj je pružila spomen i nježnost.

Crvena je žena ostala cijelo dopodne, a nekako sredinom popodneva otiđe, o moja majka je strašno žalila što je mora pustiti.

Cijeli je tjedan mislila na nju, mnogo je mjeseci pazila hoće li doći, ona se nje sjećala mnogo zima i mnogo ljeta,

ali crvena žena nije nikada došla i o njoj se drugi put tu nije čulo.

VII

Slika mekoće ljeta – dodir s nečim neviđenim – ljubav za svjetlo i za zrak, ja sam ljubomoran i sav srvan od prijaznosti,

te ću otići ravno da se udvaram svjetlu i zraku.

O ljubavi i ljeto, vi ste u snima i u meni,

jesen i zima jesu u snima, ratar uspijeva na svojemu dobru, stada i usjevi rastu, ambari su sasvim puni.

Elementi se utapaju u noć, brodovi isplovljuju u snovima, moreplovac jedri, izgnanik se vraća kući,

bjegunac se vraća neozlijeđen, useljenik stiže doma nakon mjeseci i godina, ubogi Irac živi u jednostavnoj kući svojega djetinjstva s dobro poznatim susjedima i licima,

oni ga srdačno pozdravljaju, on je opet bosonog, zaboravlja da je imućan, Nizozemac plovi kući, Škot i Velšanin plove kući, i stanovnik sa Sredozemnoga mora plovi kući,

u svaku luku Engleske, Francuske, Španjolske ulaze brodovi puni putnika, Švicarac korača prema svojim brdima, Prus ide svojim putem, Mañar svojim, a Poljak svojim, vraća se Šved, i Danac i Norvežani se vraćaju.

Oni koji putuju kući, i oni koji putuju u strani svijet,

lijepi nastradali plivač, onaj kojemu je sve dosadilo, masturbator, žena koja je nesrećno ljubila, novčar,

glumac i glumica, oni koji uloge već imaju u prstima, i oni koji čekaju da počnu, zaljubljeni dječak, muž i djevojka, izbornik, izabrani kandidat i propali kandidat,

velikan već poznati i velikan u svako doba poslije sutra, mucavac, bolesnik, čovjek savršena stasa, onaj ružni,

zločinac što je bio na optuženičkoj klupi, sudac koji je sjedio i osudio ga,

blagoglagoljivi odvjetnici, porota, slušateljstvo,

smijač i plačljivac, plesač, ponoćna udovica, crvena žena,

sušičavi, bolesnik od crvenoga vjetra, luñak, onaj kojemu su nanijeli nepravdu, protunošci i svaki izmeñu ovoga mjesta i njih u tami,

kunem se da su sada izjednačeni – nijedan nije bolji od drugoga, noć i spavanje njih su izravnili i okrijepili.

Kunem se da su svi lijepi,

svaki koji spava jeste lijep, svaka stvar u nejasnome svjetlu je lijepa,

najdivljiji i najprokletiji čas je prošao, te je sve mir. Mir je uvijek lijep.

Mitos neba naznačuje mir i noć.

Mitos neba naznačuje dušu.

Duša je uvijek lijepa, ona se pokazuje viša ili se pokazuje manja, ona dolazi ili zaostaje,

ona dolazi iz svojega zasjenjenoga vrta i umiljato gleda na se i u sebi obuhvata svijet,

savršeni i čisti su stidni organi koji prethodno štrcaju, a savršena je i čista grud koja se sljubljuje,

pristala glava je srazmjerna i okomita, a crijeva i šavovi srazmjerni i okomiti.

Duša je uvijek lijepa, svemir je u pravilnome redu, svaka pojedinost je na svojem mjestu,

što se dogodilo, na svojem je mjestu, a što čeka, bit će na svojemu mjestu, zakovrčana lubanja čeka, vodena ili trula krv čeka,

dijete proždrljivca ili sifiličara dugo čeka i pjančevo dijete dugo čeka, a i sam pijanac dugo čeka,

spavači koji su živjeli i umrli čekaju, daleko poodmakli moraju kretati naprijed po svojemu redu, a oni daleko zaostali krenuti naprijed po svojemu redu, različitosti neće biti manje različite, ali će one poteći i ujediniti se – one se već ujedinjuju.

VIII

Spavači su veoma lijepi dok leže razodjeveni,

oni dodaju ruku pod ruku preko cijele zemlje od istoka do zapada, dok leže razodjeveni;

Azijat i Afričanin nalaze se s rukom pod ruku, Evropejac i Amerikanac idu s rukom pod ruku,

učeni i neuki s rukom pod ruku, te muški i ženski s rukom pod ruku.

Gola miška djevojke prelazi preko gole grudi njezina dragana, oni se usko stišću bez požude, njegove usne pritišću njen vrat,

otac drži svojega odraslog ili nedoraslog sina u svojem naručju s neizmjernom ljubavi, a sin drži oca u naručju s neizmjernom ljubavlju;

bijela majčina kosa sja se na bijelom zglavku kćeri,

dah dječaka miješa se s dahom čovjeka, prijatelj grli prijatelja,

učenik cjeliva učitelja, a učitelj cjeliva učenika, nepravica je popravljena, zov roba miješa se sa zovom gospodara, te gospodar pozdravlja roba,

zlikovac izlazi iz tamnice, luñak ozdravlja, muka bolesnika je ublažena,

znojenje i groznice prestaju, bolesno grlo je izliječeno, pluća tuberkuloznoga se oporavljaju, uboga mučena glava je osloboñena,

zglobovi kostobolnoga kreću se glatko kao uvijek i glade nego ikada, dušnici i crijeva se otvaraju, uzeti postaje gibak,

nabrekli, grčevima obuzeti, i oni koji pate od navale krvi bude se u dobrome stanju,

oni prolaze kroz ojačanje noći i kemiju noći, te se bude.

I ja također nadolazim, iz noći.

Odsutan sam začas, o noći, ali se opet vraćam tebi i ljubim te. Zašto bih se bojao da sebe povjerim tebi?

Ja se ne bojim, dobro si me unaprijedila.

Ja ljubim rumeni kratki dan, ali ja ne ostavljam onu u kojoj sam tako dugo ležao.

Ja ne znam kako sam došao od tebe, i ne znam kamo idem s tobom, ali znam da sam dobro došao i da ću dobro doći.

Ja ću ostati samo neko vrijeme s noću i ustati se zarana, ja ću propisno provesti dan, o moja majko, i propisno se vratiti k tebi.

(Preveo Tin Ujević)

 

walt

 

Kolumbova molitva

Skršeni, brodolomni starac,

bačen na ovu strašno pustu obalu daleko, daleko od doma, okružen morem i mračnim buntovnim čelima već dvanaest užasnih mjeseci,

ranjen, ukočen od silnoga truda, bolestan i blizu smrti, idem svojim putem uzduž ruba otoka

i dajem oduška srcu prepunom bola.

Ja sam prepun jada!

Možda ne poživim još ni jedan dan.

Ne mogu otpočinuti, o bože, ne mogu jesti, piti ni spavati dok ne prinesem sebe, moju molitvu, još jednom tebi,

ne odahnem, ne okupam se još jednom u tebi, pričestim se tobom, dok sebe još jednom ne saopćim tebi.

Ti znaš do jednu moju godinu, moj život,

moj dugi život nabit korisnim radom, a ne samo klanjanjem, ti znañeš molitve i skrušena predvečerja moje mladosti,

ti znadeš svečana i vidovita razmišljanja mojega muževnoga doba,

ti znadeš da sam punoljetan potvrdio sve te zavjete i strogo kučim tebe,

ti znadeš da sam punoljetan potvrdio sve te zavjete i strogo ih se držao,

ti znadeš: nisam nijednom izgubio vjeru u tebe ni ludi žar,

pa ni onda kada su me okovali u lance, utamničili, kada sam pao u nemilost: nisam mrmljao

nego sam sve prihvatao od tebe kao tvoju svetu volju.

Svi su moji pothvati bili ispunjeni tobom,

moje su osnove i naumi početi i izvedeni u mislima na tebe, jedreći nad dubinama ili putujući kopnom za tobom,

te su moje namjere, svrhe i čežnje ostavljale plodove tebi.

O izvjestan sam da su oni zbilja dolazila od tebe;

poticaj, žar, nesavladiva volja,

moćna, osjećajna, unutrašnja zapovijed jača od riječi, poruka s nebesa koja mi je šaputala čak i u snu, one su me tjerale naprijed.

One i ja smo u toj mjeri izvršili djelo.

Ja sam starije zagvožđene i ugušene krajeve zemlje odgvozdio i razriješio,

ja sam zaokružio i povezao polutke, nepoznato s poznatim.

Konca ne poznajem, on leži čitav u tebi,

hoće li biti malen ili velik, ne znam – možda, što su široka polja, što zemlje,

možda, što je bezmjerno živinsko šiblje ljudstva, ja znam,

presađeno ovdje možda će porasti do punoga rasta, do spoznaje dostojne tebe, možda će meni poznati mačevi ovdje biti prekovani u žetveno oruđe,

možda će meni poznati beživotni križ, mrtvi križ Evrope, propupati i procvasti ovdje.

Još da se napregnem, pa da mi ovaj pijesak bude oltar, na to što si ti, o bože, obasjao moj život,

zrakom čvrste i neizrecive svjetlosti, darovane od tebe, izvanredne neopisive svjetlosti koja osvjetljuje i samu svjetlost povrh svih znakova, pojmova i jezika,

zato, o bože, a neka to bude moja posljednja riječ ovdje na koljenima,

star, siromašan i uzet zahvaljujem tebi.

Kraj je mojega puta blizu,

oblaci se već zatvaraju nada mnom,

putovanje zapinje, a plovidba je sumnjivo lutanje, moje brodove prepuštam tebi.

Moje ruke, moja uda gube gipkost,

moj se mozak osjeća izmučen, zablenut,

neka se staro drvlje polomi, ja se neću polomiti,

ja ću čvrsto prioniti uza te, o bože, premda me valovi udaraju, tebe, barem tebe ja poznam.

Je li to govorim misao proroka ili naprosto trabunjam? Što znam ja o životu? Što o sebi samom?

Ni svojega djela prošlog ni sadašnjeg ja ne poznajem, preda mnom se šire nejasne uvijek promjenljive slutnje o njemu,

o novim boljim svjetovima, njihovom moćnom rañanju, koje mi se rugaju i zaluđuju me.

A ove stvari koje ja naglo nazirem, što one znače?

Kao da neko čudo, neka božanska ruka otvara moje oči, sjenoviti prostrani oblici smiješe se kroz zrak i kroz nebo, a na dalekim talasima jedre brodovi nebrojeni,

i ja čujem gdje hvalospjevi sa novim jezicima pozdravljaju mene.

(Preveo Tin Ujević)

 

 

Šapati božanske smrti

 Pjevam bogotvornu četvorinu

 l

Pjevam bogotvornu četvorinu koja proizlazi iz Jedinice, s njenih strana iz staroga i iz novoga, iz četvorine potpuno božanske, čvrsta, čvrsta

četverostrana, (sve strane trebaju), s ove sam strane Jehova ja,

ja stari Brahma jesam i Saturnius (30) sam ja: vrijeme me ne pogađa – ja sam vrijeme, staro i potpuno savremeno

nenagovorljiv, nepopustljiv, te izvršujem pravične osude, poput Zemlje, Oca, smeđega staroga Hronosa s njegovim zakonima,

vremešan povrh svake procjene, pa ipak uvijek nov, te uvijek kružim s tim moćnim zakonima;

nemilosrdan, ne opraštam nikomu – tko god zgriješi, umire – ja hoću imati život toga čovjeka;

dakle, neka nitko ne očekuje milosrđa – imaju li godišnje doba, teža, poredak svemira milosrña? Ni ja ga nemam ništa više,

nego poput godišnjih doba i teže i poretka svemira što ne oprašta,

ja dijelim s ove strane neumoljive presude bez truna grižnje savjesti.

II

Sasvim krotki tješitelj dolazim kao obećanje

s blagom rukom ispruženom; ja sam moćniji bog.

