Knjiga Zohar, II tom

Poštovani čitaoci, P.U.L.S.E vam zvanično predstavlja prvih 15 stihova drugog toma knjige ”Zohar”, knjige koju od ovog meseca, marta 2021, možete naći u slobodnoj prodaji u izdanju IK Metafizika. Reč je o temeljnom delu jevrejskog misticizma baziranom na jevrejskoj veri – judaizmu, te potonjem pravcu promišljanja koji danas zovemo kabalom.

Drugi tom Zohara sastoji se iz dve celine:

Postanje, deo drugi (Berešit 2, בראשית ב), koji se direktno nadovezuje na kraj prvog toma knjige objavljene novembra 2020. godine

Noje (Noah, נח)

Sve potrebne informacije o nabavci Sefer Zohara možete pronaći ovde, ili ukoliko, pak, želite da pročitate predgovor delu to možete ovde učiniti.

U nastavku uživajte u uvodnom odlomku druge knjige.

 

Berešit ב

Sedam odaja Edena

U narednom delu, Sefer Ha’Zohar (ספר הזוהר) tumači metafizičku strukturu svekolike stvarnosti.

Zohar nije samo knjiga koja pruža informacije. Dok pažljivo posmatramo aramejske reči i rečenice, one prenose mistična znanja, duboki duhovni uticaj i pozitivnu energiju na svako područje našeg života. Zohar je životodavni kanal kroz koji teče duhovno Svetlo opisano na datim stranicama. Sam čin posmatranja i učenja iz Zohara omogućava nam da upijemo energiju sadržanu u svakom pojedinom slovu. Prosto rečeno, reči na ovim stranicama donose svetlo tamo gde je tama – prosvetljuju.

Postoji sedam odaja u Vrtu Edenskom (Gan Eden, גן עדן) – sedam nivoa frekvencija duhovne energije. Ove se odaje podudaraju sa sedam Sefirot(a), ili dimenzija. Premda je Sefirot skup od deset sefirot od kojih je sačinjeno sve što postoji, one su podeljene u dve grupe:

 Zohartri gornje:

Keter כתר

Hohma חכמה

Bina בינה

i sedam donjih:

Hesed חסד

Gebura גבורה

Tiferet תפארת

Necah נצח

Hod הוד

Jesod יסוד

Malhut מלכות

Uopšteno govoreći, tri gornje sefire ne utiču neposredno niti se prelivaju na naš fizički svet. One su iznad i izvan granica našeg kosmičkog okruženja.

Donjih sedam, pak, u neposrednom su doticaju sa našim svetom. Štaviše, one su poput holografskog projektora koji projektuje Tvorčevu Svetlost u vidu trodimenzionalnog holograma koji mi opažamo kao našu vaseljenu. Budući da postoje sedam izvora Svetlosti, ne treba da nas čudi neprestano ponavljanje broja sedam: sedam nota u muzici, sedam boja u spektru, sedam mora, sedam kontinenata.

1. Rabin Šimon reče: „Videsmo, dakle, da Presveti, blagosloven da je (Ha’Kadoš Baruh Hu, הקדוש ברוך הוא), načinivši svet, ureza tajnu Vere, Malhuta, u svetla nadnebeskih tajni, uzvisivši Malhut do Bine. Drugim rečima, on načini isti urez u Malhutu koji već beše i u višoj sefiri, Bini. U tome je tajna združivanja svojstva milosrđa u Bini sa svojstvom suda u Malhutu, oblikovanih od strane Onoga koji po njima ustroji svet. On načini urez u Bini, jednako kao i u Malhutu. I sve to utvrdi istovremeno, što znači da oba ureza imaju isti oblik, oblik Bine. Donji svet, Malhut, On stvori po uzoru na gornji, Binu. Ovi se svetovi, stoga, preslikavaju jedan u drugome, da bi mogli da se uzdignu i spoje u jedan. Otud Presveti, blagosloven da je, utvrdi zakone gornjih i donjih slova alefbeta, kojima i načini svetove.

2. Dođite i vidite da Presveti, blagosloven da je, kao što beše načinio svet, uključivši u njega svojstvo Bine, kao što rekosmo malo čas, jednako tako stvori i dušu prvoga čoveka, Adama אדם, obdarivši je istim svojstvom milosrđa kojim je stvoren i svet, Malhut. Stoga Adam beše kadar da se i sam uzdigne do gornjih emanacija Bine, poput Malhuta, kao što Zohar objašnjava.“

On otpoče raspravu rečima:

והמה כאדם עברו ברית
Ve’hema k’Adam aberu berit
Ali oni prestupiše zavjet kao Adam
Osija 6:7

Jer Presveti, blagosloven da je, okruni Adama božanskim krunama Mohina* prva tri sefirot(a). On ga, takođe, načini šestokrakim, da se pruža ka šest strana sveta, sa Mohinom od šest udova, kako bi bio celovit. I sva stvorenja drhtaše pred Adamom i strepeše od njega, jer on bi sazdan prema božanskom obličju. Sva stvorenja gledahu to obličje i behu u strahu i trepetu. 

3. I tako Presveti, blagosloven da je, uvede Adama u Vrt Edenski, da ovaj uživa u božanskim blagodatima toga mesta. I on, Adam, beše okružen svetim anđelima, koji mu služahu i upućivahu ga u tajne Gospodara svojega. Dođite i vidite: Kada Presveti, blagosloven da je, uvede Adama u Vrt Edenski, Adam vide sve i behu mu dostupne sve tajne i mudrosti višnje, kako bi mogao razumeti i proniknuti u veličanstva i divote svoga Gospodara. Adam imaše pristup u sve te stvari, jer beše stvoren po božanskom obličju Bine.

4. Postoji, dakle, sedam nadnebeskih odaja i ravni, koje su tajne božanske Vere, Bine. I jednako tako i sedam odaja dole, u Malhutu, po uzoru na ove gornje, u Bini. Šest ovih podnebeskih odaja predstavljaju verni odraz šest gornjih odaja u Zeir Anpinu**, ali jedna od njih, saobrazna Bini, skrivena je i tajnovita. Sve odaje Malhuta, svih šest, dakle, deo su svete tajne, što znači da su oblikovane prema Bini. To je otud što svaka odaja, na sebi svojstven način, nalikuje i gornjoj i donjoj sferi, da bi mogla da bude uključena u oblik božanske tajne Bine, kao i u oblik niže tajne, Malhuta. I Adam prebivaše u tim odajama.

5. A nakon izgona Adama iz Vrta Edenskog, Presveti, blagosloven da je, pripravi ove odaje za duše pravednika, ne bi li ih nagradio blaženim divotama svog dragocenog nebeskog svetla. I sve ove odaje behu uređene po uzoru na božanski oblik Bine i niži oblik Malhuta, kao što smo već objasnili.“

 

Prva odaja: Jesod יסוד

Zohar objašnjava da, u prvoj odaji, duše obraćenika ulaze i posmatraju Božansku Divotu. Tri puta na dana obasjava ih Božanska Svetlost.

6. Prva podnebeska odaja oblikovana je po uzoru na onu nadnebesku – sefiru Jesod unutar Malhuta – postavljenu dole da odražava Binu. Već smo rekli da su, po zakonu Vrta Edenskoga, svi aspekti uređeni tako da verno odražavaju nebesku tajnu Bine, premda jedan aspekat Malhuta, atribut suda, ovde nije ispoljen. On nije vidljiv, već je suština Malhuta pohranjena duboko unutra, te se ne može spolja opaziti. Zato je atribut milosrđa vidljiv, ali samo dušama pravednika. Te su duše urezane i na nebu i na zemlji. Dostigavši savršenstvo i u Bini i u Malhutu, one su kadre da dosegnu suštinu Malhuta. Štaviše, kroz Malhut, one proniču tajnu svoga Gospodara i uživaju nebesko blaženstvo.

