Tantra kao učenje

“An Egoless Practice”: Tantric Art Lauren O'Neill-Butler
“An Egoless Practice”: Tantric Art
Lauren O’Neill-Butler

Unutrašnji život čovjeka vezanog za ono što on smatra životom skoro i da ne postoji. On se odvija negdje na margini iskustva unutrašnjih čula, vezan za spoljašnje u nadi da će mu ono dati zadovoljstvo, radost, ispunjenje kao blagodet ukoliko on bude uspješan, spretan i snalažljiv. Ubrzo, ukoliko je riječ o inteligentnijoj osobi, on uviđa da mu spoljašnje ne daje ono što očekuje ili ono što mu daje uslovljeno je cijenom koja je on sam. Gubitak sebe, gubitak odnosa, gubitak sreće i radosti i stalnu napetost koja je usmjerena na “još” te putem nje pokušava da nadomjesti ono što gubi u svakom trenutku. Uskoro on biva okrenut tzv. onostranom, religioznom ili spiritualnom. Pomoću tog “tržišta” pokušava da opravda svoju nemoć ili da postane radostan i srećan pomoću savjeta koja nađe u časopisima, knjigama, susretima sa onima koji mu se predstavljaju kao znalci, kao savjetnici, razni konsultanti, gurui i slično. Mnogi u tome nađu zadovoljene i ostanu u tim “vodama” cijelog života. Nekolicina nije ni sa tim zadovoljna i traži dalje.

Na duhovnom “tržištu” vlada raznovrsna ponuda, od raznih varijacija Hatha Yoge, koja je najzastupljenija, pa do raznih učenja koja se oslanjaju ili na fizičko kao temelj razvoja kao Hatha Yoga ili Karma Yoga, ili na vjeru i predaju kao što su određeni Bhakti pristupi (religija i njeni razni oblici, vjera u svakodnevnom obliku, ili specifični kao društvo svjesnosti krišne ili poznatiji kao hare krišna pokret), pa do onih kojima je prvenstveno cilj intelekt (gjana yoga, klasični yogički putevi koji rade sa mantrama, pranayamama i slično). Među njih možemo svrstatiti i svakodnevne oblike Tantričkog učenja koje najčešće propagiraju seksualnost kao oblici koje nazivamo Vama Tantra, ili Vamachara, ili putevi “ljeve ruke”, “ljeve staze”. Taj oblik Tantričkog učenja najrasprostranjeniji je u svijetu oko nas. S druge strane imamo također Tantričke puteve u kojima preovladava celibatski pristup, ili pristup razvoja kroz tradicionalnije karakteristike, kroz yogička iskustva i prakse, izvan seksualnosti i njenim mogućih devijacija, izvan kontrole energije kao u Vamachara pristupu. To su klasični pristupi kroz meditaciju, pranayamu, proučavanje filozofije, devociju (emotivnu usmjerenost ka objektu ili cilju kojem težite), koncentraciju, aštaunga (osam udova joge po Patanjaliju) yogu, razne oblike Kriya Yoge i slično.

Gueorgui Pinkhassov, "Nordmeer Yamalo-Nenets, Russie"
Gueorgui Pinkhassov, “Nordmeer Yamalo-Nenets, Russie”

Obično Tantru dijelimo na ta dva pravca, Vamachara i Dakshinachara (put desne ruke, put desne staze). No, to je najgrublja podjela Tantričkog učenja ali ona je najzastupljenija oko nas. Unutar te podjele postoji niz tantričkih škola ali u skoro svakoj preovladava dio koji pripada jednom od ta dva usmjerenja, rad sa energijom, probojem svih moralnih principa, ovladavanjem sobom kroz kontrolu energije, seksualnosti, rušenjem pravila i slično ili yogičkim pristupom, meditacijom, ulaženjem u srž i razvijanjem svijesti. Većina, ili da kažem skoro sve škole koje su poznate u javnosti, usmjerene su na određeno razvijanje koje bi mogli nazvati spiritualni pristup, razvoj duha, svijesti, usmjerenje ka dubljoj stvarnosti od one koju živimo unutar svakodnevnog života.

Praktična Tantrička nauka započinje na fizičkoj razini i napreduje ka fizičko-psihološkoj razini, a zatim ka psihološkoj, pa psihološko-spiritualnoj razini i na kraju na spiritualnu razinu i završava sa sa sjedinjenjem tragaoca sa Najvišom Sviješću, Apsolutom, Brahmanom.