Mene su porekli proroci i pjesnici u svojim najzanosnijim proročanstvima i pjesmama,

s ove strane, gle! gleda Gospod Isus – gle! ja sam Hermes – gle, imam Herkulovo lice,

svu žalost, muku, patnju zapisujem i upijam u se,

mnogo sam puta bio odbačen, popljuvan, utamničen i razapet i mnogo ću puta opet biti,

cijeloga sam se svijeta odrekao zbog moje drage braće i sestara, za spas njihove duše,

kada sam išao svojim putem kroz kuće ljudi, bogataša ili siromaha, s cjelovom ljubavi,

jer ja sam ljubav, ja sam bog donositelj radosti s nadom i sveobuhvatnom dobrotom,

s riječima oproštenja kao da ih govorim djeci, sa svježim i zdravim riječima koje su samo meni svojstvene,

mlad i zdrav koračam kroz svijet i dobro znam da sam sâm određen za ranu smrt;

ali moja dobrota ne poznaje smrti – moja mudrost ne umire ni rano ni kasno,

a moja slatka ljubav koju zaviještam ovdje i posvuda nikada ne umire.

III

Postrance, nezadovoljan, smišljajući pobunu, drug zločinaca, brat robova, himben, preziran, neznalički sebar,

s licem sudre i izvoranim čelom, ali u dubinama mojega srca ponosan kao nikada,

danas i uvijek bunim se protiv svakoga koji bahato hoće da nada mnom vlada, zlovoljan, pun podmuklosti i zlopamćenja, turoban, s mnogo lukavštine, (premda se mislilo da sam ja poražen i rastjeran, a moja lukavstva dolijala, što neće nikada biti),

prkosan, ja, Satanas, još živim, još izgovaram riječi, propisno se pojavljujem u novim zemljama (kao i u starima),

ovdje s moje strane trajno nastanjen, ratoboran, ravan svakomu, zbiljski kao sama zbilja,

ni vrijeme ni promjena neće nikada promijeniti ni mene ni moje riječi.

IV

Spiritualitas Femina, disaoče, živote,

s onu stranu svjetlosti, svjetlija od svjetlosti!

S onu stranu paklenih plamenova, radostan, skačući lako povrh pakla, s onu stranu raja, namirisan samo svojim vlastitim mirluhom,

uključujem čitav život na zemlji, dotičem, uključujem boga, uključujem spasioca i Satanu,

eteričan prožiman sve (jer bez mene što bi bilo sve? Što bi bio bog?) Bitnost oblika, život zbiljskih istovetnosti, trajnih, bezuvjetnih (naime

nevidljivih),

život velikoga okrugloga svijeta, sunca i zvijezda, i čovjeka, ja, vasiona duša;

i ovdje se četvorina zatvara čvrsta, a ja najčvršći, dišem svojim dahom takoñer i kroz ove pjesme.

Ta je muzika uvijek oko mene

Ta je muzika uvijek oko mene, bez prestanka, bez početka, ali dugo nepoučen nisam je čuo, ali sada čujem pjesmu kora i zanosi me:

jedan tenor, jak, koji brekće snagom i zdravljem, čujem sa zadovoljnim notama svanuća dana,

jedan sopran na prekide koji se gipko diže nad vrhove beskrajnih valova, prozračan bas koji se raskošno stresa pod svemirom i kroza nj, pobjedonosni zbor, pogrebno kukanje sa slatkim frulama i violinama: svim ja tim ispunjam sebe;

ne čujem samo jačinu zvuka, mene diraju divna značenja,

ja osluškujem razne glasove koji se tamo-amo vijugaju, koji se naprežu, natječu vatrenom silom da prestignu jedan drugoga u uzbuñenju:

Ja ne vjerujem da ih pjevači poznaju – nego mislim da ih ja počinjem poznavati.

(Preveo Tin Ujević)

 • 30 Jupiter, tj. Saturnov sin, sin Kronosa.

 

 Nečujan jedan strpljivi pauk

 

Nečujan jedan strpljivi pauk,

Zapazio sam ga gde na maloj uzvišici stoji samotan,

Zapazio kako, da istraži pustu ogromnu okolinu,

Ispušta iz sebe vlakna, vlakna, vlakna, Stalno ih odmotavajući, stalno ih odapinjući neumorno.

A ti, o dušo moja, evo te gde stojiš,

Opkoljena, izdvojena, u bezmernim okeanima prostora,

I neprekidno razmišljaš, odvažuješ se, hitaš, tražiš sfere da ih povežeš,

Sve dok most koji će ti potreban biti ne oblikuje se, sve dok gipko sidro ne učvrsti se,

Sve dok paučinasta nit koju hitaš ne zakači nešto, o dušo moja.

(Preveo Ivan V. Lalić)

 

Od podneva do zvjezdane noći

 Tajanstveni trubač

 I

Čuj, neki raspojasi trubač, neki čudni svirač

večeras leprša nevidljiv u zraku i hirovite napjeve trubi.

Čujem te, trubaču, ja pozorno slušam i hvatam tvoje zvukove oni čas obilno teku i viju iako mene kao oluja, čas su tiši, prigušeni, čas se gube u dalji.

II

Približi se, o bestjelesni! Možda iz tebe trubi neki mrtvi muzičar, možda je tvoj sanjarski život bio ispunjen visokim težnjama, nejasnim idealima, talasima oceana zvuka u kaotičnoj bibavici,

koje sada zanosni duh, koji se privija k meni dok trubim odjeci pršte,

velikodušno toči samo u moje uho, u moje, da bih te mogao objasniti.

III

Duvaj, trubaču, slobodno i jasno! Ja te slijedim. Dok se na tvoju ljupku, veselu, vedru predigru povlače pomamni svijet, ulice, bučni satovi dana, sveta mirnoća pada na mene poput rose,

ja se šetam u hladnoj osvježenoj noći puteljcima Raja, mirišem travu, vlažni zrak i ruže;

tvoj pjev oživljuje moj zatrnuli okovani duh, ti me oslobađaš, ti me otkrivaš, te počivam i sunčam se na nebeskom jezeru.

IV

Duni opet, trubaču! I za moje požudne oči

dočaraj stare svetkovine, pokaži viteško plemstvo. Kakva je čarolija muzike? Ti provodiš preda mnom

davno preminule gospe i viteze, plemiće u dvoranama dvoraca, trubaduri pjevaju,

oružani vitezovi polaze da poprave krivdu, neki traže svetoga Grala,

vidim turnir, vidim borce oklopljene teškim oklopima, sjede na divnim konjima za megdan;

čujem povike, zveket udaraca i čelika tuče;

vidim bočne vojske križara – čuj, kako cimbali zveče, gle! eto pred njima monaha, nose križ u visini.

V

Duni opet, trubaču! A za svoj predmet

sad izaberi sveobuhvatnu temu, rješenje i vezu, ljubav koja je bilo svega, hrana i muka,

srce čovjeka i žene stvoreno tek za ljubav,

ništa drugo osim ljubavi – što spliće, sjedinjuje i sve prožima.

O kako se besmrtne prikaze natiskuju oko mene!

Vidim prostranu retortu koja uvijek kipi, vidim i poznajem plamenove što griju svijet,

žar, rumen, topla živa srca ljubavnika,

neka tako srećna do blaženstva, a neka tako šutljiva, nijema, i bliska smrti.

Ljubav koja je za ljubavnike čitava zemlja – ljubav koja se ruga vremenu i prostoru,

ljubav koja je dan i noć – ljubav koja je sunce i mjesec i zviježñe, ljubav koja je grimizna, gizdava, bolesna od miomirisa;

nema drugih riječi osim ljubavnih, nema druge misli osim ljubavi.

VI

Duni opet, trubaču! Dočaraj uzbunu rata.

Brzo na tvoj čar tutnji jezoviti tutanj poput dalekoga groma,

gle, oružani ljudi hitaju – gle, usred oblaka prašine bljesak bajoneta, vidim topnike nečistih lica, opažam plamičak usred dima, čujem gruvanje

topova;

a nije samo rat – tvoja strahovita muzička pjesma, divlji sviraču, prenosi sve slike strahote,

podvige bezdušnih hajduka, grabež, ubojstvo – čujem poklike zapomaganja,

Vidim brodove gdje tonu u more; vidim na palubi i pod palubom užasne prizore.

VII

O trubaču, kano da sam ja instrument na kojemu sviraš,

ti rastapaš moje srce, moj mozak – ti ih po svojoj volji pokrećeš, povlačiš, mijenjaš,

a sada tvoje turobne note šire tamu kroza me,

ti oduzimaš svako radosno svjetlo i svaku nadu,

vidim zasužnjene, poražene, pogažene, potlačene cijele zemlje,

osjećam beskrajni sram i poniženje svojega roda, ono potpuno prelazi u me, moje postaju i odmazde čovječanstva, nepravde vjekova, jalove kavge i mržnje, konačni poraz me pritiskuje – sve je izgubljeno – neprijatelj je pobjednik! (Međutim usred ruševina diže se orijaška Ponos neuzdrman do kraja, ustrajnost, odlučnost sve do kraja.)

VIII

Sada, trubaču, da bi završio,

zasviraj višu pjesmu od svih do sada,

pjevaj mojoj duši, obnovi njeno malaksalo uzdanje i nadu. probudi moju mlohavu vjeru, podaj mi neko priviđenje budućnosti,

pruži mi u isti mah proročanstvo o njoj i njenu radost.

O radosna, vrhovna pjesmo klicanja!

U tvojim zvucima se javlja krepčina više nego zemaljska, pobjedne koračnice – čovjek oslobođen ropstva – napokon pobjednik,

himne vasionome bogu od vasionoga čovjeka – sama radost!

Iskrsava preporođeni rod – savršen svijet,

žene i ljudi u mudrosti, nevinosti i zdravlju – sama radost! Halabučni bakanali smijeha ispunjeni radošću!

Rat, tuga i patnja su minuli – plodna zemlja je očišćena – ostala je samo radost!

Ocean je ispunjen rodošću – atmosfera je sama radost! Radost! Radost! U slobodi, pobožnosti, ljubavi!!

Radost u zanosu života!

Dosta je da se naprosto postoji, dosta je da se diše! Radost, radost! Svuda i posvuda radost!

 (Preveo Tin Ujević)

 

Lokomotivi u zimi

 

Izabirem te kao moj recitativ,

ti, u bijesnom vihoru upravo kao sada, u snijegu, dok zalazi zimski dan,

ti, u svojem potpunom; oklopu, u tvojem odmjerenom dvojnom otkucavanju i tvojem grčevitom udaranju,

tvoje crno cilindrično tijelo, zlatna mjed i srebrni čelik,

tvoje moćne pobočne prečke, paralelne i vezne poluge, koje se okreću, lete kao čunak uz tvoje bokove,

tvoje metričke dahtanje i huka koja se sada nadima, a sada smanjuje u udaljenosti,

tvoj veliki izbočeni fenjer učvršćen sprijeda,

tvoje duge, blijede, vijorne zastave pare obojene nježnim grimizom, gusti i mrki oblaci što kuljaju iz tvojega dimnjaka,

tvoj spleteni okvir, tvoja pera i pipci, drthavo svjetlucanje tvojih kotača, tvoj vlak s vagonima odostrag, poslušan, koji samo slijedi,

kroz oluju ili tišinu, sada brzo, sada mlohavo, ali čvrsto jure;

primjere novodobnoga – grbe kretanja i moći – živo bilo kontinenta, daj jedanput posluži muzu i utopi se u strofi, upravo kako te tu vidim, u oluji i treskavim zapusima vjetra i padanju snijega,

danju, kada tvoje glasno zvono opomene odbija svoje zvukove, noću, kada se zanjišu tvoje nijeme signalne svjetiljke.

Ljepotice s ognjenim grlom!

Kotrljaj se mojom pjesmom s cijelom tvojom muzikom bez pravila, s tvojim njihanjem svjetiljke u noći,

s tvojim mahnito odzviždanim smijanjem koje .odzvanja, tutnji poput potresa, uznemiruje sve,

ti si sama za se potpuni zakon, ti držiš čvrsto vlastiti kolosijek,

(nema kod tebe dobroćudne slatkoće plašljive harfe ili hitroga klavira),

tvoji ćurlici vriskavi odjekuju od hridina i brežuljaka, zavitlana preko širokih prerija, preko jezera, ispuštena k slobodnim nebesima i zadovoljna i jaka.

(Preveo Tin Ujević)

 

 Mannahatta

 

Tražio sam nešto osobito i savršeno za moj grad,

kada mi, gle, u duhu sinu njegovo starosjedilačko ime.

Sada vidim šta sve počiva u imenu; to je riječ tečna, zdrava, van pravila, muzikalna, samodostatna,

ja vidim da je riječ mojega grada ta riječ iz davnine,

ja vidim tu riječ savijenu u gnijezdima zatona divnih, slikovitih, gusto posvuda

natisnutih s jedrenjacima i parobrodima, na otoku dugom šesnaest milja, s čvrstim temeljima,

bezbrojnim ulicama punim naroda, visokim raslinama od željeza, vitkim, jakim, laganim, koje se sjajno dižu prema vedrome nebu;

brzom i prostranom plimom koju tako volim o zalasku sunca,

tokom morskih struja, otočićima, većim susjednim otocima, visovima, ljetnikovcima,

bezbrojnim jarbolima, bijelim obalnim parobrodima, brodovima za prekrcavanje, skelama, crnim pučinskim parobrodima lijepe izgradnje,

ulicama donjega grada, poslovnim kućama mešetara, poslovnicama brodskih trgovaca i mjenjača novca, ulicama uz rijeku,

s useljenicima koji stižu po petnaest ili dvadeset tisuća na tjedan,

kolima koje prevoze robu, brčnim sojem kočijaša, osmaglim mornarima, ljetnim zrakom na sjaju žarkog sunca i s oblacima što visoko plove,

zimskim snjegovima, zvonima na saonama, puknutim ledom na rijeci koji se pomiče naprijed ili natrag s plimom ili osekom;

obrtnici u poslovnoj četvrti, brodski kapetani, stasiti, lijepih lica, koji vas gledaju otvoreno u oči;

prepuni pločnici, vozila, Brodway, žene, dućani i izlozi,

milion ljudi – slobodno i divno ponašanje – glasan govor, gostoljubivost –

najhrabriji i najprijazniji mladići,

grad užurbanih i iskričavih voda! Grad zvonika i jarbola! Grad savijen u zatonima! Moj grade!

(Preveo Tin Ujević)

 

Walt_Whitman_photographed_by_Thomas_Eakins

 

Excelsior

 

Tko je stigao najdalje? Jer ja bih htio još dalje.

I tko je bio pravedan? Jer ja bih htio biti najpravedniji na zemlji. I najopreziji? Ja bih htio biti još oprezniji.

I tko je bio najsretniji? O, mislim, ja – mislim da nitko nikada nije bio sretniji od mene.

I tko je sve protraćio? Jer ja uvijek rasipam najbolje što imam.

I tko najponosniji? Jer ja vjerujem da imam razloga da budem najponosniji sin zemlje – jer ja sam sin žilavoga i visokoga grada.

I tko je bio hrabar i vjeran? Jer ja bih rado bio najhrabrije i najvjernije biće svemira.

I tko dobrohotan? Jer ja bih htio pokazati više dobrohotnosti nego svi ostali. I tko je stekao ljubav najbrojnijih prijatelja? Jer ja znam što to znači steći

strastvenu ljubav mnogih prijatelja.

I tko poisjeduje savršeno i zaljubljeno tijelo? Jer ja ne vjerujem da itko posjeduje savršenije ili zaljubljenije tijelo od mojega.

I tko misli najprostranije misli? Jer ja bih htio nadmašiti i te misli.

I tko spjevao himne koje dolikuju zemlji? Jer ja mahnitam od proždrljive ekstaze da pjevam radosne himne za čitavu zemlju;

(Preveo Tin Ujević)

 

Pijesci u sedamdesetoj

 Halkionski dani

 

Ne samo od srećne ljubavi,

Niti od bogatstva, slave u zrelom dobu, niti od pobeda u politici ili ratu;

No kako život čili, i sve se strasti žestoke smiruju,

Kako blistave, magličaste, tihe boje prekrivaju večernje nebo,

Kako blagost, punoća, počinak, preplavljuju

dušu i telo kao neki svežiji, mirisniji vazduh,

Kako dani bivaju u sve mekšoj svetlosti, a jabuka najzad visi stvarno dovršena i nehajno zrela na stablu,

Onda u krcato najspokojnije, najsrećnije od svih dana!

Zamišljene i blažene halkionske dane!

(Preveo Tin Ujević)

 

Zbogom mašto moja

Zbogom, Mašto moja!

Zbogom mili druže, ljubavi mila! Ja odlazim, ne znam kuda,

Ni kakvoj kobi, ni da li ću te opet videti. Zbogom dakle, mašto moja.

Još samo jedno – da se osvrnem za trenutak; Sve sporije, sve slabije otkucava sat u meni, Odlazak, sumrak, ubrzo staće srčani damar.

Dugo smo zajedno živeli, radovali se, milovali;

Divno! – a sada rastanak – zbogom, Mašto moja.

Pa ipak, da se ne zaletim; Zaista, dugo smo živeli, spavali, pročišćavali se, u stvari se stopili u jedno;

Pa tako, umiremo li, zajedno umiremo (jeste, ostaćemo jedno)

Odlazimo li ikuda, zajedno idemo u susret onome šta biva,

Možda ćemo bogatiji biti i radosniji, i nešto naučiti,

Možda me to sada u stvari ti privodiš

istinskim pesmama (ko to zna?) Možda to ti zapravo otvaraš, okrećeš bravu smrti – pa onda, konačno, Zbogom – i zdravo! – Mašto moja.

1891.

(Preveo Ivan V. Lalić)

 

 

IZBOR IZ KRITIKA

 Dejvid Herbert Lorens 

Vitmen nas  je prije  mnogo godina  izveo na  put. Zašto niko nije nastavio odatle? On je veliki pjesnik, pa zašto niko ne prihvati njegove najveće riječi? Amerikanci ne zavreñuju svog Vitmena. Smatraju da je on, poput koktela, samo zabavan.  Čudo  je  da  nisu  uništili  svaku njegovu riječ.  Ali takva  se  čuda dešavaju.

Najveći moderni pjesnik! Vitmen je u svojim najboljim djelima potpuno svoj.

Njegovi stihovi pnoizilaze samo  iz spontanih  izvora  njegovog bića.  Odatle njihova divna, divna forma i ritam, kad su najbolji. To je čista, savršena ljudska spontanost, spontana kao drhtanje slavuja, ali još uvijek kontrolisana, najviša divota ljudske spontanosti,  neukrašene,  neodjevene. Čitavo biće je tu, čulno drhti,  duhovno  treperi,   mentalno,  idealno  govori.  Ovdje  nema,  kao  kod Svinberna  (Swinburne) prevelikog naglaska  na  jednom dijelu  bića.  Ono  je savršeno i cijelo. Čitava duša govori u isto vrijeme: isu-više je čista da bi joj trebala mehanička pomoć rime i metra. Savršen izraz usmjerene spontane duše. Nezaboravna divota Vitmenovih redaka! Iz kolijevke što se beskonačno ljulja.

Ave America! (1921)

Dejvid Herbert Lorens (David Herbert Lawrence), Vitmen (Whitman), Walt

Whitman, ed. Francis Murphy, Penguin, 1969, pp. 204-205.

 

Rendal Džarel

 

Mogli su mu napisati  na grobu  VOLT VITMEN: ON SE USUDIO. On je najbrzopletiji,  najneobjašnjiviji,  čovjek  bi  htio  da  kaže:  najnevjerovatniji pjesnik. On nekako spada u svoju zasebnu vrstu tako da ga čovjek može porediti s drugim pjesnicima isto onoliko koliko može porediti Alisu u zemlji čuda s drugim knjigama. (Čak i njegov slobodni stih ima potpuno drukčije djejstvo od bilo čijeg drugog.) Ko bi i pomislio da ga poredi sa Tenisonom (Tennyson), Brauningom (Browning), Arnoldom (Arnold) ili Bodlerom (Baudelaire)?  Pada na pamet Homer ili sage ili nešto drugo daleko i davno ali se i to mora odbaciti, jer Vitmen jeste ponekad epičan kao i Mobi Dik (Moby Dick) i iznenađuje nas što smo u stanju da istinito upotrijebimo ovu riječ koju smo zloupotrebljavali toliko puta. Vitmen jeste veličanstven i uzvišen, i sveobuhvatan i stvaran  sa zapanjujućom stvarnošću, i još mnogo drugih stvari. Kritičar ukazuje na njegove osobine s očajanjem i čuñenjem, jer su tu svi metodi neuspješni, i jednostavno ih zove njihovim imenima. A raspon ovih osobina je najneobičnija stvar. Za njega sigurno možemo reći: “On je bio čovjek, sve u svemu uzevši. Nikada  više  neće  biti  nekog  takvog”,  i  poželjeti da  to  ljudi  shvate  i  da  ne pokušavaju da budu kao on: jedan Vitmen je dovoljno čudo, a, kad ponovo dođe, biće smak svijeta.

Govorio sam toliko malo i Vitmenovim manama jer su one tako očigledne: i bebe-kritičari koji su jedva naučili da se žale na nedostatak dvosmislenosti u pjesmicama o zeki mogu vam objasniti šta ne valja u Vlatima trave. No velika većina mojih čitalaca  mora misli da je smiješno napisati  ogled o očiglednoj činjenici da je Vitmen veliki pjesnik. Smiješno je, isto onoliko koliko bi bilo smiješno 1851. napisati ogled o očiglednoj činjenici da Poup (Pope) nije “klasik naše proze” nego veliki pjesnik. Kritičari moraju da potroše pola svog vremena neprestano  ponavljajući  smiješno očigledne stvari  koje su njihovo doba,  ili kritičari njihovog doba. našli za potrebno da zaborave: oni očajnički govore na zabavama  da  je  Vordsvort (Wordsworth) veliki pjesnik i  da  vam neće  biti dosadan… U biti postoji nešto smiješno s kritičarima:  ono što je dobro ostaje dobro i ako to ne kažemo i ispod svog našeg dostojanstva mi to znamo.

Dozvolite mi da završim pominjući jednu drugu Vitmenovu osobinu o kojoj do sada  nisam  ništa  rekao,  a  koja je  meni krasna.  Kad bi  jednog  dana  neka turistkinja primijetila među ruševinama Njujorka primjerak Vlati trave, kad bi se zaustavila, podigla knjigu i pročitala  nekoliko redaka,  ona bi mogla reći sama sebi: “Koliko je ovo američko! Da on i njegova zemlja nisu postojali, bilo bi ih nemoguće zamisliti.”

(1953)

Rendal Džarel (Randall Jarrell);  Neki stihovi iz Vitmena (Some Lines from

Whitman), Walt Whitman, ed. Francis Murphy, Penguin, 1969, pp. 317.

 

Volter Satn

 

Vitmenove pjesme pokazuju da je pjesnička forma  otvoreni a ne zatvoreni sistem. Ona  je  uvijek podložna  ponovom definiranju  i  daljnjem  razvoju  u promjenjljivoj perspektivi čitaoca. Forma djela je potencijal njegove verbalne strukture,  i,  dok  mi  možemo raspravljati   o  njemu  s  jednog  ili  s  drugog stanovišta,   ne   možemo  nikada   izvršiti  analizu   koja   će   biti   primjerena “složenosti” djela kolikogod ono izgledalo “jednostavno” pri površnom čitanju. Svaka analiza koja sebe predstavlja kao sistematsku i sasvim definitivnu u istoj mjeri iznevjerava prirodu djela i obezvređuje ga, možda na privremenu korist kritičara.

Vitmen je korisna ličnost kada se razmatra  ova ideja otvorene i relativne forme (koja se odnosi na prozu kao i na poeziju), jer on sam nije nikada smatrao svoje pjesme “završenim” nego ih je umjesto toga  prepravljao  iz izdanja  u izdanje Vlati trave. Isto tako, iako je želio da  mu pjesme budu u skladu sa svijetom prirode, on je priznavao njihova ograničenja verbalnih apstrakcija. A ipak, on je priznavao i njihovu posebnu moć – da su one kao pjesnički skupovi povezane sa širim sistemom na načine koji se stalno mijenjaju i da su neiscrpne u mogućnostima tumačenja.  Prema  tome, čin čitanja  ili poimanja  oblika za njega je bio dinamični proces koji se nikada ne može završiti. U predgovoru izdanju Vlati trave iz 1855. on govori o pjesniku kao čovjeku koji svoje čitaoce ne dovodi ni do kakvog završetka, nego ih vodi u stalnoj potrazi za značenjem umjetničkih oblika i običnog života koji se njima izražava: “Koga on povede, njega povede čvrstom sigurnom rukom u stvarne predjele do kojih ranije nije mogao doći… od tada nema odmora…”

(1059)

Volter  Satn  (Walter  Sutton):  “Vitmenovi  pjesnički  skupovi”  (Whitman’s Poetic Ensembles), Whitman, ed. Roy Harvey Pearce, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1962, pp. 130-131.

 

Ivo Andrić

Da se da slika Vitmenove ličnosti i poezije i da se uvidi njegova vrednost i oseti njeno značenje, nisu dovoljna svakodnevna književna merila ni evropski estetski kalup. To nije poezija iz koje bi se mogla vaditi jedna reč ili jedan stih, raščinjati  i meriti, to je delo jednog života i izraz jedne ličnosti; od značaja je samo celovitost. To je jako piće, poezija najviših zanosa i najbudnije svesti, tu se retko čuje ljubaznost, tu se veoma malo računa sa osetljivošću, to je pisala ruka teška i malko znojna, ruka sa zastarelim žuljevima i čelo s borama iznad veselih očiju.

Pišući  o  Vitmenovoj poeziji,  nazvao  ju  je  jedan  Francuz  “une  lecture difficile”, za nas je lek i radost ova poezija, koja, kao onaj čudotvorni japanski izvor, hoće da povrati čovečanstvu veselje mladih godina; to je krepki miris tuđine; tu stojimo van sebe i van naše mračne tuge slavenske. Ali mi se ne stidimo priznati  da  za njega nemamo definicije, jer on se ruga  definicijama i otima formulama. Sve što se o njemu može reći ne iscrpljuje ga; on je pesnik tela i pesnik duše,  pesnik slobode,  radosti,  borbe,  energije,  devinčanske zemlje i zdravih, dobrih,  smelih ljudi, pesn’k “demokracije, ljubavi i religije”, pesnik drugarstva  i požrtvovanosti, ali i pesnik ponora  i nesreće koju je priznavao: “More ja  poznajem muka, očaja,  sumnja, nevere”, pesnik ljudskog ponosa  i velike ljudske samilosti, koji je jednoj bruklinskoj prostitutki pevao:

Kćeri moja,

Kad te se sunce ne kloni, ne klonim te se ni ja! Sve je to on i još mnogo iznad toga, jer on se izmiče svakom odreñenom izrazu. I za najveće svoje savremenike R. V. Emersona i Tenisona on je bio “jedno veliko, kolosalno Nešto”.

Sam sebe je  nazvao  “Walt  Whitman, Kosmos”, pa  ostavimo mu to  tamno  ime puno značenja, i pustimo ga neka, kako je sam pevao, slobodan, saučestan, uviđavan radosno korača svetom sa svojim bezbrojnim pesmama.

(1919)

Ivo Andrić: Volt Vitmen (1819-1892), Eseji i kritike, Svjetlost, Sarajevo,

1976, str, 261, 267-268.

 

Svetozar Brkić

 

Vitmanova Amerika… to  je  Amerika rađanja   samosvesti –  velika zemlja prostranih prerija, neprokrčenih šuma, neispitanih reka, ogromnih pristaništa, mnogih jezera, različitih klimata; zemlja zlata i vetrova, zemlja divljači i lovaca, zemlja religioznih zanesenjaka  i avanturista,  zemlja radoznalica  i potukača, zemlja smelih, snažnih i poduhvatnih; zemlja-priroda koja je suvereno i vedro imala po poklon za svakoga ko bi je pokorio i podvrgao njene daljine sebi, krčeći  puteve  i  prebacujući  mostove,  menjao  joj  izgled  izniklim kućama, radionicama; gradilištima, fabrikama, menjao je dahom svog prisustva, na koga je ona, čedna i netaknuta, čekala da mu preda svoju lepotu i svoje bogatstvo. Njemu, čoveku, i  njegovoj pratilji  –  ženi. Snažnom čoveku i  snažnoj  ženi. Uspravnim ljudima, koji su znali za rad, i Boga, i radost, i napor.

 

Svetozar Brkić: “Volt Vitmen”, Svetlo, lovina, Nolit, Beograd, 1972, str. 117.

 

Ivan V. Lalić 

 

A danas?  Čini nam se da je Vitmen za nas aktuelan u onoj meri u kojoj ga prepoznajemo i primamo kao jednog nesumnjivo snažnog i originalnog pesnika, a koji i jeste i nije naš savremenik. On zacelo više nije naš savremenik u smislu u kojem je to bio generacijama od pre nekoliko decenija – pesnik koji “dolazi sa snažnom muzikom” kao mogući saveznik u naporu modernizovanja pesničkog idioma. Vitmen je jedan od klasika moderne poezije; jedna vertikalna osovljena u zoni gde ta poezija počinje da se diferencira od tradicije koja joj prethodi. Vitmen svakako jeste naš savremenik pre svega u onom smislu u kojem su to i drugi veliki pesnici raznih epoha i jezika, pesnici čije delo prerasta  svoj zadani trenutak izraza i postaje hrana  onog prastarog  i nepresušnog dijaloga što ga poezija, kao možda najtananiji  oblik ljudskog samosaznanja,  vodi sa svetom. Vitmen je, kako ga danas vidimo, jedan od mlađih članova tog velikog pesničkog bratstva koje nas uči kako se pesničko mišljenje, to “ritmično kretanje duha”, izražava protivurečnostima kao oblikom u kojem se otvara pristup određenom saznanju. On je, dakle, živ i dejstven kao jedan od naših bližih roñaka  u toj svetskoj porodici, gde se stepen srodsvta ustanovljuje više bliskošću iskaza nego približnošću u vremenu. I možda će ga vreme sve više dovoditi u vezu sa nekim drugim,  inorodnim  velikim pesnicima  koji, kao  i  on,  dugim dahom  pevaju izobilje vidljivog sveta; pesnicima kao što su Igo i Klodel. Jer i Vitmen je sa istim poverenjem u pesničku moć evokacije tog sveta, u parafrazi Helderlina, “zasnivao ono što traje”.

Ivan V. Lalić:  Poezija  Volta  Vitmena, Volt Vitmen: “Vlati trave”,  BIGZ, Beograd, 1974, str. 37-38.

Izbor Z. R.

