Logika kao idealan jezik

Logika kao idealan jezik

Logika kao idealan jezik   U drugom predavanju o „Filozofiji logičkog atomizma” Rasel tvrdi da je Principia jedan idealan jezik i formuliše kriterijume koje svaki idealan jezik mora da zadovolji: Predlažem da sada razmotrimo kakva bi vrsta jezika bio logički savršen jezik. U logički savršenom jeziku reči u propoziciji bi stajale u relaciji jedan-prema-jedan sa sastavnim delovima odgovarajuće činjenice, s […]

Filozofska logika – atomizam i pozitivizam

Filozofska logika – atomizam i pozitivizam

Filozofska logika – atomizam i pozitivizam   Možemo početi izlaganjem, u ovom i sledećem poglavlju, dve pozitivne reakcije na modernu logiku. To su filozofija logičkog atomizma i filozofija logičkog pozitivizma. Da bih postavio pozadinu raspravi, usredsrediću se na delo Alfreda Nort Vajtheda [Alfred North Whitehead] i Bertranda Rasela, Principia Mathematica (tom 1-3, 1910-1913). Oni su […]

Analitička filozofija u XX veku

Analitička filozofija u XX veku

Analitička filozofija u XX veku – Ejvrum Strol   Glava 1 SISTEM SOLERA   Istorija analitičke filozofije u dvadesetom veku obeležena je brzinom s kojom se najvažniji pokreti iznenada javljaju, cvetaju, gube zamah, postaju istrošeni i konačno iščezavaju. Kao primere možemo navesti idealizam u njegovoj apsolutističkoj i subjektivističkoj varijanti, teoriju čulnih datosti, logički atomizam, neutralni monizam i logički pozitivizam. Ovi […]