Prishtina Music Conference

Приштинска музичка конференција објавила је програм трећег издања које ће се одржати 3-4. новембра 20023. године у Приштини.

 

Приштинска музичка конференција (ПМЦ) је дводневни догађај који ће се одржати 3. и 4. новембра 2023. у биоскопу Армата у Приштини. ПМЦ је образовна платформа која пружа могућности умрежавања, промоције и инспирације за уметнике кроз перформансе, панел дискусије, презентације, изложбе, радионице и мајсторске курсеве. Овогодишња конференција ће имати до 15 говорника и обухватиће низ активности, од панел дискусија, презентација, едукативних сесија, радионица, изложбе и концерата. Конференција ће бити завршена званичним Рејв фестивалом после забаве последње вечери. ПМЦ је посебно релевантан за Косово, које има најмлађу и најзапостављенију популацију у Европи, и дизајнирано је да подржи и негује раст глобалне уметничке индустрије.

Тема трећег издања Приштинске музичке конференције (ПМЦ) 2023. биће „Одговорност“. Ова тема ће се истраживати кроз низ конференцијских програма и активности укључујући панел дискусије, презентације, изложбе и перформансе.

Нека од питања која би се могла позабавити као део теме конференције укључују: “Како дефинишемо одговорност? Шта је покреће? Шта је одржава? Шта се дешава без ње?” Конференција ће такође испитати како се одговорност односи на различите аспекте музичке индустрије, као што су етичко доношење одлука, одрживост и друштвени утицај.

Приштинска музичка конференција (ПМЦ) биће одржана у биоскопу Армата, јавном простору у центру града који током целе године спроводи програме који промовишу алтернативне културне догађаје и друштвени дијалог. Биоскоп Армата има дугу историју као образовни и изражајни центар за уметнике у Приштини и има капацитет да прими 300 учесника.

Простор обухвата бину за наступе, седишта за присутне и аудио-визуелну опрему за презентације и панел дискусије. Такође се налази на централној и лако доступној локацији у граду.

Више информација ће се појавити  наредних дана.

 

PRISHTINA MUSIC CONFERENCE shpalos temen e edicionit të tretë, rikthehet prape me 3-4 Nentor.

 

Prishtina Music Conference (PMC) është një ngjarje dyditore që do të mbahet më 3 dhe 4 nëntor 2023 në Kino Armata në Prishtinë. PMC është një platformë edukative që ofron mundësi rrjetëzimi, promovimi dhe frymëzimi për artistët përmes shfaqjeve, diskutimeve në panel, prezantimeve, ekspozitave, seminareve dhe masterklasave. Konferenca e këtij viti do të ketë deri në 15 folës dhe do të përfshijë një sërë aktivitetesh, duke filluar nga paneldiskutimet, prezantimet, sesionet edukative, punëtoritë, një ekspozitë dhe koncerte. Konferenca do të përmbyllet me after party-n zyrtar Rave Festival në natën finale. PMC është veçanërisht e rëndësishme për Kosovën, e cila ka popullsinë më të re dhe të neglizhuar në Evropë, dhe është projektuar për të mbështetur dhe ushqyer rritjen e industrisë artistike globale.

Tema e edicionit të tretë Prishtina Music Conference (PMC) në vitin 2023 do të jetë “Përgjegjësia”. Kjo temë do të eksplorohet përmes një sërë programesh dhe aktivitetesh  të konferencës duke përfshirë diskutime në panel, prezantime, ekspozita dhe shfaqje.

Disa nga pyetjet që mund të trajtohen si pjesë e temës së konferencës përfshijnë: “Si e përkufizojmë përgjegjësinë? Çfarë e shtyn atë? Çfarë e mbështet atë? Çfarë ndodh pa të?” Konferenca do të shqyrtojë gjithashtu se si përgjegjësia lidhet me aspekte të ndryshme të industrisë muzikore, si vendimmarrja etike, qëndrueshmëria dhe ndikimi social.

Prishtina Music Conference (PMC) do të mbahet në Kino Armata, një hapësirë publike në qendër të qytetit që zhvillon programe gjatë tërë vitit që promovojnë ngjarje kulturore alternative dhe dialogun social. Kino Armata ka një histori të gjatë si qendër edukative dhe ekspresive për artistët në Prishtinë dhe ka një kapacitet për të akomoduar 300 pjesëmarrës.

Vendi përfshinë një skenë për shfaqje, ulëse për të pranishmit dhe pajisje audio-vizuale për prezantime dhe diskutime në panel. Gjithashtu ndodhet në një lokacion qendror dhe lehtësisht të aksesueshëm në qytet.

Shume informata të tjera do shfaqen në ditët në vijim.

 

PRISTINA MUSIC CONFERENCE reveals the theme of the third edition, returns on November 3-4.

 

Prishtina Music Conference (PMC) is a two-day event that will be held on November 3 and 4, 2023 at Kino Armata in Pristina. PMC is an educational platform that provides networking, promotion and inspiration opportunities for artists through performances, panel discussions, presentations, exhibitions, workshops and masterclasses. This year’s conference will feature up to 15 speakers and will include a variety of activities, ranging from panel discussions, presentations, educational sessions, workshops, an exhibition and concerts. The conference will conclude with the official Rave Festival after party on the final night. The PMC is particularly relevant to Kosovo, which has the youngest and most neglected population in Europe, and is designed to support and nurture the growth of the global arts industry.

The theme of the third edition of the Prishtina Music Conference (PMC) in 2023 will be “Responsibility”. This theme will be explored through a range of conference programs and activities including panel discussions, presentations, exhibitions and performances.

Some of the questions that could be addressed as part of the conference theme include: “How do we define responsibility? What drives it? What sustains it? What happens without it?” The conference will also examine how responsibility relates to various aspects of the music industry, such as ethical decision-making, sustainability and social impact.

The Prishtina Music Conference (PMC) will be held at Kino Armata, a public space in the city center that runs programs throughout the year that promote alternative cultural events and social dialogue. Kino Armata has a long history as an educational and expressive center for artists in Pristina and has a capacity to accommodate 300 participants.

The venue includes a stage for performances, seating for attendees and audio-visual equipment for presentations and panel discussions. It is also located in a central and easily accessible location in the city.

More information will appear in the coming days.

rave-travel.com

Tekstovi o muzici na portalu P.U.L.S.E

 

Pratite diskusiju na ovu temu
Obavesti me
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments