Danilo Kiš – Šulc je moj bog

Danilo Kiš – Šulc je moj bog

Danilo Kiš je je­dan od naj­ve­ćih evrop­skih pi­sa­ca po­sle­rat­nog pe­ri­o­da, ali nje­go­va reputaci­ja u ze­mlja­ma en­gle­skog go­vor­nog pod­ruč­ja ni­je ona­kva ka­kvu za­slu­žu­je. Ki­šo­vo de­lo cr­pi ogrom­nu sna­gu iz po­ku­ša­ja da osvo­ji stvar­nost pre­pra­vlja­njem doku­men­tar­ne isti­ne. U obimnoj ese­jističkoj knjizi Čas ana­to­mi­je (1978) Danilo Kiš je raz­voj krat­ke priče po­de­lio na dva raz­do­blja: pre i posle […]

Zamrzivač (priča o Danilu Kišu)

Zamrzivač (priča o Danilu Kišu)

Stigne mi poruka da pogledam emisiju o Kišu, a gde bi drugo, nego na trećem programu RTS-a. Tih sat vremena su me podsetili na slučajni susret jednog vrelog julskog poslepodneva, na carinarnici negde između Dunavske ulice i reke sa istim imenom. Leto 1977. Završio se junski ispitni rok, došli mi roditelji iz Arilja u goste, žena […]

Kiš – Grobnica kopana zavišću

Kiš – Grobnica kopana zavišću

Kad je Danilo Kiš, razbarušen i sa viškom talenta ne samo za književnost, već i za pesmu, gitaru i kafansku reč, kročio na književnu scenu, kao da se samo čekalo kad će njegova visina privući gromove. Stigli su nakon jedne od njegovih najboljih knjiga “Grobnica za Borisa Davidoviča” (1976). Pisac, koji se upravo faktografijom smejao […]

Kiš – Život sa ukusom žive džigerice

Kiš – Život sa ukusom žive džigerice

(povodom 88 godina od rođenja Danila Kiša) „Jedan me raštimovani klavir podseća na luku spasa u parizu gde sam plakao jedne večeri gledajući jedan ljubavni par kako se grli“ (Raštimovani klavir  – Danilo Kiš) Delo Danila Kiša je celokupno rasuđivanje o nategnutim strunama detinjstva i čudima odrastanja (srastanja sa svetom). Literatura bez kaćiperske razvratnosti. Jasan […]

Kiš i Štulić – Između krajnosti

Kiš i Štulić – Između krajnosti

Ne samo o sličnostima Kišove Grobnica za Borisa Davidoviča i Štulićevog Krivog srastanja, već i Kiša i Štulića – onog Štulića kojeg smo znali do sredine osamdesetih – mogao bi biti napisan čitav esej. Reč je o dve istinski srodne umetničke, intelektualne i moralne fizionomije. O dva vrlo slična senzibiliteta. Štulić se pozivao na Grobnicu, […]

Venac od trnja za Danila Kiša – III

Venac od trnja za Danila Kiša – III

Narcisi koji se ogledaju u supi   Milovan Vitezović je za knjigu “Venac od trnja za Danila Kiša”, po kojoj je upriličen i ovaj feljton, svoje svedočenje o “bardu s mansarde” naslovio “Usputnica o Danilu Kišu”. Na samom početku teksta autor kaže: Ovaj naslov za ličnu belešku o Danilu Kišu stavljam namerno i smatram ga […]

Venac od trnja za Danila Kiša – I

Venac od trnja za Danila Kiša – I

Bežanje od drugih i od sebe Danilo Kiš  predstavlja reprezentativnu deonicu srpske književnosti i kulture. Ubraja se u najveće pisce koji su stvarali na srpskom jeziku. Uz Andrića i Crnjanskog, čije “književno roditeljstvo” je stalno isticao, spada u najprevođenije srpske pisce. Na raznim svetskim jezicima, na katedrama, institutima i akademijama, neprestano nastaju nova dela o […]

1 2 3 4