Knjiga Zohar, IX tom

ZoharPoštovani čitaoci, P.U.L.S.E magazin zvanično vam predstavlja prvih dvadesetak stihova devetog toma knjige Zohar, nastavka koji od septembra 2023. možete naći u slobodnoj prodaji u izdanju IK Metafizika. Reč je o temeljnom delu jevrejskog misticizma baziranog na judaizmu, te potonjem pravcu promišljanja koji danas zovemo kabalom.

Deveti tom Zohara sastoji se iz dve celine:

Uđi (Boבא)
 
Pusti (Bešalahבשלח)
 

Sve potrebne i dodatne informacije o nabavci Zohara možete pronaći ovde, ili ukoliko, pak, želite da pročitate predgovor delu to možete ovde učiniti.

Glosar, odnosno prateći kabalistički rečnik fusnota ovde je takođe dostupan. U nastavku uživajte u uvodnom odlomku iz aktuelnog devetog toma knjige:  

בא Bo Uđi

 

I „Ako se tada nađe anđeo, posrednik…”

Rabin Jehuda kaže da oni koji proučavaju Toru [תורה] i drže zapovesti (tarjag micvot [תרי״ג מצוות]) imaju Zastupnika pred Bogom, umesto Tužitelja, jer kao što postoje tužitelji u donjem svetu, tako postoje i zastupnici na visinama. Rabin Hija se pita zbog čega bi neko ko drži zapovesti morao imati anđela koji ga zastupa. Rabin Jehuda kaže da Bog, doduše, vidi sve, ali isto tako dopušta Drugoj strani (sitra ahra [סטרא אחרא]) da optužuje ljude u ovom svetu.

1. „A Ha’Šem reče Mojsiju:

ויאמר יהוה אל־משה בא אל־פרעה כי־אני הכבדתי את־לבו Va’jomer Adonaj el Moše: Bo el paro ki ani hihbadetij et libo Uđi kod Faraona… jer sam ja učinio da otvrdne srce njegovo Izlazak 10:1

 

Rabin Jehuda otpoče raspravu i reče:

אשרי העם יודעי תרועה יהוה באור־פניך יהלכון Ašre ha’am jode terua Adonaj be’or paneha jehalehun Blažen je narod koji zna (radosno) klicanje (Tebi) Psaltir 89:16; A. Jeftić

 

Koliko bi više ljudi morali da hodaju putevima Presvetoga, blagosloven da je (Ha’Kadoš Baruh Hu [הקדוש ברוך הוא]), i da drže zapovesti Tore, da bi baštinili Svet koji će doći (ha’olam ha’ba’a, העולם הבאה) i bili izbavljeni od svih Tužitelja, i u donjem i u gornjem svetu? Jer, kao što postoje Tužitelji u ovom donjem svetu, tako postoje i Tužitelji na visinama, čiji je zadatak da optužuju narod.

2. Oni koji drže zapovesti Tore i hode pravim putem ne strahuju od svog Gospodara; nad njima su dobri Zastupnici, kao što je pisano:

ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר Va’jhunenu va’jomer pdaehu me‘redet šahat macati hofer Smiluje se i kaže: ‘Izbavi ga da ne siđe u grob; otkupninu sam našao Jov 33:23; Milin

 

Blažen je, dakle, onaj koji drži zapovesti Tore.

3. Na to će rabin Hija: „Ako je tako kao što veliš, zašto bi čovek morao imati anđela da ga zastupa, kada je pisano: ‘Jer će ti Ha’Šem biti uzdanica i čuvaće ti nogu da se ne uhvati (u zamku)’ (Ki Adonaj jije be’hisleha ve’šamar ragleha mi‘lahed, Mudre izreke 3:26; Daničić).

יהוה ישמרך מכל־רע Adonaj jišmareha mi’kal ra Ha’Šem će te sačuvati od svakoga zla, sačuvaće dušu tvoju Ha’Šem Psaltir 121:7; Daničić

 

Jer, Presveti, blagosloven da je, vidi sve što čovek u svetu čini, kako dobro, tako i zlo. Stoga i piše: ‘Može li se ko sakriti na tajno mjesto, da ga ja ne vidim? Govori Ha’Šem’ (Im jisater iš ba’mistarim va’Ani lo erenu num Adonaj, Jeremija 23:24; Daničić)? Ako je tako, šta će nam onda anđeo da nas zastupa ili optužuje?”

4. Rabin Jehuda odgovori: „Istina je, dakako, da Presveti, blagosloven da je, vidi sve. No, opet je pisano:

וגע אל־עצמו ואל־בשרו Ve’ga el acmo ve’el besaro I dotakni se kostiju njegovijeh i mesa njegova Jov 2:5; Daničić

 

i: ‘premda si me nagovorio, te ga upropastih ni za što’ (Va’tesijtenij vo le’valo hinam, Jov 2:3; Daničić). Ovo nam govori da je Druga strana dobila dopuštenje da seje optužbe u stvarima koje se tiče ovoga sveta i u to se ne treba petljati. Sve to treba da ostane pod okriljem Presvetoga, blagosloven da je, i ne valja u to gurati nos i čačkati, jer su to uredbe Presvetoga, blagosloven da je. Nije na ljudima da preispituju ove stvari, sem ako se ne radi o istinskim Pravednicima koji poznaju Toru i hode putem mudrosti, proničući u dubine Tore. To je značenje stiha: ‘Blažen je narod koji zna (radosno) klicanje’ (doslovno: trua [תרועה]) (Psaltir 89:16; Daničić), što će reći, koji poznaje puteve blagosloven Ha’Šema; On, naime, izvršava dobro i zlo kroz svoje poslenike, iako bi sve mogao da obavi sam. Otud, kada kaže: ‘Idi Faraonu…,’ Presveti želi da faraon pusti decu Izrailja da idu svojim putem, iako bi mogao da ih izvede ne pitajući ovog ništa, hteo on to ili ne.”

 

II „A jedan dan dođoše sinovi Elohimovi… a među njih dođe i Sotona (Neprijatelj)”

Rabin Eleazar pripoveda o Roš Ha‘Šani (Novoj Godini [ראש השנה]), Danu suda. On kaže da poslenici zaduženi od Boga da motre na ljudska dela iznose tog dana optužbe protivu počinitelja rđavih dela. Kada Izrailjci greše, oni oslabljuju Boga, kao što Ga krepe i jačaju kada postupaju kako valja.

Rabin Eleazar se pak usredsređuje na deo stiha: „A među njima dođe i Sotona (Satan [שטן]) (Neprijatelj),” osvrćući se na razgovor između Boga i Satane, gde Bog zapravo zaustavlja Satanu u iznošenju optužbi protivu Izrailja (Jisrael [ישראל]), tražeći od Tužitelja da pogleda slugu Božjeg, Jova (Ijov [איוב]). Satana uvek zahteva pravdu od Boga. Saznajemo da je Jovu suđeno zbog toga što je on sam svojevremeno sudio Izrailju, kao jedan od Faraonovih savetnika. Satana je dobio dopuštenje da se ostrvi na Jovove kosti i meso, ali ne i da ga ubije. Bog ne želi da uništi svet na temelju reči Tužitelja, budući da ovaj uvek ima na umu uništenje. Rasprava potom skreće na temu „Svršetka tela” (kec kal basar [קץ כל־בשר]), koji označava Satanu, dok „Svršetak dana” (aharit ha‘jamim [אחרית הימים])  označava Svetost.

Na Roš Hašanu, oni koji se pokaju pred Bogom zaslužuju da budu svrstani na stranu Života (Hajim [חיים]); oni koji se pokažu kao prestupnici i bezakonici pak bivaju upisanu u Drugu stranu, koja je Smrt (Mavet [מות]). To pokreće pitanje ravnoteže, budući da se svet sastoji i od Života i od Smrti, te dela nekog pravednika ili grešnika mogu da budu onaj presudni tas na vagi, koji odlučuje o Životu ili Smrti. Čovek ne treba da se izdvaja svojevoljno, jer tako privlači pažnju i postaje laka meta nebeskih grabljivaca. Job, koji se izdvojio i bio strogo i surovo prokušan, nije pristao uz Drugu stranu. Trebalo je, međutim, da udeli deo svoje žrtve Drugoj strani, ne bi li je udaljio od Hrama (Mikdaš [המקדש]). Zaključak ovog poglavlja je da je Bog sudio Jovu, dosuđujući mu najpre dobro, a potom zlo, i na kraju opet dobro. Naravoučenije je da čovek treba da zna šta je dobro, a šta zlo, da bi mogao da se vrati na pravi put, put vrline.

5. Rabin Eleazar otpoče raspravu i reče:

ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על־יהוה ויבוא גם־השטן בתוכם Va’jehi ha’jom va’javo beni Ha’Elohim le’hitacev al Adonaj va’javo gam ha’Satan be’toham A jedan dan dođoše sinovi Elohimovi da stanu pred Ha’Šemom, a među njih dođe i Sotona (Neprijatelj) Jov 1:6; Daničić

 

’A jednoga dana’ odnosi se na Roš Hašanu (jevr. Novu Godinu), kada Presveti, blagosloven da je, ustaje da sudi svetu. Kao i u navodu: ’Jednom on dođe onamo’ (II Knjiga o carevima 4:11; Milin. I ovde je reč o svetom danu, Roš Hašani.

6. „Dođoše sinovi Elohimovi.” Ovo su poslenici zaduženi da motre na ljudska dela u svetu. „Da stanu pred Ha’Šemom,” kao što je pisano:

וכל־צבא השמים עמד עליו מימינו ומשמאלו Ve‘hal ceva ha-šamajim omed alajv mi‘jmijno u’mi’smolo Sva vojska nebeska stajaše mu s desne i s lijeve strane I Carevima 22:19; Daničić

 

Ali u odlomku: ’Da stanu pred Ha’Šemom,’ ja otkrih ljubav Presvetoga, blagosloven da je, prema Izrailju. Ovi poslenici zaduženi da motre na dela ljudska krstare uzduži i popreko, dovijajući se na sve moguće načine kako da na Dan suda saspu optužbe protivu ljudi i opanjkaju ih što više. Dođite i vidite. Od svih naroda ovoga sveta, ovi poslenici su se namerili baš na Izrailj, jer su Izrailjci deca Presvetoga, blagosloven da je.

7. Kada se dela dece Izrailjeve pokažu nedoličnima i rđavima, poslenici se odmah ostrvljuju na njih, te žure da stanu pred Ha’Šema. Jer, kada deca Izrailja postupaju rđavo, oni na izvestan način oslabljuju Presvetoga, blagosloven da je. Kada pak postupaju kako valja, oni okrepljuju i snaže Presvetoga, blagosloven da je. O tome, uostalom, kazuje i stih:

תנו עז לאלהים Tenu oz le’Elohim Okrepite silom Elohima Psaltir 68:35

 

Kako ćemo ga to okrepiti? Dobrim delima, dakako. I svi se poslenici odmah sjate oko Ha’Šema (doslovno: ‘na’ Ha’Šema [al Adonaj, על ה]) toga dana. Sjate se, dakako, na Ha’Šema toga dana, ne bi li Ga zasuli optužbama protivu Izrailja, što se može shvatiti i kao manevar sračunat da Ga oslabi.

8. „A među njima dođe i Sotona (Neprijatelj).” Ovo i ili takođe (gam [גם]), pridodato je sinovima Elohimovi, jer svi oni nagrnuše da optuže Izrailj, te im se pridruži i Neprijatelj, jer on beše najveći Opadač među njima. Čim Presveti, blagosloven da je, opazi da oni mašu optužbama,

ויאמר יהוה אל־השטן מאין תבא Va’jomer Adonaj El ha’Satan: Me’ajin tavo Ha’Šem reče Sotoni: ‘Otkud ideš? Jov 1:7; Daničić

 

jer ih ovaj sve nadmašivaše.” Na to će rabin: „Ne znađaše li Presveti, blagosloven da je, otkud ovaj ugursuz dođe; šta ga imađaše propitivati o tome?” Pa odgovori: „On to učini da bi udovoljio Sotoni; drugim rečima, dade mu prostor da izruči svoje optužbe. ”

9. „I Ha’Šem reče Sotoni… A Sotona odgovori Ha’Šemu i reče:

משוט בארץ Mi‘šut ba’arec Prohodih zemlju i obilazih Jov 1:7; Daničić

 

Meni ovo govori da je naseljavanje zemlje predato Drugoj strani, koju čine onih Sedamdeset naroda, sa izuzetkom Zemlje Izrailjeve (Erec Jisrael [ארץ ישראל]), koja je ušuškana u Svetosti zarad dece Izrailja (bene Jisrael [בני ישראל]). Otud, u iskazu: ‘Prohodih zemlju i oblazih, ’ zemlja nema preciznu odrednicu, te označava Zemlju Izrailjsku. Presveti, blagosloven da je, vide da Satana želi da opanjka Izrailj, a ne Jova ili one koji pripadaju narodima drugih zemalja. Istog časa, „Ha’Šem reče Sotoni: ‘Jesi li video slugu mojega, Jova? Nema onakoga čovjeka na zemlji…’” (Va’jomer Adonaj el ha’Satan: Ha’samta libeha al avdi Ijov ki ejn kamohu ba’arec, Jov 1:8; Daničić).

10. On, naime, uluči priliku da baci Satani mamac koji će mu odvratiti pažnju od Izrailja. To je kao kada pastir treba da prevede ovce preko reke, a vuk vreba iz prikrajka. I šta čini iskusni pastir? On izdvaja pogolemog jarca i daje ga vuku, govoreći u sebi: „Neka ga, nek se bori s jarcem dok ja prevedem ovce preko reke, a onda ću se vratiti i po ovog prikana.” I Presveti postupi na isti način. On predade Jova Neprijatelju da se njime maje, kako ne bi optuživao Izrailj. I Satana istog časa navali na svoju porciju, te nemade kad da tužaka Izrailj.

11. „A Sotona odgovori Ha’Šemu i reče:

החנם ירא איוב אלהים Ha’hinam jare Ijov Elohim Eda li se uzalud Jov boji Elohima? Jov 1:9; Daničić

 

Čudna li čuda da se sluga, kojemu gospodar ugađa, boji svoga gospodara. Uskrati mu preimućstva koja uživa, pa ćeš videti hoće li te se i tada bojati.

12. Dođite i vidite: U vreme hajke, kada Druga strana dobija parče koje će je namiriti neko vreme, ona se sva posveti tom slasnom komadu. Isto je i sa žrtvom (korban [קורבן]) koji se prinosi prvoga dana u mesecu i na Jom Kipur (azazel [עזאזל]) (Dan izmirenja). U tome je tajno značenje davanja parčeta Drugoj strani, da bi bila namirena i ostavila Izrailj na miru, u njegovom kraljevstvu. I tako dođe vreme da se ovo parče odseče od loze Abrahamove i baci Drugoj strani, kao što je pisano:

הנה ילדה מלכה גם־הוא Hine jalda Milka gam hi Evo i Melha je rodila… Njegovog prvenca, Uza… Postanje 22:21; Novi srp.prev.

 

Jov beše u zemlji Uz (erec Uc [ארץ־עוץ]), što znači da beše od roda Abrahamova (Avraham [אברהם]).

13. Dođite i vidite: Kada Neprijatelj onomad reče: „Pohodih zemlju i obilazih,” on zatraži od Ha’Šema da izvrši sud nad decom Izrailja. To što je pojam zemlja (arec [ארץ]) upotrebljen u opštem smislu, bez preciznijih odrednica, upućuje na Zemlju Izrailjevu, jer on (Tužitelj) imaše tužbu protivu Abrahama, na temelju koje zahtevaše od Presvetoga da pravda bude izvršena. A to stoga što pravda ne beše izvršena u slučaju Isaka (Jichak [יצחק]), kad ovaj beše prinet na žrtvenik, jer Abraham ne beše vlastan da zameni ovu, već pripremljenu, žrtvu drugom – ovnom, tačnije – kao što je pisano:

לא יחליפנו Lo jahalifenu Da ga ne promijeni Levitska 27:10; Daničić

 

Isak već bejaše na žrtveniku. I nit beše žrtvovan do kraja, nit usledi ikakva kazna za taj propust. On, Tužitelj, zatraži od Presvetoga, blagosloven da je, da izvrši odmazdu, kao što zahtevaše pravdu i za to što Josef [יוסף] beše prodat u roblje, iz naraštaja u naraštaj. Sve što Satana potražuje, on traži kroz sudsko izvršenje.

14. Pošto Isak beše pošteđen i zamenjen drugim prinosom, to Presveti, blagosloven da je, provide Jova za tužioca, eda bi namirio tužiteljstvo. Jer, pisano je: ‘Evo, i Melha je rodila…’ Njegovog prvenca, Uza.” Tačnije, Jova, koji življaše u zemlji Uz. Ovo je izrečeno odmah po svezivanju Isaka. Čim Uz dođe na ovaj svet, Satana požuri da se dokopa svoga sledovanja od sveg semena Abrahamovog, kako se ne bi okomio na drugu stranu, na decu Izrailjevu.

15. Sve se, naime, zbilo po Pravdi, onako kako je trebalo da se zbude. Jovu beše suđeno onako kako sam suđaše. Jer, on beše jedan od Faraonovih savetnika. Kada se Faraon podiže protiv Izrailja i nameri da pobije narod, Job reče: ‘Ne, nego ih samo opleni i optereti teškim radom, ali ih nemoj ubijati.’ Zato mu Presveti, blagosloven da je reče: ‘Kunem se životom tvojim da će ti biti suđeno onako kako si sam presudio deci Izrailjevoj.’ Otud i piše:

אולם שלח־נא ידך וגע אל־עצמו ואל־בשרו Ulam šlah na jadeha ve’ga el acmo ve’el besaro Nego pruži ruku svoju i dotakni se kostiju njegovijeh i mesa njegova Jov 2:5; Daničić

 

Njemu beše suđeno istim aršinom kojim on sam suđaše Izrailju svojevremeno. Iako se on vladaše bogobojazno pred Presvetim, blagosloven da je, u svim drugim stvarima, kao što veli svedočanstvo o njemu: ‘On se plašio Elohima,’ ne beše pošteđen suda.

16. Dođite i vidite, pisano je:

אך את־נפשו שמר Ah et nafšo šmor Ali mu dušu čuvaj Jov 2:6; Daničić

 

On (Tužitelj) dobi dopuštenje da vlada nad telom Jovovim. U tome je tajna stiha: „Svakome telu je došao kraj preda mnom” (Kec kal basar ba le’fanaj, Postanje 6:13; Milin). „Preda mnom” (le‘fanaj [לפני]) znači da je „Kraj svakom telu,” što je naziv za Satanu, Zatirača, „došao… preda mnom,” tražeći svoje. Zbog toga je to ‘Kraj svakom telu,’ a ne ‘Kraj svakom duhu’ (kec kal basar ve’lo ruha [קץ כל בשר ולא רוחא]). To je, prema prihvaćenom tumačenju, kraj koji dolazi od tamne strane, ili od Sudova muškog načela, kao što je pisano: „A čovek tamu dokrajčuje, istražuje do krajnjih granica (ili ‘do savršenstva’ (tahlit [תכלית]))” (Kec sam la’hošeh u’le’hal tahlit hu hoker, Jov 28:3; Novi srp.prev.). ‘Do savršenstva’ ili ‘do krajnjih granica’ odslikava ‘svako telo,’ jer postoji i ‘kraj dana’ (ili ‘kraj desnog;’ ‘desni kraj’) (Daniel 12:13), što je naziv za Svetost. Tu je pak reč o drugojačijem kraju, različnom od kraja ili svršetka Leve strane, tame. On, dakle, dobi dopuštenje da naudi njegovim kostima i puti.

17. „Premda si me nagovorio, te ga upropastih ni za što” (Jov 2:3; Daničić). On upita: „Ako je tako, ne ispada li onda da ga je On kaznio protivuzakonito, na nagovor Tužitelja koji ga je nagnao i nahuškao?” Pa odgovori: „Nije tako, već sve beše učinjeno upravo po pravdi, kao što mu Elihu kaza:

כי פעל אדם ישלם־לו וכארח איש ימצאנו Ki foal adam ješalem lo u’horah iš jamcijenu Jer po djelu plaća čovjeku i daje svakome da nađe prema putu svojemu Jov 34:11; Daničić

 

Kao što rekosmo: Onako kako on, Jov, suđaše deci Izrailjovoj, u dosluhu s Faraonom, tako i njemu beše suđeno.

18. Pa, ipak, On sam veli: „Premda si me nagovorio, te ga upropastih ni za što.” Doduše, ne piše: ‘Premda si me nagovorio da ga upropastim,’ već: ‘Premda si me nagovorio…’ (ili: ‘okrenuo protiv njega’), što znači da je on, Tužitelj, samo umislio da je u tome uspeo. On, naime, beše poverovao da Ga je nagovorio, kao što Jov onomad reče: ‘(Je li ti milo)… savjet bezbožnički obasjavati?’ (Jov 10:3; Daničić). Ili ono:

ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו־לו Va’jfatuhu be’pihem u’vi’lešonam jehazvu lo Laskahu mu ustima svojima, i jezikom svojim lagahu mu Psaltir 78:36; Milin

 

što je takođe teško razumiti: Eda li je moguće obmanuti Presvetoga, blagosloven da je? Jer, ne piše: ‘Laskahu mu i lagahu mu,’ već: ‘Laskahu mu ustima svojim (pihem [פיהם]) i jezikom svojim (lešonam [לשונם]) lagahu mu.’ Oni to činjahu samo ustima svojim; obmanjivahu ga govorom, što znači da samo umišljahu da to čine, a da to ne beše istina.

19. Rabin Aba reče: „Pravo zboriš, tako i ja čuh. A čusmo i ono: ‘Na visine uzlazi i optužuje.’ On upita: „Može li on opanjkavati i klevetati pred Presvetim, blagosloven da je, koji zna sve?” Pa odgovori: „Jašta, jer on je stari, bezumni kralj, kao što je pisano:

טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל Tov jeled misken ve’haham mi’meleh zaken u’hsil Bolje je dijete ubogo a mudro nego car star a bezuman, koji se već ne zna poučiti Propovednik 4:13; Daničić

 

Kako on vlada nad ljudima, vlastan je da ih optužuje. A zbog čega? Zbog toga što je postavljen da motri na dela ljudska. Njemu je, kao vladaru, dato da nadgleda ono što ljudi čine.

20. Dođite i vidite: Ovo se odnosi samo na suđenje pojedincima, dok je o suđenju svetu pisano:

וירד יהוה לראת Va’jered Adonaj li’rot A Ha’Šem siđe da vidi Postanje 11:5; Daničić

 

„Zato ću sići da vidim…” (Erada na va’ere, Postanje 18:21; Daničić). To nije u njegovoj nadležnosti, već je u rukama Presvetoga, blagosloven da je, jer On ne želi da uništi svet na temelju reči Tužitelja, koji vazda o uništenju snuje. A kako to znamo? Tako što je pisano: „Mraku postavlja međe i sve istražuje do kraja” (Jov 28:3; Daničić); drugim rečima, on prevrće svaki kamen i zaviruje u svaki ćošak, ne bi li sve uništio. U tome je smisao iskaza: „Kraj svakome tijelu dođe preda me” (Postanje 6:13; Daničić). Tužitelj zvani ‘Kraj svakome telu,’ nesumnjivo dolazi da uništi i zatre.

 Za više informacija posetite Zohar.rs, ili sajt izdavača Metaphysica.rs Dalja analiza dostupna je ovde. Predgovor knjizi Zohar možete pročitati na ArsMagine.com/zohar Urednik Aleksandar Dramićanin Prevodilac Jelena Gavrilović Redaktor Dražen Pekušić

Pratite diskusiju na ovu temu
Obavesti me
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments