Knjiga Zohar, VI tom

Poštovani čitaoci, P.U.L.S.E magazin vam zvanično predstavlja prvih dvadesetak stihova šestog toma knjige Zohar, nastavka koji od avgusta/septembra 2022. možete naći u slobodnoj prodaji u izdanju IK Metafizika. Reč je o temeljnom delu jevrejskog misticizma baziranog na judaizmu, te potonjem pravcu promišljanja koji danas zovemo kabalom.

Šesti tom Zohara sastoji se iz tri celine:

I boravi (Vaješev, וישב‎)

Na izmaku (Mikec, מקץ)

I priđe (Vajigašויגש‎)

 

Sve potrebne i dodatne informacije o nabavci Zohara možete pronaći ovde, ili ukoliko, pak, želite da pročitate predgovor delu to možete ovde učiniti.

U nastavku uživajte u uvodnom odlomku iz aktuelne šeste knjige:

 

וישב
‎Va’Ješev
I boravi

I „Jakov je boravio“

Rabin Hija započinje raspravu o najznačajnijem izboru koji stoji pred svakim od nas – da li ćemo slediti Sklonost ka zlu (Jecer ha’ra [יצר הרע]) [Sklonost ka zlu jeste svojevrsna klica koja se nalazi u svima nama. Svakako tu nije reč ni o čemu neprirodnom, već isključivo o ljudskoj zloupotrebi onoga što posedujemo – potencijala sile i loše usmerene volje, kada nagon za samoodržanjem postaje nagon uništenja. Tek sazrevanjem, rabini uče, mi otkrivamo mehanizme kako jecer ha’ra suzbiti ili makar ublažiti (prim. redaktora)], silu koja je prisutna i koja nas pritiska od časa začeća, ili Sklonost ka dobru (jecer ha’tov [יצר הטוב]), koja se ispoljava tek kada čovek napuni trinaest godina. Pravednik (cadik [צדיק]) je, kao što nam je poznato, onaj koji se ne obazire na Sklonost ka zlu, već čeka na dolazak one ispravne sklonosti, Sklonosti ka dobru.

I dok će oni koji slede Sklonost ka zlu zasigurno ispaštati u Svetu koji će doći (ha’olam ha’ba [העולם הבאה]) [Svet koji će doći predstavlja važan deo jevrejske eshatologije i odnosi se na život, odnosno postojanje posle fizičke smrti, u svetu koji se postavlja prema čoveku u odnosu na zasluge koje za života stekne. Shodno tome, ovaj svet u kojem sada obitavamo naziva se ha’olam ha’ze (העולם הזה) (prim. redaktora)], pravednicima takođe predstoje iskušenja i nedoće u ovom svetu, upravo zbog toga što ne žele da pokleknu pred Drugom stranom (Sitra ahra [סטרא אחרא]) [Sve delimo na dva – svetu (sitra d’keduša, סטרא דקדושה) i profanu stranu (sitra ahra, סטרא אחרא) (prim. redaktora)], koja vlada u ovoj dimenziji. Ipak, Bog će izbaviti pravednika od svakog zla. Kao što je učinio sa Jakovom (Ja’akov [יעקב]), tako će Bog zaštiti pravednika od strogog suda, bilo uklanjajući ga sa ovog sveta kada kucne čas da se izvrši sud, bilo odlažući sam sud.

S obzirom na to da živimo u dimenziji vremena i prostora, lako nam se može učiniti da se više isplati ponašati se rđavo, nego li pravedno i ispravno. Ova iluzija potiče od našeg poimanja vremena, koje stvara utisak da se i sud i nagrada stalno odlažu, da kasne. No, takav koncept vremena i (prividnog) razdvajanja (uzroka i posledice) previđa da se pravedni sud i Svetlost ipak odigravaju, samo na različitim i na izgled nepovezanim poljima života. Primera radi, naša poslovna etika može biti nemoralna, a da ipak žanjemo dobre rezultate i finansijske uspehe. Ali, sud može da se ispolji na području našeg zdravlja, premda mi nismo u stanju da uočimo vezu između ove dve sfere, verujući da je život haotičan i bez ikakvih pravila. Kao što naša poslovna etika može da bude na zavidnoj visini, da se vladamo časno i čestito, a da zarada ipak izostaje. Međutim, možda previđamo činjenicu da smo postali daleko bliskiji sa svojom decom, koja predstavljaju naše istinsko ostvarenje. Ovaj odeljak rasvetljava sile uzroka i posledica, kako bismo mogli da se uskladimo sa njima. Tako. vreme postaje blagodat koja nam je data da bismo ispravili svoje puteve, pre no što nas zadesi zasluženi sud.

 

1. 

וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען
Va’ješev Ja’akov be’erec me’gurej aviv be’erec Kena’an
Jakov je boravio u zemlji u kojoj mu je otac bio došljak, u zemlji hananskoj
Postanje 37:1; Milin

 

Rabin Hija otpoče diskusiju stihom:

רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה
Rabot raot cadik u’mikulam jacilenu Adonaj
Mnogo nevolja pravednik ima, ali će ga Ha’Šem od svih izbaviti
Psaltir 34:20; Milin

 

Dođite i vidite, koliko samo nevolja snalaze čoveka od časa kada mu Presveti, blagosloven da je (Ha’Kadoš Baruh Hu [הקדוש ברוך הוא]), dodeli dušu u ovom svetu! Čim čovek dođe na ovaj svet, Sklonost ka zlu je istog časa spremna da ga skoli, kao što je pisano:

לפתח חטאת רבץ
La’petah hatat rovec
Greh ti je na pragu
Postanje 4:7

 

jer se tada ova pošast prilepljuje za nj.

2. Dođite i vidite, ovo je pravo kazano. Od časa kada ugleda ovaj svet, svo se zverinje kloni vatre i pogubnih mesta da sačuva živu glavu. A čovek, naprotiv, srlja u vatru, zbog toga što Sklonost ka zlu u njemu prebiva, gurajuć ga da krene putem zla.

3. Znamo, naime, da je rečeno:

טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן
וכסיל אשר לא־ידע להזהר עוד

Tov jeled misken ve’haham mi’meleh zaken
u’hsil ašer lo jada le’hizaher od

Bolje je dečak siromašan i mudar nego car star
i bezuman, koji ne zna da brine o sebi

Propovednik 4:13; prevod sa engl. predloška – rabinskog prevoda; prim.prev.

 

,Bolje je dečak,’ jer dečak ili dete predstavlja Sklonost ka dobru; ona je s čovekom tek odnedavno. Tačnije, ona je čoveku dostupna od časa kada napuni trinaest godina pa nadalje, kao što nam je poznato.

4. A u stihu: ,nego car star i bezuman,’ (Propovednik 4:13), ,car’ predstavlja Sklonost ka zlu – kralja i vladara ovoga sveta. Ova je Sklonost svakako ,stara’ i ,bezumna,’ jer je ona s čovekom još od časa rođenja njegova. Zato je ona ,car star i bezuman.’

5. Dalje kaže: ,…koji ne zna da brine o sebi.’ Zašto? Zato što je bezumna. To Solomon (Šlomo [שלמה]) ima na umu kada veli:

והכסיל בחשך הולך
Ve’ha’ksil ba’hošeh holeh
A bezumnik baulja u tami
Propovednik 2:14

 

jer je ovo bezimlje odliv tame i nikada svetla videti neće. No, onaj koji ne zna kako da brine o sebi još uvek nije nužno i bezumnik.“

6. Rabin Šimon reče: „Dođite i vidite, pisano je: ,Bolje je dečak siromašan i mudar.’ Ko je ovaj siromašan dečak?“ Pa odgovori: „Kao što je već objašnjeno i kao što nam je poznato, to je Sklonost ka dobru. Ali ovo ,bolje je dečak,’ može se dovesti u vezu i sa onim:

נער הייתי גם־זקנתי
Na’ar hajiti gam zakanti
Bejah mlad i ostarih
Psaltir 37:25

 

To je, dakle, mlađano momče, ubogo i bez igde ičega. A zašto momče ili čeljade? Zato što se stalno podmlađuje, poput Meseca. On je i ,mudro čeljade,’ ili ,dečak mudar i razborit,’ jer mudrost na njemu počiva.

7. ,Nego car star i bezuman,’ odnosi se na Sklonost ka zlu, koja stoji nasuprot Metatrona [מטטרון] i zove se ,Hulja’ ili ,Nitkov.’ Kao što znamo, taj se podlac ne odvaja od svojih zlih puteva otkako je stvoren. Bezuman je, jer svi njegovi putevi vode ka zlu. Obmanjuje ljude i ne zna kako da brine o sebi samom. Lažno optužuje narod i zavodi ga na stranputice.

8. Dođite i vidite, Sklonost ka zlu uzima čoveka pod svoje čim ovaj ugleda svet, eda bi ga navela da poveruje u nju. Docnije, kada Sklonost ka dobru pristigne, čoveku biva teško da poveruju u nju i reči mu se njezine čine odveć zahtevnim. Jednako tako i huškač na sudu žuri da iznese svoje klevete pred sudiju pre no što se pojavi njegov parničar, kao što je pisano: ,Pravedan se čini ko je prvi u svojoj raspri’ (Mudre izreke 18:17; Daničić).

9. A ovaj podli huškač nije niko drugi do Sklonost ka zlu. Kao što je pisano:

והנחש היה ערום
Ve’ha’nahaš haja arum
A Zmija beše lukava
Postanje 3:2

I ona, naime, hita da prione za čoveka pre no što njen parničar, druga strana, Sklonost ka dobru, stupi na scenu. A kako ona ima priliku da iznese svoj slučaj pre svoga parničara, Sklonosti ka dobru, čoveku biva teško da se poistoveti sa ovom potonjom. Do tog je časa on već toliko opterećen da mu je teško da podigne glavu, kao da sav teret ovoga sveta nosi na svojim plećima. A sve je to maslo Sklonosti ka zlu, koja ga je zaskočila prva. O tome Solomon veli sledeće: ,Mudrost je siromaha prezrena i njegove se reči ne slušaju’ (Propovednik 9:16; L. Bakotić), jer Druga strana ima prednost u vremenu.

10. Stoga je i svaki sudija koji prihvati svedočenje jedne strane pre no što sasluša drugu poput onog koji prihvata drugog boga i polaže veru u njega. Ali, ,kad dođe bližnji njegov, ispituje se’ (Mudre izreke 18:17; Daničić), znači da kada pristigne drugi parničar, sudija treba da sasluša njegov iskaz. Tako postupa pravednik, jer on ne poklanja poverenje podlom huškaču, koji je Sklonost ka zlu, koliko god ova žuri da iznese svoj slučaj i obaspe ga svojim klevetama pre no što se pojavi drugi parničar, Sklonost ka dobru. Tako se ispunjava stih koji veli: ,Kad dođe bližnji njegov, ispituje se’ (Mudre izreke 18:17; Daničić). Zbog ovog propusta (da čuju drugu stranu – Sklonost ka dobru; prim.prev.), ljudi ne dobijaju zasluge u Svetu koji će doći.

11. Ali pravednika koji se boji svoga Gospodara snalaze mnoga iskušenja u ovom svetu, a sve to da bi uzverovao u Sklonost ka zlu i prionuo za nju. No, Presveti, blagosloven da je, izbavlja pravednika od svih napasti, kao što je pisano: ,Mnogo nevolja pravednik ima, ali će ga Ha’Šem od svih izbaviti’ (Psaltir 34:20; Milin). Obrati pažnju na to da doslovno piše: ,Mnoge su nevolje pravednika,’ a ne: ,Mnogo nevolja pravednik ima.’ To znači da ko god pretrpi mnogo nevolja, taj je pravednik, jer se Presveti, blagosloven da je, o njemu staru – jer ga upravo ove nevolje odvraćaju od Sklonosti ka zlu. Tako se Presveti, blagosloven da je, o njemu stara i izbavlja ga od svega u ovom svetu i u Svetu koji će doći. Blažena li je sudba takvoga!

12. Dođite i vidite, kolike li su se samo napasti i nedaće sručile na Jakova da bi ga sačuvale neokaljanog od Sklonosti ka zlu i da bi njegovu baštinu sačuvale podalje od ove pošasti. Zbog toga on pretrpe tolike kazne i nedaće i ne imade ni trena mira ni spokoja. On reče: ,Ne nalazim mir, ni odmor, ni spokoj, a nemir dolazi’ (Jov 3:26; Milin). Dođite i vidite, kolike li samo nevolje snalaze pravednika u ovom svetu! Nedaća za nedaćom, patnja za patnjom, a sve to da bi zaslužio Svet koji će doći.

13. Kolike li samo napasti snađoše Jakova! Kao što je pisano: ,Ne nalazim mir’ u Lavanovom [לבן] domu, a opet ne mogu uteći od njeg. ,Ne nalazim mir,’ zbog kušnji kojima me Esavov [עשו] poslenik napastvuje vazdan. A povrh svega, tu je i strepnja od samoga Isava. ,Ne nalazim mir,’ zbog Dine [דינה] i Šehema [שכם].

14. A, gle, ,nemi, nevolja dolazi.’ Nevolja i uzbuna zbog Josefa [יוסף], najteža nedaća koja ga je zadesila. Zbog čega? Zbog toga što Jakov ljubljaše Josefa, tajnu Saveza (Berit [ברית]), putem kojeg Jakov i dođe u Egipat. Zbog toga ga Jakov toliko ljubaljše, jer nakon toga piše:

ואזכר את בריתי
Va’azakor et beriti
Pomenuh se saveza svojega
Postanje 9:15

 

Čitavo iskupljenje i bi zarad njega, jer Šehina [שכינה] [Božansko prisustvo na materijalnom planu (prim. redaktora)] bejaše tamo s njim, sa Savezom, koji je Josef. Zato Jakovu uzbuna i pometnja zbog Josefa i pade teže od svih drugih nedaća koje ga prethodno behu skolile.

15.

וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען
Va’ješev Ja’akov be’erec me’gurej aviv be’erec Kena’an
Јаkov je boravio u zemlji u kojoj mu je otac bio došljak, u zemlji hananskoj
Postanje 37:1; Milin

 

Rabin Josi otpoče raspravu stihom:

הצדיק אבד ואין איש שם על־לב ואנשי־חסד נאספים
באין מבין כי־מפני הרעה נאסף הצדיק

Ha’cadik avad ve’ejn iš sam al lev ve’anšej hesed ne’esafim
be’ejn me’vin ki mi’pene ha’ra ne’esaf ha’cadik

Pravednik umire (strada) i to niko ne prima k srcu. Pobožni (milosrdni) se ljudi
uzimaju i niko ne mari. Pred licem zla uzima se pravednik

Isaija 57:1; Milin

 

,Pravednik strada’ kada Presveti, blagosloven da je, pogleda ovaj svet i vidi da stvari ne stoje onako kako treba, te sruči Sud. Tada On uzima pravednika sa ovog sveta kako bi se Sud izvršio na drugima – na onima koji nisu pod zaštitom Njegovom.

16. Sve dok pravednik prebiva u ovom svetu, Sud (Din [דין]) ne može da bude izvršen. Gde nailazimo na ovaj princip? U slučaju Mojsija (Moše [משה]), kao što je pisano:

ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד
בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית

Va’jomer le’hašmidam lulej Moše vehiro amad
ba’perec le’fanajv le’hašiv hamato me’hašhit

On pomisli da ih satre, ali Mojsije, izabranik njegov,
stade u procep pred Njega i odvrati gnev Njegov

Psaltir 106:23; Milin

 

Zato Presveti, blagosloven, odvaja pravednike od ostalih i uzima ih sa ovog sveta. Tek tada On može da izvrši odmazdu nad ostalima – kao što poslednji deo navedenog citata veli: ,Pravednici bivaju sklonjeni od zla koje se sprema.’ To znači da pravednici bivaju sklonjeni sa zemlje pre no što zlo navali i zavlada svetom. Po drugom tumačenju, ovo ,od zla’ upućuje na Sklonost ka zlu, koja rovari i truje svet.

17. Dođite i vidite: Jakov beše savršenstvo praotačko. Okolnosti behu takve da on umalo ne završi u izgnanstvu, no kako beše pravednik, Sud ne mogade da se sruči na svet, no bi odložen. Sud se, dakle, ne mogade izvršiti nad svetom za sve vreme Jakovljeva života i glad beše okončana.

18. Jednako tako i za veka Josefova, koji beše slika i prilika očeva, izgnanstvo beše izbegnuto jer on beše zaštita njina tokom života svojega. No, čim on preminu, njih zadesi izgnanstvo, kao što je pisano:

וימת יוסף
Va’jamat Josef
I Josif umre
Izlazak 1:6

 

da bi odmah zatim usledilo:

הבה נתחכמה לו
Hava nithakma lo
Hajde da mudro postupamo s njima
Izlazak 1:10; Milin

 

i ,Život su im zagorčali teškim radovima, pravljenjem blata i cigala…’ (Izlazak 1:14; Milin).

19. Jednako tako, dogod je pravednik u svetu, Presveti, blagosloven da je, štiti svet njega radi. Sve dok je pravednik živ, Sud ne može biti izvršen nad svetom, kao što već videsmo.

20. Dođite i vidite, pisano je:

וישב יעקב בארץ מגורי אביו
Va’ješev Ja’akov be’erec megurej aviv
Jakov je boravio u zemlji u kojoj mu je otac bio došljak
Postanje 37:1; Milin

 

On upita: „Na šta se misli pod tim: ,otac mu je bio došljak (heb. megurej [מגורי])’?“ Pa odgovori: „Misli se na strah i trepet (heb. magor [מגור]) sa svih strana, jer on beše vazda u strepnji za svoga veka.“ Rabin Eleazar reče: „,Jakov je boravio’ na mestu sjedinjenom sa tamom. ,U zemlji u kojoj mu je otac bio došljak,’ doslovno opisuje ovaj užas i strepnju oca njegova, Isaka (Jichak [יצחק]), koji je Levi stub. ,U zemlji hananskoj,’ ukazuje na mesto koje je uglavljeno baš tamo gde treba, što znači da je Nukva [נוקבא] [Nukva predstavlja ženski aspekt božanske emanacije u sferi sefirot nakon Keter (prim. redaktora)] nazvana ,zemljom.’ Kada je Nukva, naime, povezana sa Levim stubom, ocem Jakovljevim, ona se naziva ,zemljom hananskom.’ Ovo mesto, kako rekosmo, beše uglavljeno baš tamo gde treba, što znači da zemlja hananska beše povezana sa oblašću u kojoj se beše nastanio otac njegov, Levi stub. ,U kojoj mu je otac bio došljak’ je Strogi Sud, jer je to tajna Levog stuba Zeir Anpina [זעיר אנפין] [Zeir Anpin predstavlja aspekt božanske emanacije u sferi potonjih sefirot, nakon prve trijade (prim. redaktora)]. ,Zemlja u kojoj mu je otac bio došljak’ je Zemlja Blagog Suda, kao što znamo. To je zemlja sjedinjena i proizašla iz Strogog Suda, koji je Levi Stub. Jakov, dakle, prebivaše u toj zemlji i tu mu beše boravište.

 

Za više informacija posetite Zohar.rs, ili sajt izdavača Metaphysica.rs

Dalja analiza dostupna je ovde.

Predgovor knjizi Zohar možete pročitati na ArsMagine.com/zohar

Urednik Aleksandar Dramićanin

Prevodilac Jelena Gavrilović

Redaktor Dražen Pekušić

Pratite diskusiju na ovu temu
Obavesti me
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments