Bog velikih stvari

Bog velikih stvari

Nema jačeg razloga da se raskrsti sa verom u judeohrišćanskog boga od stradanja i zla koji dominiraju našim svetom. Pa ipak ljudi koji su doživeli teške tragedije ne odriču se često svog boga. Njihova patnja postaje razlog da još čvršće prionu uz religiju. Vera u boga ispunjava duboku potrebu koju dokazi skeptika i ateista neće […]