 

BILJEŠKA O PISCU

Detail: 1887: Walt Whitman-1819-1892 by George C. Cox: (portrait known as the "Laughing Philosopher") 23.9 x 18.8 cm | 45.2 x 33.3 cm: vintage large format, hand-pulled photogravure printed circa 1905-10 by the Photographische Gesellschaft in Berlin on Van Gelder Zonen plate paper. From: PhotoSeed Archive

Detail: 1887: Walt Whitman-1819-1892 by George C. Cox: (portrait known as the “Laughing Philosopher”) 23.9 x 18.8 cm | 45.2 x 33.3 cm: vintage large format, hand-pulled photogravure printed circa 1905-10 by the Photographische Gesellschaft in Berlin on Van Gelder Zonen plate paper. From: PhotoSeed Archive

 

Volt Vitmen roñen je 31. maja 1819. u Vest Hilzu (West Hills) na otoku Long Ajlendu (Long Island), nedaleko od Njujorka. Otac mu je bio stolar,  tesar  i zemljoradnik,  engleskog  porijekla,   dok  je  majčina   porodica   poticala   iz Holandije. Kad je Vitmenu bilo četiri godine, porodica se preselila u Bruklin, tadašnje predgrađe Njujorka. On 1825. do 1830. Vitmen je pohađao školu, a od 1830. do 1834. učio štamparski zanat. Nakon završetka zanata, radio je godinu dana kao štampar a  onda  se prekvalificirao  u učitelja.  Učiteljevao je dvije godine, do 1838, u raznim malim mjestima na  Long Ajlendu, a  onda  se na godinu  dana   posvetio  uređivanju   nedjeljnog  lista   Long  Ajlender  (Long Islander). Ovakav promjenljiv ritam života biće za Vitmena karakterističan, sve do objavljivanja  njegove prve zbirke pjesama  Vlati trave, 1855, godine. No biografi smatraju posebno značajnim njegovo prvo putovanje na jug i višemjesečni boravak u Nju Orlinzu (New Orleans)  1848. godine, jer za taj period vezuju neko nepoznato ali veoma snažno emocionalno iskustvo

Vitmen je  objavljivao  književne radove  i  prije  Vlati  trave,  no  to  su  bez izuzetka sentimentalni i mladalački tekstovi koji uključuju nekoliko pripovjetki i pjesama kao i jedan antialkoholičarski roman, Frenklin Evans ili pijanac (Franklin Evans, or, The Inebriate, 1842.). Tek kada 4. jula 1855, objavi Vlati trave,  knjigu koju je  sam  složio i  odštampao  u  tiskari  braće  Roum (Rome Brothers) u Bruklinu, i koja na sebi nije imala ni naznaku izdavača niti imena pisca  nego samo Vitmenovu sliku u radničkoj  košulji, on postaje  u pravom smislu američki književnik. Izdanja  od 200 primjeraka  Vitmen je uglavnom podijelio prijateljima i prikazivačima; obično se računa da je prodao ne više od četrdeset primjeraka. Zbog toga je morao nastaviti sa novinarskim poslom. U 1856. se pojavljuje i drugo izdanje Vlati  trave  sa   dvadeset  novih  pjesama   i  Emersonovom  pohvalom  na koricama. Treće izdanje Vitmen objavljuje u Bostonu 1860. godine. Ono sadrži 154  pjesme. Ni tada  na  koricama  nema  imena  autora  ali  postoji  njegova fotografija. 1862. Vitmen odlazi u Frederiksburg  u Virdžiniji (Fredericksburg, Virginia) da posjeti brata Džordža koji je bio ranjen kao dobrovoljac u sjevernjačkoj vojsci, u građanskom ratu. Više se ne vraća na sjever, nego ostaje u Vašingtonu (Wishington). Radi kao državni činovnik, a u slobodnom vremenu obilazi bolnice, posjećuje ranjenike, tješi ih, piše im pisma i donosi im sitne poklone. U maju 1865. objavljuje Bubnjeve u povečerje, a u jesen iste godine Dodatak  tim  pjesmama.  Prvo  izdanje  Vitmenove poezije  pojavljuje  se  u Engleskoj 1868. Nakon moždanog udara  koji ga je zadesio 1871. i od koga je bio djelomično paraliziran,  Vitmen se seli u gradić Kamden (Camden) u državi Nju Džerzi (New Jersey) i tu živi s bratom Džordžom do 1884. kada u istom mjestu kupuje kuću. Tu i umire 26. marta 1892, okružen prijateljima i poštovaocima, nakon što je pripremio za štampu takozvano “izdanje na samrtnoj postelji” Vlati trave. Ono je objavljeno te iste godine.

Zvonimir Radeljković

 

 • LITERATURA
 1. D. H. Lawrence, Studies in Classic American Literature, Heinemann, London,
 • 1964.
 1. F. O Matthiessen,  American  Renaissance,  Oxford  Universitv Press,  New
 • York, 1972.
 • Richard  Chase,  Walt Whitman Reconsidered, William Morow, New York,
 1. 1955. ed. Roy Harvey Pearce, Whitman, A Collection oj Critical Essays,
 • Prentice Hali, Englewood Cliffs, New Jersey 1962. ed. Francis Murphy, Walt
 • Whitman, A Critical Anthology, Penguin, 1969.
 • Julijus Bab, Pisci Amerike, Mladost, Zagreb 1955. ur. Robert E. Spiller i drugi,
 • Istorija  književnosti  Sjedinjenih  Američkih  Država,  knjiga  prva,  Obod, Cetinje, 1962. ur. Breda Kogoj i Ivo Vidan,
 • Povijest svjetske književnosti, knjiga 6, Mladost, Zagreb, 1973.

NAPOMENA O OVOM IZDANJU 

Za ovo izdanje Vlati trave korišteni su prevodi Tina Ujevića i Ivana V. Lalića. Izvori za prevode su sljedeća izdanja: Tin Ujević, Sabrana djela, ur. Dragutin Tadijanović i drugi,  svezak peti, Znanje Zagreb  1965, str.  173-251;  svezak petnaesti,  Znanje,  Zagreb  1966,  str.  384-476;  i  Volt Vitmen, Vlati  trave: izabrane pesme, izbor, prevod i predgovor Ivan V. Lalić, BIGZ, 1974. Izmjene u tekstu su označene brojem i bilješkom sa objašnjenjem. Redosljed ciklusa Vlati trave slijedi redoslijed posljednjeg izdanja koga je sam Vitmen redigovao iz 1891/92. Priređivač je preveo naslove ciklusa.

Priređivač

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  0 0 glas
Ocenite članak
Pratite diskusiju na ovu temu
Obavesti me
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments