Kognitivna lingvistika i jezički znak 

Kognitivna lingvistika i jezički znak 

[wpedon id=”90510″ align=”center”] U ovom radu ćemo, kroz kognitivnu lingvistiku, posmatrati jezički znak onako kako ga je definisao švicarski lingvist Ferdinand de Sosir. Poredit će se poimanje i značenje jezičkog znaka; kako znak nastaje, kako se percipira, kako se odražava u jeziku, kako ga poimamo te od čega sve ovo zavisi. Nastojat ćemo prikazati obim […]