Autorska prava

Celokupan materijal na sajtu pulse.rs je zaštićen autorskim pravom.

Ekskluzivni nosilac autorskog prava na sajtu je P.U.L.S.E (od godine objavljivanja i u svim narednim godinama određenih zakonom)  ukoliko sam nosilac prava lično ne dozvoli drugačije i ukoliko to nije drugačije naznačeno na stranama sajta.

Podržavamo linkovanje ka našim člancima i dokumentima.

Redakcija “P.U.L.S.A” podržava prenošenje celih ili delova članka ili dokumenta objavljenih na sajtu na drugi web sajt u skladu sa postulatima Creative Commons. Ukoliko želite dodatne informacije i pomoć, molimo Vas da nas kontaktirate na redakcija@pulse.rs.

.

Uslovi korišćenja

Pristup sajtu i njegovim servisima je omogućen svim korisnicima Interneta, uz odgovarajuća ograničenja. Korišćenjem sajta korisnik automatski prihvata i uslove za njegovo korišćenje.

Korisnici Interneta mogu slobodno da koriste sajt i njegove servise u okviru dobijenih privilegija podrazumevajući odsustvo zloupotrebe i bilo koje vrste hakerskih (Hacking) aktivnosti kao što su: pristup nedozvoljenim delovima sajta, korišćenje Online formi za upit na bilo koji drugi način i sa bilo kojim drugim namerama, osim naznačenih, nasilno menjanje sadržaja, nasilan pristup nepovezanim (nelinkovanim) delovima sajta i slično…

Osim ako nije drugačije naznačeno, korisnik je slobodan da pristupi određenom delu sajta. Mesta sa ograničenim pristupom su, na primer, strane za klijente. Korisnicima koji nisu klijenti i nemaju odgovarajuće šifre za pristup, zabranjen je pristup tom delu sajta.

Prilikom osmišljavanja materijala i servisa dali smo maksimum da informacije i servisi budu korisni, delotvorni i upotrebljivi za korisnika.

Tačnost svih navoda koji se pominju na sajtu proverena je uz našu maksimalnu pažnju. U slučaju da korisnik primeti navod za koji ima razloga da misli da nije tačan, pozvan je da nam to prijavi putem direktnog kontakta i elektronskom poštom.

Upotreba materijala i servisa svodi se na ličnu odgovornost korisnika. Korisnik se slaže da će razumno ili uz direktne savete profesionalaca primenjivati  informacije sa sajta i da će bilo koji ostvareni rezultat kao posledicu aktivnosti korišćenja sajta pulse.rs i njegovih servisa biti na ličnu odgovornost i zaslugu korisnika.