Duh renesanse

Duh renesanse

Humanizam renesanse ubrzao je proces “kulturnih promjena” koje su oblikovale novu sliku svijeta i novo shvaćanje čovjeka. Renesansa (ponovno rođenje) imala je ishodište u ponovnom otkriću moralnih, intelektualnih i duhovnih vrijednosti sadržanih u tradicijama mediteranskog bazena (grčko-latinske, hebrejske, egipatske i kaldejske) i njihovih prilagodbi potrebama novog vremena. Ustajući protiv dogmatizma i jalovosti srednjovjekovnog duha, humanizam […]