Platonovo shvatanje lepog

Platonovo shvatanje lepog

Platon, jedan od najznačajnijih filozofa u istoriji čovečanstva, rodio se u istaknutoj atinskoj porodici u Atini godine 428/7. stare ere. Živeo je u doba najvećeg procvata atinske kulture i smatra se da je stekao lepo obrazovanje. Zaokružio je svoj filozofski sistem važnim pitanjima: problemi ljudskog saznanja-gnoseologija i Bića-ontologija, učenja o politici, državi i etici. Takođe, […]