Logika kao idealan jezik

Logika kao idealan jezik

Logika kao idealan jezik U drugom predavanju o „Filozofiji logičkog atomizma” Rasel tvrdi da je Principia jedan idealan jezik i formuliše kriterijume koje svaki idealan jezik mora da zadovolji: Predlažem da sada razmotrimo kakva bi vrsta jezika bio logički savršen jezik. U logički savršenom jeziku reči u propoziciji bi stajale u relaciji jedan-prema-jedan sa sastavnim delovima odgovarajuće činjenice, s izuzetkom reči […]

Filozofska logika

Filozofska logika

Možemo početi izlaganjem, u ovom i sledećem poglavlju, dve pozitivne reakcije na modernu logiku. To su filozofija logičkog atomizma i filozofija logičkog pozitivizma. Da bih postavio pozadinu raspravi, usredsrediću se na delo Alfreda Nort Vajtheda [Alfred North Whitehead] i Bertranda Rasela, Principia Mathematica (tom 1-3, 1910-1913). Oni su sebi postavili dva značajna cilja. Prvi je […]

Analitička filozofija u XX veku – Ejvrum Strol

Analitička filozofija u XX veku – Ejvrum Strol

Glava 1 SISTEM SOLERA   Istorija analitičke filozofije u dvadesetom veku obeležena je brzinom s kojom se najvažniji pokreti iznenada javljaju, cvetaju, gube zamah, postaju istrošeni i konačno iščezavaju. Kao primere možemo navesti idealizam u njegovoj apsolutističkoj i subjektivističkoj varijanti, teoriju čulnih datosti, logički atomizam, neutralni monizam i logički pozitivizam. Ovi pokojni „izmi” i njihovi živi srodnici, kao što su „redukcionizam”, […]