Gistav le Bon: psihologija gomile

Gistav le Bon: psihologija gomile

Moska i Pareto bili su usredsređeni na vladajuće elite; Gistav le Bon (Gustave Le Bon) (1841-1931), francuski socijalni psiholog, koncentrisao se na psihologiju masa ispoljenu u ponašanju gomile, fenomen od znatne važnosti u eri ubrzane industrijalizacije i demokratizacije. “Zamena nesvesnih postupaka gomila svesnim postupcima pojedinaca jedna je od osnovnih karakteristika sadašnjeg doba” izjavio je Le […]

Gomila i množinski čovek

Gomila i množinski čovek

Gomila i množinski čovek – Sociologija kao nauka je u roku od jednog veka premostila izdašan put od discipline koja se tek hvatala u koštac sa svetom koji je ubrzano metamorfozirao u društvenu košnicu do pomeranja fokusa sa homogenosti grupe na heterogenost individue. Dvojica sunarodnika, Francuza, svaki na svom kraku vremena, aktivno su doprineli shvatanju […]