Nije mi cilj, ovdje u ovom tekstu, opisivati različite Tantričke prakse, kao i definicije koje ih prate, te koja je bolja od druge. Već mi je cilj pojasniti vam da Tantrička praksa nije podjeljena u različite pod-prakse, ili učenja, već da je ona cjelovito ispoljenje u koje je uključen svaki aspekt čovjeka te da samo na taj način čovjek može da postigne unutrašnje sjedinjenje sa Sobom ili Apsolutom (ako vam je ta riječ draža) i da preskakanjem koraka postignuće o kojem Učenje govori postaje nemoguće i daje ili slabog jogija (tantrika) koji ima znanje ali nema moć primjene, ili ima moć da djeluje ali nema znanje, ili posjeduje volju ali ne i primjenu i znanje. Tantrička praksa traži čovjeka koji je spreman da se suoči sa svakim aspektom sebe te da ga pročisti i usmjeri u pravcu njegova Oslobođenja (Probuđenje, Prosvjetljenje, Moksha, Nirvana, itd.).

Tantra se načešće tumači kao “sredstvo koje čovjeka vodi ka oslobođenju”. No, tačnija definicija je da je tantra sredstvo, nauka koja putem određenih napora i tehnika oslobađa čovjeka od tuposti, inertnosti i razvija njegove potencijale u punom aspektu te ga vodi ka potpunom sjedinjenju sa njegovom Prirodom ili Bićem ili Apsolutom. Mogu reći da je to Nauka koja kroz niz instrukcija čovjeka vodi u susret sa njegovim najdubljim Bićem ne izbjegavajući ni fizičko, ni vitalno (emotivno), ni intelektualno, već sve troje uključuje u cjelovit pristup unutrašnjem razvoju. Najčešće, kada je riječ o toj vrsti Tantričkog učenja, možemo je naći pod Ezoteričnim Tantričkim pristupom. Ezoterično (a pod ovim ne mislim na astrologiju, tarot i slične prakse koje se uslovno nazivaju “ezoteričnim”), kako se inače prevodi kao “tajnovito” ili “skriveno”, znači “Unutrašnje”. Naravno da je Unutrašnje skriveno i da je tajnovito jer niko oko vas ne može da vidi šta vi u sebi imate, o čemu razmišljate, kako se osjećate. No, Unutrašnje znači i definiciju prakse. Praksa može biti ritualna, tehnička ili potpuno unutrašnja. I Tantra kao ezoterično učenje u sebi sadrži sva tri nivoa prakse, jer svaki čovjek je različit i svakom se prilazi na njegov ličan, individualan način. Iako se Tantra može davati i na sveobuhvatan način, tj. način koji odgovara većini, ona je pored toga usmjerena i na samog pojedinca i praksa koja odgovara nekom ne mora biti ista kao ona koja odgovara vama.

Véronique Boudier, Luce
Véronique Boudier, Luce

No, nije samo u tome razlika. Stepen razvoja jednog čovjeka, tj. njegov stepen svijesti nije isti kod drugog čovjeka i oba mogu da rade istu ritualno-tehničku praksu, ali unutrašnji aspekt neće biti isti, naglasak će biti na nečemu drugom što je različito kod svakog čovjeka.
Obično prakse se dijele na negacijske poput sveprisutnih Advaita praksi (ne-dualnih praksi, gjana yoge, klasičnih yogičkih pristupa) čiji je temelj i put negacija svakodnevnog unutrašnjeg i spoljašnjeg te spoznaja onog što ostaje iza negacije. Ili na afirmacijske prakse kao što je klasična Bhakti škola ili škola vjerovanja i predaje. Tantričko učenje, koje je cjelovito, u sebi sadrži oba pravca. Izvorno Tantra je Advaita učenje, Učenje o nedjeljivosti Apsoluta od čovjeka ili prirode univerzuma. Univerzum nije odjeljen od Kreatora univerzuma i on je samo Njegovo ispoljenje, manifestacija. Ali radi Unutrašnjeg razvoja Tantričko učenje često pravi iznimak, tako da se ono u početku može biti potpuno dualno učenje koje postepeno prelazi na dualno-nedualni aspekt sve dok ne dođe do samog cilja a to je ne-dualno učenje, aspekt u kojem nema razdvajanja između Apsoluta i njegove kreacije. Ali to je proces kroz koji Učenik prolazi nizom zadatka, praksi (Sadhane) koju radi, iako je sama Sadhana u vidu meditacionog pristupa uvijek usmjerenje na sjedinjenje subjekta i objekta meditacije.

“Onaj koji traži Shivu u vanjskom svijetu
zanemarujući Shivu u sebi
poput je čovjeka koji bacivši rižu iz ruku
luta svijetom u potrazi za hranom.”

Drugim riječima onaj koji traži Oslobođenje u spoljašnjem a zaboravlja da je ono u njemu samom poput je čovjeka koji gladuje pored prepunog stola hrane. U Tantričkoj praksi se često puta čuje i ova izreka: “Praksa Sjedinjenja sa Brahmanom je najbolja, meditacija i koncentracija je druga po snazi, mentalno ili usmeno recitovanje mantri i stihova kao i himne (molitve) obožavanja su loše, klanjanje idolima je najgore od najgore prakse.” – Kularnava Tantra

Šakti i Šiva u ikonografiji
Šakti i Šiva u ikonografiji

Ali kao što sam rekao niz različitih praksi u Tantri upravo služe različitim ljudima koji postaju njeni Učenici. Stoga, Tantričko učenje u sebi sadrži i ritualnu praksu, i tehničku praksu (meditacije, pranayame, hatha yoga i slično) ali i praksu koja se bavi Sjedinjenjem subjekta i objekta koja je najviša Tantrička praksa. Za neupućenog ili onog koji se nalazi u nekim pristupnim tantričkim praksama tantra je jedostavna, poželjna jer u sebi nema određene ili teške zabrane, disciplinu. Ili ona podržava naše najniže želje, navike i potrebe i kroz njih pokušava čovjeka dovesti do najviših rezlultata. Da je to tako onda prljav čovjek nikada ne morao da se okupa kako bi postao čist, onda bi čovjek poroka samim porokom doživio Oslobođenje. Ali zagovornici takvih praksi u Tantri koja se samo tako naziva a u sebi nema ništa od Tantričkog zaboravljaju tri osnovna pravila Tantre koja se daju onima koji uđu u ovo učenje. Prvo pravilo: SVJESNOST. Drugo pravilo: SVJESNOST. Treće pravilo: SVJESNOST. Problem je u tome što svakodnevni čovjek misli da ima Svjesnost, te sjećanje i trenutke samosvijesti tumači kao Svjesnost. Niti jedna praksa u Tantri ne može biti odrađena bez Svjesnosti koja je temelj prakse. Jer ako je Svijest ono što želite da razvijete onda možete da shvatite da bez iste ne možete razviti Svijest. To bi bilo kao da sjedite zavaljeni u omiljenu fotelju i maštate kako vam mišići rastu sami od sebe. Takav je i onaj koji misli da bez Svjesnosti može putem poroka ili “zabranjenog” da razvije Svijest, ono što mu omogućava završno Oslobođenje ili Sjedinjenje sa Apsolutom. Jasno je da mnoge prakse koje su javne upravo igraju sa tim i na taj način, ali ne i Ezoterično tantričko učenje. Stoga, odmah na početku da raskrstimo sa tim. Ezoterična tantrička praksa nije jednostavna nauka u kojoj nema discipline, pravila, zakona. Koja je oslobođena učenja, napora, teške i mukotrpne prakse u kojoj prosto radite šta želite, u kojoj ste poročni, u kojoj imate niz štetnih navika i očekujete da ćete putem mantre ili mašte osloboditi se svega i postići prosvjetljenje.

88814
Čak i u seksualnoj praksi koja je najpoznatija pod nazivom Tantra, morate imati disciplinu, morate se suočiti sa potisnutim koje nije ugodno, morate biti svjesni sebe, morate raditi i izvan seksualnog čina u svakodnevnim situacijama. Zapadni produkt Tantre nije Tantra. Tantrici to nazivaju “seksualnom yogom”, “kama sutra yogom”, itd. Cilj Tantre kao Ezoteričnog učenja jeste upravo u tome da razbije percepciju koja nas čvrsto drži u zatvoru čula i koja ne dozvoljava da vidimo stvarnost očima oslobođenim od ograničenja. Te svojim filozofskih i teoretskim (iako je ovo jako rijetko) tekstovima i Učenjem pokušava da nam da drugačiju percepciju od ove u koju vjerujemo. Upravo, to je cilj Sadhane koja je temelj svake prakse, a samim tim i Tantričke. Ta Sadhana se razlikuje od škole do škole, ali svim školama isti je cilj. Stapanje individualnog i ograničenog sopstva sa Univerzalnim Sopstvom ili Brahmanom.

“Razlika između ograničene svijesti i Najviše Svijesti leži u pojedinačnom ograničenju (Upadhi), različitim sposobnostima; te ne postoji neka druga razlika između tog dvoga. Prakrti (Energija, Priroda) djeluje nad Purushom (Svijest) kako bi manifestvovala u kreaciji osjećaj “Ja postojim” (Ja Jesam) u najgrublju materiju.”

Najčešći aksiom koji ste mogli da čujete a povezuje se sa Tantričkim učenje jeste: “Gdje je Shaktii, tu je i Shiva, gdje je Shiva tu je i Shaktii”, ili “Gdje je Energija tu je i Svijest, gdje je Svijest tu je i Energija”. Jednostavnije rečeno mjesto gdje vam boravi um je mjesto gdje boravi i energija. Ili tamo gdje je vaša pažnja usmjerena tamo će da ide i energija i obrnuto. Upravo Tantra pokušava da “skupi” rasutu energiju i pažnju (Svijest) i stavi pod kontrolu Probuđenog čovjeka i za to koristi niz načina, niz praksi (Sadhana) kroz koje čovjek započinje proces unutrašnjeg ujedinjenja, ovladavanja sobom i kretanje ka cilju koji je najviši, a to je Sjedinjenje sa Istinskom Prirodom.
Da bi se to postiglo čovjek, prvo, ne smije preskakati korake ili ono što mu se ne sviđa, ono što bi volio da zaboravi ili da potisne jer takve stvari nikada ne nestaju već vas čekaju tamo gdje se najmanje nadate. Drugo, traži strahovitu disciplinu u kojoj je jasno kamo ste se zaputili i čemu težite, te da to dostiže samo nekolicina. Ne zato što je to “tajnovito” ili za izabrane (a to je poseban dio o kojem možemo kasnije da raspravljamo) već zato što su zamke Uma skoro nesaglediva i nesavladive. Um nije naivan “protivnik” već “protivnik” koji mora da se poštuje i da se koriste savjeti pomoću kojih se “protivnik” pretvara u “prijatelja”. I treće, traži čovjeka koji ne bježi od sebe već ide ka sebi putem koji je kao “oštrica mača”. “Put Tantre je kao oštrica mača. Sa ljeve strane je ludilo a sa desne smrt.” Jednostavnije rečeno: Put Tantre je ispunjen stalnim oprezom i upoznavanjem sa sobom te kroz srž onog što ste kao ljudska bića pokušava vas dovesti do Božanske prirode svakog čovjeka, svakog bića u ovom univerzumu. S njegove ljeve strane nalazi se nesklad, razdor, ludilo uma koje nije svjesno bolesti i ludila u kojem se nalazi. Pad na tu stranu ne dovodi vas do vas samih, već vas od vas samih udaljava. S desne strane je smrt, degradacija, okoštalost, rigidnost, kruto držanje pravila i identiteta (ličnost, ego) koji imate, hladnoća, nedostatak emocije, itd. Ovom izrekom budućem Učeniku se s namjerom utiskuje određeni strah, opreznost jer nije došao na put užitka ili predaje koja se krivo razumije, već je došao na put kojim nekolicina može da ide i koji od njega očekuje nadljudske napore, jer samo kroz njih on može doći cilju kojem teži.
Svaki poslodavac želi sposobnog radnika, čovjeka koji želi da uči, koji je komunikativan, koji je sposoban da radi zadati posao, da zadovolji najviša očekivanja. Isto tako Najviše želi čovjeka koji je sposoban, koji se razvio do kraja sa svim potencijalima koje ima, koji nije ispunjen arogancijom, umišljenošću, sebe-ljubljem, itd. Već onaj koji može da kroz sebe izrazi postignuće koje je dostigao, koji može Sobom da manifestuje Najviše i ono što Ono nudi. Zato govorimo da ovaj Put nije za one koji žele da dođu do cilja kao invalidi rada i zarade svoju penziju na licemjeran i lagan način.

Rinko Kawauchi, "Untitled"
Rinko Kawauchi, “Untitled”

Kao i svaka ozbiljna disciplina, bila ona sportska disciplina ili neka naučna disciplina, tako i Tantra traži najviše što možete od sebe da date. Traži svakodnevni napor, jasnoću kamo ste se zaputili, upoznavanje sebe, ucjelovljenje, itd. Mnogi od vas su čuli izreku iz Delfija: Upoznaj sebe. No, mnogi nisu čuli i ostale dvije koje se nalaze pored prve. I njih ćemo upoznati kroz ove tekstove.
Upoznaj sebe, nema nikakvo mistično, tajnovito ili skriveno značenje. Ona je prosta, ali um koji teži nekoj tajnoj formuli starih alhemičara ili tajnoj mantri koja će ga transformisati u Božansko izvrće ovu izreku. Ova izreka govori o najobičnije “upoznavanju” sa sobom u kojem “sebe” nije uzeto kao mistično-tajnovito stanje, mistično sebstvo, već kao obično, svakodnevno “sebe”, “ja”, ličnost, identitet koji jeste. Jer sve dok ste taj identitet vaša svijest i energija je ograničena i vodi vas patnji i bolu. A da bi ste postali nešto drugo, nešto što je već vaše, ali ste zaboravili na to, morate upoznati ono što sada jeste, što sada imate, što vas sada karakteriše. I prvi korak je Upoznaj sebe. Uz Sadhanu koja se daje Učeniku i koja se sastoji od Meditacije, Pranayame, Asana, specifičnih mantri, filozofije i teorije Učenik mora da upoznaje ono što je on sam svakodnevno, ono što svaki trenutak živi i ispoljava kao “sebe”. Jer bez tog upoznavanja on ne može da se oslobodi “tuposti i inertnosti”, ne može da se oslobodi zakona prirode koji ga drže u okovima, ne može da se oslobodi od identiteta koji misli da jeste. Kada Upozna sebe, upoznao je svog najvećeg “neprijatelja”. A Učenje je pobjeda nad sobom, ne nad drugim ili svijetom.

Tantra nije istočnjački “proizvod” kako vam to inače predstavljaju, niti je mistična, niti je tajnovita, niti je skrivena. Jer iako je samo Učenje “skriveno” ono je na dohvat ruke, cijelo vrijeme ispred vas. Ako želim nešto da sakrijem onda ću to sakriti ispred vas ali tako da vam dam pogrešno tumačenje. I upravo Tantra je putem filozofije koju skoro niko ne razumije sakrila Učenje ispred vas. Također, mnoge često odbija mnoštvo “boginja i bogova” koja se provlače ovim Učenjem. Tako da mnogi misle da je istok ili Indija u stvari mnogobožačka zemlja te da im je takva i religija. To je isto kao kada bi smo rekli da je Pravoslavlje mnogobožačko jer u sebi ima slavljenje svetaca, molitve svetcima i slično. Hindu religija je monoteistička ali to ne može da primjeti niko ko je ne poznaje i ne zna šta to sve znači. U Tantri bogovi i boginje su unutrašnje energije i stanja svijesti, a ne likovi koji su u tajnim ili višim sferama i koji odlučuju o sudbini čovječanstva.

Kada se u tantričkom učenju govori i različitim aspektima svijesti ili pokreta energije u čovjeku, u svijetu i u unuverzumu govori se o božanskim aspektima JEDNOG Apsoluta, Brahmana, Najviše Svijesti, Praizvora. Ali ti aspekti se nazivaju različitim imenima u skladu sa tipom ili kvalitetom manifestacije i koriste se simboli bogova ili boginja sa značenjem koji oni imaju u odnosu na neki aspekt. Upravo to je ono što zapad misli kada kaže da je istočnjačka religija mnogobožačka. Ona nije nimalo mnogobožačka od Islama ili Hrišćanstva, ali koristi drugačije termine kroz koje se štiti učenje od degradacije i uništenja.

I za kraj ovog teksta.

Tantričko učenje je usmjereno na ljudski potencijal, na mogućnost koju svaki čovjek ima u sebi i za tu svrhu se koristi ponuđenim alatima s ciljem dostizanja Unutrašnjeg Sjedinjenja sa Istinskom Prirodom, Bićem čovjeka. Ona nije ni magijsko-okultna kako nam se neki tantrički pristupi predstavljaju iako ima i taj dio u sebi. Nije ni samo seksualna kako nam se na zapadu predstavlja Tantra iako ima i taj pristup u sebi. Nije ni ritualna iako i to ima u sebi. Nije ni samo tehnička i ako i to ima u sebi. Nije filozofija iako se sastoji od niza filozofskih tekstova i rasprava. Nije ni samo teoretska iako je teorija bitna zarad upotrebe u praksi. Ona je Praktična nauka u kojoj je odnos teorije i prakse 1:99 posto. Jedan posto je filozofija i teorija, a 99 posto je praksa.

Za početak našeg čitanja mogao bih da izdvojim četri izreke kojima možemo jasnije definisati Tantru:

1. “Tantra je Nauka Oslobađanja Uma i Bića od sna, tuposti, intertnosti putem Unutrašnjeg razvoja Svijesti.”
2. “Sjedinjenje Energije i Svijesti primarni je cilj Tantričkog učenja.”
3. “Apsolut se nalazi svugdje. Ako On ne postoji samo na jednom mjestu onda ga nema nigdje. Ali ako postoji samo na jednom mjestu onda postoji svugdje.”
4. “Ako si ubjeđen da je Tantra za tebe onda grešiš. Ako si ubjeđen da ona nije za tebe, ponovo grešiš.”

Njima je izrečena srž Tantričkog učenja kao Ezoterične, Unutrašnje, prakse pomoću koje čovjek Oslobađa samog sebe. Jer cijeli univerzum se nalazi u samom čovjeku a pristup njemu traži ključ pomoću kojeg otvarate vrata dubljem Razumijevanju samog sebe i svijeta oko vas. Taj ključ je sama srž Tantričkog Učenja, a to ste vi sami.

Kraj I dijela.

Z a P.U.L.S.E: Bhaerava Kaala

AUTORSKI PROFIL

Tekst je priredilo i prenelo uredništvo portala P.U.L.S.E. Stavovi izneti u tekstu nisu nužno i stavovi koje zastupa redakcija.

0 0 glasova
Ocenite članak
Pratite diskusiju na ovu temu
Obavesti me
guest
4 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
View all comments
Darko Rajković
7 years ago

Врло занимљив текст као и размишљање тако и начин на који се учење о тантри преноси. Досадашња моја искуства и начин прибјегавања како учења тако и примјене тантре била је у усменом предању појединаца који прихватају источњачка размишљања и при том постају како усмени тако и писани следбеници ипак можемо рећи теориског ширења и ако у горе наведеном излагању каже се да процентуално тантра је 1:99 теорија у односу на праксу. Када би њена присутнос у тој сразмјери била онда би она подводачица постала јавног и културног живота људи. Није ми намјера да будем схваћен као увредљиви критичар већ да изнесем мишљење које се односи на надредак како појединаца тако и цјеловите цивилизације а које је откривено и потспијешено европским научним круговима у којима убирају плодове савременог друштва. Ипак тентра као један од интелектуалних и животних праваца не би стигла до нас да у већинском дијелу није порадила на теотиском и преносиво текстуалној идеји.

Tatjana B.
7 years ago

Tantra kao i svaka duhovna praksa jeste dugotrajan, predan i sveobuhvatan rad na sebi da bi u cilju potpunog oslobođenja od ropstva u kojem živimo saželi svest i energiju u jednu krajnju tačku, a to je uvek i samo LJUBAV. I dakako da je to prevashodno praksa i to ozbiljna praksa. Suština je da uopšte nije bitno (za onog ko je izabrao ovaj put ka prosvetljenju) u kom je procentu u pitanju teoretski, a u kom praktični deo, jer se i teorija i praksa kao i svest i energija na kraju i uvek svode na LJUBAV.

P. S. A ti si Darko neuništiv, to mogu da potpišem! Svuda gde pogledam nailazim na tebe…

Svetlana Nikolic
7 years ago

Kad ce drugi deo?

Sustina Joge
5 years ago

Zapadna Neo tantra (seksualna tantra), je zapadnjački izum, i nema veze sa istočnjačkom tantrom.