7. Oni koji dosegnu Malhut u ovim odajama, pravedni su ljudi, jer ne izdadoše svoga Gospodara okrenuvši se drugim Elohimima. Pravednici, dakle, dospevaju do Malhuta, kao što kazuje tajno značenje stiha:

אשת־חיל עטרת בעלה
Ešet hajil ateret ba’ala
Vrijedna je žena vijenac (kruna) mužu svojemu
Mudre izreke 12:4

Tajna se Vere – Malhuta – sastoji u tome da svako ko dostigne ovaj nivo treba da prione uz svoga Gospodara, vazda u strahopoštovanju pred Njim, ne zastranjujući nikada, ni levo ni desno. Kao što rekosmo, ne valja ići za tuđim bogovima – što je opisano slikom „grešne ili preljubne žene“. A zbog čega je to tako, vidimo u ovom stihu: „Da bi te (mudrost) čuvala od žene tuđe, od tuđinke, koja laska riječima” (Mudre izreke 7:5). A niko ne postiže ove zasluge i vrline osim kroz Malhut. Zbog toga je položaj onih koji dostignu ovaj nivo nadasve uzvišen i povlašćen. A valja znati da je samo šest ovih odaja dostupno u Zeir Anpinu; sedma je nedostupna. Odaje, naime, zajedno sa Zeir Anpinom, predstavljaju Sefirot. Setimo se da prva odaja Jesoda uključuje i Malhut, a poslednja odaja Bine uključuje i vrhovnu trijadu sefira: Keter, Hohmu i Binu. 

8. Ova je odaja smeštena u tajni nebeskog oblika, Bine, jer, kada duše pravednika napuste ovaj svet, kada se zapute u sopstveni svet, one ulaze u odaje nižeg Vrta Edenskog. I tamo ostaju sve dok je to duši potrebno.

9. U svakoj odaji nižeg Vrta Edenskog postoje figure oblikovane prema božanskom uzoru Bine i figure oblikovane prema nižem uzoru, Malhutu. Sledstveno tome, čak i ako duša nije potpuno očišćena od telesnih svojstava, ona može da uđe i ostane tamo u obličju Malhuta, povezanim sa fizičkom prirodom. Duša (Nefeš, נפש), koja je aspekat Bine, može da uđe, kao što smo rekli, i bude povezana i sa Binom. Tamo, dakle, u nižem Vrtu Edenskom, duša se zaodeva odeždom sličnom onoj koju je imala u fizičkom svetu i može da ostane tamo do mile volje, koliko god joj je to potrebno. Ona uživa u blaženstvu božanskog svetla, čisteći se od ljaga svoje fizičke prirode, kako bi bila uzdignuta do svog nebeskog doma. To znači da sve dok duša ne bude potpuno očišćena od svih tragova i otisaka fizičkog tela koji su za nju prionuli, ona ne može da se uzdigne do božanskog Vrta Edenskog, gde joj je mesto – jer svaka duša potiče iz Bine i treba da se vrati svom Izvoru, gornjem Vrtu Edenskom. A u svojoj novoj odori, ona je u stanju da vidi nebeske pojavnosti iz Bine, kao bljesak slave svoga Gospodara. Ova odora je slična svetovnoj, putenoj odori, ali sadrži i božanska tkanja Bine, te kroz to novo obličje duša može da zaviri u nebeska svetla Bine i da osmotri slavu svoga Gospodara.

10. Ova odaja je obasjana vidljivim nebeskim svetlima, te duše obraćenih mogu da uđu tamo i posmatraju nebeske divote. Ovde su one odevene u prozračnu odeždu koja u isto vreme sija i ne sija. Kroz svetlost u ovoj odaji, pravednici mogu da vide i opreme duše obraćenih, pomažući im da uđu unutra i prime nebesko blaženstvo – nakon što su odeveni u prozračnu odeždu, koja u isto vreme sija i ne sija. Svetlost ima dvojaku ulogu, koja se, u suštini, svodi na isto: da obasja dostojne i da zakloni svoju svetlost – ili da ostavi u tami – nedostojne. Ova odežda im pričinjava radost, jer su je zaslužili i jer im savršeno pristaje.

11. Postoji i prolaz koji vodi do kapije Gehinoma (גיהנם). Kroz taj otvor, obraćenici mogu da bace pogled na zlo, na idolopoklonike, one koji se nisu obratili i koji nisu ušli u sveti savez. Njih vatrom kinje anđeli propasti, a obraćenici, videvši to, silno se raduju zbog toga što su se obratili i izbegli ovakvu strašnu kaznu.

12. A tri puta na dan obasjava ih Nebeska Svetlost, te oni blaženo uživaju u lučima triju sefira koje prodiru u ovu odaju. Nad njima prebivaju Avdija (Ovadja, עובדיה), obraćenik, i Targum (Unkelos, אונקלוס), obraćenik, kao i drugi znameniti obraćenici. Kao i u donjem Vrtu Edenskom, tako i u donjoj odaji ovog gornjeg Vrta Edenskog, duše se uzdižu čim uzmognu i čim se odenu, nakon što proborave onoliko koliko je nužno u donjem Vrtu Edenskom.

 

Druga odaja: Hod הוד

Druga odaja je smeštena unutar prve. Ulaz u ovu odaju može se pronaći u našem svetu, duboko unutar Pećine patrijarha, Makpele (Mearat Ha’Mahpela, מערת המכפלה), u Hebronu (חברון), zemlji Izrailjovoj (Erec Jisrael, ארץ ישראל).  U ovoj odaji borave duše koje su pretrpele protivljenja i nedaće u ovom fizičkom svetu. Kroz iskušenja kroz koja su prošle, one su učvrstile svoje pouzdanje i Veru u Stvoritelja, Ha’Šema (השם). Ove duše razumeju svrhu ljudskog postojanja, koja se sastoji u duhovnom napredovanju, i zbog toga zahvaljuju Pradavnome i Presvetome na jedinstvenim prilikama koje im je pružio da ispune ovu svrhu.

13. Ulaz u ovu odaju nalazi se u dubini Pećine Patrijarha, a osvetljava ga prva odaja. Optočen je svakovrsnim dragim kamenjem.

14. U ovoj je odaji spektar svetla svih boja, pri čemu prevladavaju četiri boje Hohme, Bine, Tifereta i Malhuta, koje sijaju odozgo nadole. U istoj su odaji svi oni koji su dostigli savršenstvo istinskim pokajanjem, pretrpevši bolesti i nedaće u ovom svetu, te ne prestaju da zahvaljuju svome Gospodaru dan i noć. Oni su, dakle, dobili pristup u odaju Hod u Vrtu Edenskom.

15. A u odaji ovoj prebivaju i svi pravednici koji svesrdno uzvisuju ime svoga Gospodara i svesrdno Mu uzvraćaju usklicima:

אמן יהא שמיה רבא מברך
Amen, jehe šeme raba mevorah
Amen, blagosloveno da je Ime Veliko

Ovaj treći nivo odaje sadrži tri gornje sefire (Sefirot), u koje su gorepomenuti pravednici stekli pravo da uđu. Oni borave u najdubljem kutku ove odaje. A svetlost koja blista u Hesedu, Geburi i Teferetu unutar ove odaje, obuhvata sve boje Hohme, Bine, Tifereta i Malhuta. I svetlost ova obasjava pravednika u prve tri sefire (Sefirot) ove odaje. A snagom i blistavošću ove svetlosti koju primaju iz Heseda, Gebure i Tifereta u ovoj odaji, oni mogu odatle da vide i druga svetla – premda ne u punom omeru i snazi, jer su ta svetla prejaka. Otud oni i jesu i nisu povezani sa ovim svetlima. Iznad pravednika stoji Mesija (Mašijah, משיח), koji ulazi, hoda među njima, i spušta im ovu svetlost da bi mogli potpuno da joj pristupe.

* Mohin מוחין svojevrsna viša svesnost, duhovni nervni sistem karakterističan za vrhovnu trijadu Drveta života.

** Zeir Anpin זעיר אנפין – aspekt božanske emanacije u sferi potonjih sefirot, nakon Keter.

Za više informacija posetite Zohar.rs, ili sajt izdavača izdavača Metaphysica.rs

Predgovor knjizi Zohar možete pročitati na ArsMagine.com/zohar

Urednik Aleksandar Dramićanin

Prevodilac Jelena Gavrilović

Redaktor Dražen Pekušić

Pratite diskusiju na ovu temu
Obavesti me
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments